Ralph Denmead. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 8 MEI. National® Militie. FEUILLETON. 7e le, 2e, 3e, 4e en 5e bat. 8e 5e bat. le, 2e en 3e en 1/2 der 4e komp. le komp. 29 Aug.21 Sept. 2e en 3e komp. 22 Aug.17 Sept. 25 Aug.28 Sept. 7 Juni.9 Juli. 25 Aug.28 Sept. 14 Juli.17 Aug. 19 Aug.22 Sept. le, 3e en 5e 2e, 4e en 6e le, 3e en 5e j 2e, 3e en 4e i le, 5e en 6e If®. '55. Tweede '»lad- COURANT. Deze Courant wordt Binsda g-, Dond erda g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het gehoele rijk ff 1. 3 Nummers f ©,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbende verlofgangers, dat de Minister van Oorlog bij Kon. besluit van 9 April 1898 No. 8 is gemachtigd tot oproeping van de verlof gangers der militie te land, der na te noemen lichtingen en deze indienststelling zich zal bepalen als volgt Lichtingen £894 en 1895. Infanterie. Het le 2e, 3e, 5e, 6e en 8e reg., de le, 2e, 3e en 4e bat., van 25 Aug. tot en met 17 Sept, Lichting 1895. Grenadiers en Jagers. 3e bat., 1/2 der 4e komp. van 18 Mei tot en met 11 Juni. der 4e komp. 3e le. 2e, 4e en 5e bat. en 3e bat. le, 2e en 3e komp. Infanterie, le Reg. 5e bat. 2e 5e 3e 5e 4e le, 2e, 3e, 4e en 5e bat. 5e 5e bat. 6e 5e 8 Juni 2 Juli. ivan 2 Sept.—21 Sept. 8e Reg. 5e bat., J/2 der 4e komp. van 1 Juni25 Juni. Hospitaalsoldaten. Veldartillerie. 2e, 4e en 6e bat. 28 Juni30 Juli. le Reg. 2e 3e Korps r ij dende artillerie. 2e bat23 Mei—25 Juni. le 27 Juni SO Juli. Korps pontonniers. 30 Juni30 Juli. 24 Aug.23 Sept. Korps torpedis-ten. le en 2e pel. van de le komp. 5 Juli6 Aug. le en 2e pel. van de 2e komp. 23 Aug.24 Sept. Lichting 1896. Vesting-artillerie, le Reg. le, 2e, 3e, 4e en 10 komp. 3 Aug..3 Sept. 5e, 6e, 7e en 8e komp. 9e komp. en 9e komp. le komp. 2e 2e le, 3e, 5e, 2e komp. 4e komp. 6e komp. 29 Aug.30 Sept. 24 Mei.25 Juni. 21 Juni.19 Juli. 19 Juli.20 Aug. 9 Aug.—10 Sept. 2 Sept.4 Oct. door EDNA LYALL. 39) Evereld moest toch even lachen, en hare cogen schit terden nog van vroolijkheid, toen zij plotseling Ralph van uit een zijdeur zag komen en op haar toetreden. »Ik dacht dat je misschien een boek zoudt willen hebben om te kunnen volgen. Ben je nu niet geheel ont nuchterd Zal je nu nooit meer van een tooneelstuk kunnen genieten, nu je weet hoe het gespeeld wordt «Integendeel, ik zal er veel meer van genieten," zeide zij. «O! het duurt nog een tijdje voordat je optreedt, zie ik. Wie is je Perdita «Dat blonde meisje met die blauwe japon aan, juffrouw Eva Carton. Zij is de dochter van Majoor Carton, die in den Soudan gesneuveld is." »Ik herinner het mijje hadt zijn portret bij je helden verzameling, Is het een aardig meisje »Zeer, vind ik, maar ik heb haar nog niet dikwijls ontmoet. Zij bleven zonder fortuin achter, en zij is op de planken gegaan om haar moeder te helpen. Zij is pas bij het gezelschap, dus zijn wij in hetzelfde schuitje. Die lange jongen met dien Norfolk jas aan, is een goede vriend van mij George Mawbray in de wandeling «Groetje'' genoemd, omdat hij zulk een grootvaderlijke manier heeft om iemand te helpen. Hij is de grappenmaker van den troep." «Hebben jullie allemaal bijnamen «De meesten. De mijne is Denny", wat mij altijd aan Bridgets geliefden patriot, in de gevangenis van Cork, doet denken. Ik moet na weg zij zijn juist aan het einde van deze scène." Hierna keek Evereld met alle aandacht naar het stuk. Het scheen haar toe, dat Macneillie een ideaal van een 2e re gt. 7e komp. 10e komp. 3e le, 2e, 3e, 4e en 5e komp 6e, 7e, 9e en 10e komp. 8e komp. 4e 17 Juni.19 Juli. 28 Juni.30 Juli. 20 Sept.22 Oct. 16 Aug.17 Sept. 1 Juni.2 Juli. le, 5e, 8e, 9e en 10e komp. 21 Jnni.23 Juli. v 2e, 3e, 4e, 6a, en 7e komp. 26 Juli.27 Aug. Korps Pantser fortartillerie, le en - le komp. 28 Juni.30 Juli. 2e kom p. 7 Juni.9 Juli. 3e kom p. 24 Mei.25 Juni. Korps genietroepen. Lichting 1895. le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e komp. 8 Juni12 Juli. Van c le 9e kompagnie a. de vt isting-telegrafisten die niet hebben voldaan i lan het bepaalde in den eersten volzin van art. 6 van h et Kon. Besluit van 29 Febr. 1884 No. 13 en de adspir int-vesting-telegrafisten 25 Juli—27 Aug. b. de mili ciens, geen vesting-telegrafist of adspirant-ves- ting-telegi "afist zijnde 20 Juni23- Juli. Lichting 1896. le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e komp. 16Aug.17 Sept. Van de 9e kompagnie a. de vest Ing-telegrafisten die hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art. 6 van het Kon. Besluit van 29 Febr. 1884 No. 13 18 Aug.27 Aug. b. de vestin; ^-telegrafisten die niet aan het bepaalde bjj bovengenoerr \d Kon. Besluit hebben voldaan en de adspi- rant-vesting- telegrafisten 25 Juli—27 Aug. c. de miliciei is, geen vesting-telegrafist of adspirant-ves- ting-telegrafii ?t zijnde 20 Juni—23 Juli. De opgeroe penen hebben recht op vrij transport naar hun korps behalve van Alkmaar naar Hoorn, en een daggeld van 2 5 centen, dat tijdig ter gemeente-secretarie moet worden i langevraagd. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 2 Mei 1898. A. MACLAINE PONT. 1 iiuerlkaansche moraal. Naar een Washington's blad geeft de «Epoca'teen aantal wonderli 'jke omschrijvingen van het diefstal ten beste, die in de Vereenigde Staten op verschillende mo menten van toep >assing worden gebracht. Wie zich een millioen dollars bemachtigt, terwijl hij een zijner mede burgers dit somn ïetje afhandig maakt, beeft een geniale streek begaan. De eigenmachtige toeeigening van 100.000 dollars wordt nog als een handigheid aangeduid. Wanneer de gestolen som naar 50.000 dollars vertegenwoordigt, zoo spreekt .men rt ïeds van een verdacht geval. Vaneen oneerlijkheid spreek t men, wanneer de som 5000 dollars is. Bij 1000 dollar 8 is het een grove overtreding van de wet en eon gro ot misbruik van vertrouwen is het, wanueer men 500 dollars steelt. 100 Dollars nemen is diefstal en oen spits boefdie zich 50 dollars toeeigent, heeft het volkomen b ewijs zijner verdorvenheid geleverd. Wee echter de onge lukkige, die een stuk brood voor den honger steelt. H ij heeft der men?chheid den oorlog verklaard en ieder verstamdig mensch keert zich van hem af. directeur was. Hij had een bewonderenswaardig geduld, en zjjne aanmerkingen waren,, ofschoon somtijds seherp, toch altijd vriendelijk. Toen de scène van het scheren der schapen begon en Florizel en Perdita, zonder de noodige accessoiren in koelen bloedo hunne liefdes-scène moesten spelen, terwijl het getik van eene naaimachine, het geha mer van timmerlieden, en het geschrob van de werkvrouwen duidelijk hoorbaar was, begreep Evereld beter de pro zaïsche zijde van het leven van een tooneelspeler, dan zij ooit te voren gedaan had. Macneillie was even ongemakkelijk als elke dansmeester, over de juiste wjjze hoe zijn arm haar leest moest omvatten. Degville zelf zou niet meer nadruk hebben kunnen leggen, hoe gewichtig elke houding was, en toen zij aan het gedeelte kwamen, waar Fïorizel om de hand van Perdita vroeg, in tegen woordigheid van den vermomden Polixenes, werd hij toen hij de woorden nitte «I take thy hand, this hand, As soft as dove's down and as white as it," plotseling in de rede gevallen. «Pak haar hand toch niet vast, alsof je een zandtaart in een confiseurswinkel aanpakt 1'' riep Macneillie uit. En telkens moest dit gedeelte herhaald worden, totdat het geheel naar den zin van den directeur was. Ten laatste kwam er wat afleiding door de komst, lang over den tijd dat zij aanwezig moesten zijn, van eenige leden van het orchest. Op een zeer bedaarde manier, alsof zij de tooneell{)elers een groote gunst bewezen, begonnen zij hunne instrumenten te stemmen, de aardige dans van herders en herderinnen werd gerepeteerd, en Bride eu Evereld hadden weldra groote lust om er aan mee te doen. «Het verwondert mij werkelijk," zeide Bride, toen zij naar huis wandelden, dat je mij naar zulk eene verleide lijke plaats hebt mee durven nemen, Doreen. Was je niet bang, dat ik met het tooneel zou gaan dwepen «Het zou wel gevaarlijk zijn, wanneer je alleen de voorstelling zag," zeide mevrouw Hereford lachende. „Maar ik twijfel er aan, dat je veel repetities zoudt Ken hospftaalschlp. Te Key-West ligt op het oogenblik een model-hos pitaalschip de S o 1 a c e voor anker, die doorgaat voor het fraaiste vaartuig ter wereld van dit type. Het schip meet 38,000 tons, loopt 17 knoopen en zal varen onder de vlag van het Roode Kruis. Men vindt er bedden voor de gekwetsten operatiekamers, reconvalescentenkamers en vertrekken voor de stervenden en voor lijken. Het schip heeft stoombarkassen aan boord, die de gewonden gaan afhalen tijdens en na het gevechten is voorzien van alle gemakken en middelen der moderne anti-septische heelkunde. Naast de bemanning om de S o 1 a c e te be sturen, is er een staf van ziekenverplegers aan boord. Ken onderzeesche torpedoboot. Nu de oorlog zijn vredelievend karakter ver liest, zullen wij waarschijnlijk in de gelegenheid worden gesteld te oordeelen over de voordeelen en capaciteiten van een onderzeesche torpedoboot. De regeering der Ver eenigde Staten heeft er een aangekocht die, naar den uitvinder, den naam «Holland" heeft ontvangen. De boot is 16,75 M. lang en heeft een middellijn van 3,12 M. bij een waterverplaatsing van 55 tons. Zij heeft den gewonen sigarenvorm en herinnert door den stompen voorsteven aan een Whitehead-torpedo. Boven water wordt ze voortbewogen door een gasmachine, onder water door accumulatoren-batterijen. Boven deze batterijen, die in het midden van het schip liggen, zijn reservoirs aan gebracht voor saamgeperste lucht, die bij onderzeesche vaart de bemanning de noodige lucht tot ademhalen ver schaffen. In de kielrnimte wordt vloeibare brandstof voor den gasmotor opgenomen daarnaast bevinden zich de reservoirs die om te zinken met water worden gevuld. Zijn deze geheel vol dan heeft de boot nog een drijfver- mogen van 110 K.G. Om het schip te doen dalen wordt het waterpas liggend duikroer neeigelaten, de voorwaart- sche beweging helpt dan de boot neerdrukken. Een ver nuftig uitgedacht toestel houdt de boot op de gewenschte diepte. Aan den voorsteven heeft de «Holland" een kanon voor Whitehead-torpedo's. Bovendien heeft zij twee bui zen voor het vuren met schietkatoen. De voorste van deze kan een granaat van 45 K.G. een kilometer ver wegschieten. De achterste zendt het pfojectiel 180 M. ver onder water. Aan de boot is nog een soort van camera lucida aangebracht die, als ze onder water is, op een taièl in de kajuit een beeld geeft van de omgeving Knip aan noodlijdenden. Volgens het dezer dagen verschenen verslag der hoofdcommissie is ten behoeve van Dnitsche plaatsen dio ten vorigen jare door overstroomingen zoozeer ge leden hebben 3,200,000 mark bijeengebracht. Daarvan droeg de stad Berlijn alleen 1 millioen bij de overige steden in Pruisen bijna een hall millioen het overige kwam van vereenigingen en bijzondere personen. De noodlijdenden in Silezië werden met ruim 1 millioen ge holpen andere provinciën en landen ontvingen mindere bedragen. doorstaan. Je zoudt zeker eiken dag beboet worden wegens onnauwkeurigheid." «Het moet een vermoeiend baantje zijn," zeide Bride gapende. «Men moet zijn kunst wel zeer liefhebben, om znlke eindelooze repetities te Kunnen verdragen. Dat is, dunkt mij, het verschil tusschen een artist en een gewoon menschenkind. Een artist mort nooit over te veel moeite, de vervelendste, kleinste kleinigheid boezemt hem nog belang in." «Zeker, wanneer hij zjjn brood er mede wil verdienen," zeide mevrouw Hereford. «Dat zal Flo nog te leeren hebben, wanneer zij, zooals ik hoop, eene zangeres zal worden." »Nu," zeide Bride opgeruimd, «ik heb slechts genoeg energie voor het dagelijksche leven, dus zal ik maar een allodaagsch schepsel blijven. En je moet mij maar gezelschap honden, Evereld. Wij zullen het waardeerende publiek voor de anderen uitmaken. Wat is de aardigheid van acteeren of zingen, wanneer er niemand is om te applaudisseeren Bn werkelijk, zij applaudisseerde meer dan Evereld dien avond. Hoezeer Evereld genoot, was duidelijk op haar gloeiend gelaat en in hare schitterende oogen zichtbaar, maar zij liet het handgeklap aan haar vriendin over, en zat in een soort van gelukkige droomerij naar het stuk te luisteren, met het zalige bewustzijn, dat met elke minuut het oogenblik naderde, waarop Ralph zou optreden. Na de zwaardere gedeelten van «The Winter's Tale" zijn de herderscènen altijd een opluchting, en Ralph had moeielijk een prettiger rol kunnen hebben. Evereld, die hem bij de repetitie slechts als vriend en geliefde had kunnen beschouwen, werd nu geheel medegesleept. Hij was voor haar Florizel, en Florizel alleen hij paste uit stekend voor zijn rol, en er was zooveel oprechtheid in zijn spel, dat het allen meesleepte en veel goeds voor de toekomst voorspelde. Macneillie, die achter de schermen stond, waj meei dan tevreden met zijn leerling. «Wanneer de jongen altjjd zoo speelt, wordt hij zeker een groot acteur, dacht hij bij zichzelf, en misschien zal hij, evenals Phelps, een van degenen zijn, die alles aan een gelukkig huwelijk te danken hebben. Het meisje is er een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5