I J. Kuijper Zonen, C A P T 0 L. D. i WISSELINE Verzekeringbank „de Nederlanden", Z u i v e lbere i d i n g. V. S. OHMSTEDE J.Czn., Dijk, Alkmaar. De Nationale Hypotheekbank (7ngS1) verstrekt GELD op Eerste Hypotheek, J.LINDHz.Mient3. Jongens- en Meisjes Mutsen Losse Reisschetsen NIGHTCAP. De Stuifkalkfabriek STUIFKALK J. LIND Hz., Mient 3. VLAGGEN Landbouw - Crediet, ^ArPeTER, Advertentièn. Egmond aan den Hoef. Boode Bordeaux wijn Roode Port-a-Port, Van Romunde G-eveke Koster Van Batenburg, Heerenkleeding naar maat. Tegen Hoos 1 Schoen- en Laarzenmakerij. W. VAN DER WA AT,, Maatschappij van Levensverzekering, Werkzame AGENTEN* gevraagd- zonder vooruitbetaling van renten tegen 4 percent. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Keizersgracht 370 te Amsterdam (dagelijks van 10 tot 4 uur), of bij den Agent voor Alkmaar en omstreken, den heer Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat B N°. 71, alhier. Jongens- Heeren Stroolioeden. te Alkmaar, Voor dam C 13. NIEUW. NIEUW. Justus van Maurik. PRIJS f —20. SCHIEDAMMER JENEVER, Merk: W. F. STOEL ZOON, Zijden Stoffen, Eluweelen, Pluches en Linten uitsluitend gemaakt van prima kleurhon- dend wollen vlaggedoek, leveren Alleen-verkoop voor Alkmaar J. BIJLOOS, Langestraat 63. belast zich met den aan- en verkoop van Efïeeten verzekert op het leven tegen invaliditeit en ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassikrsvah betrekking heeft. gevestigd te ROTTERDAM, WIJNSTRAAT 16. Kaaspersen Kaasbakken, Kaasvormen, Kaasborden, Kaasklienders enz. Boterkarns, Boterkneders, Botermouten, Botervormen, voor Boter- en Kaasbereiding, voor FABRIEKEN en BOERDERIJEN, Ontvangen een prachtige kenze Boekhandel Herms. Coster Zoon. def^WeRELD Gedep.Fabrieksmerk FIRMA ZAANDAM. SCHIEDAM. Pnike Onde levert zeer fijne en witte De Notaris B. VAN DER VEEN te Schoorldamzal op Woensdag 11 Mei 1898, voormiddags 10 nnr, in het Café van de Wed. BORST, in het openbaar verkoopen KBT HUISRAAD, Goud- en Zilverwerk behoorende tot de nalaten schap van Mej. J. M. WATERLOO, wed. van J. KEMPER. In het Café te zien Dinsdag 10 Mei 1898 van 94 nnr. a f 36,—, 38.—, f 3©,— per anker en hooger. a f 1,1© 1 1,3© en f 1,8© per fl. en h o o g e r. 1 1,—, f 1,3©, f 1,5© per fl. en h o o g e r. A L K H A A R. Telefoonnummer 86. lElfcMAKERI. KLEEDERHAKERIi, ZAADHARHT. A1KMAAR. Speciale Inrichting voor Met groote waardeering besproken in de eerste genees kundige bladen van Duitschland, o. a. in het .Deutsche Medicinische Wocbenschrift", onder redactie van Prof. Dr. A. EULENBURG en Dr. JUL. SCHWALBE. Na korten tijd, meest reeds in de eerste 8—14 dagen, verdwijnen de dichtste schubben en schilfers der hoofd- h lid, wordt deze rein vermindert de afscheiding der Aklieren wordt de haaruitval langzaam minder sterk •o houdt deze na eenigen tijd geheel op. Prijs f3,— per flacon. LAK6ESTRAAT Belast zich met den aan- en verkoop van Effec ten op zeer billijke conditiën en het plaatsen en bezorgen van Gelden op Hypotheek De Bank geeft CREBIETEV en fOOR- SCHOTTBA op nader overeen te komen voor waarden zij neemt Gelden a déposito, geeft en neemt Gelden op prolongatie, opent Rekening-Courant met rente-rekening, koopt Engelsche Chöques en geaccep teerd papier op het Buitenland en bezorgt inkassee- ringen op alle plaatsen binnen en buiten het Rijk. Hoogste prijzen voor Coupons, lossingen, vreemd Rankpapler en muntspeciën. DE DIRECTIE. HOUTTIU So. 1, ALKMAAR. plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek ©P ZEER BILLIJKE VOORWAARDES, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding geeft GELD op PROLONGATIE, koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE HOOGST» KOEKIES sluit VERZEKERING tegen BRASD en I ARK AAK, CHOORSTRAAT, So. 8, beveelt zich beleefd aan tot het repareeren van schoenen en laarzen en het leveren van eigen gemaakt werk. De Maatschappij sluit contracten van levensverzekeringlijfrentenpensioenuitzetverze- kering en studiebeurzenalles in den meest uitgebreiden zin, terwijl de tarieven volgens de laatste gegevens zijn berekend en koninklijk goedgekeurd. Zij sluit ook arbeidersverzekeringen tegen wekeliiksche premiebetaling. worden vervaardigd en geleverd door en PRIJZEN LAAG. A OORD-HOL L ANDIC H Haatschappeiyk kapitaal f 389,000,—. Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten onder ultimo Maart 1898. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 1 Jan. 1898 Deposito's ƒ1.394.330.13 1.081.091.73 30.489.49 g 81.711.— 38.385.76 839.335.OOi Goedgekeurd in de vergadering van Commissarissen van 23 April 1898, De Vice-Voorzitter van De Directeur, CommissarissenJ. F. MOENS. Jhr. Mr. P. VAN POREEST. door DIREKT AANGEVOELD EN IN PEILING GEBRACHT DOORDE P. HOPPE Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in Gedlstelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca chet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HorPE. te A LKRAAH, BESTE en GOEDKOOPSTE ADRES voor voor Japongarneering en Handwerken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7