P. M. Duyvis Co., B KELK A L F. IJzeren en Stalen Scleenslwnw. CONFECTIE NAAR MAAT. A. VAN DEN BURG. Bij O. VAN STAM NOUVRAUTE'S G°w»«»nr;ri^ .«..oo, nlEHT 38. De van ouds bekende BE IOEN FA B R f ftj, Langestraat 95, ALKMAAR, MEY's Stöffwasche I Wollen-, Gestikte- Molton Dekens in alle prijzen. SPECIALE INRICHTING Banketbakker, Aanbesteding. Geen breuk meer I Door Pastoor MARTIN BECK's Breukzalf volkomen genezen. Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, COSTUMES. Stoomfabriek van Machinale Houtbewerking SCHOLTEN STAD te Almelo. 3 HERSTELPLAATS Stoom- en andere Werktuigen. Steeds voorbanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN, C w-w '4 STERK, GOEDKOOP, ELEGANT, li lo de leverantie van 900 Ms grint. de benoodigde 2° 3o teer en houtwaren, de benoodigde ijzerwaren. 12 ton oliednnne 2 ton Engelscbe of 4o Stokholmer kool teer. A AmsterdamBRUNING MUHREN, Stalen-DepotelillallegrooteplMtsen van Weiland. Koninklijke Fabriek BECKER BUDDINGH, llr-t abahbm, in BRUNO'S QUALITEITEN. Eigen Linuenfiibriek ALKMAARSCHE Ijzer- en Metaalgieterij. vervaardigt en herstelt alle soorten van Stoom-, Landbouw- en andere Werktuigen benevens bet maken en repareeren van Stoomketels en het smeden van zware stuk ken voor Molenwerken. 33E3 TWENTSCHE 1N6E1IIBIIBS en MACHISKFABRIKAISTB]» koog aan d e z a a n, bevelen zich ten zeerste aan voor het nauwkeurig be palen van het brandstofverbruik van Stoomketels, het stoomverbruik voor Stoommachines en het aangeven van de middelen om daarin indien mogelijk, verbetering te brengen. levert voor buitengewoon lage prijzen AM.ES, wat_ tot het BEDDEN-en MATRAS- SENVAK behoortin ordinaire zoowel gis in de fijnste kwaliteit, zooais Veeren Bedden per stel van f 25, f 30 f35 f 40 f 50, f 60, f 80 enz. tot f 125. Hapok Zeegras 99 99 f 15, f 17,50, f 20, f 25, f 30. f 5, f 7, f "10. uit één stuk vervaardigd is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bijGebk. BERENTZEN H o u 11 i 1IMHULSEN HOIJER Laat; Gebk. SCHENKEm i e n t; J. C. THEISSLING. Langestraat 7. Bedtijken gewast. ongewast. Bedovertrekken. Bedspreien. Bedkwasten. Paardenharen Matrassen. Kapok Alpengras Zeegras Stroo Springveeren Spiraaldraad of zoogenaamd Bed der Toekomst. Houten Ledikanten. Plaatijzeren Ledikantenge perst en ongeperst. Openslaande ijzeren Ledi kanten. Wiegen, Vuur-, Luiermanden met en zonder voering en Kleed en. Ziekenstoelen met 3 Kussens van af f 12, Amerik. Pitch-Pine Houten Slaapkamer Ameublementen in diverse prijzen. tot het machinaal zuiveren van Bedden Dekens en Matrassen. Reparatiën spoedig, notjesenbillijk. Wollen Dekens worden gewasschen en opgemaakt tegen 40 ets. p stuk a contant. Hennemerstr. weg 4, Alkmaar, zijn steeds te verkrijgen allerh. soorten verscta gebak hij neemt ten allen'tijde bestellingen aan. Groote sorteering Chocol. artikelen, groenten in blik. sla-olie en poeder-chocolade. N.B. Vraag VAN STAM's Kroontjes, Alkin. jon gens en 2 ets. boter-jodenkoeken. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SC HER- MEER zijn voornemens op Maandag 16 Mei 1898, in het Noorderpolderhuis, in de gemeente bOHR-KMJitt- HORN, bij enkele inschrijving, aan te besteden 19 Men vraagt gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen van genezingen bij den ..et. reIMABUMS Badhuisstraat 13, Haarlem. Bij schriftelijke aanvrage bijvoeging van 10 cents aan postzegels. J DANHBEÏIIIOING -~77.o ]sjA„ 'Q7 Den Heer M. RIJMANS Haarlem. pastoor Beck te hebben gebruikt, is mijne vrouw geheel genezen v-r i a tan TT naar croedvinden gebruis Achtend, UEd. dw. Dienaar (w. g.) J. B. KLEISS. Bestek en voorwaarden der bestedingen sub. 1, <2 3 ziin op franco aanvrage tegen betaling van f 0.-5 voor elk bestek afzonderlijk, - met f 0.10 verhooging voor port bij gewenschte toezending per post, te bekomen bii den secretaris des polders, wonende te Oterleok, al waar de voorwaarden der besteding sub. 4 ter inzage liggen en de inschrjjvingsbiljetten uiterlijk op 15 Mei a.s. moeten zijn ingeleverd. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. C. DEKKER Pz., Secretaris. bolide en nauwkeurig. Weeg- en Meetwerktuigen, oidien-i/ojjpto in inw vv rr-.,Tmn\T - T) T TT7~1 GROOTE ASSORTIMENTEN in RIJKE DESSINS en in de NIEUWSTE KLEUREN. Zuiver WOLLEN ZWARTE JAPONSTOFFEN p. el 130 ct. Zuiver WOLLEN Gekleurde JAPONSTOFFEN 100 ELZASSER FANTASIE-KATOENEN 27 /s FANTASIE-ZEPHYRS FANTASIE A JOURS - 25 Gedeponeerd handelsmerk. te Veldhoven, A oordbrabant. Stalen, ook door al onze Stalen-Depots, op Elk staal is voorzien van den naam BRUNING MUH en daardoor gegarandeerd, van om afkomstig te zijn. ControleWij garandeeren alléén de qualiteit van die goe deren welke uit ons Hoofdmagazijn rechtstreeks aan den kooper verzonden en met dezen verrekend worden. Het merk Bruno, waarvan onze goederen zijn voor zien randeertQualiteit en Soliditeit. ga- Mejuffrouw BROUWER, Landstraat 2 beveelt zich aan tot het m a k e n van c o s t u m e s en het geven van knlples. Dames uit den netten stand, met veel relaties, die zich met den verkoop onzer artikelen willen belasten, gelieven zich s c h r i- telijk tot het HOOFDBUREAU te AMSTERDAM te wenden. Prijscourant wordt gaarne op aanvraag toegezonden. lUb ^auii uv - p» mm." - Oo GEBRs. SCHENKE van AI.KMAAK. W. F. STOEI. KOOST. Druk v. Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8