Stadsberichten. Ns. 8853, 16519 en 17669 f400 Ns. 1136,1247,2001, 6071, 6448, 7965, 9923, 10325, 10596, 11224, 12319, 13794, 15267, 17871 f 100. Nr. 1390 f 1000; ns. 1737 en 16495 f 400; ns. 4635, 10891 en 13362 f 200; ns. 3719, 5033, 8226, 12042, 13925, 14308, 15683, 17888 en 19394 f 100. met intrekking van vroegere beschikkingen en met be trekking tot het mond- en klanwzeer bij de herkauwende dieren en de varkens in de verschillende provinciën des rijks buiten toepassing te stellen de volgende maatregelen le. verwijdering en afzondering (artikel 2, sub. 1°, en artikel 34 van het gewijzigd kon. besluit)2e. onder zoek (artikel 2, snb. 2°); 3e. merking (artikel 2, sub 4°); 4e. afsluiting van hoeven enz. en vervoer uit en naar af gesloten kringen (artikel 2 sub. 6°. en artikel 39)5e ontsmetting (artikel 2, sub. 7°. en artikel 37)6e. ver voer naar besmette plaatsen (artikel 2, snb. 8°. en arti kel 38.) (St.-Ct.) De afdeeling >Beemster, Purmerend en om streken'' der »Hollandsche Maatschappij van Landbouw" heeft besloten pogingen aan te wenden tot het oprichten van een winter-landboowcursus te Wijde Wormer, waar voor zich reeds 14 leerlingen hebben aangemeld. Te Haarlem werd Dinsdagmiddag het paard van een wagen der gemeente-reiniging schichtig en kon door den voerman niet worden ingehouden. De man viel en werd door een wiel over het hoofd gereden en ernstig verwond. Hij werd naar het St. Elisabeth's Gasthuis over gebracht. Zijn toestand is nog hoogst ernstig. Te 's-Gravenhage reed Dinsdagmiddag de heer S. v. W., referendaris aan het Departement van Justitie, in een vigelante door het Haagsche Bosch. Schrikkende voor het signaal van een wielrijder, sloeg het paard op hol. De heer S. sprong uit het rijtuig, maar werd daarbij tegen den grond geslingerd en vrij ernstig verwond. Handels- en kantoorbedienden. De jaarlijksche algemeene vergadering van den Nationalen Bond van handels- en kantoorbedienden in Nederland zal op 19 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) gehouden worden des voormiddags ten half elf ure in de groote bovenzaal van »het Haagsche Koffiehuis" Vreeburg te Utrecht. Indisch Gezantschap. Met eenige praal werd Dinsdagmiddag het gezant schap van den Soesoehoenan van Soerakarta door den minister van koloniën ontvangen. De minister begroette het hoofd en zijn gevolg in tegenwoordigheid van den seeretaris-geneiaal, den raad-adviseur jhr. Six, den oud resident Ingenluijff en vijf referendarissen vanhet departe ment. De Indische prins deelde den minister het doel zijner zending mede en overhandigde den minister het portret van den Soesoehoenan en van den Ratoe. De vertegenwoordiger sprak Maleisch, dat door den heer Ingenluyff in Nederlandsch werd vertolkt. De prins zelf verstaat onze moedertaal en werd in den verderen loop der audiëntie door den minister in het Hollandsch toegesproken, waarop hij in Maleisffi antwoordde. Na aan bieding van een geschenk werd de minister aan de heeren van het gevolg voorgesteld. Pangera Ario Mataram nam plaats op een stoel. Dr. Van de Roemer zat naast hem en de vier andere heeren van het departement en het gevolg stonden rondom dezen. Daarna heeft de minister de heeren ann den vorst voorgesteld en onderhield hij zich nog eenigen tijd met Zijne Hoogheid, verzekerende dat de gasten op alle mogelijke medewerking van de regeeriDg konden rekenen bij het bezichtigen van de merkwaardigheden der stad en des rijks. Bij deze gelegen heid gaf de minister den Vorst tevens kennis, dat de sultan van Siak en twee pangerans van Koetei bij de aanstaande heuglijke gebeurtenis der kroning hior te lande verwacht worden. De heeren T. Sanders en H. Zwaardemaker Jz. hebben concessie aangevraagd, zoowel te Zaandam als in de andere Zaansche gemeentenvoor den aanleg en exploitatie van een tram Hembrug, Krimper ven, Gedem pte Gracht, Westzijde en verder langs Koog en Zaan dijk naar Wormerveer. Ook Vestzaan, Assendolft, Krom menie en Wormer zullen aan deze lijn aansluiting krijgen. Opmeer. Namens H.M. de Koningin is den bur gemeester de opdracht gegeven, om op kosten van H.M. een wagentje te doen vervaardigen voor een jongman, die, aangetast door een slepende ziekte, sinds geruimen tijd niet kan loopen. Ten gemeentehuize te Katwijk werd Maandag aan de bemanning van de vissehersbom »de Vriendschap'', daar tehuisbehoorende, eene som van f 213 namens den Keizer van Dnitschland, uitgereikt voor het redden dei- bemanning van het Duitsche schoenerschip »Jowina'. In een open boot werd 12 Sept. 1897 de kapitein met de bemanning in de Noordzee drijvende gevonden, liefderijk opgenomen en daarna te IJmuiden aan wal gebracht. Urk, 10 Mei. De ansjovisvangst was heden in de 3taande netjes zeer bevredigend n.l. van 5000 tot 30000 en den 9 3000 tot 13000 per vaartuig voor de sleepers was de vangst 2000 tot 5000 en de kuilders 1000 tot 8000 stuks ansjovis per span of 2 vaartuigen. Warmenhuizen. Ook bier wordt een ware ver- delgingï krijg tegen de ratten gevoerd. Op tallooze ma nieren wordt het leven dezer dieren belaagd. Aangezien de ratten echter in dezen tijd aan een on rustbarend aantal nieuwe strijders het aanzijn schenken men vindt nesten met 12 ja 16 jongen is het einde van dezen oorlog nog bij lange na niet te voorzien. Door polder- en gemeentebestuur wordt voor elke rat, ook jongen een dubbeltje uitgekeerd, alzoo is het vinden van zoo'n nest een niet te versmaden buitenkansje. Aanbesteding. Door de H. IJ. S. M. werd Maandag te Amsterdam o. m. aanbesteedHet maken van brandstoffenloodsen op 65 stations. In 16 perceelen. Laagste inschrijvers o. a. de heeren G. G. P. Schermer, Uitgeest perc. 3 f 2639 W. Uitslager en P. 0. Kruize Amsterdam perceel 4 f 622 J. Plas, Purmerend perc. 5 f 1242J. Botman Boven- karspel perceel 6 f 3443. Het maken van halt.egebouweu abris enz. voor den spoorweg van Heerhugowaard naar Hoorn. Raming f 1.6900. Laagste inschrijver de beer Th. Verhoeven, Utrecht, f 15,700. Hen kan 't niet weten Dezer dagen werd door het bestuur der gemeente Groningen een verzoek ontvangen van een 60-jarige, die vóór 35 jaren ingelijfd bij de schutterij aldaar, wel indertijd de wapens ingeleverd maar nooit naar hij meende een bewijs van ontslag ontvangen had. De man zon thans gaarne in bet bezit van zoodanig bewijs wil len worden gesteldwijl men onmogelijk kan weten, waartoe de Spaansch-Amerikaansche oorlog zoo al kan leiden. Ondkarspel. Naar aanleiding van het vinden van een kanon nabij dit dorp deelt men het volgende medeVolgens onden van dagen moet in de ringsloot nog een tweede kanon verborgen liggen. Men weet zelfs de plek aan te duiden waar het moet liggen wijl er bij 't varen dikwijls op is gestooten. Nu het gevonden kanon zooveel waarde blijkt te heb ben is het niet onwaarschijnlijk dat er pogingen zullen worden aangewend om ook dezen drenkeling op het droge te halen. Hen model koffiehuis. Te Londen is een »koffiehuis", waar matigheid en ordentelijkheid stipt in acht genomen moeten worden. Aan den wand hangt de volgende aankondiging: 1°. Aan een beschonkene wordt niets verstrekt; 2°. Aan niemand wordt meer dan één bestelling afgeleverd, en aan een gast die vertrokken is, eerst als hij na langer dan een half uur terugkomt2°. Aan denzelfden persoon wordt niet meer dan x/4 flesch wijn of één pint bier of één glaasje likeur verstrekt4°. Personen die hardop praten of onbehoorlijk zich gedragen of spreken, worden niet bediend 5°. Rooken is verboden. Daaronder staat, dat »de waard baas in zijn eigen huis wil zijn en ieder die zich niet naar zijn voorschriften wil gedragen, verzoekt anderen te begunstigen.'' En het fraaiste is dat dit koffiehuis drukker bezocht wordt dan andere in dezelfde buurt. Vrouwelijke studenten te Berlijn. Naar officieele opgaven bedraagt het aantal stu- deerende vrouwen aan de Berlijnsche hoogeschool voor dezen zomer 123. Van deze zijn 88 van Duitsche natio naliteit, 4 van Oostenrijkschen, 15 van Rnssischen en 12 van Amerikaanschen oorsprong. Hongarije, EngelandZweden en Noorwegen zijn ieder door een vrouwelijke student vertegenwoordigd. Over het algemeen is het studievak philologie, geschiedenis en philosophie. Bij de juridische faculteit hebben zich zes toehoorsters in laten schrijven voor staatswetenschappen, twee voor rechtswetenschappen. ficliagenWognuni. Als 't één Maatschappij tegenloopt dan is 't wel de West-Friesche Stoomtramwegmaatschappij. Nudepro- cedeerende Barsingerhorner boer cassatie heeft aangetee- kend kan misschien weer 30 dagen weinig worden verricht. Thans staan de werkzaamheden nagenoeg stil. De aannemers zijn genoodzaakt geworden al 't volk op een man of zes na te ontslaan. Oterleek. Gekozen tot lid van den gemeenteraad de heer J. Slooten met 53 stemmen. Op den heer C. Dekker Jbz. werden 31 stemmen uitgebracht. Kikvorschen. Naar aanleiding van de berichten over kikvorschen- vangst en de wijze, waarop de gevangen diertjes worden verminkt, heeft de »Nederlandsche Vereeniging tot be scherming van dieren" een request gericht aan den minister van binnenlandsche zaken, waarin verzocht wordt den kikvorsch, nu de deskundigen het nut van dat dier voor den landbouw niet in twijfel trekken alsnog te doen opnemen onder de bij de wet beschermde dier soorten, nuttig voor landbouw en hontteelt. Heiloo. Benoemd tot rijks ontvanger de heer W. M. Visser, van de inspectie 's Hertogenbosch thans be last met de waarneming van het kantoor. Beursbouw te Amsterdam. Bij de den 10 plaats gehad hebbende aanbesteding voor het bouwen van een koopmansbeurs aan het Dam rak alhier, waren de laagste inschrijvers de heeren D. Oerlijn en A. J. de Haan Zn., aannemers aldaar, voor f 942,860. De raming was f 1,055,000. Hilversum. In de den 10 gehouden raadszitting is de rekening, dienst 1897, der gemeentegasfabriek goed gekeurd en besloten de netto winst, ad f 12,000 ruim, te storten in de gemeentekas en daarvan f 6000 te be stemmen voor aflossing. De prijs van licht- en muntgas werd van 7 op 6 ct. verlaagd. Harlngcarspel. Ter behandeling van den beschrij vingsbrief voor de 34e algemeene vergadering van de Noord-Hollandsche vereeniging »Het Witte Kruis" werd door de afdeeling alhier den 10 eene vergadering gehou den, die bezocht werd door slechts 6 leden. De voorstel len ingediend door de afd. Alkmaar, Purmerend, Nieuwe- Niedorp tot wijziging van het reglement op de subsidiën konden alleen dan in deze vergadering steun vinden, wanneer werden aangenomen het amendement van het hoofdbestuur en het daarop in te dienen sub.-amendement- Winkel. Tot afgevaardigden naar de algemeene vergade ring werden gekozen de heeren J. Swan en E. Meijer Drees en tot plaatsvervanger de heer L. Reuvers. Sedert het door den gemeenteraad genomen besluit om eene premie uit te keeren voor het verdelgen van ratten, wordt ook in deze gemeente voortdurend jacht gemaakt op die dieren. Reeds bijna 300 stuks zijn na de invoe ring van het besluit gevangen. Heerhugowaard. De kerkeraad der hervormde gemeente heeft tot predikant beroepen den heer ds. Miedema, Anna-Paulowna. Gemakkelijk smokkelen t Te Uhrigmilhle woont een molenaar, wiens molen zich bevindt op een hoek van het grondgebied dat grenst aan Beieren, Pruisen en Lotharingen. Dé dne grondge bieden raken daar elkander, en de grenspaal, die de schei ding aanwijst, staat in de keuken. Ziedaar dus een molenaar, die slaapt in Beieren, in Pruisen woont en in Lotharingen werkt. jHlondyke. De Fransche regeering heeft den profecten opgedra gen het publiek te waarsonuwen voor tochten naar het nieuwe goudland. Niet alleen is het klimaat er uiterst streng en ongunstig, maar reeds zijn alle goede gronden in vaste handen en komt men zonder kennis van de En- gelsche taal er niet terecht. Wie er heen wil trekken, moet ten minste voor de reis en eersten tijd van verblijf over 5000 francs kunnen beschikken. De kans van sla gen is in vergelijking met het gevaar zeer gering. Per fiets over Wight. In de maanden Juli en Augustus zijn de heeren Lissone Zoon voornemens, tegen zeer billijken prijs voor overtocht en verblijfkosten, rijwieltochten teorgani- seeren voor dame3 en heeren door het schoone eiland Wight. Een hunner, die de eer zal hebben het gezelschap tot gids te dienen, heeft zich zes weken op Wight opgehou den en het geheele eiland per rijwiel doorkruist. De we gen zijn er uitstekend, natuurlijk hier en daar glooiend, doch volstrekt niet gevaarlijk. De overtocht zal tegen voordeelige conditiën plaats hebben per dagboot der Stoomvaart-Maatschappij >Zeeland". De toer gaat verder van Londen naar Brighton, de rijkste badplaats van En geland, waar gelogeerd wordt, vervolgens van Brighton naar Portsmouth van hier wordt per boot in 20 minuten het eiland bereikt en wordt 35 minuten gespoord naar Ventnor, van welke plaats 4 5 maal dagelijks de toch ten worden gemaakt. De terugtocht naar Londen zal langs een anderen, schilderachtigen weg, midden door het landhouwend Engeland, plaats hebben. Alles zal nader in het programma omschreven worden, hetwelk binnonkort ten kantore der genoemde firma ver krijgbaar zal worden gesteld. Gladstone. Het Zondag jl. na een medisch consult te Hawar- den uitgegeven bulletin omtrent den gezondheidstoestand van den heer Gladstone constateert eene hoewel langzame, toch gestadige vermindering van krachten, gepaard aan eene kleine toeneming der plaatselijke kwaal. Niettemin waren de laatste dagen der vorige week vrij gunstig voor den zieke. Het maandblad tegen de vervalschingen, no. 10, bevatinternationale maatregelen tegen verval schingen onderzoekingen van levensmiddelen en han delsartikelen gedaan aan het Bureau voor chemisch en microscopisch onderzoek, Keizersgracht 291, Amsterdam (directeuren dr. van Hamel Roos en Harmens) controle-onderzoekingen: advocaat, beschuit en zandmoppen, bier, boekweitmeel, boter, geëmailleerde pannen, havermeel, koek, levertraan, margarine, melk suiker, nikkel bookgereedschap, rijst, verduurzaamde le vensmiddelen, wijn, overtreding der boterwet, melkver- valsching, vervalschingen van meel in Italië, wijnverval- schingen in Ruslandhygiëne en industrie: iets over desinfectie van boeken en geschriften maatre gelen tegen besmettelijke ziekten in scheersalonsgeste riliseerde melk en de Barlow'sche ziekte der zuigelin gen het drinkbaar maken van zeewaterhet misbruik van koffie vegetarianisms fransche cognac het gevaar van de aanwending van acetyleengaskunstmatige in digo de werking van kalk, gips en coment op ijzer een geschikte meststof voor pereboomen kunstlicht voor photographic en tooneel een surrogaat voor terpentijn een concurrent van celluloidhet bedekken van metalen voorwerpen met een weerstand biedende laaginternati onale tentoonstelling van bakkerij, maalderij en kook kunst; wetenschappelijke berichten: onderkenning van vervalschingen met behulp der Rifnt- gen-stralen feuilleton: de invloed van wielrijden op het hart; lange levensduur; de Röntgen-stralen in dienst bij de keuringscommissie der recruten de ver vaardiging van kunstmelk en kunsteieren een reusach tige zaak in voedingsmiddelen een speldenverslinder. Het ÏO cents spoorboekje. Blijkens de pas verschenen Mei-uitgave van «Het 10 Ots. Nederlandsch Spoorboekje" zijn daarin weder een paar verbeteringen aangebrachtlo. is de kaart van Europa door een nieuwe vervangen uitgebreider en uitvoeriger; 2o. is achter de binnenlandsche dienstregeling eene opgave gevoegd van de treinenwaarin postrijtujgen loopen waarmee verzending van losse brieven kan plaats hebben. 357ste Staatsloterij. 5e klasse, 3e lijst, 11 Mei. 5e klasse, 4e lijst 12 Mei. Laatste Berichten. NEW-YORK, 11 Mei. De Tribune ontvangt een tele gram uit Washington meldende, dat maatregelen geno men zijn om de vloot van admiraal Sampson naar Key- West te doen terugkeeren, opdat zij kan samenwerken met het Amerikaansche leger op Cuba. Stellig wordt verzekerd, dat San Juan de Portorico niet zal worden gebombardeerd en dat Portorico niet zal worden aangevallen voordat de veldtocht op Cuba geëindigd is. Het departement van oorlog gaf bevel naar Tampa, Mobile en New-Orleans alle militaire troepen te zenden, die voor Cuba bestemd zijn. Ken Spaansolie torpedojager verloren f LONDEN, 11 Mei. De »Globe" heeft het volgende te legram van heden uit Gibraltar ontvangen Een Engelsche stoomer die hier is aangekomen rap porteert dat zij in den afgeloopen nacht een Spaanschen torpedojager is gepasseerd, een der schepen die bestemd zijn voor de bewaking van de kust van Algeciras en de Straat. Korten tijd nadat de stoomer den torpedojager was voorbijgevaren, zag men aan boord van het Engel sche schip de lichten van het oorlogsschip plotseling uit gaan. Er volgde een hevige ontploffing en de torpedo jager verdween spoorloos. Men gelooft dat de stoomketel is gesprongen en vreest dat alle opvarenden omgekomen zijn. GIBRALTAR, 11 Mei. Hier zijn geen berichten uit Algeciras ontvangen betreffende de ontploffing aan boord van een Spaanschen torpedojager. De onlusten In Italië. ROME, 11 Mei 's avonds. Heden is in geen enkele pro- vinéie de orde verstoord. Aan de grens zijn benden van Italianen uit Zwitserland aangekomen. Alkmaarsche Predikanten-vereenlglng. De zeven en dertigste vergadering van bovenge noemde vereeniging zal gehonden worden op Maandag, den 23 des voormiddags te half twaalf uren in het lokaal Harm onie, alhier. Na afdoening van de huishoudelijke werkzaamheden, 0. a. de benoeming van een lid van het be9tuur, in de plaats van den heer Edling, die vertrokken is, zullen de volgende onderwerpen worden besproken 1. Waardeering verdient het beginsel, waaruit voortge komen is de zgn. praktijk der liefde (verkondigd o.a. in het blad »Vrede".) Toch zal de mensch met deze in het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3