Toonkunstiiitvoering De GASMOTOREN Ingezonden Stukken. Advertentièn. Nederlandsch-Indische Exploratie-Maatschappij. Tramplannen. Haarlemsche Onderlinge Maat schappij tot (jlasverzekering A. F KERREBIJA Jr., Mej» W, van de Pol, op VRIJDAG IJ MEI. K JES TEESfB Mendelssohns „Elias' Dienstbode G. DOESCHOT, Alkmaar, a* su 2 7H 57f llf* llf verzekert hare deelnemers tegen zeer lage premie en regelt eventueele schaden op spoedige, soliede en nauwgezette wijze. Agent voor Alkmaar en omstrekente ALKMAAK. Wij geven hiermede kennis, dat ons depot gevestigd blijft in het hnis in de B0TERSTRAATbewoond door wijlen Mej. SCHOUWENBURG en dat wij tot haar op volgster aanstelden Gebr. JPaltlie. Herras. Coster Zoon. JAN LÜYTEN, ROTTERDAM. MINERAALWATER-MACHINES. Agent voor Alkmaar en Omstreken. praktische leven op onoverkomelijke bezwaren stuiten tenzij hij belangrijke concession doet. In te leiden door dr. S. Baart de laFaille, van Hoogwoud. 2e. Wat is de aard en de opdracht van het openbare kerkelijke gebed en aan welke eischen moet dus de inhoud ervan voldoen In te leiden door ds. F. C. Fleischer, van Broek op Langedijk. Toonkunstuitvoering. Nogmaals willen wij met een enkel woord op de toonkunstuitvoering vrijdag, den 13, wijzen. Zij begint te half 8, zoodat de bezoekers uit het Noorden nog met den laatsten trein kunnen terugkeeren. Wij verwachten dan ook, dat velen zich het genot zullen verschaffen, het concert bij te wonen, daar de »Elias'', het heerlijke werk van Mendelssohn, opgevoerd door het koor der af- deeling en bekende solisten en onder uitstekende leiding, iets zeldzaams te genieten zal geven. Bovendien is het werk in al zijn schoonheid zoo begrijpelijk, spreekt het zoozeer tot het gemoed, dat zij, die min of meer opzien tegen het aanhooren van klassieke muziek, met gerust heid de uitvoering van de ^lias'' kunnen bijwonen. .tlej. H. A. Hoek slaagde den 12 te Amsterdam voor het examen van onderwijzeres. Uitstekende Stoepen. Op den 12 April jongstleden wees de Hooge Raad der Nederlanden een arrest, dat van belang is voor gemeente besturen, die tot opruiming van hiuderljjke stoepen, keldertrappen of kelderluiken, uitstekende buiten de rooilijn der perceelen, wenschen overtegaan. De gemeentelijke verordening op het bouwen te Rot terdam van 11 April 1895 bevatte eene bepaling dat het verboden is buiten de rooiing te hebben, te stellen, te maken, te veranderen of te vernieuwen o. a. keldertrappen en kelderluiken, tenzij met vergunning van B. en W. en art. 54 dier verordening hield in »voor het hebben »van de voorwerpen, in art. 21 bedoeld, wordt, voorzoo- »ver zij bij de in werking-treding dezer verordening aan- »wezig zijn, geacht door B. en W. vergunning te zijn verleend, totdat de wegneming door hen was gelast." Bij eene vervolging terzake van de niet-wegrniming van een keldertrap en kelderluiken ontsloeg de kanton rechter den beklaagde van alle rechtsvervolging, op grond dat het verbod, in de verordening uitgesproken, algemeen was en dus ook gold wanneer men die voorwerpen reeds tijdens het in werking treden der verordening, op e i g e n grond had, zoodat het verbod door den kantonrechter geacht werd in strijd te zijn met art. 151 grondwet, luidende dat niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan na voorafgaande verklaring bij de wet dat het algemeen nut de onteigening vordert en tegen voor- afgenoten of voorafverzekerde schadeloosstelling. Deze beslissing heeft de Hooge Raad vernietigd. Juist werd geoordeeld de overweging van den kanton rechter, dat de verbodsbepaling ook toepasselijk is dan, wanneer men de in de verordening genoemde voorwerpen heeft op eigen grond. Maar daaruit kan geen recht worden ontleend, zegt de Hooge Raad, om een toestand te bestendigen, die in strijd is met eene verordening, overeenkomstig art. 135 der gemeentewet vastgesteld, terwijl de openbaarheid van een weg niet afhangt van de vraag, aan wien de eigendom toekomt van den grond, waarover de weg loopt. Ten slotte besliste de Hooge Raad, dat er geen sprake is van on teigening, gelijk de kantonrechter aannam, omdat de eigendom behouden blijft en alleen het gebruik wordt beperkt, overeenkomstig art. 625 Burgerlijk Wet boek. Door deze beslissing is dus uitgemaakt, dat de gemeente bevoegd is o. a. stoepen te doen inkorten, die hinderljjk zijn voor het verkeer. Eenigen tijd geleden werd de zaak door mr. Kraakman in de a Raad ter sprake gebracht. Dat zij de zorg van ons gemeentebestuur waardig is, zal zeker niemand be twisten. De bevoegdheid van den Gemeenteraad om krachtig op te treden, is door het medegedeelde arrest boven allen twijfel verheven. Alkmaar, 12 Mei 1898. W. C. BOSMAN. Amsterdam, 9 Mei. Aardappelen. Friesche Dokknme r Jammenf 3.30 a 3.60, Friesche Fr. Jammen f3.50 a 3.70, Zaaiers f 0.a 0.Zeeuwsche Spuische Jammen f4.10 a 4.60, Zeeuwsche blauwen f 0.a 0.Poters f 0.a 0.Flakkeesche Jammen f 3.70 a 3.90, id. Blauwe f 3.70 a 4.Geldersche Blauwe f 3.60 a 3 90, ronde Wolkammers f 0.a 0.IJpolder Jammen f 0.a 0.Westlandsche Zand-Thomassen f 6.a 7,Pruisische Hamburgers f 4.50 a 4.80, Duitsche Rooden f 0.a 0.per HL., Nieuwe Malta f 0.10 0.125 per KG. Petroleum vast, prijzen onveranderd. Haarlem, 9 Mei. Boter, aangevoerd 221 KG., f 0.90 a 1.219 biggen, verk. 219, f7 all,93 schrammen, verk. 93, f 12. a 16. Aangevoerd 68 mud Aardappelen: verk. 68 mud, f 2.— a 4.—, mud Appelen verk. mud, f 0.a 0.— mud Peren, verkocht mud, f 0.a 0. Haarlem 9 Mei. Roode tarwe f 0.a 0.Witte tarwe f 11.40 a 11,75, rogge f 6.75 a 0.haver f4.025 a 0.gerst f 0. - a 0., duivenboonen f 0.a 0. paardenboonen f 0.a 0.bruine boonen f 0.a 0. Groene erwten f 0.a 0.kar weizaad f Londen 7 Mei. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was traag, de voorraad werd niet opgeruimd. Andere soorten zijn flauw, behalve voor zeer uitgezochte Boter. Schagen, 12 Mei Aangevoerd 1 paarden f 75 a 10 stieren f 60 a 120, 120 Geldekoeien f 100 a 160, 15 vette koeien f 150 a 200, 91 kalfkoeien f 120 a 200,25 vaarzen pinken f 50 a 75, hokkelingen f a 0, 50 nuchtere kalveren f 7 a 10, 475 schapen f 18 a 22760 lammeren f 8 a 13, 50 magere varkens f 14 a 18, 16 vette varkens f 0.36 a 0.42 p. P., 45 biggen f 7.a 10, 800 kop boter, per P. 40 a 45 ct., 10000 kipeieren f 2.25 a 2,50, 11.000 eenden dito f3,— per 100. Schiedam 9 Mei. Moutwijn f 11.bij den Branders- bond f lOf a 10J, per Hl. Öt., zonder fust en zonder Belasting, Jenever t 15,id. Amsterd. proef f 16,50, Spoeling-Commissie f 0.90. Per Telegraaf. Hoorn 12 Mei. Kleine kaas f 26,50, commissie f 24,50 Middelbare f Aangevoerd 215 stapels, wegende 64207 Kg. AfflST ÜKOAM 11 Mei. 12 Mei. Cert. Nederland, N. W. Schuld2* ditodito dito, Oblig OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, JBinnenlandscbe 1894 dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, 1867/69 20-100 Mei-No dito, 1889 dito, Douane Obl dito, Geconverteerde Serie D. Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr. N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250. dito, Ned.-Zuid-Afr 1889 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel dito, id. a R 125 dito, Fastowo Spw. Mij, dito... dito, Pwang. Dornbr. Oblig dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig. dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig. Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Central Pacific Aand. dito, Denv. Rio Grande dito.. dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.... dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hvp dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Loten dito dito dito dito 1860 dito 1864 Stad Weenen 1874. ditodito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij. pCt. 85* 85* 3 97* 97* 3 96* 96** 5 84* 5 84** 5 84f 5 84* 84-A 5 84** 84* 3 16-7 17 44 27** 4 63** 64 4 97* 97** 4 98* 4 94* 4 101 101* 3 794 79** 5 104 4 34* 33 4 87 5 91* 21* 21* 4 107* 1074 5 34* 34* 6 96 96** 4 33* 34 98* 5 59* 44 42* 41 83* 572* 575 105* 105* 112 112 34 34 90 4 100* 834 84* 3 54** 54* 3 57** 153 4 98 99 3 86* 5 75 75 98* 98* 3 88* 88* 4 99 4 98 99t% 12-ni 13* 4 88** 89* 13** 18* 6* 6* 100* 102* 53 55* 11* 4 85** 86* 18rs 19 3 108* 4 116* 4 135 5 1184 166 141* 5 180 5 158 25** 25* Ondertrouwd: Dr. J. W. WICHERINK, Arts, en MARIE A. E. KOOBS. Alkmaar, n Mei lg98_ Utrecht, j G e t r o u w.d H. MULDER, Arts, en C. BLOM, die, mede namens hunne wederzijdsche familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hnn huwelijk ondervonden. Warmenhuizen, 12 Mei 1898. Bevallen van eene dochter J. DE GROOT—TEDDEMA. Aikmaar, 12 Mei 1898. Heden werden wij verblijd door de geboorte van een welgeschapen zoon. JOH. SCHOONHOVEN. A. W. J. SCHOONHOVEN—Vetter. Alkmaar9 Mei 1898. Door het verbindend worden der uitdee- lingslijst heeft het faillissement van Johanna Bonifaclus, weduwe Teunis Warner, winke lierster te Helder, een einde genomen. De Curator Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Advocaat-Procureur, Alkmaar. Te beginnen op Maandag 16 Mei 1898 worden betaal baar gesteld te Amsterdam ten kantore van de beeren DUNLOP VAN ESSEN, te 's Gravenhage, ten kantore van de heeren SCHILL CAPADOSE, te Alkmaar, ten kantore van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- OREDIET le. het dividend over 1897 ad f 156.4:7 per Aan deel van flOO. tegen inlevering van het Dividend bewijs No. 2. 2e. het dividend over 1897 van Oprichtersaandeelen, bedragende f 63.75 voor elk Oprichtersaandeel, recht gevende op 1/1200 van heigeen bij de Statuten aan de houders van Oprichtersaandeelen is toegekend, tegen inlevering van het Dividendbewijs der Oprichters aandeelen No. 1. HET BESTUUR, 's Gravenhage, 11 Mei 1898. Wijl de gelegenheid tot dupliek op het schrijven van den Heer BOSMAN in de Alkmaarsche Courant van 4 Mei j. 1. mij door de redactie niet kon worden toege staan zoo zal mijn antwoord aan den Heer Bosman eerstdaags op andere wijze gegeven worden. G. E. A. V A N H A L L. BK KHKSTF: gevestigd te HAARLK11 Directeur J. J. C. SARLET. Hoofdagenten VAN DIESEN en KERREBIJN Gierstraatte Haarlem. Nadere inlichtingen verstrekt de heer die gedurende acht jaar Pij Mej. Schouwen burg In betrekking was en dus met de waar neming van het depot geheel vertrouwd is. ad f O,® 7 5 verkrijgbaar bij Nieuwehaven 107, BIERAPPARATEN. WIJNK00PERS ARTIKELEN JDirect gevraagd een knappe P. G., bij bejaarde lieden. Zich in persoon te vervoegen bij den heer J. REIDEL te Bergen. uit de Fabriek van te ABSHËM munten nit door zachten regel matigen gang ge- ring gasverbruik en lage prijzen. «AS- en OLIKROÏOKBV van af »/2 tot 50 P. K. Eff. A SHOT WK van 2% P. K. Eff. in werking te zien bij Drukkerij v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4