Nederland. Stadsbericliten. Ns. 2759, 3848 en 17040 f 1000 Ns. 877 en 9492 f 400 Ns. 2276 4180 4247 5125 6068 15628 16558 en 17373 f 200, Ns. 1423, 2846, 10848,12984, 12986 en 19190 f 100. Nr. 6716 f 25000 nr 5109 f15000 ns. 11679, 5090, 2019, 4737, 12224, 14771 en 6965 f 1000; ns. 735, 4540, 9872, 14482, 16445 en 20354 f 400; ns. 4997, 5555, 12455, 14136 en 16267 f 200; ns. 4108, 4445. 6690, 8582, 11575, 11531, 14539, 15498, 17319, 19152 en 20722 f 1< 0. Op Cuba. MADRID16 Mei. Generaal Blanco bevestigt het gevecht voor Havana en voegt erbij, dat hij zijn doel heeft bereikt, dat hierin bestaat, zooveel mogelijk Ame- rikaansche schepen naar Havana te lokken. Concentratie voor Havana. MADRID, 16 Mei. Een der Amerikaansche schepen, die gisteren door de Spaansche schepen in de baai van Havana zijn aangevallen is de overige Amerikaansche schepen tegemoet gestoomd die zich bezig honden met de dekking van de pogingen om troepen aan land te brengen welke pogingen alle mislukt zijn. Het schip had de opdracht alle Amerikaansche schepen den last te brengen zich in de baai van Havana te ver eenigen. Elf Amerikaansche schepen zijn daar reeds waargeno men, maar honden zich buiten het bereik van de Spaan sche batterijen. Koningin Victoria aan tiladstone. LONDEN, 16 Mei. De bladen melden, dat koningin Victoria een eigenhandig schrijven heeft gezonden aan den heer Gladstone, waarin zij haar dankbaarheid te kennen geeft voor den arbeid dien hij verricht heeft voor het vaderland gedurende zijn langdurig openbaar leven. Ken bevige aardbeving, wordt gemeld welke zaterdagochtend kwart voor zessen is waargenomen ten zuiden van den Etna. Te Bianch- villa zijn scheuren in muren van huizen ontstaan en ook te Belpasso werden oude huizon beschadigd. De eerste hevigste schok, werd door ettelijke'andere gevolgd. Luidens een ander bericht zijn twintig huizen inge stort te Santa Maria en Licadia (Catanië) en stonden verscheidene kerken zeer wankel. Ramp in Indlë. Het N. v. d. Dag ontving den 16 het volgende telegram uit Batavia De kleine Soenda-eilanden zijn geteisterd door hevige stormen. De baai vac Bima (Soembawa) is bedekt met doode lichamen, stukken van huizen, hnisraad enz. Timor Koepang (het Nederlaudseh gedeelte) bleef gespaard. Aanvaring. Het tjalkschip «Jonge Jan'', schipper K. Vlietstra, werd den 14 ten zuidwesten van Enkhuizen aangevaren door de Dokkummer stoomboot «Koophandel", kapitein O. de Jong, met het gevolg dat het bijna onmiddellijk zonk. De opvarenden werden door de «Koophandel'' opgeno men en te Enkhuizen aan wal gezet. Te Middelburg is in den avond van den 15 eene schermutseling ontstaan tusschen burgers en militairen, tengevolge waarvan een soldaat door een messteek een ernstige verwonding kreeg. Hij werd terstond in het hospitaal opgenomen. Ook aan een burger werd eene ver wonding in den hals toegebracht. Later werd een sergeant der infanterie onverhoeds aangevallen en zoodanig met een mes verwond dat hij ook in het hospitaal moest worden opgenomen. De dader van al deze verwondingen, de werkman van Dep, 30 jaar ond, werd zeil gewond in den mg door bajonetsteken het is niet bekend wie hem deze heeft toegebracht. Kolven. De uitslag van den te Krommenie gehouden kolf- wodstrijd van den Noord-Hoilandsche Kolfbond is als volgt le Korpsprijs. Krommenie met 416 punten, de hh. J. Bakker Wz., Jb. van Vliet en K. Booij. 2e Korpsprijs, Koog aan de Zaan met 416 punten, de hb. P. N. de Boer, N. van Oalcar en A. Schipper. Personeele prjjzen le K. Booij, Krommenie; 2e P. N. de Boer, Koog a/d Zaan 3e A. Schipper, 4e Jb. van Vliet, Krommenie H. Ton, Ondkarspel. 2e Serieprijs, C. Asjes, Schagen, met 50 punten. Konijnen. De eerste konijnenfokkerij op groote schaal in het schitterden. «Zoo lang als wij hier zijn, verlangde ik er reeds naar om den kruin te beklimmen." Brnce Wylie was blij, dat zij met dit denkbeeld instemde en ging dadelijk een rijtuig bestellen, maar misschien verontrustte hare inwilliging hem eenigszins, want hij deed verscheidene pogingen, om zijn plan voor zijn eigen geweten te rechtvaardigen. «Wanneer zij mij aanneemt, zal ik zorgen, tijdig vóór het uur van vertrek terug te wezen en dan is alles goed," redeneerde hij. «Zij zal mij waarschijnlijk wel, na een weinig overreding, nemen. Zoo niet, dan blijft er niets anders over, dan dat Sir Matthew zijn plan ten uitvoer brengt en haar angstig maakt, met hetgeen de menschen van haar zeggen zullen. Er zal geen kwaad gebeurd zijn, volstrekt niet. Wij zullen slechts een weinig van haar onschuld en lichtgeloovigheid en haar trots en de rest ge bruik maken. De kool is het sop wel waard, want zonder haar zullen wij vroeg of laat geruïneerd zijn." Hij was nog vriendelijker en oplettender in zijn manier van zijn dan vroeger, toen zij eindelijk naar Finshants redenmaar het volle vertrouwen dat zij in hem stelde, deed hem onaangenaam aan hij wachtte maar steeds met de speech, die hij maken wilde en liet haar naar harte lust genieten van de schoonheid van den kronkelenden weg, met zijne schaduwrijke bosschen van noten- en kas- tanjeboomen en zijn prachtig uitzicht op het Rhonedal. Zjj bleven nn een tijdje stilstaan om de Emaney water vallen te bewonderen, en toen zij weer in het rijtuig gezeten waren, besloot Bruce Wylie, dat, voordat zij het volgende station bereikten, zijn plan ten uitvoer moest gebracht zijn. Hij keek haar in het blozende, gelukkige gezichtje. «Je geniet er van," zeide hij vriendelijk. «O, meer dan ik n zeggen kan," zeide zij. «Het is wel de mooiste rit, dien wij gemaakt hebben. Hoe jammer dat Janet niet hier is." «Voor één keer wil ik eens zeer zelfzuchtig zijn," zeide Brnce Wylie. «Ik ben dol blij, dat zij er niet is. «Twee is gezelschap, drie is bedrog," zooals het spreek woord zegt." noorden van ons land zal aangelegd worden door den Heer J. Lensveld, te Oosterbroek, bij Gron., die voor dit doel een huis met een uitgestrekt terrein heeft aange kocht. Uit Wijdenes zijn de eerste nieuwe aard appelen door den heer S. Slinger naar Amsterdam ver zonden. Te Beentster is eene boerderij, bewoond door den heer O., geheel afgebrand. Nagenoeg niets van den inboedel kon gered worden. De oorzaak van den brand is onbekend. Kon. Militaire Akademle. In de commissie, welke in de maanden Juli en Augustus e. k. en c. q. in September het examen zal afnemen voor toelating tot de Kon. Militaire Akademie te Breda zijn o. a. benoemd Tot leden de kapitein van den staf der infanterie M. H. Sprayt en de lector J. Leopold, beiden hoofd van onderwijs bij de CadettenschoolDr. D. M. Kooij, W A. Buekers en J. N. van Beek, alsmede de le luitenant van den staf der infanterie L. E. Hinrichs, allen leeraar bij de Cadettenschool. Scheriuerhorn. Beroepen naar de ned. herv. gemeente de beer F. S. Knipscheer, candidaat, tot den H. D. te Amsterdam. Vereeniging tot bevordering der bouw kunst In Schagen en omstreken. Den 15 had in het lokaal «De Beurs" te Scha gen de jaarlijksche tentoonstelling plaats van de teeke- ningen vervaardigd door de leerlingen die deelnemen aan den winterteekenenrsus van bovengenoemde vereeni- ging. Voor handteekenen konden een 10 tal prijzen in de 4 klassen woiden uitgereikt, voor bouwkundig tee kenen werden aan 6 leerlingen prijzen uitgereikt. De vereeniging, die even vóór de tentoonstelling vergaderde, koos tot haren voorzitter, den heer S. Berman te Schagen, tot secretaris den heer van Rossum, tot commissaris den heer D. Spaans, burgemeester van Barsingerborn. De rekening over 1897/98 sloot in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 377.05. Noorderkwartier. De vele regens der laatste dagen zijn van groot nadeel voor het grasgewas op de weilanden in Hollands Noorden. De booren zeggen, dat het vee met 5 monden eet, de 4 pooten der koeien trappen n.l. evenveel gras weg als de mond kan begrazen. De plaats, waar de koeien gemolken worden, «het melkhok", is in een paar dagen geheel zwart, zoodat het melken telkens op eene andere plaats moet gebeuren, zeer tot schade van het weiland. Met plankeu moeten sommige boeren reeds de melk van het melkhok naar het damhek dragen. In Friesland zetten vele boeren hun vee weer op stal, waar het gemaaid gras tot voedsel wordt gegeven. In Hollands Noorden gaat dit niet zoo gemakkelijk, omdat de reeds schoon gemaakte boerderijen tevens der boeren-woningeD zijn, wat in Friesland veelal niet het. geval iseen afzonder lijke bouwhoeve dient daar voor veeberging. Niet alleen, uat het vele water gras kost, ook op de hoeveelheid melk, die de koeien geven, hebben de aanhoudende regens eene nadeelige uitwerking. De koeien geven minder, omdat de natuur koud blijft en het vee de kil koude nachten slecht kan verduren. Invoer van slachtvee enz. In Belgie. Blijkens bericht in den «Monitenr Beige" van 12 dezer zal de invoer van voor de slachtbank bestemd Nederlandsche rundvee en schapen, alsmede van paarden en vleesch, langs het tolkantoor Visé (station) van 17 eerstkomende af moeten geschieden A. in den winter (I October tot 31 Maart) des Dins dags en Zaterdags van zonsopgang tot 12 uren B. in den zomer (1 April tot 30 September) des Woens dags en Zaterdags van zonsopgang tot 12 uren. Het kantoor zal bovendien op alle werkdagen voor den invoer van paarden zijn geopend, mits daarvan 24 uren van te voren bericht worde gezonden aan den vee arts Simom te Sisé. Bet Wederlandsch Rundvee-Stamboek. De afdeeling Noordholland van deze Vereeniging «Ik heb mij nooit met dat spreekwoord kunnen ver eenigen," zeide Evereld. «Op school waren wij met ons drieën vriendinnen en het was heerlijk." «Voor een schoolvriendschap kan het nog gaan. Maar ik ben iets meer dan een vriend. Evereld. Ik ben je geliefde. Deze bewering maakte haar een oogenblik sprakeloos. «Dit heb je zeker al begrepen?" zeide Bruce Wylie. «Je moet het al deze weken, dat wij te zamen zijn ge weest, geweten hebben. «O, neen, neen," riep zij bedroefd nit, «daar heb ik nooit aan gedacht. Ik bid u, zeg het nooit meer." «Maar ik moet het nog eens herhalen. Ik wil dat je het begrijpt. Sedert jaren heb ik gehoopt, dat je eens mijne vrouw zoudt worden. En wanneer je mij beter be grijpt, denk ik dat je wel »ja" znlt zeggen, Evereld." «Neen," zeide zij wanhopig, «dat kan ik nooit zeggen. Ik zou nooit op die wijze van u kunnen honden. Ik bid n, laat ons vrienden blijven, zooals wij het altijd ge weest zijn." «Maar de dingen zij nu veranderd, je bent geen kind meer, maar eene vrouw. Geloof mij, lieve, ik zal je zeer gelukkig maken. Je deukt misschien, dat het onderscheid in leeftijd een hinderpaal is. Maar de gelukkigste huwe lijken zijn juist zulke huwelijken geweest. Men kan niet altijd een vasten regel voor den leeftijd opgeven." «Dat is het niet," zeide Evereld. «Dat zon er niets op aan komen. Maar ik zou u niet kunnen liefhebben.'' «Dien kans wil ik er aan wagen. De liefde zal wel komen." «Neen, dat zou zij nooit. Ik bid u, geloof mij, en spreek er niet meer over. Ik begrijp niet waarom u het wenseht, wanneer u zooveel vrouwen ontmoet hebt, die veel meer voor n passen." «Maar ik heb op je gewacht en heb het gehoopt. En je moet mij tenminste beloven om eenige dagen bedenktijd te nemen, voordat je een besluit neemt. Ik heb je doen schrikken. Denk er nog eens kalm over na, en wij zullen er later nog wel eens over spreken." «Al dacht ik er jaren lang over, dan zon ik toch niet van meening veranderen," zeide Evereld. hield den 16 te Amsterdam haar 24ste algemeene Ver-1 gadering, onder leiding van jhr. mr. P. van Foreest. Uit het verslag bleek, dat bet getal leden aan het einde van het boekjaar bedroeg 11 begunstigers en 257 gewone leden. 117 Aanvragen om keuring kwamen in. De ontvangsten bedroegen f 580, de uitgaven f 500, zoodat er een batig saldo in kas is van f 80. De financieele krachten der afdeeling waren nog zoo gering, dat de werkzaamheden in het afgeloopen jaar een huishoudelijk karakter droegen. Als plaats, waar de volgende vergadering der afdee ling zal gehonden worden, werd Amsterdam aangewezen. Hierop kwam aan de orde een voorstel van het bestuur, om van de afdeeling Opmeer en omstreken der «Holland- sche Maatschappij van Landbouw," bij gelegenheid van de in Juli a.s. aldaar te honden algemeene tentoonstel ling voor de rubriek «Melkvee" toe te kennen een be drag van f 15. Het voorstel werd aangenomen. In bespreking kwamen nu de punten ter behandeling op de algemeene vergadering der vereeniging op Dinsdag 24 Mei a. s te Loenen a/d Vecht. Bij punt 4Bespreking over het wenschelijke der inspuiting met tnbercnline en de middelen ter bestrijding van de tuberculose. Dit pnnt zal worden ingeleid door den heer Van der Sluis te Amsterdam. De heer Zijp (bestuur) meende dat, al waren de eerste stappen goed, men toch moest afwachten hoe de resul taten in den toekomst waren van de inspuiting met tnber cnline. De voorzitter was sterk voor doorvoering van inspuiting. De heer Bultman betoogdedat de uitkomsten van proefnemingen hebben bewezen dat niot altijd met ma thematische zekerheid kan worden bepaald of de in spuiting geslaagd is. Hij waarschuwde voorts niet te veel af te gaan op de resultaten van het onderzoek der deskundigenomdat bij vele dieren gelet wordt op de goedkeuring der dieren door het abatoir. Wel is het noodig dat er iets gedaan wordt, anders zal Belgie, in plaats van de tongblaar, de tuberculose nemen als reden van de sluiting zijner grenzen. De heer Zijp zeide ten slotte alleen tegen het aannemen van de zekerheid te zijn, dat de resultaten van inspuiting goed zijn en niet tegen de doorvoering van inspuitingen. Besloten werd aan de afgevaardigden hieromtrent geen mandaat te geven. 3öïste Staatsloterij. 5e Klasse, 5e lijst, 16 Mei. 5e Klasse 6e lijst17 Mei. Wegens den Hemelvaartsdag zaï <k BÊÊÊ? het eerstvolgend nummer dezer Courant ZATKRDA&AYONU ver schijnen. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt; den 15 760.5; den 16: 762.7 den 17 768.6. Badhuis Witte Kruis. In de week van 8 tot 14 Mei zijn in het badhuis van «het Witte Kruis" genomen 36 kuipbaden, 62 regen- baden le klas 133 regenbaden 2e klas, totaal 231 baden. lioonsbetailng op Trijdag. Op uitnoodiging van de afdeeling Alkmaar der Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van zondags rust zal in het lokaal Diligentia op maandag, den 23, des avonds 8 nnr, als spreker optreden de heer B. de Klerk, van Rotterdam. Het onderwerp zijner rede zal zijn de hier ter stede in gang zijnde beweging ten --irTnümrTuiiifnwi «Dat verbeeld je je maar, omdat ge je zooals alle jonge meisjes, een ideaal gevormd hebt, en geen levend wezen kan zulk een ideaal nabijkomen." Zij schudde haar hoofd. «Neen, geen ideaal," zeide zij zacht, en uit hare oogen straalde die innige liefde, welke maar te duidelijk hare gedachten verraadde. «Zij hondt van iemand anders," dacht Bruce Wylie. «Ik geloof dat het die vervl Denmead is. Nu, zwij gen is gond. Ik moet haar tot morgen tijd laten om er over te denken." «Lieve kind," zeide hij, met zijn weeke stem, «kijk niet zoo ernstig. Ik zal er niet meer over spreken. Ik vraag je alleen maar om over hetgeen ik gezegd heb goed na te denken. Hier zijn wij te Triquent." Evereld haalde haar horlogo te voorschijn, maar in de verwarring van den vorigen avond, na haar gesprek met mijnbeer Lewisham, had zij het vergeten op te winden, en de wijzers stonden op vier uur. «Mijn horloge is stil blijven staan," zeide zij, «maar het is toch zeker tijd om terng te keeren I Finshants schijnt veel verder te liggen, dan ik geloofde." «O, wij zullen er spoedig zijn," zeide Brnce Wylie, op zijn horloge ziende. «Het neemt ons wel een tijdje om naar boven te gaan, maar naar beneden gaat het zeer snel. Het was wel jammer om zoover gegaan te zijn en dan niet den Mont-Blanc gezien te hebben, en ofschoon Evereld naar de anderen terug v.erlangde, en een téte-è-tëte met haar metgezel, na hetgeen er gebeurd was, vreesde, wilde zij liever niet meer over hunnen terugkeer spreken. Zij was hem daarenboven dankbaar, omdat hij het laatste gedeelte van hun tocht nit het rijtuig stapte en naast den koetsier verder wandelde en haar tot haar groote vreugde, met rast liet. «Hij is toch zeer vriendelijk," dacht zij bij zichzelve, «ik hoop maar dat ik niet te lomp ben geweest, maar ik moest het hem toch aan het verstand brengen. Zelfs nu zullen wij er weer over moeten spreken. O hemel, o hemelwat wou ik, dat Ralph en ik werkelijk ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2