Inschrijving Schutterij, TE HUUR. TE HUUR: Uit de hand te koop aangeboden, Paspoorten. Dinsdag en Donderdag tot en met 31 MEI a.s. m Telegrafische Berichten. Ad verten tiè n. m. A. EEKAD, aanbesteden De levering van het Roggebrood, Twee moderne lieerenhui zen, ad. Kennemerstraatweg. BURGERLIJKE STAND. Arrondisséments-Rechtbank te Alkmaar. i Laat men 't elkander tocli zeggen: Fnidsen C 60. Loodgieterij. Ziukwerkerij. AANLEG GAS- en WATERLEIDING, SPREEKBUIZEN, ELECTRISCHE SCHELLEN. Gasornamenten, Gaskooktoestellen. opzichte van loonabetaling op Vrijdag in plaats van op Zaterdag. De toegang is kosteloos voor een ieder. Tentoonstelling portret Koningin. De tentoonstelling der reproductie van het portret van H. M. de Koningin door Thérèse Schwartze in de kleine zaal van het lokaal Harmonie is geopend op vrijdag, '20 en zaterdag 21 Mei, van tien tot vijf uur. H. M. de Koningin en H. M. de Koningin-Regentes vereerden beiden den uitgever Allert de Lange te Am sterdam met een bestelling van deze door hem uit te geven Photo Chromo Lithograpoie. De oorspronkelijke schilderij werd door H. M. de Koningin-Regentes aangekocht. Hare Majesteiten betuigden hunne ingenomenheid met de uitvoering van dit goed gelijkend beeld in kronings- ornaat, ten voeten uit, dat op artistieke wijze in kleuren is gereproduceerd. Vele autoriteiten en particulieren roemden de uitvoe ring en gaven blijk van hnn instemming door een bestelling. Men verzoekt ons mede te deelen dat zondag, den 22, in de kerk der remonstrantsclie gemeente de dienst zal worden vervuld door den heer dr. H. L. Oort, rem. predikant te Utrecht. GETROUWD. 15 Mei. Nelis Licher en Alida Jans. Enti Breed en Maria Cornelia Al. Klaas Venneker en Jacoba Elisabeth Al. Koenraad Theodorus van Tol en Helena Allegonda Scheelings, wed. van Adri- anns Joannes van Es. Jacob Schrieken en Hendrika Glijnis wed. van Willem Phafi. Cornelis Pater en Hendrica Johanna Gilles. Adrianns Hoekmeijer en Antje Timmorman. GEBOREN. 15 Mei. Helenad. van Klaas Kager en Geertje Loken. Christina d. van Jacob Hoekmeijer en Bertha 16 17 Rijkersen. Hendrika Evertz. van Veen. d. van Gerrit Witsen en Trijntje Bos. van Pieter de Roover en Gnortje OVERLEDEN. 14 Mei. Clasina d. van Klaas van Lienen en Meinsje Schenkbijna 3 m. Oatharina de Jong echtgen. van Jacobus den Nijs 23 j. en 7. m. Pieter z. van Pieter de Boorder en Catharina Geertruida Schermer 3 w. 15 Frederik Johannes Sprik 70 j. 16 Jacob z. van Albertns Meiboom en Margaretha Jacoba Smit10 w. De gelegenheid tot aangiften van huwelij ken ls wegens den Hemelvaartsdag gesteldop W oensdagavond. De paspoorten van de miliciens der lichting 1891 kunnen ter gemeente-secretarie worden afgehaald. van des middags 12 tot des namiddags 2 ure, in een der lokalen van het §tadhuis loofd waren, dan zou ik niet verplicht zijn te moeten zwijgen. Ik zal eerst in het voorjaar twintig worden, en dan zal ik nog een jaar moeten wachten.'' De weg slingerde zich nu door een bosch, en iets in zijne groene, schaduwrijke duisternis, deed haar aan een woud te Southbourne denken, waar zij eens, tijdens haar schooltijd, een aangenamen namiddag met de Herefords had doorgebracht. »Wat zou ik gaarne weer op school willen zijn," ■dacht zij treurig, »ik was er zoo gelukkig en tevreden, zonder al deze moeilijkheden en dit misverstand. En toch zou ik het niet gaarne willen, want als ik nog op school was, zou Ralph op dien zondag dien heerlijken zon dag niet tot mij gesproken hebben." Zij gaf zich aan dien verrukkelijken droom over, en schrikte op, toen Brnce Wylie plotseling aan het portier van het rijtuig stond en zjjn plaats naast haar innam. »Zij denkt aan dien jongen," dacht hij bij zich zelve, »Dit zal onze taak nog zwaarder maken." »Je ziet er vermoeid uit," zeide hij. Wanneer wij het Hotel Bel Oiseau bereiken, zal ik de thee laten klaar maken, terwijl wij naar het schoonste uitzicht gaan." »Maar weet u zeker, dat wij nog tijd genoeg hebben Wij moeten den trein niet missen," zeide Evereld. »0, meer dan tijd, wij gaan terugkeerende, steeds bergaf, en daarenboven het paard moet rusten en de koetsier zal met den landwijn op onze gezondheid willen drinken." Zijn manier van zijn stelde haar gerust en voor korten tijd vergat zij inderdaad alles, in den aanblik van het prachtige panorama dat zich, toen de Mont-Blanc en het Chamounixdal in het gezicht kwamen voor hare oogen ontrolde. Het was een aanblik, dien zij zich haar leven lang herinneren zou en Evereld, met haar jeugdig hart en haar rein geweten, kon zich in de schoonheid ver heugen en alle onbeduidende zorgen en verdrietelijkheden vergeten. Deze kwamen echter weer terug, toen zij naar het Hotel Bel Oiseau terugkeerden er had een vergissing plaats gehad dit vertelde Bruce Wylie haar met de thee en het duurde geruimen tijd voor dat zij gebracht werd. Daarna was er een tweede oponthoud, omdat de koelsier plotseling zeer geheimzinnig verdwenen was en toen eindelijk het paard aangespannen was en zij naar Vernayaz terugkeerden, was Evereld overtuigd, dat er zeer weinig tijd voor het afdalen overbleef. Word', vervolgd. Zitting van 17 Mei 1898. C. J., Alkmaar, overtreding bonden-belasting, f 5 boete, subs. 1 dag hecht. J. B V., als boven, plegen van ontuchtige handeling met een minderjarig meisje, 3 weken gev. C. K., Egmond aan Zee, wederspannigheid tegen een jachtopziener, 14 dagen gev. A. L., Zijpe, mishandeling, 14 dagen gev. W. B., Helder, beleediging, 4 dagen gev. J. G. A., Hoorn, plegen van ontuchtige handeling met een jongen, 1 jaar en 6 maanden gev. J. K., Enkbuizen, beleediging van een agent van po litie, 14 dagen gev. J. E., Andijk, vernieling, f 5 boete, subs. 5 dagen hecht. AlSITHEliAfl 16 Mei. 17 Mei N. W. Schuld, dito Cert. Nederland, ditodito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4# Rusland, Binnenlandsche 1894-4 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct, 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3# N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250 dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig..."4# dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito.. dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp14 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 OostenrijkStaatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij Claims idem 85-| 9711 96# 84J 84# 84# 84 84| 16^ 27A 64 9711 98# 951 100H 80 103# 32f 86# 91# 21f 107 34# 96# 32# 98# 59# 44 44 81# 568 104# 112 34 91 100# 84# 54 57# 155 99 86# 75 98# 88# 99A 97# 12# 88A 12# HA 6# 102# 55# 10 H 85 18# 109# 116# 135 119 166 141# 181 158 25# 175 85# 97# 96# 84## 84f 84-ra 84# 16# 27A 98 103 32a 4 91 21| 34a 33 569 104 87 99 12A 88-A 12# U* 6 A 101 11A 116t 157 24# 33# Alkmaar 16 Mei. Aangevoerd 0 Paarden fa 0, 05 koeien en ossen f 140 a 180, 280 vitte kalveren f 35 a 90.per pond 70a80ct., 43 nuchtere kalveren f 8 a 16, 0 vette schapen f a 6 magere id. f 14.a 21.222 vette varkens per P. f 0.34 a 0.40, 102 magere id. f 15 a 18, biggen f 0.a Amsterdam, 16 Mei. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.30 a 3.60, Friesche Fr. Jammen f3.50 a 3.70, Zaaiers f 0.a 0.Zeenwsche Spuische Jammen f 4.10 a 4.60, Zeenwsche blauwen f 0.— a 0.—, Poters f 0. a 0.Flakkeesche Jammen f 3.70 a 4.—, id. Blauwe f 3.70 a 4.Geldersche Blauwe f 3.60 a 3 90, f 0.— a 0.Westlandsche Zand-Thomassen f 6.a 7.—, Pruisische Hamburgers t 4.50 a 4.80, Duitsche Rooden f 0.a 0.per HL., Nieuwe Malta f 0.10 0.12 per KG. Petroleum onveranderd vast. Raapkoeken f 60 a 85. Lijnkoeken f 7 a 10. Amsterdam 16 Mei. Aangevoerd 448 runderen, vette le qual. f 0.58 a 0.64, 2e id. f 0.55, 3e id. f 0.50 per K.G., 185 melk- en kalfkoeien f 100 a 225, 0 vette kalveren J 0.— a 0.— a 0.— per P., 4 Gras id., f a per stnk, 117 nuchtere kalveren f 7 a 9, 120 scha pen f 16.ai 24,540 vette varkens f 0.34 a 0.37 per P., 1850 lammeren f 8.a 10. Leiden, 14 Mei. KaasAangevoerd 682 achtste en 78 zestiende deelen, zamen 14420 stnks. Prijs le qual. f 40.— a 48.—, 2e qual. f 30— a 38.—. Haarlem 16 Mei. Roode tarwe f 0.a 0.Witte tarwe f 11.55 a 11,75, rogge f 7.10 a 0.—, haver f 0.— Kampen 16 Mei. Boter Per J/g vat f 18.—a 21.50, per '/ie v*t f 9.— a 10.75, per V2 K.G. 40 a 45 ct, Aangevoerd 560 achtste, 180 zestiende v. en 600 stukken. PURMEREND, 17 Mei. Aangevoerd 528 vette rnn" deren f 0.52 a 0,62 p. p., 37 stieren prijshoudend, handel ving, 356 vette kalveren f 0.50 a 0 75 p. p., handel matig, 266 nncht. idem f 5 a 16, handel vlug, 15 paarden, 3674 schapen en lammeren, prijshoudend, handel matig, 180 vette varkens 36 a 41 ct. p. p., 291 magere id. f 14 a 23, 366 biggen 1 7 a 10, allen handel matig. Kleine kaas f 27,middelbare f 23—, Aangevoerd 208 stapels, weg.kg., 2639 kg. boter f 0,95 a 1,05, Kipeieren f 2.50 a 2,75, Eendeieren f 2,90 a 0,—. Schiedam 16 Mei. Moutwijn f 10.bij den Branders- bond f 9# a 10, per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever i 14,id. Amsterd. proef f 15,50, Spoeling-Commissie f 1. 53y# 57# 's-Graveuhage, 17 Mei 1898. TWEEDE KAMER. Persoonlijke dienstplicht. De voorzitter, minister Borgesius en sprekers van ver schillende partijen brachten buide aan de nagedachtenis van den heer Bahlman Bij het debat over den persoon lijken dienstplicht heeft de heer Seret, namens de anti revolutionairen, het beginsel van den persoonlijken dienst plicht ondersteund en verdedigd. De minister van oorlog verdedigde het nit een militair oogpunt en de minister van binnenlandsche zaken nit het oogpunt vat sociaal en moreel belang. De invoering brengt geen wanklank in de Septemberfeesten daar de groote meerderheid der natie er voor is en de regeering verzet zich tegen uitstel tot na de legerorganisatie, welke in voorbereiding is. De minister van oorlog acht afschaffing van het reserve kader mogelijk, na invoering van den persoonlijken dienst plicht. Morgen komen de onderdeelen aan de orde. Getrouwd: P. LAMMERSCHAAG Secretaris der gem. Winkel, en M. HOUTKOOPER, die mede namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank betuigen voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Winkel, 17 Mei 1898. Door overlijden van den tegenwoordigen Hsiurder, is het HUIS „Ken nemer land'*, vóór dien ver huurd geweest aan den WelEdelen Heer Dr. MOLTZER weder TH HUUR. Adres H. LIND M i e n t 2. IfOKKlllU'l ZEEPde bekende lievelingszeep der Dames, is slechts dan eebt, wanneer zij het opschrift draagt„MET MEW U1U", en dit niet alleen op de Zeep zelf is ingedrukt, doch ook op de etiquette en af- sluit-etiquette voorkomt. Voor ieder stuk van deze Zeep wordt ingestaan, dat zij volkomen onschadelijk, zacht, zuiver en bovenal rijk aan vetgehalte is. De kooper van DOEHIKCPS KEEP MET UEN UIU kan derhalve zeker zijn, dat hij met deze Zeep eene der voortreffelijkste, schuimendste on aangenaamste Zeepen bezit, hoewel ze overal voor slechts 35 Cent verkrijgbaar is. RUIME S9RTEERIKU Het COLLEGE van REGENTEN over de GEVANGE- NISSEN en het RIJKSOPVOEDINGSGESTICHT te ALKMAAR zal op Vrijdag 37 Mei 1898, onder nadere goedkeuring f'van den Minister van Justitie, in het openbaar bij inschrijving benoodigd voor de gestichten onder zijn beheer, gedurende het tweede halfjaar 1898. De voorwaarden liggen dagelijksuitgezonderd op zon-^ en feestdagen van 's morgens negen tot drie uur namiddags ter lezing op het bureau van den Directeur van bet Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaaralwaar de biljetten van inschrijving gesteld op zegel, uiterlijk des avonds acht unr op den dag der aanbesteding in een daartoe aangewezen bus behooren ingeleverd te zijn. De opening der biljetten zal plaats hebben in tegenwoordig heid van gegadigden in de Regentenkamer van genoemd gesticht des avonds negen nur. M. BUCHNERVoorzitter. N. H. DE LANGE Secretaris. Adres H. LINDM i e n t 2. voor eene iudnstrieele inrichting voor zeer billijken prijseen gedeelte van het terrein der voormalige Stoom timmerfabriek »d e Zwal n w", DEN HELDER, groot ongeveer 1700 centlaren, met de zich daarop bevindende fabrieksgebouw, kantoren, machinekamer, ketelhuls, waarin een liggende stooml machine van 24 P. K. en twee stoomketels. Inl. b/d bouwkundige H. D. VAN VOORTHUIJSEN W eesperzijde 61, Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3