School-Studieboeken Gebr. De Haan. Kruidenierszaak, Openbare Vergadering k Kinderkl Wetboek voor iedereen, B K EükZ ITT lURIA Oberlahnstein Tentoonstelling PORTRET R. G. C. Schroder, ENGELSCHE VILTHOEDEN, ~^Ê2L Overal ^^^££^U^^'verkrijghaar. LANGESTRAAT a f 2,5© en hooger. Maandag 23 Mei e.k., Alkmaar. Hof B 25. Heeren-CJonfectie. tevens Goederen naar maat. J. H. A. KÜHLAlkmaar. IWCej. "W, van de Pol, Boekh, Herms. Coster Zoon, Alkmaar. Door Pastoor MABTEY BECK's Breukzalf volkomen genezen. ECHT ^\AVER4/vC/ op Vrijdag 20 en Zaterdag 21 Mei f 27,5©. is weder te consulteer en. hoek Schoutenstraat. STOTTERAARS, Vette gerookte Elft, Gerookte Zalm, G. M. J. BAKKER IGERSTE BIKR O. SUIDEJMA.. Nederl. Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust. 's avonds 8 uur, in het gebouw „Diligentia". TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR. f S s B 2 B a B cc a B a Eenig adres van PEEK en CLOP- PENBURG'S Wij geven hiermede kennis, dat ons depot gevestigd blijft in het huis in de BOTERSTRAAT bewoond door wijlen Mej. SCHOUWENBURG en dat wij tot haar op volgster aanstelden Gebr. Palthe. GRONDWET. BURGERLIJK WETBOEK. KIESWET. GEMEENTEWET. BELASTINGWETTEN. WET FAILLISSEMENT. WET RECHT VEREENIGING EN VERGADERING. WET FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. ARBEIDSWET. WET KAMERS VAN ARBEID. HINDERWET. VEILIGHEIDSWET. STOOM WET. f Alles bijeen gebonden in kenrigen stempelband JL Let vooral op de handle elzeni n gr met roode letters. DIRECTEUR DER VICTORIA BRON. OBERLAHNSTE/N. Maatschappij tot Exploitatie van de Victoria-Bron, Kantoor voor Nederland. Boompjes 40, Rotterdam. in de kleine zaal der „Harmonie", VAN HET VAN Reproductie naar [de schilderij van Thérèse Schwartze. In passé partout 1.15 bij 0.87 M. ARTS, Spreekuren: alle werkdagen van 8i—91 uur en 121—11 uur. Boven dien voor Woensdag en Zaterdag te 12 uur. voor oud. Goede drukken. Inkoop van Boekwer ken a contant. Adres B. L. FRANK, O. Z. Achter burgwal b/d Hoogstraat 153, Amsterdam. Witte's eerste soort zuiver op speciaal daarvoor gefabriceerd kruiken gebotteld, is alleen verkrijg-] baar bij Café „de Amstel" ALKMAAR. (Kruik en capsule zijn steedsvan zijn naam voorzien.' Ter overname aangeboden eene voor uitbreiding vatbaar, ruim huis en drukke stand. Brieven Amsterdamstraat 17, Haarlem. Afdeellng ALkMAAB. SPKHKKU. de lieer Jr Lid v/d Tweede Kamer der DJt JvLJijiAilv, Staten-Generaal en van den Gemeenteraad te Rotterdam. (I X I» H II W K R I» De adresbeweging ten opzichte van loons- betaling In verband met Zondagsrust. - "ie m VOO 1 AlikU l VIt KM OMSTKRKKM, Vaste prijzen. a Contant. Aanbevelend Korte Mleuwesloot O 25. die gedurende acht jaar bij llej. Schouwen burg ln betrekking was en dus met de waar neming van het depot geheel vertrouwd is. BKVATTKMDK s CLppn bfpiilt tYiPAr V Men vraagt gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen van genezingen bij den Heer M. RK1H AMMS Badhuisstraat 12Haarlem. Bij schriftelijke aanvrage bijvoeging van 10 cents aan postzegels. DANKBETflGUK» WORMERVEER, 24 Nov. '97. Geachte Heer REIMANS Gelieve mij nog een potje Breukzalf te zenden voor een breuklijder, met gebruiksaanwijzing. Mijn vrouw is bijna geheel genezen van een gevaarlijke liesbreuk, waarvoor zij vóór 6 jaar geleden is geopereerd in het Zioken- hais te Amsterdam. Zij had nu het volgend jaar weer heen gemoeten, dan had de dood het gevolg geweest, want haar darmennet was met de eerste operatie vooruitgekomen. Misschien dat zij nog een potje noodig heeft, wij zullen zien als het op is, ik zal U wel schrjjven. Ik raad het iederen breuklijder aan deze zalf te gebruiken, daar wij onze tevredenheid over deze zalf niet genoeg waardeeren. Ik zend een Postwissel. In afwachting, G. VET. f'aendom fis»*®* (kosteloos toegankelijk) van ÏO tot 5 uur 15 cent per stuk. 30 cent per ons. SO cent per ons. VHRDROMKHMOORD. Druk v. Herms. Goster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4