Honderdste jaargang, 1898. WOENSDAG 18 M E I. Stedelijk Museum. Algemeene Begraafplaats. Onbestelbare Urieven, Onderwijzeres NATIONALE MILITIE. Woensdagden 8en Juni Nederland. Kostelooze bezichtiging voor onvermogenden, Onderhoud Yan graven. Verkiezing voor een lid van de Provinciale Staten Oproeping onderzoek verlofgangers. NO. 59. Tweede blad. UkflHHMiir: <11 KAM. Deze Courant wordt IK 1 n s d a g-, Donderda g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. op Zondag 32 Mei, 's namiddags van 13 uur, waar voor toegangskaarten te verkrijgen zijn ter vergadering der commissie op Donderdag 19 Mei, 's namiddags van 23 uur, ten stadhnize. Aan en voor kinderen beneden 13 jaren worden geene toegangskaarten afgegeven. Het museum is voorts te bezichtigen iederen Maan dag en Vrijdag, van 's namiddags 13 uur tegen be taling van 35 Cts. de persoon. De afbeeldingen van Bergen en Schoorl blijven tot uiterlijk 23 Mei ter bezichtiging. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar; Gelet op art: 2 der verordening, regelende de invor dering van begrafenisrechten vastgesteld bij raadsbesluit van 10 November 1888 (Gemeenteblad 1888 No. 12) Overwegende, dat verscheidene personen gedurende meer dan drie achtereenvolgende jaren in gebreke zijn gebleven de belasting te voldoen, verschuldigd voor het onderhoud van graven; Besluiten de onderstaande personen aan te manen het door hen verschuldigde vóór of op 1 Juni ek., ten kantoro van den gemeente-ontvanger te voldoen, bij gebreke waarvan het recht om lijken in een bepaald graf te begraven ver loren gaat, waarna de desbetreffende grafruimten weder ter beschikking komen van bet gemeentebestuur. No. NAAM. Contributie het laatst betaald in Het laatst begraven in Prot. Gedeelte. 5 J. Blaaawboer 1888 1888 55 A. J. C. Maas van Zuid- scharwoude 1891 1845 64 Wed. H. Tonssaint 1893 1864 91 N. Scheepers 1894 1868 126 Antje Knijper 1883 127 idem 1883 1870 128 Erven J. J. baron du Tour 1893 1837 136 Wed. A. van Vloten 1885 1862 158 J. Bakker Klz. 1891 1876 164 Erven Wed. P. M. Bos Winkler 1890 1837 172 G. Luijmes 1888 1884 173 idem 1888 1852 174 M. Luijmes 1891 1872 175 G. Luijmes 1888 1868 230 J. de Vriese 1885 1838 362 P. Krugt 1890 1881 365 A. van Tellingen 1889 1878 404 J. Blom 1893 1876 65a A. Meeter Pz. 1893 1869 292c H. L. Sterk 1886 1877 324a Wed. H. de Carpentier 1890 1880 R. C. Gedeelte. 10 A. B. Bösensell 1888 1885 18 J. P. J. van Rosendaal 1884 1882 33 A. J. van Walraven 1889 1887 53 M. Bruin 1895 1886 66 Wed. G. Groot 1886 1878 '70 J. T. G. Schade 1872 1858 171 Gebr. van Wehde 1890 1886 179 J. A. Peters 1888 1871 250 J. Kehl 1891 1836 259 C. M. ter Hofstede 1891 1873 127 E. 0. E. P. Lohineijer 1885 1885 256 J. Kehl 1889 1869 125 H. Kaptein 1890 1888 Uittreksel uit dit besluit ter openbare kennis te bren gen door plaatsing in de Alkmaarsche Courant, voorzoo- veel betreft de belanghebbenden die ter secretarie on bekend zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter' 16 Mei 1898. C. D. DONATH, Secretaris. verzonden gedurende de 2e helft der maand April van bet postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders Bakker Amsterdam Muks Enschede Steenbergen, 's Gravenbage mej. G. Siebrands Helder; de Vries Co. en J. Sohaik Rotterdam. Briefkaarten: H. Verhoef en J. Schoenmaker Amsterdam. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter algemeene kennis dat de tot invulling bestemde for mulieren voor de opgaven van candidaten voor de ver kiezing van een lid der Provinciale Staten welke zal^gehouden worden op Dinsdag, den 7 Juni a.s., ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn van af ;26 Mei e.k. tot en met den dag der ver kiezing op alle werkdagen van 's morgens 9 tot 's na middags 2 uren. Alkmaar 16 Mei 1898. De Burgemeester voornoemd A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de vacante be trekking van aan de openbare 1ste Tnsschenschool™i(hoofd) de heer A P. ZEILMAKER) op eene jaarwedde van f 650. Stukken (adres op zegel) franco in te zenden vóór of op 28 Mei a.s. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Alkmaar roepen bij deze op, de verlofgangers van de militie te land binnen deze gemeente verblijf houdendedie vóór den 1 April 1898 in het genot van onbe paald verlof waren gesteld onverschillig tot welke lich ting zij behooren dns ook zij die zijn ingedeeld voor de lichting 1893 en 1893 alsmede zijdie zijn in gedeeld voor de lichting 1891 voor zoover zij op den datum voor het onderzoek bepaald niet gepasporteerd zijn om zich op dezes jaars des voormiddags te tien urete laten vinden vóór het Raadhuis dier gemeenteom aldaar door of van wege den Militie-Commissaris te worden onderzochtgekleed in uniform en voorzien van al de door hen van het korps medegebrachte kleeding- en uitrustingstukken benevens zakboekje en verlofpas. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 12 Mei 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Kunstmelk. Men heeft reeds lang getracht door indamping van de melk en door verdunning, of door vermenging van verschillende melksoorten, eene melk te verkrijgen die aan allerlei eischen van samenstelling, ten behoeve van kinderen vooral en zieken, voldeed, dr. Rose is nu nog een stap verder gegaan door de melk geheel kunstmatig te vervaardigen. Hij is er in geslaagd door vermenging van de eiwitstoffen uit de melk met botervet, melksuiker zouten en water een product te verkrijgen dat uitstekend smaakt, goed te steriliseeren is en in iedere verhouding volgens recept, bereid kan worden, de proeven die er mefi genomen zijn op de kliniek van prof. Van Noorden te Frankfort voldeden uitstekend. De hoogleeraar zelf liet, zeer tot zijn genoegen, eon melk bereiden voor lei- ders aan diabetes, met, saccharine in plaats van melk- suiker. Do bereiding geschiedt thans in het groot in een fa briek te Keulen en indien "het blijkt^dat zg"ook op deze wijze, en niet alleen in het laboratorium, betrouwbaar is en geeft wat ze belooft, kan er zeker van deze kunst matige opbouwing van de melk uit haar grondstoffen, voor de melkindustrie veel verwacht worden. Dierenmishandeling. legen den Belg, die de kikvorschen op de bekende gruwelijke wijze behandelde, is door de marechaussees te bas-van Gent procesverbaal opgemaakt wegens dierenmis handeling. firasiiiaaien. In Friesland hebben onderscheidene landbouwers hunne Duitscho grasmaaiers afgeschreven, omdat zij, ter bevordering van de werkverschaffing, bet maaien en hooien van hunne graslanden dit jaar door eigen volk willen doen verrichten. Wedstrijd te Bent. Voor den zangwedstrijd van de »Melomanen" te Gent, 17 en 18 Juli, hebben zich uit ons land aange meld: In de 3e afd. »Orpheus" van Honthem. In de le afd. fOrpheon van Amsterdam Zangvereeniging »De Lauwerkrans", van Maastricht; »Rotte's Mannenkoor", van Rotterdam; Crescendo" van Haarlem. In de afdee- ling van uitmuntendheid »De Vereonigde Zangers' van Amsterdam. Edam. Voorafgegaan door tamboers, trok Don derdagavond door de straten de Jongenwacht' (knapen van 10 a 15-jarigen leeftijd), die bij gelegenheid der a.s., hnldigings-feesten dienst zullen doen. Een muziekkorps van jongens, 22 leden sterk, wordt mede geoefend. Het kranige troepje had veel bekijks. Spanbroek. In de vergadering der afdeeling West-Friesland" van het Witte Krnis, den 13 alhier gehouden, werden als bestuursleden herkozen de heeren J. Buis, Obdam, L. Scholte en P. H. van Roozendaal, Spanbroek. Uit de rekening van den penningmeester bleek,1*dat in het afgeloopen jaar de ontvangsten hadden bedragen f 638.10 en de uitgaven f 576.40, zoodat het boekjaar eindigde met een voordeelig saldo ad f 61.70. Tot afgevaardigden werden benoemd de heeren F. Woutman en P. H. van Roozendaal. Candldatuur Prov. Stalen. De centrale R. K. Kiesvereeniging Eendracht maakt macht", in het district Knkhulzen heeft tot voorloopige candidaten gekozen de heeren N. Slnis, te Enkhuizen (aftredend lid), en J. Buis Pz., burgemeester van Obdam. Helden. Een gefortuneerd ingezetene ontving Vrijdag in den loop van den dag een brief, houdende nitnoodiging zich 's avonds te ÏO1^ uur te bevinden aan den Vinkweg, ter hoogte van de zaagmolens en alsdan aan een zich daar te bevindon persoon f 150 in goudgeld ter hand te stellen. Het slot van den brief behelsde de bijvoeging dat bij niet-voldoeningvoor den geadres seerde »de gevolgen niet te berokenen zonden zijn." Nadat de politie met den inhoud van het schrijven in kennis was gesteld belastte deze zich met de verdere uitvoering der zaak en vond op de aangegeven plaats en tijd werkelgk een jongen man, die blijkbaar iemand stond al te wachten. Overrompeld zijnde, bleek de man in het bezit te zijn van een met 6 scherpe patronen gela den revolver, een dolk, een boksbeugel en een groot zak mes, welke wapens hem natuurlijk op staanden voet wer den afgenomen. Hij werd vervolgens overgebracht naar het politiebureel en aldaar in voorloopig arrest gesteld tot nader over hem zal worden beschikt. Varkensziekte. Bij den landbouwer Evertse in den Orooten KJpolder, is de gevreesde varkensziekte uitgebroken. B r and. Te 's Graveland is Vrijdagnacht de groote bleekerij van Hendrik Stuivers afgebrand. Kort nadat de bewo- Bers zich ter ruste hadden gelegd brak de brand nit in de drogerij, Daar men vermoedt bij het drogen van het waschgoed, dat geheel verloren ging. Ook het woonhuis is uitgebrand, doch de inboedel grootendeels gered, even als de juist aangekomen wasschen. Een dienstbode Trijntje Veltmeijer, is bij de ramp omgekomen. De bleeker Hendrik Hafkamp, die op kor ten afstand woonde, werd van schrik ongesteld en stierf kort daarna. Ken nieuwe groentenmarkt. Den 13 vergaderden te Hoogwoud burgemeesters en wethouders der gemeenten Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud, om plannen te beramen voor de oprichting eener groentenmarkt. Besloten werd, dat te Opmeer eene zoodanige markt zal worden opgericht, genaamd »Voor- waarts". Den 15 Jnni e.k., zal weder eene vergadering worden gehouden ten einde eenige zaken nader te bespreken. Egnond aan Zee. Bij den oefeningstocht den 12 met de nieuwe reddingboot van de N. Z. H. R. Mg., brak een zware golf in de boot, waardoor zes van de elf personen over boord geslagen, doch heel spoedig weder in de boot gehaald werden. Niemand kreeg eenig letsel. De boot bleef recht en heeft uitmuntend voldaan. Statenverkiezing. Benningltroek. De liberale kiesvereeniging »Sijbekarspel" heeft voorloopig de heeren J. Zijp Kz. te Venhuizen en H. J. K. van der Steen tot candidaten voor de provinciale staten gekozen. Spoorwegongeluk. Donderdagnacht zijn nabij Barneveld twee goederen treinen der H. S. M. met elkander in botsing gekomen, met het treurig gevolg, dat de hoofdconducteur Ottink zoodanig beklemd raakte, dat hij zijn ribben brak. Groot is de schade aan materieel en weg, welke geheel versperd is. Veeziekten. De maandstaat van gevallen van besmettelijke vee ziekten in Nederland, gedurende April j.l. opgenomen in de »St.-Ct." No. 111 wijst aan, dat aan mond en klauwzeer voorkwamen in de navolgende pro vinciën In Noord-Brabant geene in Gelder land 33 gevallen bij 3 eigenaarsin Zuid-Holland 4 bij 2 eig. in Noord-Holland 10 bijl eig. in Zeeland 7 bij 1 eig.in Utrecht 111 bij 2 eig.in Friesland geene in O v e r ij- s e 1 geene in G r o n i n g e n 63 bij 1 eig in Drente geenein Limburg 247 bij 34 eige naars. Alzoo over bet goheele Rijk 475 gevallen bij 44 ei genaars. Eiamens voor het notarisambt. De Staatscommissie, belast met het afnemen van het examen bedoeld bij art 11 der wet op het notarisambt, zal hare zittingen houden te 's-Gravenhage op Vrijdag 1 Juli e.k. en volgende dagen. Hun die wenschen tot het examen te worden toege laten, wordt herinnerd dat zij zich ten minste veertien dagen vóór den aanvang daarvan schriftelijk moeten aanmelden bij den voorzitter der commissie, den heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5