Kantongerecht te Alkmaar. BURGERLIJKE STA ND. mr. A. Telders, met opgaaf of zij zich aan het geheele examen dan wel aan één of meer gedeelten wenschen te onderwerpen en onder overlegging van hunne geboorte-akte. Vrije Universiteit. De Hooge Raad zal, volgens »De Holl.'' dezer dagen een belangrijke vraag hebben te beslissen, nl. of zij, die den graad van doctor in de rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam hebben verkregen bet recht hebben om op grond van dezen graad te worden toege laten als advocaat en procnrenr. Tot dusver was deze qnaestie waarover, zooals uit een discussie in het Weekblad van het Recht in Januari 1890 tusschen do redactie van dat blad en den heer De Savornin Lohman gehouden blijkt, de rechtsgeleerden het niet eens zijn nog niet aan de beslissing van eenig rechterlijk college onderworpen geweest, daar geen der vier aan de Vrije Universiteit gegradueerde juristen inschrijving als advocaat op grond van zijn aldaar ver kregen doctoraat had aangevraagd. Thans zal aan de onzekerheid in dezen een einde wor den gemaakt, doordien mr. H. W. Hovy onder overleg ging van zijn doctorsbul van de Vrije Universiteit heeft verzocht op grond van deze bul te worden ingeschreven als advocaat en procureur bij ons hoogste rechtscollege. Uitgeest. »Zang en Vriendschap'' gaf deze week een concert, dat lang in het geheugen zal blijven, en dat voor den verdienstelijken directeur, den heer Th* Rol, een waar succes opleverde. Het glanspunt van den avond was ontegenzeggelijk: »Psyche", van Niels W. Gade, dat op talentvolle wijze begeleid werd door mej. B. van Nienes en waarin de prachtige solo's werden gezongen door mej. Jeannette Weijs (sopraan), leerares in den solozang aan de muziekschool te Leiden, en den heer J. R. van Arnhem (bariton), van Alkmaar. De wijze waarop mej. Weijs zich van haar moeielijke taak kweet, is boven onzen lof verheven. Haar zang was in één woord verrukkelijk. In de pauze werd haar een prachtige bou quet aangeboden. Ook de heer van Arnhem voldeed zeer goed. Zijn geluid is krachtig en schoon. Moge »Zang en Vriendschap" ons nog dikwerf van zulk een concert doen genieten Dir. B. 1H. Baliliiiann. Vrijdagmiddag is mr. B. M. Bahlmann, lid der Tweede Kamer voor Tilburg in de vergadering der Tweede Kamer door een beroerte getroffen en terstond dood gebleven. Basontplo fling. Donderdagavond omstreeks tien unr had bij den heer Deinum in het Groote Badhuis te Zandvoort eene gasontploffing plaats. Er is n.l. eene nieuwe gasleiding door dit hotel aangelegd, waarvan o.a. een pijp door het plafond loopt. In dezen pijp was een lek ontstaan; met een brandenden lucifer zocht men naar de oorzaak van de gaslucht niet wetende dat zich eene menigte gas tusschen het plafond had saamgepakt. Een vervaarlijke knal, gevolgd door een vreeselijk geraas, was het gevolg. Een groot gedeelte van het plafond is vernield. Een begin van brand werd spoedig gebluscht. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Schagen. Den 12 vergaderde de afd. Schagen van de vereeniging »Het Witte Kruis" in het lokaal van den heer R. Roggeveen, alhier. De behandeling van den beschrijvingsbrief gaf tot niet veel bespreking aanleiding. De voorstellen van Alkmaar, Nieuwe Niedorp en Pur- merend betreffende herziening van het reglement op de subsidiën, benevens het praeadvies van het hoofdbestuur, werden besproken en den afgevaardigde opgedragen te stemmen voor eene nieuwe regeling, wanneer die inhoudt, f 50 te geven aan alle bestaande en nog op te richten afdeelingen en het nog overblijvende geld over de af- deelingen te verdoelen op de wijze als door bet hoofdbe stuur wordt voorgesteld. Tot afgevaardigde werd gekozen de heer S. Eerman. Besloten werd nog voortaan Mie vergaderingen te houden in hot lokaal »De Beurs en pogingen aan te wenden het led ntal, nu bedragende 160, uit te breiden. Zoo er een volgend jaar geen ijs mocht zijn, zal men op voorstel van den heer Mnijs den ijskelder met sneeuw vullen. De oud-leerlingen der openbare school, G. Kroone en H. Groot, thans geplaatst aan de stations Heerhugowaard en Schagen, hebben met gunstig gevolg examen afgelegd als klerk bij de Holl. IJzeren Spoorweg-maatschappij. Droogmaking Zuiderzee. De aangekondigde volksuitgave van het door de Zui- derzee-Vereeniging uitgegeven geschrift: »Dr economische beteekenis van de afsluiting en droogmaking der Zuider zee", van de hand van haren secretaris den heer H. C. van der Houven van Oordt, is than3 verschenen. In de laatst gehouden vergadering der Vereeniging is besloten niet zonder geldelijke opoffering den prijs zoo laag te stellen dat de aanschaffing van het lijvige en belang wekkende boek redelijker wijze voor niemand een bezwaar zal knnnen zijn. Tegen toezending van 50 centen of 10 blauwe postzegels aan de uitgevers E. J. Brill te Leiden wordt een exemplaar door hen franco aan de aanvragers toegezondenper tiental tegelijk tegen toezen ding van slechts vier gulden. Aan alle elf honderd gemeentebesturen in ons vaderland werd een exemplaar ter kennismaking aange boden. Voor werkliedenver eenigingen is mede een exemplaar gratis op aanvrage verkrijgbaar. De Zuiderzee-vereeniging rekent het van overwegend belang, dat het nederlandsche volk in staat worde gesteld zelfstandig over de afsluiting en drooglegging der Zuider zee met de gevolgen daarvan te oordeelen en vleit zich, zeer terechtdat de kennisname van het door haar uit gegeven boek daartoe zal kunnen bijdragen. Zitting van 13 Mei 1898. J. D., Alkmaar, en J. de W. Cz., Egmond aan den Hoef, loopen over eens anders grond, de le f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 2e f 1 boete of 1 dag hecht. G. Sch., Alkmaar, het visschen en vervoeren V3n visch in verboden tijd, 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. J. D., Alkmaar, het zoeken naar kievitseieren en po- litie-overtreding, f 1 en f 2 boete of 2 maal 1 dag hecht. P. K., St. Pancras, het zoeken naar kievitseieren, en loopen op een spoorweg, 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. B. Vr., Krommenie, en J. Gr., zonder vaste woon plaats, dronkenschap, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. C. v. V., Oudorp, overtreding provinciaal reglement f 1 boete of 1 dag hecht. KI. K., Zijpe, en G. Gl., Haringcarspel, het vervoeren van een dier op pijnlijke wijze, de le f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e f 3 boete of 2 dagen hecht. C. de Vr. Az., Heerhugowaard, A. M., Heiloo, J. de W. en P. V. Tz., Limrnen, S. D., Alkmaar, E. BI., Uit geest, en C. K., St. Pancras, het zoeken naar kievits eieren, de le f 3 boete of 2 dagen hecht., de 2e f 2 boete of 2 dagen hecht., de 3e5e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 6e en 7e ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht. J. J. O., W. v. d. M. en R. E., Alkmaar, en K. R. Akersloot, overtreding politie-verordening, de le en 3e ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 2e f 1 boete of 1 dag hecht., de 4e f 2 boete of 1 dag hecht. P. N„ 'J. B.. W. D., S. Sch., C. v. d. M., C. W., K. B., A. BI. en J. B., Broek op Langedijk, vunr aanleggen, waardoor brandgevaar kan ontstaan, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. P. W., te Alkmaar, het in strijd met de voorwaarden, van een inrichting, waarop aan hem vergunning is ver leend, handelen, f 10 boete of 4 dagen hecht. Spanbroek. Ondertrouwd en getrouwd. 7 en 28 Apr. Pieter Groot en Oatharina Commandeur. 7 21 Jacob Mooij en Guurtje Appelman. 7 25 Cornelis de Groot en Antje Boots. Theodoras Apeldoorn en Maria de Groot. 15 28 Nicolaas Scholten en Maria Niele. Getrouwd. 7 Apr. Herman Houter en Immetje van der Zei. 14 Cornelis Zaal en Maartje Dekker. Geboren. 13 Apr. Geertruida, d. van Arie Borst en Grietje Mo lenaar. 25 t> Jacob, z. van Klaas Stam en Elizabeth Stammes. Overleden. 14 Apr. Arie Pater, echtgen. van Aagje Rood, 37 j. SI. Pankras. Ondertrouwd. 15 Apr. (te Broek o. L.) Hendrik Gerritsen, alhier, en Anna Geertruida Blom, te Broek op Lan gedijk. 29 (te Schermerhorn)Pieter Hartman, alhier, en Saartje van Leijen, te Schermerhorn. Geboren. 8 Apr. Cornelis, z. van Jacob Duif en Niesje van der Molen. 10 Grietje, d. van Joannes Ploeger en Grietje Kruk. 16 Maartje, d. van Cornelis Ploeger en Aagje Miessen. 18 Jantje, d. van Maarten Visser en Hendrica Sevenhuyzen. Dirk, z. van Pieter Bankert en Antje Kloek. 23 Lourens, z. van Lourens Tames en Engeltje de Wit. 30 Aagje, d. van Maarten Schuit en Jannetje Tegel. Schermerhorn. Getrouwd. 21 Apr. Theodoris Johannis van der Vliet en Elizabet Bijvoet. 28 Cornelis Kramer Glijnis en Maijke Olij. Geboren. 2 Apr. Eijse, z. van Eijse Voerman en Geertje Prins. 6 Arian, z. van Pieter Klerk en Maartje Olij. 22 Hendrikus Gerardus, z. van Nicolaas Jonk en Cornelia Seijts. Sleuwe Wiedorp. 1—30 April. Ondertrouwd. Jan Kind en Trijntje Boog. Tennis van der Molen en Trijntje Olie. Cornelis Beerepoot en Antje Veld man. Pieter Veldman on Elizabeth Groot. Ulbe Mulder en Jannetje Pool. Geboren. Anna Maria, d. van Anthonius Heddes en Aagje Dekker. Elizabeth, d. van Pieter Rezelman en Maartje Lodder. Willem, z. van Klaas de Boer en Geertje Laan. Overleden. Een levenloos aangegeven dochter van Arie Groot en Agatha Groot. Johannes, z. van Arie Dekker en Grietje Schipper, 3 m. Dieuwertje Slikker, wed. van Harmen Bakker, 76 j. Lijsbeth Burger, echtgen. van Pieter Silver, 24 j. Stiililscliarwonde. Ondertrouwd 8 Apr. en getrouwd 21 Apr. K. Grootjes en E. Kramer. G e b o r e n. 2 Apr. Trijntje, d. van A. Moeijes en D. de Wit. 20 Reijer en Paulus, zs. van Jb. Molenaar en C. Bergen. Overleden. 1 Apr. Neeltje Vredenbnrg, echtgen. van O. G. Men- tinghe, 25 j. 21 Dirk Groot, 71 j. Dirk Otto, 82 j. 28 Grietje Kostelijk, echtgen. van J. Kist, 68 j. Jhtgmond aan Zee. Getrouwd. 23 Apr. Gerrit Broek en Maartje Zwart. Geboren. 7 Apr. Albert, z. van Klaas Blok en Maartje Glas. 12 Pieter, z. van Klaas Zwart en Guurtje Stam. 28 Nicolaas, z. van Cornelis Scholder en Cornelia Visser. Overleden. 15 Apr. Arie Heere, 50 j., (ongeh.) 18 Gerardus Petrus Eisinga, wednr. van Jantje Schelhaas, 69 j. 26 Bregje Hopman, echtgen. van Arie Stam, 31 j. Ohttam. Ondertrouwd en gjetrouwd. 7 en 21 April. Johannes Koning en Trijntje Borst, beiden alhier. 7 22 Theodoras Commandeur, wednr. van Anna Sohaper, te Beemster, en Ma- rijtje de Jong, alhier. Ondertrouwd. 15 Apr. Klaas Hemke, te Heerhugowaard, en Maartje Leegwater, alhier. 21 Jacob Appel en Jantje Winkel, beiden alhier. G e b o r e n. 1 Apr. Catharina Johanna, d. van Hendrikus Johannes Schneiders en Bertha Pauline Pot. 13 Pieter, z. van Cornelis Kok en Neeltje Nieuwe- boer. 15 Nicolaas, z. van Klaas Beers en Aagje Konijn. 18 Johannes Theodoras, z. van Klaas Boots en Tadta Klaver. 29 Dieuwertje, d. van Hendrik Oudhuis en Antje Spekken. Overleden. 6 Apr. Klaas Boots, wednr. van Maartje de Boer, 82 j. Oudkarspel. Getrouwd. 28 Apr. Arie Timmerman en Trijntje Visser. Geboren. 1 Apr. Catharina Margaretha, d. van Cornell^ Bogtman en Grietje van der Oord. 8 Cornelis, z. van Klaas Borst Corneliszoon en Elisabeth Wagenaar. 10 Anna, d. van Jacob Bood en Antje Dekker. 11 Klaas, z. van Cornelis Borst Klaaszoon en Maartje Ootjers. 17 Cornelia, d. van Nicolaas Schouten en Aaftje Dekker. 22 Ariën, z. van Klaas Schuit en Brechtje Hille- gonds. 23 Jan, z. van Hendrik Joman en Aaltje Dekker. Overleden. 12 Apr. Maarten, z. van Maarten Slooves en Cornelia de Zeeuw. 14 Jacob Schrieken, wednr. van Jannetje Fokker, later van Maartje Smit, en thans van Maartje Lodder. 19 Geertje, d. van Pieter de Geus Pieter Gerritzoon en Jantje Klingier. 24 Dirk Plakman, echtgen. van Aaltje Ootjers. 27 Jan, z. van Hendrik Joman en Aaltje Dekker Woordscharwoude. 1—30 April. Ondertrouwd. Pr. Dnijneveld, alhier, en Marijtje Grootjes, te Schoorl. Arie Swager, wednr. van Trijntje Barten, alhier, en Antje Jonk, wed. van Aris Aarsen, te Oude Niedorp. Cornelis Langedijk en Geertje Goudsblom, beiden alhier. Geboren. Maartje, d. van Thijs de Graal en Maartje Wit. Johannes, z. van Klaas Bruijn en Immetje Zut. Jantje, d. van Cornelis Bood en Geertje Noordwest. Overleden. Trijntje van Leijen, echtgen. van Klaas Bood, 29 j. Geertje, d. van P. de Geus en Jantje Klingeier, te Oud karspel, 3'/2 j., art. 50, B. W. Elisabeth Roskam, echtgen. van Petrus Brugemann, 63 j. Winkel. Ondertrouwd en getrouwd. I en 14 Apr. Jan van der Ham en Trijntje Schoen. 14 28 Hendrik Klant en Pieternella van Wes- tenbrugge. 16 30 Dirk Kort en Maartje Singer. Ondertrouwd. 15 Apr. Arie Speur en Maartje Koeten. Willem Bes- tevaar en Maartje Wit. G e b oren. 15 Apr. Nicolaas, z. van Arien Strijbis en Cornelisje de Haan. Ichoorl. Ond ertrouw d. 22 Apr. W. Kriller en T. Kriller. 29 R. H. G. van der Liet en A. Klaver. Getrouwd. 28 Apr. Jb. Polle en C. Lonwe. Geboren. 7 Apr. Jan, z. van J. Blom en A. Jonker. 20 Catharina, d. van N. Kabel en G. Morsch. Overleden. 6 Apr. J. Hoet, 25 j., overl. te Leiden. 7 Levenloos aangegeven z. van N. Roozendaal en C. Hof. 12 M. van den Dam, wed. van Jb. Roozendaal, 68 j. 14 Jb. Blom, 37 j. 17 G. J. Bakker, 12 w. 26 K. Brak, echtgen. van M. Jongerling, 71 j. 27 P. Blom, wednr. van A. Hoogvorst, 68 j. Bgmondltlnnen. Ondertrouwd. 15 Apr. Klaas Blokker en Trijntje Mooij. 21 Klaas Wijker en Femmetje Verdwaalt. 22 Christiaan van Duin en Geertje van den Berg. Gerrit Hoogeboom en Immetje Strooker. Adrianus Johannes Verduin en Anna Bak. Getrouwd. 3 Apr. Huibert ten Wolde en Geertje Mooij. 27 Jacobus Brakenhoft en Aaltje de Waard. Geboren. 6 Apr. Petronella, d. van Simon Kabel en Elisabeth Maria Trompetter. II Cornelia, d. van Jacobus Bommer en Wille- mijntje Brakenhoff. 13 Nicolaas, z. van Jan Swart en Adriana Bra kenhoff. 15 Theodoras, z. van Klaas Kuiper en Petronella Henneman. 17 Wilhelmina Catharina, d. van Arie Wittebrood en Aatje Ranzijn. 29 Klazina, d. van Willem Tromp en Maria Schut. Overleden. 13 Apr. Nicolaas, z. van Jan Swart en Adriana Bra kenhoff, 1 d. 18 Jan de Geus, wednr. van Geertje Dekker, 83 j. Drukkerij v. Herms. Coster Zoen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6