26 MEI. WOENSDAG PARIJSCHE BRIEVEN. Buitenland. JÏO. 61. Eerste blad. Honderdste jaargang. 1898. ALK1HAARSCIIE COURANT. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,16. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f rja n c o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Deze Courant wordt D l n s d a g-, 11 o n d e r d a g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door4het rijk t 1. 3 Nummers f ©,0®. Afzonderlijke nummers 3 ets. KI\ Telefoonnummer3. XIV. Parijs, 19 Mei 1898. Heden op 19 Mei is het nog steeds koud, de wind vergezelt den regen, het is bepaald onaangenaam weder. De stadsreizigers in alle mogelijke mode-artikelen klagen, dat de zaken buitengewoon slecht gaan, het is dan ook volstrekt geen weder voor zomer-toiletten en met bloe men of lichte kanten versierde hoeden. De »joli mois de Mai" doet zijn' naam geene eer aan, en het is alleen een goede tijd voor de handelaars in laarzen en regen schermen, evenzoo voor drogisten en apothekers, want ieder heeft hier in meer of mindere mate griep of in fluenza. Men moet de liefhebbers der wedrennen eens hooren, de meesten verliezen natuurlijk geregeld hun goede geld, vijffranostukkeu of gouden Louis, op de vier hoeven van een paard, hetwelk steeds bepaald zou hebben gewonnen, zoo er niet dit of dat ware tusschenbeide ge komen. Gewoonlijk is het met mooi weder nog al aan genaam op het courseveld, maar thans, men wordt er koud en nat eD verliest bovendien dön inhoud zijner porte-monnaie, geen wonder alzoo, dat de menschen met knorrige gezichten naar de stad terugkomen. Voor de deelnemers aan den grooten jaariijkschen wedstrijd per rijwiel Bordeaux-Parijs betoonde het weder zich al zeer ongenadig. De fransche kampioen Rivierre won dit jaar voor de derde maal dezen wedstrijd, en on danks de stortregens en de modderige wegen legde hij den afstand van bijna 600 Kilometers af in 20 uur, 39 min. en 1 s. 45, dus slechts een drietal minuten meer dan verleden jaar. Onze landgenoot Cordang nam dit maal geen deel aan Bordeaux-Paris; in 1897 maakte deze de 500 Kil. in 17 uur 1 min. en 40 sec., Rivierre won het thans met 16 uur, 49 min. 32 sec. Natuurlijk hebben de fabrikanten van cycles en pneus er veel be lang bij, dat zulk een wedstrijd door hun merk wordt gewonnen, en voorzeker is het voor dien fabrikant eene goede reclame, wanneer hij er op kan wijzen, dat de over winnaar eene machine nit zijne fabriek bereed. Toch bewijst de course Bordeaux-Paris, dat het hoofdzakelijk op den renner zeiven aankomt, want Rivierre, driemaal achtereen primus, bereed in 1896 een Acaténe, in 1897 een Humber en in 1898 een Omega. Zondag a.s. 22 Mei krijgen wij de herstemmingen voor de Kamer van afgevaardigden. Het Seine-departement telt 46 kiesdistricten dat is 37 voor Parijs, en 9 voor de omliggende gemeenten. Op 8 Mei heeft men bier reeds druk gestemd, doch slechts 19 candidaten werden bij eerste stemming dadelijk gekozen, zoodat het er thans voor de kiezers op aankomt aanstaanden Zondag de an dere 27 afgevaardigden te kiezen. Natuurlijk worden in deze laatste dagen de muren nog eens flink vol geplakt met affiches, en hoewel het hier overigens zeer rustig blijft, zoo is het toch wel aardig eene wandeling door de stad te makeD, en dan zoo links en rechts een oog te slaan op hetgeen daar tegen de muren geplakt werd wij lezen dan j>Laster, Leugens, Verraders, Hinderlaag, «Moordenaars, hansworst, clown, clericaal, Panamist, «Dreyfusard, eandidaat van het Duivels-eiland, ver- «mengd met «leve Frankrijk, leve het leger, leve de «republiek," wij schudden het hoofd, en denken maar, dat de drukkers en plakkers toch ook moeten leven. Over het algemeen is men het er hier over eens, dat het leven te Parijs met den dag moeilijker wordt, dat de gouden tij don voorbij zijn, en de pessimisten verklaren, dat de fransche handel en nijverheid achteruit gaan. Toch komt men bij eenig nadenken tot het besluit, dat de toestand nog niet zoo erg is, en dat het vroeger waar schijnlijk hetzelfde was als tegenwoordig, enkelen, die rijk worden en velen, die met een middelmatig bestaan te vreden moeten zijn. Maar aan den anderen kant is in een3 stad als Parijs de weelde zóó groot, en er zjjn zoo vele gelegenheden van ontspanning en vermaak, boven dien zoovele loterijen en leeningen met hooge premiën, dat iedereen gaarne spoedig schatrijk wil worden. Die dit niet worden, vormen natuurlijk de groote meerder heid, en deze vertellen u dan, dat de zaken niet meer gaan, dat men niets meer doet, dat niemand den kost verdient, en dat vroeger ja, vroeger schijnt het wel, dat alle kooplieden na twintig of dertig jaren arbeid van hunne renten gingen leven. Die zoo spreken, ver geten, dat hier thans de concurrentie veel grooteris dan vroeger, dat de bedienden en werklieden allen meer willen verdienen en minder uren willen werken, dat dus niet alle patroons zooveel geld overleggen als vroeger het geval was. Bovendien zijn er niet meer zooveel van die ouderwetscbe groot- en klein-handelaars, die 14 uren per dag hard werken en zich niet het minste genot gunnen, tegenwoordig wil ieder meer pleizier maken, wij vinden daar niets kwaads in, integendeel, maar men kan dan ook niet verwachten, spoedig rentenier te worden. Dat de concurrentie van alle voortbrengselen der nijverheid op alle vreemde markten zeer groot is, is eene onom- stootelijke waarheid, doch zij die denken, dat de fransche prodnkten, waaronder de parijsche artikelen van smaak zulk eene groote plaats innemen, zich door die concur rentie laten verdringen, vergissen zich. Zelfs zijn er, die u vertellen, dat duitsche, engelsche en amerikaansche producten hier de plaats der eigengemaakte artikelen in nemen, doch die zoo spreken, hebben het totaal mis. D" 0 waarheid is, en dit blijkt uit de jongste statistieken, dat de fransche nijverheid nog eene goede plaats inneemt in vergelijking met de andere landen. Beschouwen wij den uitvoerhandel, dan zien wij, dat op elke honderd francs waren, welke geëxporteerd worden, Engeland voor 86 franos van in de daar in de fabrieken gemaakte ar tikelen uitvoert. Engeland neemt dus de beste plaats in, de grootste uitvoer bestaat daar uit door Engelsehen ge maakte artikelen. Dan volgt Zwitserland met 76 francs, dan Duitschland met 65 francs, en vervolgens Frankrijk met 57 francs. Frankrijk neemt dus op het gebied der nijverheid in den export-handel de vierde plaats in, en wint het van landen als België, Oostenrijk en de Ver- eenigde Staten. Maar waar Frankrijk nog beter plaats inneemt, dat is bij den import-handel, daar is Frankrijk het land, hetwelk het op het gebied der nijverheid beter kan stellen zonder vreemde prodokten, dan welk ander land. Terwijl op elke 100 francs export, er 57 zijn, welke der fransche nijverheid ten goede komen, zoo heeft men hier op elke 100 francs import, slecht 15 noodig van vreemde industrie, terwijl Oostenrijk, hetwelk in dit opzicht de slechtste plaats inneemt, voor 48 francs vreemde fabrieksartikelen koopen moet. Wel zullen de hooge invoerrechten hier er toe bijdragen, dat vele vreemde producten buitengesloten worden, maar. toch pleit het voor de fransche fabrieken, dat zij bijna geheel in de behoeften van het eigen land voorzien, en dan nog zooveel uitvoeren bovendien. Wij telden hier in de 19e week van het jaar niet minder dan 16 zelfmoorden en 19 andere gewelddadige sterfgevallen. Er gaat trouwens geen dag voorbij, zonder dat wij onthaald worden op eenige narigheden. Nu eens is het een man, die van mes of revolver gebruik maakt, dan weder eene moeder, die in eene vlaag van waanzin haar kind uit een venster van de vijfde verdieping werpt, verleden week een jongmensch van 19 jaren, die zijnen patroon vermoordde, verder. doch met Uw goedvinden zullen wij het er bij laten. De schooljeugd houdt zicb ook al bezig met den oorlog. De leerlingen van de scholen in rue Aumaire en rue Montgolfier zijn het niet eens, een gedeelte is voor de Amerikanen, een ander deel voor de Spanjaarden, zoo dat de politie moest tu9schenbeiden komen, want in rue Réaumur waren twee miniatuur-legers duchtig slaag. Vier der dapperste strijders werden zelfs naar het poli- tie-bureau gebracht. De volgende week het Proces Zola. J. M. T. BEIiGIE. De verkiezingen tot gedeeltelijke ver nieuwing van Kamer en Senaat zijn volkomen kalm verloopen. Te Gent werden de katholieken met groote meerderheid herkozen, te Charleroi en Mons werden de socialisten herkozen. Te Luik, Verviers, Thuin, Soignies en Varemme hebben herstemmingen plaats tusschen Katholieken en socialisten. Te Hoei verkregen de ver bonden liberalen en socialisten de meerderheid. Te Door nik en Ath komen de katholieken en liberalen in her stemming. In het district Aalst werden de katholieken met een groote meerderheid gekozen, terwijl de christe lijke democraten (partij pastoor Daens) werden verslagen De ministers Begerem, Debrnyn en Desmet de Nayer werden herkozen. Voor den Senaat komt te Doornik een liberaal in de plaats van een katholiek. EAGEIiAAIi. Het lijk van Gladstone is gebalsemd en gekist en in de bibliotheek van het kasteel te Hawar- den opgesteld tot het naar Londen zal vervoerd worden. Wegens de omvangrijke voorbereidingen kan de plechtige bijzetting in Westminster Abbey eerst over een paar weken plaats hebben. 6 Juni wordt als de dag genoemd, doch niets is nog vastgesteld. De familie Gladstone heeft telegrammen van deelneming ontvangen van den Czaar, den koning der Belgen, het koninklijk paar van Dene marken en andere vorstelijke personen. Ook president Kruger en de Transvaalsche Uitvoerende Raad zonden een telegram. Rhodes heeft over zijn vertrek een belangwekkende rede gehouden in de jaarvergadering van de «African Trans-continental Telegraph Company," die zich ten doel stelt een telegraafverbinding over land van Kaapstad naar Kaïro tot stand te brengen. De heer Rhodes zeide overtuigd te zijn, dat dit reusachtig werk binnen vijf jaar volbracht kon worden. ERAAHRIJIi. Het tweede proces tegen Zola is Maandag te Versailles begonnenoveral heerschte de grootste kalmte. Te kwart voor twaalf werd de zitting van het Hof geopend. Bij het binnenkomen van Zola hadden geen manifestaties plaats. Advocaat Labori stelde geschreven conclusies, waarin hij beweert, dat het buitengewone Hof van Assises te Versailles niet bevoegd is en volgens de wet niet de natuurlijke rechter is dei- beklaagden, daar Zola, Perreux, de krijgsraad en de «Aurote" allen te Parijs gevestigd zijn. Versailles werd gekozen om een reden, die met de justitie niets te ma ken heeft. De procureur-generaal Bertrand zeide, dac de conclu sies^ van mr. Labori niet gegrond zijn op de wet het eenige doel is Jde agitatie te doen voortduren, doch dit zal niet worden toegestaan. Het Hof verklaarde zich bevoegd. Zola teekende hiertegen cassatie aan. Labori verzocht schorsing der zitting, tot na de be slissing van het Hooggerechtshof, waarop de zitting werd opgeheven. De verkiezingen zijn thans afgeloopen. De oude Kamer bestond uit 250 republikeinen, liberalen en pro gressisten, 23 ralliés, 115 radicalen, 64 radico-socialis- ten, 57 socialisten en 57 monarchisten. De nieuwe Ka mer zal bevatten 246 republikeinen, 28 rallies, 110 ra dicalen, 66 radico-socialisten, 65 socialisten, 58 monar chisten en 3 wilden. SF AA JE. In de Kamer deelde Sagasta den 21 mede, dat nog geen minister van binnenlandsche zaken is aangewezen, want Leon Castilho weigerde de porte feuille aan te nemen, daar bij te Parijs wil blijven voor het voeren der zeer belangrijke onderhandelingen, wijl de richting, die de mogendheden zullen inslaan, met be trekking tot het hangende ernstige vraagstuk, nog niet bekend is. In antwoord op een hem gestelde vraag zeide Gamazo, dat de rentebelasting een quaestie is, die den minister van financiën aangaat; deze zal handelen in overeen stemming met de eischen der nationale eer. Hij voegde er bij, dat het tegenwoordige ministerie niet dezelfde staatkunde volgt als het vorige. Men verzekert, dat het eskader van admiraal Cer- vera Santiago de Guba verlaten heeft. Een telegram uit ^t. Pierre meldt uit goede bron, dat het eskader van Cervera naar de wateren van Martinique zal terugkeeren om kolen in te nemen. De Fransche autoriteiten hebben geweigerd toestemming te verleenen, dat de «Terror" en de «Alicante" kolen innemen van het schip «Twicken ham," dat in de havens van Fort de France ligt. Men gelooft, dat de beide Spaansche schepen de kolen van de «Twickenham zullen overnemen in volle zee, en dat de «Twickenham" dan de vloot van Cervera zal te ge- moet gaan. TRA AS VA AIi. Uit Pretoria wordt aan de Times t gemeld, dat de Star het antwoord van de regeering der Z.-A. republiek bevat op Chamberlains telegram. Het antwoord rechtvaardigt het beweren van de Transvaal sche regeering, dat zij geen suzereiniteit kan erkennen, sedert de conventie van 1884. De regeering houdt stellig vol, dat de inleiding van de conventie van 1881 niet langer van kracht is, en herhaalt haar bewering, dat de inval van Jameson niet een daad was van bijzondere personen, maar gesteund werd door de Britsche autori teiten. Ten slotte wordt opnieuw het recht van Transvaal op een scheidsrechtelijke uitspraak betoogd. VER. STATEA. Aan de Times werd den 22 uit New-York geseind, dat de toon der pers niet van inge nomenheid met de houding der Regeering getuigt. Een deel der bladen beklaagt zich over de werkeloosheid, waarvan de regeering blijk geeft, een ander deel spreekt de vrees uit, dat Mc. Kinley tot een handelend optre den zal worden gedwongen, voordat zijn toebereidselen gereed zijn. De openbare meening begint in te zien, dat de bewe gingen van admiraal Cervera een bepaald doel hebben, en sommige deskundigen op maritiem gebied meenen, dat hij dat ook bereiken zal. Het gebrek aan oorlogsschepen van het type-Vizcaya wordt ook scherp afgekeurd. Men zegtdat de president, de adjudant-generaal, de minister van oorlog en de generaals Miles en Merrith niet tot overeenstemming kunnen komen op punten van groot militair gewicht. Wat Cuba betreft, gelooft men algemeen, dat de ver wachtingen der Amerikanen op krachtige militaire hulp van de zijde der opstandelingen door Gomez zijn teleur gesteld. De Standard ontvangt uit het kamp bij Chicamanga het berichtdat de troepen veel te lijden hebben van het gebrek aan voorzorgsmaatregelen door do autoriteiten; het 14 regiment uit New-York kwam uitgeput van hon en gedeeltelijk in opstand hier aan. En vooreerst laat het verzenden van voedigsmiddelen nog op zich wachten. Er is volkomen gebrek aan samenwerking tusschen de autoriteiten. DORTMUND, 22 Mei. De «General-anzeiger" be richt, dat een groote mijnbrand woedt in het mijnwerk Zollern. De brand is aangekomen in de machinekamer van een blindloopende gang door een open lantaarn, waarvan de vlam met uitgeplozen touw in aanraking kwam. Er waren 216 personen in de mijn, van wie zich 171 konden redden, velen met groot moeite. 45 man zagen zich den uitgang door de vlammende mijngassen versperd en zijn waar schijnlijk om het leven gekomen. Ook 20 paarden wer den slachtoffers van het ongeval. Men poogt het brandende gedeelte van de mijn onder water te zetten en zoo het vuur te blusschen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1