Nederland. Stadsberichten. Ns. 339, 389, 8955, 9490, 14364,16238 en 17456 f 1000; No. 18969 1 400; Ns. 2641, 9299 en 20646 t 200; Ns. 1007 1292, 2078 2776 7469, 10835, 13274, 13917, 14531, 15295, 16738, 17835, 18627 en 20893 f 100. No. 7630 f 1500; Ns. 736, 1884, 2537, 5410, 5920 en 6052 f 400; Ns. 1843, 9658, 11524, 13135, 13619 en 14135 t 200Ns. 1349 1670, 5494, 6986, 8466, 13291, 15595 en 17778 f 100. P e d 1 r. Blijkens een bij het departement van koloniën ont vangen telegram van den Gouverneur- Generaal van den 20, zijn uit Pedir kleine benden naar Groot-Atjeh ver trokken en is de voorgenomen expeditie naar Pedir op weg, zoodat de laatste inscheping op Java van troepen en trein op 23 dezer zon plaats vinden. (St.-Ct.) Ambon. De commissie hier te lande tot leniging van het lot der slachtoffers van de ramp op Ambon heeft den 20 aan bijdragen f 5000 derwaarts gezonden, zijnde met vorige zendingen een bedrag van f 28000. Laatste Berichten. De vloten. NEW-YORK23 Mei. De correspondent van den Herald" te Washington seint dat het eskader van commodore Schley Donderdag uit Key West is vertrok ken naar Santiago. Het eskader van admiraal Sampson is in den nacht van Vrijdag in allerijl vertrokken. Men gelooft dat het eskader Schley Zondag te Santiago is aangekomen terwijl Sampson heden daar kan zijn. Proces-Kola. VERSAILLES23 Mei. Tijdens het voorlezen der conclnsiën wordt gemompeldde president dreigt met ontruiming der zaal. De procureur-generaal protesteert krachtig tegen de conclusies. »Gij wilt", zeide hij, »het debat bestendigen en de agitatie doen voortduron doch daaraan moet een einde komen. De jury van het departement der Seine en Oise is bevoegd om over u te oordeelen. Het land heeft genoeg van die noodlottige agitatie.'' Hij besluit met te adviseeren tot verwerping der con clusies. Labori antwoordt»Op de heftige woorden van den procureur-generaal zal ik slechts antwoorden door ge matigdheid of stilzwijgen maar ik zal krachtig blijven optreden voor de verdediging van het recht tegen on wettigheid." Hij heeft hier niets meer bij te voegen. Het Hof trekt zich terug om te beraadslagen. De zitting wordt gedurende enkele oogenblikken ge schorst. Het Hof besluit tot de verwerping van de conclusies der verdediging en verklaart zich competeut. De zitting wordt voor vijf minuten geschorst om Zola en Perreux gelegenheid te geven zich in cassatie te voorzien. Bij de hervatting der zitting neemt Labori conclusies, waarin hij zegtdat Zola en Perreux zich voorzien in cassatie tegen het besluitwaarin hij vraagt, dat het Hof zal gelasten dat de debatten zullen geschorst worden tot na het vonnis van bet Hof van Cassatie, dat op deze voorziening zal worden gewezen. Na een zeer levendige woordenwisseling tusschen La bori en den president ontneemt deze aan den verdediger van Zola het woord. Daarna wordt het besluit voorgelezen waarbij de be raadslaging wordt geschorst. De presidentzich tot de juryleden wendend zegt »Mijne Heeren gij kunt heengaandaar Zola het debat niet aanneemt." De zitting wordt te 1.05 opgeheven zonder incident. Buiten stonden 500 menschen geschaard op het plein voor het Gerechtshofdie „Bravo Leve het Leger riepen. De advocaten begroeten bij het uitgaan de uffi- cieren met handgeklap. Er wordt geroepen ,,Weg met de Joden Generaal de Luxer beantwoordt het gejuich door zijn hoofd te ontblooten. De agenten van politie vormen een h a i e op het oogenblik dat Zola in zijn automobile vertrekt. Een gejuich wordt gehoord ,- de menigte ver breekt het cordon der agenten, en sterker wordt de kreet „Leve Zola Leve Labori Amsterdam. Nabij de fabriek der heeren Blooker hield dezer dagen een reiswagen tijdelijk rust. Het paard was afgespannen en graasde aan den weg. Terwijl het echtpaar, in het gras gezeten, eenig vlecht werk verrichtte, begon hun tweejarig kind, dat op eenige passen afstand in den open wagen te slapen was gelegd, plotseling luidkeels te schreeuwen. De ouders snelden nog bijtijds toe en zagen een grooten roofvogel zich ver wijderen. Het kind was gelukkig ongedeerd. Naar de beschrijving van personen, die dezen vogel met groote vlucht ook boven de Weesperzijde en Buiten- Amstel hebben gezien, veronderstelt men algemeen, dat 't een steenarend is geweest. Een paar jaren geleden werd in de buurt van Diemen een zeearend geschoten. Te Alissingen heeft zich den 23 volgende het voorgedaan De schildersbaas G. zond zijn knecht naar den kelder gelegen onder de woning, waarin verfwaren zijn geborgen De knecht bleef lang weg, de patroon ging eens kijken en bleef ook weg en zoo vervolgens diens vrouw en zoon die allen bij het binnentreden van den kelder bewuste loos zijn neergevallen. Geneesheeren en politie stelden een onderzoek in, waaruit bleek dat een vat gevuld met zwartsel in brand was geraakt. Vermelding verdient nog dat in den nacht een dokter ontboden moest worden bij de kinderen die boven de kelder sliepen en ongesteld geworden waren. Aanvaring. Het Ned. st. Rijnstroom, van Huil n. Amst. en het Eng. st. Achilles zijn op de reede van Hull met elkaar in aanvaring geweest, waardoor de Achilles zwaar be schadigd werd. De »Rijnstroom zette de reis voort. Of het schade bekwam is niet bekend. Wildervank 22 Mei. Van het alhier thnis be- hoorende schip »Konfidkapt. Kuilman, den 13en Febr. van Delfzijl naar Newcastle vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. Men vreest, dat het schip met man en muis is vergaan. Westgraftdijk. Door commissarissen van de spaarbank van het Volksnut alhier werd onlangs ver slag uitgebracht omtrent den toestand dier instelling op 31 Dec. 1897. In dat jaar hadden 19 nieuwe inschrij vingen plaats, terwijl 11 geheel werden afgelost. Het aantal deelhebbers bedroeg aan het einde van het boek jaar 92 tegen 84 in 1896. In den loop van 1897 werd f3526.93 opgevraagd en ingebracht f3784.37. De bezit tingen der Bank bedroegen op 31 Dec. 1897 f 16541,48- terwijl het verschuldigde aan de deelhebbers f 13856,42 bedroeg, zoodat er een reservefonds is van f2685.06. ©rootschermeer. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de openbare lagere school alhier hebben zich 10 sollicitanten aangemeld. Haarlem Uitgeest. In aansluiting met het drukke verkeer op de lijn Haarlem—-Uitgeest zullen de stations Santpoort en Be verwijk vergroot worden en zal weldra de aanbesteding plaats hebben. Benoemd tot predikant bij de Prot. gem. in Ned.- Indie D. J. Leepel, predikant te SEedemblik. Behagen. De uitslag der aanbesteding der ge meentewerken op den 23 was als volgt timmerwerk (begrooting f 925.73) D. Kramer f 986 P. Voorman f 934 Cs. Visser f 930P. Honijk f 928.50, gegund metselwerk (begrooting f 52) B. Kroon f 51 M. Gielens f 80; E. Krans f 35; Sm. Overtoom f 32S. Koning f 23.90, gegundschilderwerk (begrooting f 125): J. Krans f 115.60; P. J. Cats f 139J. Streek f 113J. Baars f 109.70, gegundsmidswerk (be grooting f 148): H. Blok f 144.45; wed. L. Roggeveen f 143 68s, gegund straatzand (begrooting f 1.80 per M3)A. Bruin f 1.70; K. Govers f 1.50 ffm. Klok, te Noord-Zijpe f 1.24, gegund; straatwerk (begroo ting 13 en 14 ets. per M'J.)M. Gielens, voor rij- en loopstraten 12 ets., kuilen- en walbestrating 13 etsJ. de Moei 12 ets. en 12 ets.; E. Krans 10 ets. en 11 ets., gegund. Staten-verkiezing Kakhuizen. Hoogwoud. Door de Liberale Kiesvereeniging is tot candidaat voor de provinciale staten gesteld de heer H. J. K. van den Steen, burgemeeeter van Spanbroek en Opmeer. Heerhugowaard. De prot. kiesvereeniging Bur gerplicht" heeft tot candidaat voor lid van de provin ciale staten gesteld den heer Jb. Zijp, van Wieringer- waard in de plaats van het aftredend lid K. Breebaart. Het aftredend lid de heer Th. J. Waller, van Anna Paulownais opnieuw als candidaat geproclameerd. Het schoolfeest zal op den 30 Augustus worden ge houden met meer dan gewonen luister en de kinderen zullen een blijvend aandenken ontvangen, van historische waarde, van dien tijd Ichrrmerhorn. In de vereeniging »Eendracht" alhier is besloten, met de kinderen der openbare school boven do 11 jaren oud, welke minder dan 2 procent schoolverzuim hebben, een reisje naar Amsterdam te maken. De overige kinderen zullen, met het oog op de Kroningsfeesten, terwijl alsdan ook een schoolfeest op het programma staat, een cadeau ontvangen. Ban José schildluis. De ministers van binuenlandsehe zaken en van financiën hebben thans een wetsontwerp ingediend ter voldoening aan het in de wet van 2 April 11. tot wering van de San José schildluis vervatte voorschrift tot wet telijke voorziening wegens de nitvaardiging van den betrekkelijk algemeenen maatregel van bestuur. Voor zoover uit van Amerika afkomstige berichten gebleken iskomt de San José schildluisbehalve op vruchten voor op de houtachtige deel en van boomen en heesters van verschilllecde soort, voornamelijk op appel en pereboomen niet op planten. Met het oog op het dreigende gevaar acht de Regeering het dus noodzakelijk om den invoer van levende boomen en heesters en van versche deelen daarvan uit Amerika afkomstig, te verbieden, evenals den invoer van versche vruchten uit dat werelddeel of den afval dier vruchten. Bedoeld verbod moet zich ook uitstrekken tot de ver pakking dier producten. De in Dui'schland geldende maatregel tot verbod van invoer van versche vruchten afval daarvan en verpak king voor zoover bij onderzoek ten kantore van invoer de San José schildluis daarop blijkt aanwezig te zijnacht de Regeering ondoeltreffend. Het is ook aan prof. Ritzema Bos uit eigen ervaring gebleken dat er eene bijzondere konnis van deze soort van schildluis toe noodig is om haar van andere te onderkennen. Ratten. In het Geestmer- Ambacht worden sinds eenigen tijd premies gesteld op het vangen van ratten. In de banne Oudkarspel werden tot nu toe gevangen 1683, te Noord- Scharwoude bijna 2000te Zuid-Scharwoude 2379, te Broek op Langedijk ongeveer 3000, en te St. Pancras 1200 stuks zoodat in den tijd van vier weken 10.000 ratten gedood zijn. De schadewelke deze dieren veroorzaken, bestaat voornamelijk in het uit den grond halen en wegsleepen van de pas gezette koolplanten. Duizenden bij duizenden planten gingen daardoor verloren, en de boeren hadden bovendien handen vol werk met herplanten en nog eens herplanten. De Langendijker Landbouw- en Handelsvereeniging heeft dus wel voldoening van hare bemoeiingen in deze. Bestrijding der parelzlekte. Bij kon. besluit van 18 Mei is eene Staatscommis sie ingesteld aan welke is opgedragen te onderzoeken welke maatregelen van Rijkswege behooren te worden genomen tot bestrijding der pareiziekte (tuberculose) on der het veeen van dit onderzoek aan de Koningin verslag uit te brengen, eventueel onder bijvoeging van een of meer wetsontwerpen met Memorie van Toelich- ting. Tot lid en voorzitter dier commissie is benoemd dr. W. P. Ruysch adviseur voor de medische en veteri naire politie bij het departement van binnenlandsche zaken te 's-Gravenbagetot lid en secretaris dr. A. W. H. Wirtzdirecteur van 's-Rijks veeartsenijschool te Utrecht; tot leden H. F. Bultman, lid van de Eerste Kamer, voorzitter van het Nederlandsch Landbouwcomité te Haarlemmermeer D. van Konijnenburg, secretaris der Vereeniging »Het Friesch Rundveestamboek" te Leeu warden en H. C. Reimers, plaatsvervangend district veearts en leeraar aan de Rijkslandbonwschool te Wage- ningen. Tevens is bepaald, dat de leden de bevoegdheid bezitten om, ingeval hunne meening af wijkt van die der meerderheid van hun gevoelen door nota's te doen blijken. (St.Ct.) Onweder. Den 20 heeft in verscheidene plaatsen hevig onweer vele ongelukken aangebracht en veel schade ver oorzaakt. Te Terwi3pel werd de vervener K. van der Duim, op weg naar de veenderij, door den bliksem getroffen en op de plaats gedood. Over den ganschen zuidoosthoek van Friesland heeft een zwaar onweder gewoed. In den morgen omstreeks vijf uur sloeg de bliksem te Beets in eene tent, waarin twee veenarbeiders, va er en zoon, Brninsma uit Henrik, tijdelijk: hun verblijf hebben. De vader werd doodelijk getroffen, de zoon, hoewel hij eenig letsel bekwam bleef gespaard. Te Zomeren werd een man van vijftig jaar, de kost winner voor zijn ouden vader en zuster, doodelijk getrof fen. Eenige boeren, die wegens het weder in een nabu rige woning geschuild hadden, vonden hem dicht bij de woning tegen den grond geslagen, zijn pet aan flarden, een zijner klompen stuk, het hengsel van een mandje, dat hij aan zijn arm had, midden doorgebroken. De bliksem sloeg te Bruinisse in het woonhuis van schipper J. Olree, vernielde eenige dakpannen, sloeg een paar steenen uit den schoorsteen en veroorzaakte een begin van brand in een kist met papier gevuld op den zolder. De brand werd spoedig ontdekt en gebluscht. Te St. Pieter bij Maastricht is een man in het veld door den bliksem gedood. Te Hoorn heeft de Gemeenteraad afwijzend beschikt op de aanvrage van den Heer Eijdman te Delft, om concessie voor den aanleg van eene waterleiding. De Heer Eijdman wil het drinkwater bereiden uit zeewater, door distillatie. Ha ruien hulzen. De gemeenteraad alhier be noemde den 23, met ingang van 1 Juni e.k tot onder wijzeres aan de school te Warmenhuizen mej. E. P. M. Bon van Assendelften tot onderwijzeres in de nut tige handwerken aan de school te Schoorldam mejaf- frouw A. VeenKlant, aldaar. De eenige alhier woonachtige oud-strijder, Pieter Roo- slootoverleed den 22 alhier in den ouderdom van bijna 87 jaarhij was begiftigd met het Metalen Kruis. Allsslngen<t,ueensborough. De directie der Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland", koninklijke nederl ndsche postvaart, zond ons een engelsch en een dnitsch exemplaar van hare zomerdienstregeling ingegaan 1 Mei 1.1. Van de kleine uitgaaf in de neder- landsche taal zijn exemplaren kosteloos verkrijgbaar. Red. Ind. Exploratie maatschappij. Op de 3000 aandeelen a, 100,waarop den 23 de inschrijving uitsluitend voor aandeelhouders open stond werd ingeschrevon te Amsterdam (Dunlop en van Essen) voor 2000 aandeelen, te 's Gravenhage (Schillen Capadose) voor 545 aandeelen en te Alkmaar (Noordhol- landsch Landbouwerediet) voor 335 aandeelen, te zamen dus voor 2980 aandeelen. DRUKFOUT. In het opschrift van ons artikel van zondag 1.1. en verder overal waar in dat artikel die naam voorkomt staat Vasco di Garna. Men leze Vasco de Gama of ver moedelijk juister: Vasco da Gama. 35?ste Staatsloterij. 5e Klasse, 9e lijst, 23 Mei. 5e Klasse 10e lijst24 Mei. Zondagsruat. Op uitnoodiging van de afdeeling Alkmaar der Ned. Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust trad de heer U. de Hlerk van Rotterdam den 23 in het lokaal D i 1 i g e n t i a op voor een gehoor van pl.m. 150 belangstellenden. Na eene herinnering aan het heuglijke feitwaardoor 1898 zulk een gelukkig jaar genoemd mag worden omdat n.l. dan opnieuw de oude band tusschen Nederland en Oranje zal versterkt worden door den eed van trouw aan de grondwet door de jeugdige Vorstin, kwam spreker op de heilzame gevolgen welke onze tegenwoordige grondwet ook voor den werkman reeds gaf en nog be loofde. Enkele door spreker aangehaalde gewichtige zinsneden uit de jongste troonrede gaven hem het recht te betuigen, dat de regeering een wakend oog heeft ook voor de ver beteringen in den toestand van den werkman. Dat deze gewenscht zijn, zon met den spreker zeker ieder moeten toegeven die met den toestand op de hoogte was. Door de machines vooral, die den arbeid schijnbaar lichter maakten zegt spr., is ook onder den werkman zelf een koortsachtige gejaagdheid ontstaan welke steeds lang duriger arbeid ten gevolge hadzoodat men zelfs nacht en zondagsrust blijkbaar vergeten was. Dit was hem onlangs nog gebleken bij het lezen van een verhoor, dat zekere C. de Voogd carbonateur aan een suikerfabriek, onderging, die daarbij ten slotte, als iets heel gewoons nog mededeelde iets wat hij wel niet prettig vond, n.l. dat bij zondags 24 uur achtereen werkte, omdat de ploegen dan elkander niet at wisselden. Ook de heer Regout getuigde o. m. toen er van zondagsrust gesproken werd Ik zou het den man wel gunnen maar hij wil 't zelf niet. Spreker verheugt zich dat er gelukkig thans velen gevonden worden die er anders en beter over denken dat dit getal steeds grooter wordt en men in verschil lende bladen, op vergaderingen, door den Volksbond, enquête-commissies enz. steeds meer wordt overtuigd van de noodzakelijkheid van rust en aangespoord wordt tot afschaffing van nacht- en zondagsarbeid. De argumenten van de tegenstanders als zou die rust dag aanleiding geven tot drankmisbruik en uithuizigheid, vindt spreker zijn reeds meer dan eens door de ver- eenigingen welke op dit gebied hun werkkring vinden, onderzocht en met duidelijke bewijzen wederlegd. Dat mannen van beteekenis de noodzakelijkheid van zondagsrust inzagen, vond spr. bewezen o. a. door Glad stone die eindigde met de woorden »ik werk op Zon dag nooit" terwijl de duitsche geleerde Paul Niemeijer beweerde zonder rust gaat de gezondheid achteruit, maar door rust en afwisseling wordt het lichaam versterkt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2