Veiling van vaste goederen. Markt- en Beursberichten. Telegrafische Berichten. Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. Inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken, BURGERLIJKE STA ND. Spreker huldigt ook dit beginsel zondagsrust geeft nieuwe kracht en versterkt den familiebanddan gevoelt de mensch zich vrij en is heer en meester van zich zelf. Deze overtuiging was naar zijne meening ook zeker die van de vereenigingen welke de bekende adresbewe ging alhier op touw zetten. Hij wenscht ze geluk met hun aanvankelijk succes, spoort ze aan om niet te rusten vóór zij anderen rust bezorgden en roept den aanwezigen, ook den werklieden toe zich bij de vereeniging aan te sluiten. In de pauze lag daartoe eene lijst ter teekening. Na 10 minuten rust hervatte spr. zijn rede met te bewijzen, dat kleine oorzaken vaak groote gevolgen heb ben en dat de werkman, die dit niet bedacht, vaak anderen beroofde van wat hij genoot. Velen toch gaan juist op den zondag inkoopen doen, zich laten scheren, iets extra's laten bakken, een uit stapje maken, ja, spr. had het zelf iet wat vreemd ge vonden dat iemand die ergens over zondagrust zou spreken er dien dag heen reisde mot den tram. Wanneer de loonsbetaling op vrijdagavond plaats had, meende spr., dat vóór zondag alle boodschappen van vader en moeder wel konden geschieden, zoodat barbier, slager, winkelier en anderen mede konden genieten van de rust. Ten hoogste prees spr. het goede voorbeeld van den Raad, die bij wijze van proel wilde voorgaan. Hij hoopte, dat velen, daartoe aangespoord, zouden volgen en werkgevers en particulieren ook van hunne zijde het streven van de adressanten mochten steunen. Een bewijs voor het groote belang dat er in schuilt vond spr. daarin, dat het adres was onderteekend door vereenigingen van allerlei kleur en verschillende politieke richtingen. Hij sprak ten slotte den wensch uit dat het nog vele malen van ons Nederlanders getuigd mocht worden »hoe wanneer en waarin ook verschillendzij weten één te zijn, als het noodig is voor het algemeen belang of het heil van het vaderland. Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door den heer R. J. de Ruiter, die verklaarde, hier en daar nog al met den spreker van meening te verschillen en ook volstrekt niet in te zien, dat het noodzakelijk is het loon op vrijdag uit te betalen ter bevordering van de zondagsrust. De bezwaren, die tegen den zaterdag gemaakt werden, zouden zich ook voordoen bij uitbetaling op vrijdag en met een weinig goeden wil zullen die wel te overwinnen zijn. Veeleer wilde het er bij hem in, dat er wat achterstuk. De werkman was z. i. niet van het nut overtuigd, al moest dit zoo heeten. Nu de verkiezings strijd wat rust gaf, had men er blijkbaar wat anders op gevonden, om hem te overtuigen, dat men nog steeds voor zijne belangen werkte en op die manier trachtte men ook in den tijd van politieke rust nog bij hem in 't gevlei te komen. De winkeliers en anderen verlangden naar zondagsrustmaar omdat zij voor financieel nadeel vreesden als zij er mede begonnen spande men er den werkman voor. De heer de Klerk meende dat de heer de Ruiter zóó vervuld was met de politiek dat hij die zeker overal zelfs nu ook hier bij eene daaraan doodonschuldige zaak, te pas bracht en er wat achter zocht. Hij keurde het echter ten zeerste in hem afdat hij zich daarbij aan verdachtmaking des sprekers en van anderen schuldig maakte. Zeker had hij 't adres niet goed of in 't geheel niet gelezen anders zou hyi gezien hebben dat de on- derteekening en dus de geheele beweging wel degelijk van den werkman uitging. Hij had echter te veel achting voor hem en de uitval was te heftig om niet tegelooven, dat de heer de Ruiter, na ernstig nadenken, zou eindigen met zich ten voordeele van de zaak te verklaren en er zich bij aan te sluiten. De heer Groebe vond de zaak te gering en te nietig om er eigenlijk over te spreken en kon zich niet begrij pen, dat er lieden van zoo groote ontwikkeling voor te vinden waren om daarover nog het woord te voeren, terwijl andere belangrijke vraagstukken, b.v. werkeloos heid en meer noodige verbeteringen over het hoofd wer den gezien. Bij de consequente doorzetting van de zaak zou hij wel eens willen vragen of men vergaderingen op zondag, zooals die toch in de kerk, ook zou nalaten en of de heeren hunne dienstboden op dien dag ook van bedienen zouden vrijstellen om ze zondagsrust te gunnen. De heer de Klerk vond, dat ook de heer Groebe door zijne handelwijze zich vrij duidelijk tegensprak. Wanneer iemand eene vergadering niet bevalt of de zaak te onbe duidend acht vertrekt hij eenvoudig, maar geeft zich niet de moeite, voor zoo iets nietigs den katheder te beklim men en er zich in debat nog warm over te maken. Lieden als de heer Groebe en anderen die zulke groote dingen in het hoofd hebben kan hij echter het bereiken van hunne plannen niet beloven. Hij wil ze alleen herinneren aan het spreekwoord„Wie het kleine versmaadtis het groote niet waard.'' De heer H. Coopmans protesteerde evenals de heer de Klerk, tegen de uitdrukking van den heer de Ruiter, als zou men trachten in 't gevlei te komen en dacht met den spreker, dat de heer de R., daarvoor meende hij hem reeds genoeg te kenneneindigen zou met de zaak zijne sympathie te schenken. Met dankzegging aan den geachten spreker, sloot de heer A. Goede daarna de vergadering. Badhuis Witte It mie. In de week van 15 tot 21 Mei zijn in het badhuis van »het Witte Kruis" genomen 28 kuipbaden, 73 regen- baden le klas 165 regenbaden 2e klas, totaal 266 baden. Aangehouden. Twee jongeDS van het Opleidingsschip te den Helder, die zich zonder verlof bier ter stede bevonden, zijn den 23 door de gemeente-politie gearresteerd en aan de militaire autoriteit overgegeven. Zij zijn den 24 onder militair geleide naar hun bodem teruggebracht. Cadettenschool. De generaal majoor van Pommeren, inspecteur van het Militair Onderwijs, is alhier aangekomenom de Cadettenschool te inspecteeren. Zitting van 24 Mei 1898. E. K., Heerhugowaard, diefstal, 3 maanden gev. P. D., Limmen, hooger beroep van het kantongerecht te Alkmaar, jagen zonder acte van vergunning, f 60 boete, subs. 10 dagen hecht. D. R., Nieuwe Niedorp, mishandeling, f 10 boete, subs. 5 dagen hecht. T. W., Schagen, eenvoudige bedelarij, 5 dagen hecht. S. v. W., Oudkarspel, mishandeling, f 5 boete, subs. 5 dagen hecht. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeens kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met de bijlagen van J. C. SCHOONEMAN, om vergunning tot het oprichten van eene KOPEHtHETËRlJ in het perceel aan de Oadegracht, wijk D, No. 11, en dat op Dinsdag t Juni 1898, 's middags te twaalf ure, ten stadshuize gelegen heid wordt gegeven om tegen het oprichten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Voorz. 24 Mei 1898. C. D. DONATH, Secr. GETROUWD. 22 Mei. Herman Hendrikus Tönis, en Margaretha Jo hanna Ligthart. Bernardus Antonius Kolk man, en Catharina Wilhelmina Smit. Cor- nelis Willebrordus Stam, en Guurtje IJpelaan. Oornelis Wallaart, en Elisabeth Rike. GEBOREN. 21 Mei. Anke, d. van Jacobus Johannes Verbeet en Augustina van den Ende. Jan Marie, z. van Petrus Anthonius Jacobse, en Elisabeth Maria Johanna van Daalhoff. 22 Barbera Johanna, d. van Theodorus Groen, en Pietertje Scheringa. 23 Maria Geertruida, d. van Nicolaas Dekker en Marijtje van Diepen. OVERLEDEN. 23 Mei. Henderika Geertrui van Beek, echtgen. van Da niel van der Bijl, 52 j. 18 Mei. Door den Notaris M. GOUVERNE. Brood- en koekbakkerrj »de Zoete Inval'', Hekelstraat, hoek Fnidsen, Alkmaar, in bod gebracht op f 2955, De afslag heeft plaats op Woensdag, 25 Mei 1898 's avonds 7 uur, in het Café Suisse. Barsingerhorn. 1—30 April. Ondertrouwd en getrouwd. Hendrik Rezelman, alhier, en Sijtje Grootes, le Schagen. Klaas Over, te Winkel, en Dieuwertje Smit, alhier. Ondertrouwd. D. Bijl, te Hoogwoud, en Neeltje Koorn, alhier. Mattheus Dekker, te Alkmaar, en Aagje Konijn, alhier. Arie Schouten, alhier, en Jannetje Bouwen, te Nieuwe Niedorp. Pieter Bood en Aafje Schermer, beiden al- alhier. Corneiis Kistemaker, te Winkel, en Anna Ma ria Bood, alhier. Pieter Brouwer, te Amsterdam, en Aagje Keesman, alhier. Geboren. Klaas, z. van Jacob van Eeten en Maartje Beenken. - Pieter, z. van Jan Keizer en Grietje Bruin. Klaas, z. van Gerrit Schouten en Antje Neefkes. Pieter, z. van Dirk Dikstaal en Clazina Lampers. Jantje, d. van Abraham Jis en Grietje Koster. Maartje, d. van Arie Mul en Carolina Admiraal. Aagtje, d. van Klaas Kollenberg en Dieuwertje Joffer. Anna Cornelia, d. van Klaas Kaper en Trijntje Wagemaker. Overleden. Trijntje Blaauboer, wed. van Jacob Waiboer, 75 j. Haarlem 23 Mei. Br. boonen f8.25. karwijzaad f 12. tarwe f a rogge f 6.25, a 6.30, haver f 0. 1. Haarlem, 23 Mei. Boter, aangevoerd 239 KG., f 0.90 a 1.—112 biggen, verk. 91, f8 a 12,-129 schrammen, verk. 89, f 13. a 18. Aangevoerd 83 mud Aardappelen verk. 41 mud, f 2.25 a 6.—, mud Appelen verk. mud, f 0.— a 0.— - mud Peren, verkocht mud f 0.a Kampen 23 Mei. Boter Per 1ji vat f 19.a 22.50, per »/ie vat f 9-50 a 10-25' Per V» K G" 35 a 40 Ct' Aangevoerd 620 achtste, 215 zestiende v. en 300 stukken. Schiedam 23 Mei. Moutwijn f 9.bij den Branders- bond f8! a per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever 1 13,—, id. Amsterd. proef f 14,50, Spoeling-Commissie f 1.40. Londen, 23 Mei. Aangevoerd 1500 runderen, 2.4 a 4 2 11000 schapen en lammeren 2.9 a 5.210 kalveren 0.0 a 0.0, 40 varkens 2.4 a 4.4 Londen 20 Mei. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was geheel lusteloos, en een groote hoeveelheid bleef onverkocht. Andere soorten eveneens traag. Handel algemeen slap. Laatste noteeringen Boter Friesche le qual. 80 - a 82/-, 2e id. 70/- a 78/-, room- /- a /-visschig -/-a -/-, room 0. a 0 Norm, extra 98/- a 10, gew. 76/- a 92/-, Brittany le qual. 12/6, id 2e qnal. 11/6, id. 3e qual. 10/6, 4e qnal. 9/0 per 12 Eng. pondenJersey /- a Deensche prima 84/, 90/-, /0 Iersche 76/— a 88 - Italiaanscho 10/0 11/6 0; Amerikaansche (0 0 a 84/- a /- Nieuw-Zeelandsche /- a /- Au stralische -/-,—/- a /-. Kaas: Amerik. oud 40/—43/- a /-, nieuw a IGoudsche 30/— a 40/— nieuwmelkte a Edammer 40/-, 50/-a /-, Australische /-a PURMEREND, 24 Mei. Aangevoerd 520 vette run deren f 0.50 a 0,62 p. p., 28 stieren lager prijs handel stng, 402 vette kalveren f 0.55 a 0.75 p. p., handel matig, 252 nacht, idem f 6 a 17, handel stug, 31 paarden, 2174 schapen, 1540 lammeren, prijshondend, handel stug, 241 vette varkens 35 a 40 ct. p. p., handel stug, 163 magere id. f 13 a 20, 235 biggen i 7 a 10, beide handel matig. Kleine kaas f 27,—, middelbare f 22—. Aangevoerd 282 stapels, weg.kg., 2908 kg. boter f 1,a 1,10, Kipeieren f 2.50 a 3,—, Eendeieren f 2,90 a 0,—. 23 Mei. 24 Mei, Bergen. Getrouwd. 14 Apr. Jacobus Franciseus Smit te Ca3tricumen Maria Agnes Brouwer, alhier. 24 Ferdinand van Meurs, te Koedijk, en Antje Sevenhuijzen alhier. Geboren. 18 Apr. Antonie Petronellad. van Corneiis Teileman en Anna Kamper. 25 Maria Adrianad. van Jacob van Wonderen en Maartje Kager. 27 Aaltje d. van Jan Modder en Elisabeth Hoek. 30 Catharina Maria, d. van Pieter Duin en Grietje van Wonderen. Overleden. 25 Apr. Elisabeth Kossen wed. van Arie de Waard, 72 j. 27 Jacob Swaan echtgen. van Maartje de Nijs eerder wednr. van Maartje de Lange, 77 j. Alkmaar 23 Mei. Aangevoerd 0 Paarden t a —0 014 koeien en ossen f 150 a 260, 274 vitte kalveren f 28 a 85.—, per pond 55a70ct., 47 nuchtere kalveren f 6 a 14, 22 vette schapen f 16,— a 22,—0 magere id. f a 159 vette varkens per P. f 0.35 a 0.39, 74 magere, id. f 15 a 18, biggen f 0.— a Amsterdam, 23 Mei. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.30 a 3.60, Friesche Fr. Jammen f3.50 a 3.70, Zaaiers f 0.a 0.Zeenwsche Spnische Jammen f4.10 a 4.60 Zeenwsche blauwen f 0.a 0.Poters f 0.a, 0.Flakkeescbe Jammen f 3.70 a 4.id. Blauwe f 3.70 a 4.Geldersche Blauwe f 3.60 a 3 90, f 0.—a 0.—, Westlaudsche Zand-Thomassen f 6.a 7.Pruisische Hamburgers t 4.50 a 4.80, Duitsche ronde Wolkammers f 0.a 0.IJpolder Jammen Rooden f 0.a 0.per HL., Nieuwe Malta f 0.10 0.12 per KG. Petroleum onveranderd vast. Amsterdam 23 Mei. Aangevoerd 450 runderen, vette le qual. f 0.58 a 0.62, 2e id. f 0.54, 3e id. f 0.50 per K.G., 176 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, 0 vette kalveren 0.a 0.a 0.per P., 2 Gras id., f a per stuk, 98 nuchtere kalveren f 7 a 9, 80 scha pen f 18.a 125.623 vette varkens f 0.34 a 0.38 per P., 1740 lammeren f 7.a 10. Edam, 21 Mei. Kaas Aangevoerd 47 stapels, weg 8985 Kg. Hooaste prijs f a Handel tamelijk iniTHKliilill Cert. N. W. Schuld, dito 3 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 Nederland dito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Eebr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandscbe 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 1«2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 JulilOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli..... 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl.5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3! N. W. Pac. Hvp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel. Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 125 3 dito, Fastowo Spw. Mij dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig.. 4! dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert, vAand. dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp.. dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. ExpLMij Claims idem 4 98| 97J 84! 85! 84! 84! 85* 16| 27f 64! 97! 98! 95! 100* 80! 103! 34 87! 91 21 107! 34* 97 32! 98$ 57 43 43 80! 566! 105 116 34 91 100! 84§ 54$ 57* 155 99 86! 74* 99 88! 97| 97! 12! 88! 12* H! 6f 101 53! U» 85f 18* 109 A 116 135 118! 165 141! 183 158 26 85* 97| 97$ 85$ 85 83* 17* 27! 64* 97 98* lOli 80! 103$ 31f 87$ 21$ 107$ 34$ 32* 42$ 42 510 104$ 114| 85 541 74* 99! 99* 12* 13! 11! 11* 86 18$ 1181 165 158! 26$ 's-Gravenhage, 24 Mei 1898. TWEEDE KAMER. Persoonlijke dienstplicht. Do heer Lohman huldigde de verdiensten van den grooten en christen staatsman Gladstone, den strijder voor recht en gerechtigheid. Vrijdag komt aan de orde de leeningwet. Verworpen werd met 58 tegen 37 stemmen het amendement van Kol op de militiewet, om de num merverwisseling voor het blijvend gedeelte te laten ver vallen. Het regeeringsartikel werd goedgekeurd. Het debat over de vrijstellingenis begonnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3