PANORAMA Plantage, tegenover Artis. NOVA ZEMBLA, Een huwelijk in de Sahara. School- Studieboeken Bad-& Zweminrichting. Wetboek voor iedereen, 11 II EURZ A L F. KMfiltl WIE Jongelieden. LOUIS APOL. Dr. WICHERIMK, Arts, is tot Woensdag 1 Juni af wezig. Woonplaats na 1 JuniLAN- GESTRAAT 78. Terstond gevraagd M. A. ERKAMP, OPENING van liet seizoen Woensdag 25 Mei. Hoekh, Herms. Coster ZoonAlkmaar. l)oor Pastoor MARTIN BECK's Breukzalf volkomen genezen. Alkmaar. Hof B 25. I! eeren-Confectie. s tevens Goederen naar maat. Mej. HST. van de Pol, J. H. A. KIJHL, Alkmaar. x s HENDERIKA GEERTRUI VAN BEEK, DOOR Men verznime niet bij een bezoek aan Amsterdam, dit buitengewoon belangrijke PANORAMA te gaan ziendat door onzen beroemden Winterlandschapschilder Lonis Apol, naar op de plaats zelve gemaakte schetsenzoo treffend is weer gegeven. Voor ieder die belang stelt in de roemrijke tocht en van de Noordpoolvaarders is dit een aangrijpend bezoek. In hetzelfde gebouw door AUG. LE GRAS. Fnidsen C 60. Loodgieterij. Zinkwerkerij. AANLEG GAS- en WATERLEIDING, SPREEKBUIZEN, ELECTRISCHE SCHELLEN. Gasornamenten, Gaskooktoestellen. GRONDWET. BURGERLIJK WETBOEK. KIESWET. GEMEENTEAVET. BELASTINGWETTEN. WET FAILLISSEMENT. WET RECHT YEREENIGING EN VERGADERING. WET FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. ARBEIDSWET. WET KAMERS VAN ARBEID. HINDERWET. VEILIGHEIDSWET. STOOMWET. yt Alles bijeen gebonden in keurigen stempelband _I_ J ■f-V;..- v-VfepU;'';:o v.. Eenig adres van PEEK en CL0P- PENBURG'S a fi a 3 Wij geven hiermede kennis, dat ons depot gevestigd blijft in het huis in de BOTERSTRAATbewoond door wijlen Mej. SCHOUWENBURG en dat wij tot haar op volgster aanstelden G (tbr. se 5 GERSTE BIER O. SUIDEMA. Gehuwd: BERTHA L. C. SOESMAN en J. HOEK, Apotheker te Batavia. Semarang (Java), 19 Mei 1898. Heden werd ons ouderhart voor de tweede maal diep getroffen, door het zwaar verlies van onze lieveling Anlje Lauwer*, in den jeugdigen leeftijd van bijna 13 jaren. JOH. LAUWERS. G. LAUWERS-BIJVOET Alkmaar, 20 Mei 1898. en kinderen. Heden overleed, in den ouderdom van 82 jaar, onze geliefde echtgenoote, moeder- en behuwdmoeder ELIZABETH MB1JKR. Westervoort, Uit aller naam, 21 Mei 1898.W. VAN RAVENHORST. Heden overleed na een geduldig lijden onze geliefde echtgenoote moederbehuwd- en grootmoeder JHABIJTJE SCHOENMAKER in den leeftijd van ruim 48 jaar. Heerhugowaard Uit aller naam 21 Mei 1898. J. WINKEL. Heden overleed, na een smartelijk maar geduldig lijden, mijn geliefde Echtgenoote en zorgvolle Moeder in den ouderdom van 52 jaar. Namens mijne kinderen en Alkmaar, behuwdkinderen, 23 Mei 1898. D. VAN DER BIJL. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Den 16 Mei overleed zacht en kalm onze geliefde broeder GERRIT BAH, in den ouderdom van 61 jaar. Limmen B. MOOIJBak. 24 Mei 1898. P. MOOIJ Kz. RlVTRFF I Weekdagen50 Cent. JL Kon- en Feestdagen35 Cent. Dagelijks 35 Cent. Voor bezoekers van het Panorama dagelijks 30 Cent. twee ongeh. bekwame TIMMERLIEDEN voor geruimen tijd. Zich te vervoegen met franco brieven of in persoon bij J. H. MEIJER, te BERGEN (N.-H.) Zij, die met molmwerk bekend zijn, genieten de voorkeur. RUIME SORTEERING voor oud. Goede drukken. Inkoop van Boekwer ken a, contant. Adres B. L. FRANK, O. Z. Achter burgwal b/d Hoogstraat 153, Amsterdam. AL KMAARSCHE HET BESTUUR. Eene sinds jaren gevestigde prima firma in wijnen cognac enz. zoekt JONGELIEDEN van goeden huize, die zich tegen flinke provisie in hunnen vrijen tijd met den verkoop van wijnen enz. bij hnnne familie en kennissen willen belasten. Bij goeden grooten verkoop kunnen zij later depóts eventueel eene filiale der firma verkrijgen. Blieven franco met opgaaf van relatiön leeftijd en maatschappelijke positie letters 5. G. B. Algemeen Advert. Bureau NIJGH VAN DITMAR Amsterdam. ENTREE BEVATTENDE CLoan bepii L m ppi* Men vraagt gebruiksaanwijzing met bonderden dankbetuigingen van genezingen bij den Heer M. RBIMANNIBadhuisstraat 13Haarlem. Bij schriftelijke aanvrage bijvoeging van 10 cents aan postzegels. DANKBETUIGING. WORMERVEER, 24 Nov. '97. Geachte Heer REIMANS Gelieve mij nog een potje Breukzalf te zenden voor een breuklijder, mot gebruiksaanwijzing.^ Mpn vrouw is bijna geheel genezen van een gevaarlijke liesbreuk, waarvoor zij vóór 6 jaar geleden is geopereerd in het Zieken huis te Amsterdam. Zij had nu het volgend jaar weer heen gemoeten, dan had de dood het gevolg geweest, want haar darmennet was met de eerste operatie vooruitgekomen. Missehien dat zij nog een potje noodig beeft, wij zullen zien als het op is, ik zal U wel schrijven. Ik raad het iederen breuklijder aan deze zalf te gebruiken, daar wii onze tevredenheid over deze zalf niet genoeg waardeeren. Ik zend een Postwissel. In afwachting, O- V^T. ■V:L ,'t;' -A'"' - --- - B U VOOit ALKMAAR EN OMSTREKEN, s Vaste prijzen. Aanbevelend a Contant. die gedurende acht .jaar hij Mej. Schouwen burg In betrekking was en dus met de waar neming van het depót geheel vertrouwd is. Korte Nieuwesloot B 35. G a m G S Waar moet Doering's Zeep met den Uil gevonden en gebruikt worden SC In iedere stad. SC In ieder dorp. SC In ieder huis. Op iedere buitenplaats. In iedere huishouding. in iedere dames-toiletkamer. SW In iedere kinderkamer, in 't alg. Overal waar men de huid doelmatig, met goed gevolg en zonder veel kosten verzorgen wil. Doering's Zeep met den Uil kost slechts 35 Cts. Witte's eerste soort zuiver jop speciaal daarvoor gefabriceerde! kruiken gebotteld, is alleen verkrijg-l [baar hij Café „de Amstel" ALKMAAR. I (Kruik en capsule zijn steedsvan zijn naam voorzien.)) mijner goedgezinde vrienden helpt den ondergeteekende in den zwaren slag hem. getroffen door het in den vroe gen morgen van 16 Mei verliezen van zijn trouwen boot knecht KLAAS VRIES die door een noodlottig geval in de haven van Texel het leven moest missen. Zwaar wordt dooi' zijne brave vrouw de slag gevoeld, doordat nog zes jeugdige kindertjes, bijna allen te jong dit te beseffen, de moeder hulpbehoevend aanstaren. In dank en met de meeste zorgvuldigheid wil bij het klein ste penningske in ontvangst nemen. De Kapitein der veeboot »Pnrmerend B. BAKKER. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4