Inschrijving schutterij, Ralph Denmead. Honderdste jaargang. 1898. WOENSDAG 25 M E I. Paspoorten. Dinsdag en Donderdag tot en met 31 MEI a.s. Onderwijzeres Nederland. FEUILLETON. No. 01. Tweede blad. Verkiezing voor een lid van de Provinciale Staten. ALklIAAIiSCUE COM A AT. Deze Courant wordt Binsdag-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f O.OG. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. De paspoorten van de miliciens der lichting 1891 kunnen ter gemeente-secretarie worden afgehaald. van des middags IS tot des namiddags 2 ure, In een der lokalen van het Stadhuis De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter algemeene kennis dat de tot invnlling bestemde for mulieren voor de opgaven van candidaten voor de ver kiezing van een lid der Provinciale Staten welke zal gehouden worden op Dinsdag, den 7 Juni a.s., ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn van af 26 Mei e.k. tot en ,met den dag der ver kiezing op alle werkdagen van 's morgens 9 tot 's na middags 2 uren. Alkmaar De Burgemeester voornoemd 23 Mei 1898.A. MACLAINE PONT. 'BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de vacante be trekking van aan de openbare 1ste Tusschenscbool^.(hoofd de heer A. P. ZEILMAKER) op eeno jaarwedde van f «SO. Stukken (adres op zegel) franco in te zenden vóór of op 28 Mei a.s. Lelden. Het jonge mensch alhier, dat verdacht werd den dreigbrief aan een geacht ingezetene te heb ben geschreven heeft bekend en is ter beschikking van den Officier van Justitie te 's-Gravenhage gesteld. Utrecht. De grootste steiger in Nederland is op dit oogenblik waarschijnlijk wel hier ter stede te zien. Voor de herstelling van bet voegwerk van den Dom toren heeft men aldaar een steiger opgetrokken van den laagsten of eersten torentrans tot aan de spits, beslaande alzoo ruim twee derde van de eerbiedwaardige hoogte van den Domtoren. Knkhulzen. Naar aanleiding van een verzoek schrift, ingezonden door ambachtslieden hier ter stede, is door den Raad dezer gemeente besloten, in de bestek ken der gemeentewerken te bepalen, dat het minimum loon voor een ambachtsman zal zijn 17 cent en voor een opperman 15 cent per uuromtrent een maximum-ar- dook EDNA L Y ALL. 45) »Ik geloof,'' zeide zij <op zachten toon, »dat geld het" laatste is, waar een Deiamead ooit aan gedacht zou hebben." Deze woorden bevatten zooveel waarheid, dat zij Sir Matthew voor een oogenblik tot zwijgen brachten. Hg dacht er vol toorn aan, dat hij, door Ralph zoo hard vochtig de deur te hebben gewezen een resultaat te weeg gebracht had, hetwelk hij zoo weinig wenschte. Tot dien tijd was de vriendschap tusschen de twee slechts van een zeer broederlijken en zusterlijken aard geweest. Hy werd door een. plotselinge en geheel onverwachte vraag van Evereld nit zijne gedachten opgeschrikt. »Mijn vader zei.de altijd, dat hij al zijn geld in spoor wegen gestoken hadis mijn geld nog steeds zooals hij het gelaten heeft?" vroeg zij. Wij-w-w-wij hebben eenige veranderingen gemaakt. Je zult alle bijzonderheden vernemen, wanneer je meerder jarig wordt," zeide Sir Matthew. Evereld was gauw van begrip. Zij had haar voogd nooit hooren stamelen. Zij keek hem met hare heldere oogen doordringend aan, en zij wist nu, dat er iets aan haperde. Hij kleurde ouder haar ondorzoekenden blik, en klaagde over de hitte in de kamer en opende het venster. »Ralph heeft goede eigenschappen," zeide hij, tot het vroegere onderworp terngkeerend, »maar wees er van overtuigd, dat het een ijdele wensch is. Hij zal op eone of andere tooneal speelster verliefd worden, en je geheel vergeten. Het is :niet meer dan natuurlijk, dat het zoo is." Evereld schudde het hoofd. »Neen," zeide .-zij, »hij zal op mij wachten en wanneer hij in zijn barovap vooruit is gekomen, zullen wij ons beidsdag werd op voorstel van B. en W. geen bepaling gemaakt. Velsen. Voor den grooten Onthouders-Veldóag zullen, op den 2en Pinksterdag 's morgens, daartoe ex presselij k afgehuurde stoombooten, met muziek aan boord, naar hier vertrekken van Amsterdam, Zaandam, Aals meer, Hoorn en elders. Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Onder voorzitterschap van den heer Jean Odink werd den 19 te Utrecht do 2e jaarlijksche algemeene vergadering van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland gehouden. De Bond telt thans 32 afdeelingen met 1531 leden. Uit het verslag van den penningmeester bleek dat de rekening hoofdzakelijk ten gevolge van de groote propa- gandakosten, sluit met een uadeelig saldo van f 443.17A. Op deze vergadering waren 25 van de 32 afdeelingen vertegenwoordigd. Het door het bestuur saamgestelde concept-reglement voor het pensioen-, weduwen- en weezenfonds van den Bond wordt daarna behandeld. De atd. Groningen bad voorgesteld a verwerping van het concept-reglement met de daarbij voorgestelde tarieven als zijnde hooger dan bij andere solide levensverzekeringmaatschappijen b het hoofdbestuur te machtigen tot het vormen van een grondkapitaal, door uitgifte onder de bondsleden, van aandeelen groot f 10, tot een door het hoofdbestuur, in overleg met een deskundige, te bepalen bedrag c het hoofdbestuur uit te noodigen tot het ontwerpen van een nieuw reglement met nieuwe, veel verminderde tarieven. Door verschillende afdeelingen werden wijzigingen voor gesteld. De voorzitter zegt, dat de oprichting van een »eigon" fonds geschiedt ter voldoening aan de statuten; hij erkent dat de premiën wellicht iets hooger zijn dan van enkele levensverzekering-maatschappijen, wat echter geen bezwaar is daar alles den verzekerden ten goede komtdat de premiën zonden vallen buiten het bereik van de meeste kantoorbedienden ontkent hij echter re- snmeeronde, komt spr. tot de conclusie dat men over 't algemeen pensioenverzekering wenschelijk acht, doch er verschil bestaat over de wijze van uitwerking. Nadat de pauze was gehouden, deelde de voorzitter mede, dat in eene conferentie, inmiddels door het bestuur gehouden, besloten was, dat het zich niet zou verzetten tegen de vorming van een waarborgfonds en dat, bij aanneming van het bestuursvoorstel, heden nog gelegen heid zou worden gegeven om voor aandeelen, waarop voorloopig 10 pCt. gestort moet worden, in te schrijven. Bij stemming werd vervolgens met 39 tegen 22 stem men besloten tot oprichting van een eigen fonds terwijl aan het bestuur wordt overgelaten voorstellen te doen om eene nader te bepalen verzekeringmaatscbappij even tueel met administratie te belasten. Op voorstel van Arn hem wordt nog besloten, dat de bezittingen van het fonds niet zullen behooren tot de bezittingen van den verloven. Wij zonden het nu reeds gedaan hebben, alleen hij was te eerlijk om mij te laten binden, voordat ik meerderjarig ben." »Je spreekt net als men van een jong, onschuldig meisje, dat pas van de school komt, verwachten kan," zeide Sir Matthew. »Maar dat gaat niet. Zoo'n huwelijk zou te dwaas zjjn je vader zou het nooit toegestaan hebben, en ik herhaal het nog eeDS, dat ik er in je eigen belang op sta, dat je mijnheer Wylie's aanzoek aanneemt. Je vindt mij onhartelijkgeloof mij," hij nam haar hand en klopte haar vriendelijk, »ik ben niet onhartelijk ik wil alleen dat je datgene doet wat in deze omstandigheden het beste is. Je moet mij vertrou wen. Er zijn dingen in deze zaak, die je niet begrijpen kunt. Er is geen veiliger pad voor eene vrouw, dan het pad der gehoorzaamheid aan het gezag. Je moet je door mij laten leiden lieve bedenk dat in al de jaren dat je in mijn buis woont, ik je altijd vriendelijkheid en liefde betoond heb en je moet trachten te begrijpen dat ik je deze vriendelijkheid nu toonofschoon ik je wensehen dwarsboom en je aan een man uithuwelijk die niet precies met je meisjesachtig en romantisch ideaal over eenkomt. Wij zullen er niet meer over spreken je bent moe en geagiteerd. Maar over twee dagen verwacht ik van mijnheer Wylie het nieuws te hooren dat zijn aan zoek aangenomen is. Denk er kalm over na. Ik ben over tuigd dat je mij eens dankbaar zult wezen voor het geen ik gedaan heb ja en andere menschen zullen een gegronde reden hebben om er ook dankbaar over te zijn." Hij boog zich voorover knste haar op het voorhoofd en maakte beleefd de deur voor haar openten teeken, dat het gesprek geëindigd was. Zonder een woord te uiten verliet Evereld de kamer en ging langzaam naar boven. HOOFDSTUK XXV. De breed® trap was met kokosnoot matten belegd zij sloop droomerig en draaierig de gladde treden op den weg meer bij instinct naar de deur tastende, dan hem Bond en dat zij die ophouden lid van den Bond te zijn, niet meer zullen deelen in de winsten van het fonds. Na artikelsgowijze behandeling van het reglement voor het pensioenfonds, hetwelk 53 artikelen telt en waarvan de artikelen 1 en 18 werden vastgesteld, werd de ver gadering tot 7 uur geschorst. Na heropening der vergadering werd 't eerst aan de orde gesteld een voorstel van 's-Hage tot verhooging van 't salaris van den secretaris en werd bij acclamatie be- sloton, dit van f 100 te brengen op f 300. Aan het voorstel van de afdeeling Arnhem, houdende verzoek dat de algemeene vergadering zich nitspreke over het nut der examens in het boekhouden, handelscorres pondentie enz. en over de waarde welke aan de door den Bond uitgegeven diploma's moet worden gehecht, wordt bij monde van den voorzitter gevolg gegeven door beant woording der vragen. Uit de toelichting van den afgevaardigde blijkt dat deze wenscht te waarschuwen tegen de beorschende examon- woede. Een voorstel van Haarlem luidende »Naar aanleiding van het verleden jaar gehouden congres, waarin besloten werd geen dames tot den Bond toe te laten om het nadeel dat daardoor voor de mannelijke leden kan ontstaan, achten wij het van overwegend belang dames uit te slui ten" wordt te gelijk behandeld met het voorstel-Delft, welke afdeeling aan het hoofdbestuur wenscht op te dragen middelen te beramen het daarheen te leiden, dat aan vrouwelijke kantoorbedienden geen lager salaris wordt uitbetaald dan aan de mannelijke kantoorbedienden, ten einde de concurrentie te vermijden. De meeningen zijn ten opzichte der beide punten ver deeld eene beslissing zal in de volgende vergadering worden genomen. Een voorstel van Sneek tot oprichting van een onder steuningsfonds zal op de agenda worden geplaatst. (Handelsblad.) Xed. Jongel. Verbond. Dit verbond hield den 19 zijn 45ste algemeene vergadering te Utrecht onder leiding van dun Bonds voorzitter, den heer A. J. Hoogenbirk. Vertegenwoordigd waren 144 afdeelingen. Daar Leeuwarden zich terugtrok, werd als plaats voor de volgende algemeene vergadering Haarlem aangewezen. Uit het verslag van den secretaris, blijkt dat het ver bond telt 290 afdeelingen met ruim 8000 leden 26 nieuwe afdeelingen en 3 bonds-ringen werden bij het verbond gevoegd. Opgericht word een litt. commissie, die pas een proeve van handleiding voor de beoefening der letterkunde aangaf en een algemeen Bondsbureel. Voorts verscheen pas de liederenbundel, samongesteld door den heer J. van 't Lindenhout. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat er een nadeelig saldo is van f 444,64. Het van Dis-fonds bedraagt thans t 1087.86. De rekening werd goedgekeurd. De statutenwijziging werd uitgesteld tot een speciaal nit te schrijven nieuwe algemeene vergadering. De heer J. Ph. Marmelstein deelde mede dat het deel- ziende. Hare kamer was op zjjde van het hotel gelegen, en de openslaande ramen kwamen op een klein balkon nitdie over de bosschen van Veytanx en de torens van Chillon tot aan den Dent da Midi uitzagen. Zij wierp zich in een stoel en liet de zachte lucht over hare gloeiende wangen strijken, en staarde verwilderd naar het schoone uitzichtdat zoo vreemd afstak bij hare ellende. Haar geheele zijn scheen op hare grondvesten te wan kelen. Haar instinct zeide haar, dat de voogd wiens mooi gepraat en schijnbare vriendelijkheid haar zoolang misleid hadden volstrekt niet te vertrouwen was. En den draad opnemend die zijne beschuldiging van anderen haar verschaft hadden vroeg zij zich verwonderd af, of Bruce Wylie op een of andere onverklaarbare wijze, een van die fortninjagers was, die, zich in moeielijkheden bevindend, hunne verliezen met het geld van deze of gene erfgename trachten te dekken. Haar helder verstand had dadelijk den valschen klank in zijne verontschuldi gingen over het missen van den trein op den vorigen avond vernomen. Hij had haar vertrouwen verbeurd en hoe meer zij over baar gesprek met Sir Matthew nadachten het buitengewone besluit dat hij genomen had om haar aan zijn vriend nit te huwelijken des te meer wantrouwde en vreesde zij hen beiden. Het was hoogst waarschijnlijk, dat zij hare zaken slecht beheerd hadden, en misschien met haar geld speculeerdenZij had van verscheidene gevallen gehoord, waarin ongelukkige vrouwen door oneerlijke voogden geruineerd waren. Ofschoon nog jong en onschuldig, was Evereld gelukkiger wijze verstandig opgevoed, en zelfs in de opgewondenheid van het oogenblik, kon zij toch duidelijk zien, hoe dwaas het denkbeeld was, om, ten einde lastertongen tot zwijgen te brengen, of de beleedigde gevoelens van alle klein geestige menschen tevreden te stellen, er openlijk in toe te stemmen om zichzelve aan een valschen eed schuldig te maken, door te beloven een man lief te hebben, dien zij niet trouwen wilde. Sir Matthew en Bruce Wylie hadden gedacht, dat een rechtschapon, trotsch meisje ge makkelijk tot een huwelijk over te halen zou wezen, dat in vele opzichten, uiterlijk zeer wenschelijk was. Vrouwen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5