&evonden Voorwerpen. Kantongerecht te Alkmaar. nemen van het Verbond aan een huldebetoon te Amster dam nog eenigszins in de lucht hangt. Het meedoen aan de feesten in iedere afzonderlijke plaats beveelt spr. aan. Herkozen werden als bestuursleden de heeren A. Bie- rens de Haan, A. Harmsen Jr., J. van 't Lindenkout. W. Leotard, gekozen de heer G. O. Hoogerwerf. Aardappelen. De twee nachtvorsten in het begin dezer week hebben vele aardappelvelden die toch over het geheel niet bijzonder gunstig staan, vrij ernstig nadeel toege bracht. In het Noorderkwartier is van vele velden het loof bevroren, waardoor de aardappel eerst een veertien dagen later op zijn verhaal kan komen. Gelukkig is de vorst niet in den grond gedrongen en heeft de knollen dus niet geraakt. Het vele water, dat den grond koud maakt heeft zjjn ongunstigen invloed daarentegen wel doen gevoelen. Het ziet er voor een voordeelige aardap pelteelt niet gunstig uit. Schaffen. De heer W. van Stee, deken dezer parochie, is met ingang van 1 Juni als pastoor te Voor burg benoemd. De katholieke armen verliezen zeer veel in dezen milddadigen geestelijke. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer D. Roggeveen Pz., heeft met ingang van 1 Juni op zijn verzoek eer vol ontslag gekregen als kaartgraveur aan het ministerie van marine, afdeeling technisch bureau hydrografie. Bond van Gemeente-ambtenaren. De afdeeling »Noord-Holland" van den»Nederland- schen Bond van Gemeente-ambtenaren" vergaderde den 19 te Amsterdam ter vaststelling van een reglement voor de afdeeling. Daartoe werd een ontwerp ter tafel ge bracht, dat onveranderd goedgekeurd werd. In het aldus vastgesteld reglement word het doel, dat de afdeeling be oogt, aldus omschreven 1. Het aanwenden van pogingen om te geraken tot pensionneering van den gemeente-ambtenaar en verzor ging van zijne weduwen en weezen. 2. De bevordering van administratieve kennis. 3. De verbetering van den maatschappelijken toestand van den gemeente-ambtenaar. Dit doel zal de afdeeling trachten te bereiken 1°. door alle wettelijke pogingen aan te wenden tot het verkrijgen eener Rijkspensionneering en tot verzorging der weduwen weezen 2'. het doen houden van lezingen en voordrachten op administratief gebied 3°. het aanwenden van pogingen tot: a. het verkrijgen van verplichte aanstelling overeenkomstig de bepalingen van art. 179 litt. p. der gemeentewet voor iederen ter gemeente-secretarie te werk gestelden ambtenaarb. het verkrijgen voor iederen gemeente-ambtenaar van eene aan zijnen werkkriDg meer geëvenredigde bezoldigingc. het stellen van wettelijke eischen van bekwaamheid voorden gemeente-secretaris en den ambtenaar ter secretarie d. het verkrijgen van wettelijke waarborgen tegen ongevraagd ontslag van den gemeente-ambtenaar. De contributie zal voor gewone leden (burgemeesters, secretarissen, ambtenaren ter secretarie) f 2.50 per jaar bedragen, voor buitengewone leden (volontairs en eervol ontslagen leden) f 1.25 per jaar. Donateurs zullen zij zijn die ten minste f 5 per jaar of f 100 in ééns bijdragen. De vergadering koos tot bestuur dor afdeeling de hee ren J. O. F. Blitz, burgemeester van Weespercarspel (voor zitter), J. F. Finkemeier jr., ambtenaar ter secretarie te Amsterdam (secretaris), A. Stam, gemeenteontvanger te Purmerend (penningmeester), J. Worp, secretaris van Purmerend, W. J. van Wagteudonk, commies ter secre tarie van Amsterdam. In het hoofdbestuur van den Bond werd tot gedele geerde der afdeeling gekozen de heer J. O. F. Blitz, tot diens plaatsvervanger de heer van Wagtendonk. Sluisbouw te Zaandam. Het blad »Do Zaanstreek" (te Wormerveer) ontving eenige nadere bijzonderheden over een nieuw plan, ont worpen door de architecten J. G. van Niftrik, te Am sterdam, en A. H. D. Rups, te Edam, hetwelk in zoo verre van het oorspronkelijke verschiltdat de sluis is ontworpen op eene plaats, oosterlijker gelegen dan die van het oorspronkelijke plan. Genoemde heeren hebben namelijk onderzocht of de waren zelden logisch, en eene nieuwelinge als Evereld' kon, daar waren zij verzekerd van, gevleid, gedreven, of bepraat worden om aan hunnen wensch gehoor te geven. Maar Evereld wist, dat de gehoorzaamheid aan de waar heid, steeds vóór de gehoorzaamheid aan eenig ander gezag gaat, en zij was gelukkigerwijze niet een van die onver schillige, karakterlooze meisjes, die als slachtoffers voor de moderne huwelijksmarkt dienst doen, en zich voor de ambitie van hunne ouderen opofferen laten. Haar hart was echter met eene vreeselijke angst ver vuld. Zij had de aandoenlijke Novelle »Jasmine Leigh" gelezen, waarvan de intrigue over eene erfgename handelt, welke met geweld geschaakt wordten nu begon dit ver haal haar, wat niet te verwonderen was, door het hoofd te spoken. De woorden die Ralph gesproken had, omtrent Sir Matthew's gewetenloos karakter, zijn volkomen ge voelloosheid voor de slachtoffers, wier verderf op de zegevierende stijging van zijn eigen faam en fortuin volgde, beangstigden haar ook. Zij had hem hard en liefdeloos gevonden, toen hij van zijn pleegvader gesproken had, maar zijne woorden hadden toch indruk op haar gemaakt, en zij voelde, dat zij waarschijnlijk niet ver van de waar heid af waren. Als een gevangen vogeltje, trachtte zij wanhopig na- te denken wat haar nn te doen stond. Wanneer de harte lijke mevrouw Coniston slechts in het hotel was geweest, zoude zij haar alles verteld en haar om raad gevraagd hebben, maar zij kon onmogelijk de zaak in een brief uitleggen, of naar Champéry gaan om haar te zien. En er was niemand aan wien zij zich wenden kon, behalve aan mijnheer Lewisham, en zij betwijfelde het, of dit wel verstandig was. Alleen eene vrouw kon haar volkomen begrijpen en haar helpen. En toen kwam de oude smart van acht jaren geleden, waaraan zij eenigszins gewend was geraakt, weer boven, en deed haar het onherstelbare verlies dat zij geleden had, opnieuw met een hevige, bittere smart gevoelen. »0, moeder!" snikte zij; »o moeder! moeder!" Het geluid van voetstappen op het balcon, deed haar haastig hare tranen drogen. De kamer van Minnie was nieuwe sluis kon verkregen worden door óf de Groote Sluis met de Kleine te verbinden, óf door de Kleine sluis te verbinden met den Duiker. Het eerste plan bleek onuitvoerbaar te zijn, doordien in dat geval de scheeps verbinding van Voor- en Achterzaan gedurende den ge- heelen duur van het werk, welke op twee jaren wordt geschat, gestremd zou zijn. Het tweede plan is echter uit voerbaar en zou tijdens den bouw noch bezwaren voor afwatering, noch voor de scheepvaart opleveren. De door hen ontworpen sluis zou een doorstroomings- vermogen krijgen van 38.40 M2. bij normaal peil van 0.50 M. onder A. P. Hare doorvaartwijdte wordt 12 M. tus- schen de hoofden; de schutlengte 120 M. De bodembreedte der schutkolk bedraagt 12 M. tusschen de kolkmuren, 20 M. bij de hoofden en 21.60 M. op het midden der lengte. De doorvaartdiepte der hoofden is geprojecteerd op 3.70 M. onder A. P., die der kolk op 4.20 M. onder A. P. Wanneer dus een der grootste Rijnschepen geschut zal worden, vinden kleinere vaartuigen aan weerszijden nog ruimschoots plaats, om gelijktijdig mede geschut te worden. De onteigeniugskosten, globaal berekend, zullen voor zeker minder zijn dan f 108.950. het bedrag, dat daar voor bij het eerste plan was uitgetrokken, terwijl de totale kosten het oorspronkelijk geraamd bedrag van f458.869 niet zullen overtreffen. De ontwerpers geven den raad aan het Hoogheemraad schap der uitwaterende sluizen te vragen de voorwaar den en bepalingen van een te sluiten overeenkomst, welke de uitvoering van het plan mogelijk zal maken. De heer Van Niftrik geeft nog als zijDe persoonlijke meening te kennen dat het hem voorkomt, dat het Hoogheemraadschap niet ongeneigd is zijne medowerking te verleenen, en dat het goed mogelijk zou zijn, dat het Hoogheemraadschap te eenigertijd besloot zijn Groote Sluis op te offeren en daardoor mogelijk te maken, dat de tegenwoordige Dam verbreed werd tot op de lengte der nieuwe sluiszijnde 162.40 M. De gemeente zou daardoor 5000 M1 bouwterrein verkrijgen, waarvan de waarde de kosten van aanplemping, bewailing, rioleering, bestrating, enz., zeer zeker zal overtreffen, en waardoor het mogelijk zal worden het schoonste gedeelte van Zaandam een verjongd, grootsch aanzien te geven. Warmenhuizen. In eene alhier dezer dagen gehouden bijeenkomst van belangstellenden in het deel nemen aan de Kroningsfeesten werden de heeren K. Blom, G. J. ter Plegt en B. van der Veen benoemd als eene fcommissie, belast met het ontwerpen van een plan tot feestviering, om, binnen weinige dagen, dat plan in eene tweede bijeenkomst te behandelen en dan eene de finitieve feestcommissie te doen benoemen. De voordracht voor onderwijzeres aan de openbare la gere school alhier bestaat uit de dames Bon, van Assen delft, V. Dobbenburgh, van Wijk bij Duurstede, en Fluit van de Valk. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur: Drie muilkorven vier paar militaire handschoenen een koker met griffelseen portomonnaie, inhoudende klein bedrag. Alkmaab, De Commissaris van Politie voornoemd, 20 Mei 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. Prcinletrekklng „de Bazar". Bij de den 11 ten overstaan van den notaris D. H. Senator te 's Hage gehouden trekking der premie-bewij zen door do uitgevers van »De Bazar" ten geschenke aangeboden aan de abonnées op dat mode-weekblad, ns. 1324 van den loopenden jaargang, zijn de prijzen geval len op de nummers 7785 en 7874. Elk der winners f dames Fuhrmann Laat 93, Alkmaar, en mevrouw C. v. d. Muijsenbergh, te Tilburg) ontving eene Singer- naaimachine, vibrating-shuttle, no. 3, (gewone inkoops prijs f 57.50). Voor de inteekenaressen op ns. 2536 van dezen jaargang zijn weder 2 Singer-naaimachines bestemd. De inteekenaressen zullen het premie-bewijs ontvangen bij de Bazar no. 32, terwijl de trekking zal plaats hebben in Augustus aanstaande. naast de hare en het venster kwam ook op dit kleine balcon uit. »Wel, Evereld," zeide eene vroolijke stem, »wat een klein gansje ben je tochHuil niet. Ik weet er alles van. Papa heeft het mij verteld. Wees maar niet bang. Het is lang zoo erg niet als je denkt. Je zult wel gauw van mijnheer Wyïie gaan houden. En je kunt zooveel schoolvriendinnen als je maar wilt voor bruidsmeisjes krijgen. Je weet niet hoe gezellig het is, om een uitzet uit te zoeken. Wij zullen op onze terugreis in Parijs blijven en ik kan je met allerlei dingen helpen." »0 spreek zoo niet," zeide Evereld, terwijl de tranen langs hare wangen rolden, toen zij aan de vreeselijke ironie dacht, die deze woorden in zich opsloten. Geloof je, dat je het eersto meisje bent," vervolgde Minnie, »dat hare eerste liefde heeft moeten opgeven Wel, ik ben er vast van overtuigd, dat niemand met zijn eerste liefde trouwt. Wanneer papa zijne toestem ming had gegeven, had ik een schrale dominee getrouwd en wjj zonden zeker nu nog op de onvermijdelijke predi kantsplaats gewacht hebben, die misschien open zon komen. Hij maakte er een einde aanen ik heb er net als jij mijn oogen om uitgehuild. Maar ik ben er hem nu dank baar voor en denk zeer gelukkig met Majoor Gillot te worden. Hou nu op met huilen, en dan zal ik wat thee voor je zetten in mijn hoekje en dan gaan wij later kruisbessen plukken." »Ik ben bang om mijnheer Wylie te ontmoeten," zeide Evereld. Werkelijk, ik geloof, dat het beter is dat je hem niet met zulke roode oogen ontmoet," zeide Minnie lachende. »Je behoeft hem niet te zien, totdat het tijd is voor het diner, want hij is naar Montreui gegaan om met mama en Lady Mount Pleasant over do arrangementen van morgen te spreken." Er was iets troostends in Minnie's hartelijke manier van zijn, ofschoon Evereld in gedachten volstrekt niet met haar redeneering instemde. Zij gehoorzaamde haar echter, en hield op met weenen, en vond zelf een tijde lijke troost in de afternoon tea, die zoo heerlijk smaakt, De invloed van het wiel rijden op het hart. Verscheiden welbekende Fransche wielrijders werden onlangs ongeschikt bevonden voor den militairen dienst wegens gebreken van het hart. Hierin ligt niets bevreem dends, men zou veeleer geneigd zijn zich te verwonderen, dat hun aantal niet nog grooter is. De meest voorkomende nadeelige gevolgen van buitensporig wielrijden zijn hart kloppingen en tijdelijke uitzetting van het hartmaar zelfs deze gebreken zijn dikwijls moeilijk te genezen. Aan eene dame, die aan influenza geleden had, werd door haren geneesheer verandering van lucht aanbevolen zij besteedde de daarvoor beschikbare twee weken met dagelijks een tocht per rijwiel te doen van 50 mijl. Als een gevolg daarvan, heeft zij sedert dien tijd nu negen maanden geleden steeds een pols gehad, die bij de minste inspanning tot 120 stijgt, ofschoon zij niet weder gereden heeft. Daar de vermoeienis der ledematen bij het wielrijden gering is, stelt men zich licht bloot, te veel van het hart te vergen; de rijder mist de waarschuwing, waarop hij gewoon is te letten en gaat voort aan zijn hart een te zware taak op te leggen. De hartuitzetting, die aanvan kelijk slechts tijdelijk was, wordt zoodoende bestendigd. Eu al ondervindt de eigeuaar van zulk een hart daarvan weinig overlast, de geneeskundige heeft daaromtrent vol strekt niet zulk een gerustellende zienswijze. Aan zwakke personen en menschen van leeftijd kan niet te dikwijls gezegd worden dat van geen lichaamsoefening gemakke lijker misbruik kan gemaakt worden, ofschoon in juiste mate toegepast, weinig lichaamsoefeningen gezonder en prettiger zijn. (M t. d. V.) Zitting van 20 Mei 1898. D. B. Cz., Castricum, P. Gr. Az., A. V. en C. Gr. Pz., Egmond aan Zee, dronkenschap, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. H. H., Heiloo, overtreding politie-verordeniug en het zoeken naar kievitseieren, f 1 en f 3 boete of 1 dag en 2 dagen hecht. G. Kr. Az., Egmond aan Zee, ovortreding provinci aal reglement, f 2 boete of 2 dagen hecht. P. Gr. Pz., Egmond aan Zee, strooperij en overtreding provinciaal reglement, 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. S. M., Heiloo, en J. S., Heerhugowaard, overtreding politie-verordening, de le f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e f 0.50 boete of 1 dag hecht. E. H. Jz. en T. H. .Tz., Egmond aan Zee, en O. M., St. Pancras, het zoeken naar kievitseieren, de le f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 3e 2 maal f 2 boete of 2 maal 1 dag hecht. J. St. Hz., E. Gr. Hz. en W. Gr. Pz., Egmond aan Zee, strooperij, de le f 3 boote of 2 dagen hecht., de 2e f 3 boete of 3 dagen hecht., de 3e f 0.50 boete of 1 dag hecht. A. Gr. Kz. on A. V. Tz., Egmond aan Zee, overtre ding provinciaal reglement en het zoeken naar kievits eieren, ieder 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. P. D., Heerhoguwaard, O. K., Amsterdam, en A. de W., Broek op Langedijk, visschen in gesloten tijd, de le en 3e ieder 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 2e f 3 boete of 2 dagen hecht. W armenhui zen. Ondertrouwd en getrouwd. K. Westra en M. Gutker. Dirk Smit, wedur. van M. Blankendaal, en Cornelia Tesselaar. Sijvert Vader en Grietje Dekker. Geboren. 9 Apr. Johannes, z. van 'D. Mosch Hz. en M. Kager. 12 Cornelia, z, van P. Tesselaar en N. Appelman. 16 x> Jacob, z. van Jac. de Groot en J. Scheid. 19 Pieter Oornelis, z. van P. Frans Pz. Jz. en M. Frans. 23 Trijntje, d. van K. Biersteker en P. Hofdijk. Overleden. 11 Apr. Maartje Mosch, echtgen. van J. Nannes, 72 j. 13 Jan Ooijevaar, echtgen. van Grietje Hes, 63 j. 22 Jacob Molenaar, wednr. van Trijntje Groot, 92 j. wanneer men haar zelf op reis gezet heeft. Later wan delden zij naar de Gorge de Chaudron, waar de boomen r#eds in de schoone najaarstinten waren gedost. De twee geliefden liepen een weinig vooruit, Evereld volgde in gedachten verzonken, langzamerhand haar gewone kracht en kalmte terugkrijgend. Er was iets in haar gelaat, wat Bruce Wylie, toen hij haar dien avond aan het diner ontmoette vreemd voorkwam. Zjj zag er ouder uit, zelfs scheen zij sedert dien morgen magerder ge worden. Hij liet haar met rust, totdat het maal geëin digd was, maar voegde zich dadelijk bij haar in de ves tibule, waar de menschen gewoonlijk des avonds gemeen zaam zitten te praten of rondliepen' Hij sprak over het gedachtenlezen met een jong Amerikaansch meisje, en trok Evereld behendig in het gesprek. Vroeger had zij altijd belang in zulke proeven gesteld vanavond voelde zij, dat zij voor geen geld in de wereld wilde, dat Bruce Wylie haar aanraakte. Laten wij aan juffrouw Upwood die proef toonen, welke wij te Zermatt geprobeerd hebben," zeide Bruce Wylie. »Wij hadden daar een schitterend succes." >Van avond liever niet," zeide Evereld blozend, ik ben moe." »Toe probeer het maar één keer," zeide hij overredend. Maar zij schudde het hoofd. »Dan zal ik mij tot je voogd moeten wenden," zeide hij lachende. »Sir Matthew, ik wilde dat gij uw pupil kondt overreden, om met mij dien grap met de speld te doen." Of het goed of verkeerd van haar was, maar Evereld was overtuigd dat indien zij nn toegaf, hij van zijn macht over haar gebruik zou maken, en haar tot zijn andere plannen zou overhalen. Zij wist niet wat te doen, zij was er volkomen van bewust, dat vele oogen op haar gericht waren, en was vast besloten niet toe te geven. »Maar Evereld," zeide Sir Matthew met zijn harte lijke doordringende stem »natuurlijk zal je ons dat genoegen wel willen doen. Je bent juist voor zulke din gen geschikt." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6