Ralph Denmead. No. 68. Honderdste jaargang, 1898. VRIJDAG 10 JUNI. Nationale Militie. FEUILLETON. Buitenland. ALKIHAAKSCHE COURANT. Deze Courant wordt JBlasAa g-, Bond ei!r dag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alk m'a a r f ®,80 franco door het geheele rijk 1 1. 3 Nummers f ©,©6. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f ©,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r[a n c o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande, hier wonende, of tot deze gemeente behoorende, verlofgan gers om zich tot bijwoning der herhalingsoefeningen 's namiddags vóór 4 ure, bij hun korps te vervoegen, als volgt 20 Juni 1898. Genietroepen, lichting 1896, Garnizoen Utrecht: DIRK NIEROP. 21 Juni 1898. 4e Regt. Vesting-artillerie, lichting 1896 Garnizoen Helder TOBIAS DUIN, ALBERT HOFSTEE, KLAAS VENNEKER TEUNIS OOM ANTONIUS HOEDJES JAN PLOEGER, CORNELIS KAAL en GERARDUS JA COBUS TAMES MOOIJ. 28 Jnni 1898. Pantserfort-artillerie, lichting 1896, Gar nizoen Helder. PRANOISOUS ANTONIUS DE MUNK en JAN VISSER. 26 Juli 1898. 4e Regiment Vesting-artillerie, lichting 1896, Garnizoen Helder: LUDORUS STEINMEIER, JACOB TJEER- TES, SIMON BRUIN, GERRIT VAN TEE LING en BARTHOLOMEUS MARINUS VAN DEN BOSCH. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport naar hun korps en daggeld, dat ter gemeente-secretarie der woonplaats tijdig moet worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 7 Jnni 1898. A. MACLAINE PONT. Jbijst van Kiesgerechtigden voor lieden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De BURGEMEESTER van ALKMAAR Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 Mei 1896 (Staats blad No. 76) tot vaststelling van een Algemeen Reglement voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noodigt hen, die niet op de in het jaar 1896 vastge stelde Kiezerslijst voorkomen, maar aanspraak kunnen maken om op de Kiezerslijst te worden geplaatst, nit, daarvan vóór 1 Juli a. s. ter gemeente-secretarie aan gifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde for mulier, waarvan aldaar exemplaren kosteloos verkrijgbaar zijn. Art. 6 van het Reglement bepaalt dat men, om kiezer van leden eener Kamer te zijn, moet voldoen aan de beide volgende voorwaarden A. Kiezer zijn van leden van den Raad der gemeente, waar de Kamer is gevestigd B. Aldaar bestuurder of mede-bestuurder zijn en gedu rende twaalf achtereenvolgende maanden zijn ge weest, van een bedrijf' van handel of nijverheid. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 9 Jnni 1898. A. MACLAINE PONT. door EDNA LY ALL. 51) »Ga ganw, Aimée," zeide zij, »en vraag aan je vader om den koetsier te betalen, en breng dan een kopje thee voor Evereld. Ik zal haar naar Bride's kamer brengen zij zal het daar gezelliger vinden, denk ik." Evereld werd dus dadelijk naar hare vriendin gebracht, en terwijl mevrouw Magnay eigenhandig het houtvuur oppookte en er kleine dunne takjes oplegde om het gau wer te laten brandenliet Bride haar in een gemakke- 1 ijken stoel plaats nemen en weldra hadden zij de geheele geschiedenis vernomen. »Ik weet niets van Engelsche wetten afzeide me vrouw Magnay. .Ben je er wel zeker van dat je de be scheming van den Rijkskanselier kunt inroepen." »Ik geloof het wel," zeide Evereld. .Herinner je je nietBridehoe wij je altijd geplaagd hebben met het antwoorddat je op het examen gegeven hebt, toen je schreef: »De Rijkskanselier moet het erg druk hebben, want Blackstone zegt, dat hij de algemeene voogd is van alle weezen, idioten en krankzinnigen .Zeker weet ik datzeide Bride lachende. .Welnu, als Blackstone dat zegt, dan heb jij zeker ook gelijk." .Ik zal mijn echtgenoot raadplegen," zeide mevrouw Magnay, »en zien wat hij ons raadt, en in dien tnsschen- tijd zon ik je aanraden, Bride, om Evereld naar bed te brengen, zij ziet er vreeselijk moe nit. Ga slapen en ver geet je zorgen. Niemand zal je hier in Mabillon lastig vallenen je zegtdat Sir Matthew geen idee heeft waar je heengegaan bent.'' .Neen hij zal natuurlijk denken, dat ik naar mevrouw Hereford gegaan ben of naar mijn oude gouvernante in Dresden," zeide Evereld. .Morgen moet ik aan mevrouw Hereford schrijven en haar vragen of zij Ralph wil laten FlïlfeEtjA.lSD. Te Belfast heeft Maandag een ern stig opstootje plaats gehad. Bij het nitgaau van een nationalistische meeting vie len een paar duizend Orangisten op de politie aan die voor de overmacht de wijk moest nemen in de kazerne. Een der agenten werd zwaar gewond. De orde werd eerst hersteld bij de aankomst van een escadron ruiterij en twee bataljons infanterie. De menigte juichte de troepen toe en zong het i Rnle Britannia." Twintig raddraaiers zijn gevangen genomen. Men vreest voor nieuwe onlusten, daar onder de Orangisten groote opge wondenheid heerseht. Ook Zuid-Australië heeft zich met 26.000 tegen 13.000 stemmen vóór de .Commonwealth-Bill" ver klaard men kan dus nn met recht spreken van het Australisch Gemeenebest. In New-Zuid-Wales schijnen nog pogingen worden aangewend om de toetreding van de kolonie tot den Statenbond te verkrijgen. Er wordt, volgens de .Times" een beweging opgezet voor de in trekking van bet besluit, dat voor de toetreding ten minste 80.000 stemmen vóór afgegevetf moesten worden. De voorstanders der aaneensluiting beweren dat de wil der meerderheid wet is en dus met 71.000 stemmen vóór en 65.000 tegen het pleit ten gunste van het plan beslist is. FRANKRIJK. Het hooger beroep van Zola tegen de bevoegdverklaring van het Hof van Assisen te Ver sailles zal, volgens de .Presse,'' den I6den Jnni voor het Hof van Cassatie komen. De gebroeders Rotschild te Parijs, wier paard, »Roi Soleil," Zondag den .Grand Prix'' heeft gewonnen, heb ben aan den gemeenteraad geschreven, dat zij den prijs van 200.000 irs. afstaan ten bate van de armen der stad. Na de voorlezing van hun brief riep bet raadslid Champoudry nit.Wat zeggen de anti-semieten wel daarvan waarop een hnnner antwoordde .Dat is een bliksem-afleider IIALIB. Uit Rome wordt gemeld (en het Engel sche bla de .Standard" bevestigt dit bericht) dat Paus Leo XIII den keizers van Dnitschland en Oostenrijk zou hebben verzocht, hun invloed bij koning Umberto aan te wenden ter verbetering van de betrekkingen tussehen het Quirinaal en het Vaticaan. Het Vaticaan vraagt zijn vrijheid en zijn onaihankelijkheid terug. IPAXJE. Het blijkt dat inderdaad de .Merrimac" door de opvarenden zelf tot zinken is gebracht. Het schip schijnt te vroeg te zijn gezonken, zoodat niet, ge- ljjk eerst werd gemeld, de doorvaart naar de haven ge stremd is. De Merrimac zon slechts half in den ingang liggen, en bovendien wel op te ruimen zijn. Deze lezing is vrij wel in overeenstemming met bet verhaal, dat in Spaansche marinekringen de ronde doet. Ook daar wordt erkend, dat het plan der Amerikanen was den toegang tot de haven af te sluiten door het schip te laten zinken, weten dat ik hier veilig ben aangekomen. Ik ben zoo bang dat hij gehoord heeftdat ik verdwenen ben en hij zon angstig kunnen zijn." .Schrijf aan hem," zeide Bride, »en laat Dooreen je brief opzenden." Intusschen had Mevrouw Magnay alles aan haar man verteld, en zij besloten, dat zjj de zaak in handen zonden geven van een advocaat te Londen. Evereld, die men ge raadpleegd had aan wien zij de voorkeur gaf, noemde zonder aarzelen Ralph's ouden vriend, mijnheer Marriott, van Basinghall Street, en daar Clande Magnay wist, dat zij geen vertronwbaarder en bekwamer man kon genoemd hebben, schreef hij aan hem en liet haar ook den volgen den dag schrijven en een volle verklaring geven van hetgeen er gebeurd was, van den argwaan, dien zij, baar fortuin betreffende, koesterde en haar wensch dat men een nauwkeurig onderzoek op hare zaken zon instellen. HOOFDSTUK XXVIII. Ralph's ongerustheid nam een einde toen het gezel schap in Nottingham vertoefde. Op een voor hem nooit te vergeten dag kwam er een brief van mevrouw Here ford waarin een lang schrijven van Evereld lag. Er stond geen adres op het papier en zij noemde den naam niet van de vrienden die voor haar zorgden zij ver telde hem alleen dat zij zeer vriendelijk voor haar waren, en dat Bride O'Ryan bij haar was, dat niemand haar iets doen kon en dat zij buiten woondete midden van bergen en wonden waar noch Sir Matthew, noch Bruce Wylie haar rust konden verstoren. Later ontving hij bericht van mevronw Hereford, dat Evereld's zaken in handen van den heer Marriott waren gestelden mijnheer Hereford met den ouden Notaris beraadslaagde en deze alles zon doen wat hij konzelis bood hij aan als zij het goed vond Everelds voogd en zaakwaarnemer te worden zoodra de Rijkskanselier besloten had Sir Matthew van zijn voogdijschap te ont slaan. Daarna kwam er gernimen tijd geen nienws. Ten laatste ging Ralph toen hij te ongerust werd, op maar de Spanjaarden slaagden er in, nog voor de haven een torpedo onder het schip te laten springen met het gevolg, dat de Merrimac niet ver genoeg kwam en de toegang tot de haven vrij bleef. Een officieele depêche van admiraal Cervera van den 8 zegt, dat tien Amerikaansche schepen Santiago en de kasten bombardeeren. De Spaansche schepen werden ge raakt door de projectielen, waarbij zes dooden en zeven tien gewonden vielen op de .Reina Mercedes," van de troepen te lend werden drie officieren gedood en zeven tien soldaten gewond. De Amerikanen wierpen 1500 granatende kazerne op het fort Morro is beschadigd. De vijand leed ook schade aan zijn schepen. In de Kamer verklaarde de minister van marine, dat maarschalk Blanco getelegrapheerd bad, dat generaal Linares een landing van de Amerikanen te Agnadores had afgeslagen. Volgens een Reuterberieht nit Manilla van 2 Juni trachten vele inboorlingen het opstandelingenhoofd Agni- naldo gevangen te nemen om de premie van 25,000 dol lars te verdienen, die op zijn hoofd gesteld is, wanneer hij dood of levend gepakt wordt. Vele opstandelingen officieren zijn vermoord. De Spanjaarden geven niets om de neerlaag ter zee bij Gavitazij wijzen er slechts op, dat hun eskader te zwak was maar verklaren, dat zij vertrouwen te land de over winning te zullen behalen. Zij hebben besloten tot het uiterste te strijden en daarin het voorbeeld hunner vloot te volgen. Bij een strijd tussehen de opstandelingen en een Spaan- schen post ten zuiden van Manilla, dich bij Cavita, be droegen de verliezen der Spanjaarden 150 man, maar de opstandelingen moesten terugtrekken. De Spanjaarden gaan voort verdedigingswerken om Nanilla. te bon wen. De Amerikanen schieten niet op hen wat het denkbeeld doet ontstaan, dat Dewey gebrek aan munitie heeft. Een proclamatie van den gouverneur biedt den opstandelingen groote concessies aan deze verklaren dat de Amerikanen onmachtig zijn in het binnenland iet3 nit te richten. VEREEIKieUE STATES. Het .Journal" ont ving den 7 een telegram nit Cap Haytien, waarin de vol gende bijzonderheden voorkomen betreffende het jongste bombardement van Santiago Tien pantserschepen bewogen zich in linie voor de forten en schoten meer dan vijftien honderd projectielen alleen nit de zware kanonnen. Na een uur naderden zij dichter den ingang der haven en zagen de Reina Mercedes, die bezig was toebereidselen te maken om den romp van de Merrimac op te rnimen. Een granaat van den Oregon trof de Reina Mercedes, vernielde het geheele werk bo vendeks, en doodde enkele manschappen. Cervera gaf bevel om het schip te verlaten. Vele forten, met inbegrip van het kasteel Morro, zijn in puinhoopon veranderd. In den namiddag viel een afdeeling Spaansche infanterie, door cavalerie gesteund, de Amerikaansche marinetroepen zekeren Zaterdagavond naar de stad om zijn onden vriend, mijnheer Marriottden volgenden Zondag op te zoeken. Hij kon echter niets bepaalds van hem vernemen. Mijnheer Marriott was altijd gereserveerd en voorzichtig, maar hij stelde hem gerust wat Evereld betrof. .Zij is volkomen veilig, en Sir Matthew kan niets tegen haar doen, want zij wordt nn door het gerecht beschermd", zeide hij hem geruststellende. »Ik kan je nog niet alle bijzonderheden vertellen ik geloof echterdat je voor oordeel tegen Sir Matthew Mactavish niet geheel onge grond was. Als ik mij niet zeer vergis zal hij wel ganw ontmaskerd worden. Om nn op een geheel andere zaak te komen .Ik verneem van mijne cliënte Lady Fenchurch dat gij verleden zomer in Edinburg waart en Sir Roderick ontmoet hebt. Vertel mij, zoo duidelijk mogelijk, wat er in je tegenwoordigheid gebeurd is." Ralph vertelde dnswat hij zich herinneren kon. Wij hebben juist hetzelfde gehoord van andere ge tuigen", zeide de advocaat. .Het is niet de moeite waard, om je bij het gerechtelijk onderzoek te laten verschijnen. Wanneer je getuige geweest waart, dat men haar ge weld aangedaan had lichamelijk dan zouden wij je dadelijk dagvaarden." Wanneer komt de zaak voor het gerecht", vroeg Ralph. .Misschien de volgende week maar de juiste datum is nog zeer onzeker." Ralph dacht dadelijk aan Macneillie, want hij herinnerde zich diens woorden, dat de onzekerheid nog te dragen was, omdat zij altijd zoo overvloedig met hoop vermengd was. De advocaat, die echter niet wist, waarom hij zich voor de Fenchurch zaak interesseerde, verbeeldde zich, dat de schaduw, die over zijn gelaat trok, veroorzaakt werd door de angst over Evereld Ewart, en hij begon in een harte lijke wijze over hare toekomst te spreken. .Natuurlijk", zeide hij .begrijp ik zeer goed, dat het onder de gegeven omstandigheden zeer hard voor je is om niet te mogen weten waar juffrouw Ewart is. Maar bet is beter, dat gij door tusschenkomst van den heer en mevrouw Hereford met haar correspondeert. Wie kan er voor instaan, dat Sir Matthew je niet weer overvalt, zoo-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1