Nederland. aan, die nabij Darigniii aan land gingen, doch met be> hulp der in de nabijheid opgestelde insurgenten, konden de marinetroepen een stelling innemen, vanwaar zij later de Spanjaarden met zware verliezen konden terugdrijven Thans wordt zwaar belegeringsgeschut aan wal gebracht Een later telegram meldt omtrent den tweeden aanval op Santiago. De Amerikaansche schepen manoeuvreerden niet, doch vuurden voordurend van hun ligplaatsen. Daarna rukte de linie van commodore Schley op, om in meer aaneengesloten slagorde het vuur voort te zetten De Brooklyn en de Texas hadden spoedig de kustbatte- rijen tot zwijgen gebracht. Het fort Estrella werd in brand geschoten, zoodat het vuur der batterijen moest gestaakt worden. Meer oost waarts noodzaakte de New-York en de New-Orleaus de Castrobatterijen het vuur te staken en beschoten daarna de aarden werken. Spoedig ontstond er brand in het fort Catalina dat weldra met vuren ophield. Tc tien uur was het vuur der Spanjaarden geheel ge ëindigd. Toen gelastte admiraal Sampson dat ook op de Amerikaansche schepen het vuren zou worden gestaakt. Geen der Amerikaansche schepen is beschadigd. De Ame rikanen leden geen verliezen. Dierentuin. In het dezer dagen uitgebracht jaarverslag van den Dierentuin te Berlyn deelde de directeur mede, dat deze instelling, wat rijkdom aan dieren betreftboven alle andere diergaarden staat. Zij bezit thans namelijk 1224 soorten. Een goed middel tegen vliegen en bremscn, die het paarden dikwijls zoo lastig maken is, naar L a Nature mededeelt, het volgende Een handvol laurier bladen laat men gedurende vijf minuten koken in een kilo reuzel. Met de zoo verkregen zalf wordt de huid van het paard ingesmeerd en het dier is voor een geheelen dag gevrijwaard tegen den aanval van bremsen en vliegen. TWEEDE KAMER. Hondshossche Zeeweringen. Bij het Afdeelingsonderzoek van het w. o. tot voor ziening in de verdediging van de Noordzeekust in de provincie Noord-Holland tusschen de Heldersche enHonds- bossche zeeweringen, gaven sommige leden, wijzende op de ontstentenis eener behoorlijke regeling van de verdedi ging der kust tegen het geweld der zee, in overweging de wenschelijkheid, deze geheele materie wettelijk te regelen. Verscheidene leden verklaarden met dit w. o. weinig ingenomen te zijn, omdat 't h. i. een gevaarlijk praece- dent vormde, dat de waterschapszorg gelegd wordt op het Rijk met. subsidie van de provincie. H. i. hadden de Prov. Staten een waterschap moeten oprichten, omvattende alle gronden die bij de onderhavige kustverdediging belang hebben. Dat dit niet is geschied werd door sommige leden als een grief tegen die Staten aangevoerd. Door andere leden werd deze zienswijze bestreden. Zij meenden, dat de verdediging van dit deel des lands tegen de zee in de eerste plaats een Rijksbelang geacht kan worden. Een derde, talrijke groep van leden had met genoegen kennis genomen van dit w. o., dat h. i. het karakter moet behouden van eene beslissing in een zeer speciaal geval, en niet als antecedent mag gelden. Men vroeg voorts naar de kosten met deze zaak ge moeid naar het aandeel, dat door particulieren in de kosten van onderhoud zal worden gedragen,of de Reg. niet eenigzins nauwkeuriger mededeelingen kon doen om trent de jaarlijksche bijdrage, die de belanghebbende gron den zullen hebben te betalen, welke duinen aan het betrokken kustvak het eigendom zijn van den Staat, welke van particulieren. Den minister werd in ernstige overweging gegeven maatregelen te nemen, opdat de Staat eigenaar worde van al hetgeen tot de zeewering van Noord-Holland langs de Noordzee gerekend wordt. als hij in Rilchester deed Gij weet dat zij veilig en gezond is, en daarmede moet je genoegen nemen. Ik ben er zeker van, dat de wereld Sir Matthew Mactavish spoedig in zijn ware gedaante zal zien, en wat er dan gebeuren zal, kan niemand voorspellen. Er is onweer in de lucht, maar een onweer, dat in alle geval je weg zal effenen.'' Na deze raadselachtige rede ging Ralph naar zijn werk terug, een weinig ontdaan, maar zich over het algemeen vrijer en hoopvoller gevoelend. Er volgden tien rustige dagen, maar toen hij in Brighton op zekeren morgen naar beneden kwam om zijn ontbijt te nuttigen en de courant opnam, was het eerste wat hij zag, een korte paragraaf vóór het hoofdartikel. Voor het gerechtshof kwam gisteren, voor den President en een Jury, de zaak van Fenchurch tegen Fenchurch en Mackay voor. De echtbreuk werd niet ontkend, maar de getuigen konden geen wreedheid aan de zijde van Sir Roderick Fenchurch bewijzen. De president kon daarom onmogelijk een »decrec nisi'' verleenen, maar veroordeelde een gerechtelijke scheiding en de kosten, en beval dat het geld binnen veertien dagen aan het gerechtshof be taald moest worden. Lady Fenchurch is bij het publiek onder den tooneelnaam van juffrouw Christine Greville bekend. »Zij is dus nog niet van dien schurk bevrijd dacht Ralph, met een gevoel van teleurstelling, toen hij er aan dacht, hoe treurig dit nieuws zijn vriend zou stem men, en dat diens hartewensch nooit verwezenlijkt zou worden. De courant haastig omkeerende, om het groote artikel te lezen, vond hij een heele kolom met de sensatie makende titel»Tooneel-echtscheiding'' en daar hij ge voelde, hoe onaangenaam het Macneillie zou aandoen, wenschte hij de courant voor hem te verbergen. »Hij zal tenminste zijn ontbijt in vrede nuttigen," dacht hij, en het papier in zijn vingers verkreukelende, gooide hij het in het vuur. De vlam was juist uitgegaan, toen Macneillie binnen trad. Hij scheen in een zeer goed humeur te zijnzij Op spoedige uitvoering der werken werd aangedrongen. Volgens sommigen had het de voorkeur verdiend, indien het Rijk met de provincie Noord-Holland een overeen komst had gesloten, die ter bekrachtiging door de wet was voorgedragen. San José Schildluis. De »St.-Ct. no. 128 bevat een kon. besluit van 20 Mei, waarbij de volgende bepalingen worden vastgesteld tot wering van de San José schildluis (Aspidiotus per niciosns) Art. 1. De in- en doorvoer, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, van alle soorten van levende boomen en hees ters, of levende deelen daarvan en van alle soorten van verscbe vruchten, afkomstig uit Amerika, alsook van den afval daarvan, zijn verboden. Dit verbod geldt eveneens de kisten, tonnen, manden zakken, vaten en andere voorwerpen, dienende of gediend hebbende tot verpakking van de bij het vorige lid be doelde voorwerpen. Art. 2. Bij de aangifte tot in- of doorvoer van levende boomen en heesters, of levende deelen dier gewassen, en van versche vruchten, alsook van den afval en de ver pakking daarvan, wordt eene verklaring nopens den oor sprong dier voorwerpen, afgegeven door den Nederland schen consnlairen ambtenaar of eene bevoegde autoriteit ter plaatse van inscheping of inlading, overlegd. De overlegging dezer verklaring wordt niet vereischt bij aanvoer uit Azië, Afrika en Europeesche havens aan de Middellandsche Zee. Als verklaring nopens den oorsprong kunnen ook dienen de bescheiden, afgegeven ingevolge het 2de en 3de lid van art. 3 der internationale overeenkomst tot wering der druifluis (pbylloxexa) tot welke overeenkomst be trekking hebben de wetten van 6 December 1883 (Stbl. no. 178) en 26 October 1889 (Stbl. no. 134). De in het eerste lid van dit art. genoemde voorwerpen aangevoerd van buitenslands, mogen niet worden gelost, of met het vervoermiddel, waarin zij zich bevinden, ver der worden gevoerd in binnenwaartsche richting tenzij de in dat lid bedoelde verklaring door den ontvanger der invoerrechten vooraf is onderzocht en voldoende bevonden. Art. 3. Behoudens nakoming van de voormelde over eenkomst van 3 November 1881, kunnen bij gemeen schappelijke beschikking van de ministers van binnen- landsche zaken en van financiën uitzonderingen op de bepalingen van dit besluit worden toegelaten a. voor aanvoeren uit aan Nederland grenzende landen, waar maatregelen zijn genomen tot wering van de San José schildluis; b. voor aanvoeren met een wetenschappelijk doelc. ten behoeve van het grensverkeer. Art. 4. Gedurende den tijd van vier weken na den dag, waarop dit besluit in werking treedt, wordt de ver klaring, bedoeld bij art. 2, 1ste lid, niet gevorderd indien ten genoegen van den ontvanger der invoerrechten wordt aangetoond, dat de ten in- of doorvoer aangegeven voor werpen niet uit Amerika afkomstig zijn. Dit besluit is in werking getredeD op 6 Juni. De minister van binnenl. zaken en van financiën ge zien art. 3 van het koninklijk besluit van 20 Mei 1898 (Stbl. no. 117), houdende bepalingen tot wering van de San José schildluis; overwegende dat ook in Daitschland maatregelen zijn genomen tot wering van genoemd insect hebben goedgevonden te bepalen hetgeen volgt le. van de toepassing der bepalingen van art. 2 van voormeld besluit zijn uitgezonderd goederen, die recht streeks uit Duitschland worden aangebracht 2e. aan de grens langs België kunnen kleine hoeveel heden versche vruchten zonder verklaring van oorsprong als bedoeld bij art. 2, eerste lid, van voormeld besluit, worden ingevoerd, wanneer den ontvanger van het eerste kantoor voldoende blijkt, dat die vruchten afkomstig zijn van landerijen in België gelegen, in de nabijheid der grens. (St.-Ct.) Bootvaarten met muziek. De Noordhollandsche Tramwegmaatschappij doet al het mogelijke om het den reizigers zoo aangenaam moge lijk te maken. Zoo zal gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus eiken Zondag aan boord van de Purme- render boot een strijkconcert plaats hebbendat van half 10 tot 4 uur duurt. hadden drie dagen achtereen volle zalen gehad en boven dien was het prachtig weer, en de herfstzon aan de zuidelijke kust scheen des te verkwikkender, na hunne treurige tournée in het binnenland. Ralph meende, dat hij hem nog nooit zoo jong en vroolijk en vol hoop gezien had, als op dit oogenblik. »Er is niets beter dan de lucht van Brighton om iemand hongerig te maken," zeide Macneillie, die een bord vol grutten opat en zich toen van de ham en eieren bediende. Hebben zij de brieven van den schouwburg al hier gebracht." Ralph overhandigde hem een bundel, hopende, dat dit hem bezig zou houden en hem de cou rant zou doen vergeten. Maar er waren geen belangrijke brieven en Macneillie, die zich plotseling herinnerde, dat er misschien nieuws over de Fenchurch zaak kon zijn, daar hij wist dat zij in November zou dienen, keek gretig de tafel rond. »Geen courant", zeide hij, »hoe komt dat? De jongen van Schmith heeft ons zeker vergeten." »Ik zal er een gaan halen," zeide Ralph. »Wilt u er ook een van deze plaats hebben »Ja, laat ons eens zien wat zij over »The Winters Tale" te zeggen hebben," zeide Macneillie. Ralph verdween, en daar Macneillie met zijn ontbijt klaar was, belde hij voor de meid om af te nemen. »Hebt je onze courantbij vergissingaan een van de andere bewoners gegeven' vroeg hij ongeduldig wordend. »Neen mijnheer," zeide de meid, »zij moet hier zijn, ten minste" met verwondering rondziende »ik weet zeker dat zij hier wasmijnheer Denmead moet haar medegenomen hebben ik zag hem er in lezen, toen ik de koffie binnen bracht." Opeens viel het Macneillie te binnen dat Ralph de courant weggenomen had, omdat zij slecht nieuws behelsde. »De jongen heeft zeker niet gewild, dat ik het dadelijk zag," dacht hij bij zich zelf. »Hij wilde dat ik eerst ont beet. Alleen Ralph kan aan zoo iets denken Het is slecht nieuws. Ik moet mij op het ergste voorbereiden." Wordt vervolgd. Dat met den vischlust der Amsterdammers de noodige rekening is gehouden kan daaruit blijken dat van 4 Juni af eiken Zaterdag te 12 uur 's nachts een of meer booten van de Ruyterkade naar Purmerend varen en dat voor visschers op dien dag, speciaal voor die booten, retourbiljetten 2e klasse worden afgegeven geldig voor 2 dagen en verkrijgbaar voor een kwartje. Handels- en kantoorbedienden. Voor het examen van den Nationalen Bond van handels- en kantoorbedienden zijn voor het boekhouden geslaagd 33 van de 73 candidaten; voor Nederl. handels correspondentie de eenige candidaat voor Duitsche handels-correspondentie van de 5 candidaten 3voor Engelsche handelscorrespondentie van de 6 candidaten 2; de candidaat voor de Fransche handels-correspondentie moest afgewezen worden. Zeehaven Scheveningen. De in 1896 door den Haagschen gemeenteraad 'be noemde Zeehaven-commissie heeft thans haar verslag aan den Raad openbaar gemaakt. De commissie is eenstemmig van meening, dat de aan leg van eene bommenhaven in het belang is vanhetvis- sehersbedrijf te Scheveningen. Zij acht het wenschelijk, dat die in hoofdzaak worde ingerieht volgens het ont werp van de heeren de Bruin c. s. Zij stelt thans den gemeenteraad voor 1°. te besluiten tot aanleg van gemeentewege van een visschershaven, in den geest van het ontwerp van de heeren de Bruyn c. s., mits de Regeering gunstig be- schikke op het adres, sub 2 vermeld; 2°. aan de Regeering te verzoeken voor rekening van het Rijk te maken en te onderhouden een buitenhaven als toegang tot een vanwege de gemeente te maken vis schershaven te Scheveningen, in den geest van het ont werp van de heeren de Bruyn c. s. 3". aan de Provinciale Staten te verzoeken aan de ge meente voor den aanleg van een visschershaven te Sche veningen, als sub 1° bedoeld, een subsidie van f 300,000 te willen blijven toekennen. muziekfeest. Zondag den 5 is te Edaiu het 11de concours ge houden door den »Provincialen Noordhollandschen Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen". Een verbazend groote menigte was in Edam samengekomen. Het schoonste we der begunstigde den wedstrijd. Na de officieele begroeting op het Stadhuis door B. en W. ving de uitvoering aan. De uitslag was als volgt Eerste afdeeling. le prijs: Purmerend, 2e Edam, 3e Broek-in-Waterland. Tweede afdeeling. le Zaandijk, 2e Landsmeer, 3e Oost- Knollendam en de lip. Derde afdeeling. Ie Worrner, 2e Ilpendam, 3e Buik sloot en Nieuwendam en Oostzaan. In de sectie Harmonie werd de tweede prijs behaald door »Crescendo" van Bussum. Beverwijk. Naar alle waarschijnlijkheid zal alhier een winter-tuinbouwschool van Rijkswege worden opge richt. Ook dit jaar zal hier, als centrum der bloembollen teelt en handel, weder eene wekelijksche beurs worden gehouden, aanvangende Woensdag 6 Juli a. s. Boterhandel. Ten behoeve van den Frieschen boterhandel zal de Nederlandsche Tramweg-Mij. de tramlijn tot aan de haven te Harlingen doortrekken. De boter zal dan direct uit de tram in de Londensche booten kunnen geladen worden. Schipbreuk. Het stoomjacht Greijhound, eigenaar de heer James Grandfield is den 7 noordwaarts van Schiermonnikoog gezonken. De bemanning is gered. Te Bordrecht is het vierjarig dochtertje van schipper Jozef Rings, in een onbewaakt oogenblik over boord gevallen en verdronken. Dit is het derde kind van dezen schipper, dat op dezelfde droevige wijze om het leven is gekomen. Te Druten is op de steenfabriek van den heer A. van der Worp sinds eenigen tijd een toestel in wer king, dat de steenvormen spoelt en bezandt. Het werk tuig dat opgesteld is in een gesloten gebouwtje, wordt door stoom gedreven en werkt uitstekend. De vormen, welke machinaal naar buiten worden geschoven, zijn alle zonder verschil gelijkmatig met zand bestrooid, terwijl de steenen, welke daarin worden geperst, zóó los in de vormen liggen, dat zij zonder eenige moeite daaruit kun nen verwijderd worden. Het werktuig is zeer voordeelig in het zandgebruik, dat ongeveer '/s moet bedragen van hetgeen op de gewone manier noodig is. Het nieuwe toestel is eene vinding van den meesterknecht en den machinist van genoemde fabriek. Te Nieuwedlep is de milicien A. Doornhouwer van Hr. Ms. Neptunus, bij het baden in het Groot N.H> kanaal verdronken. Een wegwerker van de Westlandsche Stoomtram weg-maatschappij wonende te Loosduinen geraakte te Monster tusschen een locomotief en een telephoonpaal beklemd. De ongelukkige werd naar het Gemeente- Ziekenhuis te 's-Gravenhage overgebracht en is aldaar korten tijd daarna overleden. Oferleek. In de laatstgehouden vergadering van den gemeenteraad namen de heeren J. Slooten en D. de Jong zitting en werd de heer S. Brak gekozen als wet houder en benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand. De moord te 's-Gravenhage. Het getuigenverhoor komt in hoofdzaak geheel overeen met de bijzonderheden, welke reeds omtrent het gebeurde zijn medegedeeld. De heer Gotz van der Vet, in wiens gezelschap Kapitein Vemer was, toen hij zijne misdaad bedreef, heeft onder meer verklaard, dat hij V. heeft ontmoet dicht bij de plaats, waar de moord is geschied. Hij bespeurde dadelijk bij den kapitein groote opgewondenheid en vroeg hem »wat er aan scheelde" en »waar hij zoo zenuwachtig over was." V. antwoordde slechts zuchtend: »ach', toen juist op dat oogenblik zijne vrouw en Mevrouw Meijer de straat inkwamen en V. vervolgde: »daar hebt je de oorzaak." Nauwelijks had bij dit uitgeroepen, of hij trok een revolver te voorschijn en schoot op de beide dames. Mevrouw Vemer is vanwege de politie ondervraagd, maar het verhoor was geheel zonder resultaat. Zij wist

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2