Honderdste jaargang, 1898. ZONDAG 12 JUNI. Collecte gewapenden dienst. Buitenland. Nederland. NO. 69. Eerste blad. ALK1AARSCÏIE C011RAAT. Deze Courant wordt Diasd» g-, D o n d e r,d a g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8O franco door het geheele rijk t 1. 3 Nummers f O.OB. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. iiifflr»» Johannes Stern, laatste woonplaats LflSpipp Haarlem, wordt dringend uitgenoo- «Bf digd zich ten spoedigste aan te mel den ter gemeente-secretarie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat de jaarlijksche col lecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, zal plaats hebben op Donderdag 16 en zoo noodig op Vrijdag 17 Juni a. s. Eene ruime opbrengst dezer collecte die ongeveer een derde gedeelte der jaarlijksche uitkeeringen moet dekken, is vooral noodig, omdat de vaste inkomsten van het fonds, door de Conversie der 31/2 °/o Nationale Schuld, met ruim f 6000.verminderd zijnterwijl de toegestane verhooging van de gratificatie der oud- strijders van België en de toeneming van het aantal deelgerechtigden, die op Lombok en Atjeh in den strijd zijn verminkt, aanzienlijke uitgaven vordert. De jaar lijksche rekening van het fonds werd dan ook weder met een nadeelig saldo afgesloten. Uit het algemeen verslag blijkt, dat aan gratificatiën en toelagen [aan 1701 deelgerechtigden werd uitgekeerd eene som van f 64331.281/2, waaronder begrepen is eene som van f 9546.50, die, boven de gewone gratificatie, aan 265 verminkten van Atjeh en 1 weduwe van een gesneuvelde bij Atjeh werd verstrekt uit het ge schenk van wijlen Z. M. den Koning. Die gelden kwa men ten bate van 324 verminkten uit Oost-Indië, 11 verminkten uit den strijd tegen België, 888 infirmen en 478 oud-strijders van België. Het aantal echter dergenen, die sollieiteeren om als deelgerechtigden in het fonds te worden opgenomen, doch daarvoor nog niet in aanmerking kunnen komen, bedraagt ruim 600. Terecht wordt voorts door het Hoofdbestuur met na druk er op gewezen, dat de opvatting van hen, die da roeping van het fonds niet kennen en dit fonds be schouwen als een soort van armendeeling voor oud-mi litairen, geheel onjuist is. Geen aalmoes wordt den ge wezen krijgsman gegeven, maar eene jaarlijksche grati ficatie, nevens militair pensioen of gagementdoor de natie aan een oud-soldaat aangeboden als een stoffelijk blijk van waardeering zijner diensten, ak eene gepaste hulde voor hem, die haar heeft verdiend. Gaarne wordt daarom aan bet houden dezer collecte herinnerd en worden de Ingezetenen dringend ultgenoodlgd haar mlldelijk te be denken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 10 Juni 1898. C. D. DONATH, Secretaris. If RA.IVI4.Hf BT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennisdat aan hen vergunning is gevraagd door C. VAN 'T HULLENAARwonende te Alkmaar, tot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan de Lange- straat, wijk B, No. 60 welke vergunning thans ten name staat van Wed. JOS. BENEDICT. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 11 Juni 1898. C.,D. DONATH, Secretaris. DIIT8CHLAX» Volgens den berichtgever der «Daily News", heeft de Duitsche regeering, het er op toeleggende eene reeks van kolenstations in de Middel- landsche Zee te verkrijgen, bij de Spaansche Regeering stappen gedaan en gelooft men, dat Spanje een station op de Balearische eilanden zou willen verpachten in dank voor goede diensten van Dnitschland tegenover de Vereenigde Staten. Ook Marokko zon, meent men, wel een paar stations willen afstaan. JDAGHIiASrM. Uit de Britsch-Afrikaansche kolonie Sierra Leone wordt bericht, dat Bai Bureh, het hoofd der opstandelingen, door zijn volgelingen wordt verlaten en blijkbaar naar de vrede verlangt. De Britsche troepen onder kolonel Marshall, hebben de oproerige steden Masimirah, Yonnipet en Mabahkara, in het Kuellu-district, verbrand. SPABUH. De dagbladen laten zich naar aanleiding van de rampspoedige tijding uit de Philippijnen met groote felheid uit over het gebrek aan doorzicht en voortva rendheid der regeerders en de «Imparcial" verlangt alsnu een «nationaal bewind" cot eene laatste krachtsinspan ning. Militaire organen brengen in herinnering, dat generaal Polavieja bij zijn terugkeer naar het moederland aanried 20.000 man troepen te zenden en het eskader te versterken, maar dat zijn opvolger Primo de Rivera, in plaats daarvan, onderhandelingen aanknoopte met Agni- naldo en andere aanvoerders der rebellen, die nu als de bondgenooten der Yankees optreden. Uit alles blijkt echter dat de Regeering er niet denkt, den strijd op te geven en zich niet laat ontmoedigen door de weinig hoop gevende berichten van het oorlogs terrein. Omtrent de beschieting van Santiago kan nog worden opgemerktdat zoo de Amerikanen beweren het kasteel van Morro tot een bouwval te hebben geschoten dit niets te maken heeft mei de geduchte batterij van het fort Morro welke niet op den heuveltop staatzooals het kasteel, maar lager in de rots uitgehouwen en slechts ten deele zichtbaar is. (Trouwens volgens andere be richten is het kasteel zelf slechts bij ongeluk door enkele projectielen getroffendaar het ter wille van de daar gehuisveste gevangenen der Merrimac door de Amerika nen werd ontzien.) Van 't fort La Socapa geldt het zelfde en nog meer van de batterij aan den Estrella- inham, welke van de zee in het geheel niet te zien is en welke onlangs door aardwerken versterkt, de nauwe doorvaart bestrijkt. Ook moet het den Amerikanen er om te doen zijn kanonnen te plaatsen op den bergrug ten oosten van Morro, van waar de Estrella-batterij zou kunnen worden bestreken. Laatste Berichten. LONDEN, 10 Juni. De Morning-Post ontvangt een te legram uit Washington waarin gezegd wordt dat, volgens herhaalde berichten uit Port-au-Prince, Amerikaansche troepen geland zijn bij Aquadores eD Daiquiri; zij hebben een slag geleverd, de Spanjaarden verslagen en een sterke positie ingenomen op de hoogten rondom Santiago. Amerikaansche troepen voor Cuba. NEW-YORK, 9 Juni. De Daily Chronicle verneemt uit Washington van 8 dezer, dat een Amerikaansch leger onder generaal Shafter dien dag van Tampa is uitgezeild. De troepen telden 27,000 man, waarvan 21,600 man in fanterie (16 regimenten geregelde troepen, 11 regimenten vrijwilligers), vijf escadrons cavalerie, vier batterijen veld artillerie, twee batterijen zware artillerie, een bataljoD genietroepen; Vrijdag of Zaterdag kan het leger te San tiago zijn, als wanneer terstond een landing zal worden beproefd. Bovenstaand bericht wordt bevestigd door den New- Yorkschen correspondent van de Times, die er bij voegt dat de legermacht ingescheept is op 29 transportschepen en geheel uit geregelde troepen bestaat. NEW-YORK, 9 Juni. De Herald verneemt uit Jack sonville dat generaal Shafter's leger gisteren van Tampa vertrok in 29 transportschepen vier oorlogsschepen be geleiden de transport-vloot, die in drie eskaders is ver deeld. Het leger neemt levensmiddelen mee voor drie maanden. De artillerie bestaat uit zestien stukken groot belegeringsgeschut, ongeveer 80 snelvuurkauonnen en veld stukken. De vloot ging naar Key-West, van waar zij door een sterk oorlogseskader naar een vastgesteld punt begeleid wordt. WASHINGTON, 10 Juni. Een machtige vloot van zestien oorlogsschepen is bij Florida bijeen, ten geleide der troepentransporten naar Cuba, die onmiddellijk zullen vertrekken. NEW-YORK, 10 Juni 7 u. nam. Een telegram uit Washington meldt uit gezaghebbende bron, dat de trans portschepen met troepen voor Cuba nog te Tampa zijn. WASHINGTON, 10 Juni. Het departement van marine publiceert een bulletin, volgens hetwelk admiraal Sampson op den 7en Juni bevel gaf aan de schepen «Marblehead" en «Yankee'' bezit te nemen van de buitenhaven van Guantanamo. De bedoelde schepen drongen in den morgen van den 7en Juni de haven binnen, noodzaakten een Spaansche kanonneerboot in de binnenhaven te vluchten en namen toen bezit van de buitenhaven, die thans nog door de «Marblehead" wordt bewaakt. LONDEN, 10 Juni. Aan de «Times" wordt van 9 dezer uit Peking geseindDoor eene heden geteekende overeenkomst krijgt Engeland een gebied van 200 vier kante mijlen rondom Hongkong, met inbegrip van het eiland Lan-Tao en de wateren der Mira-baai en van de Diepe baai, voor 99 jaar in pacht. Japan gaf aan China te kennen, dat het te Fu-Chau, Wu-Sung, Shashi, Fu-Ning, Yo-Chau en Chin-Wan-Tas eenig gebied verlangt tot uitsluitend gebruik voor de Japanners. Voorts vordert het een schadevergoeding van 15000 pond voor de benadeeling van Japansche eigen dommen bij de onlusten te Shashi. Boschhrand. Den 7 ontstond door een tot nog toe onbekende oorzaak brand in de bosschen van baron van Wijnbergen, te Loenen o/d Veluwe 5 bunder akkermaalshout en den nen alsmede een groot uitgestrekt heideveldzijn afge brand waarna de brand oversloeg naar het zoogenaamd Gemeenteveld. In het geheel zijn ongeveer 100 H.A. ver brand. Veendamp. Een blijde tijding voor Holland meldt men uit Drente. Wie kent niet den ellendigen «veendamp", die zoo vaak in de maanden Mei en Juni ons de heerlijkste zomersche dagen komt vergallen Men kan gerust zijn hij komt dit jaar niet. Het losgehakte veen is nog even nat als in den winter. De boekweit moet uiterlijk op den langsten dag gezaaid worden, en daarop is natuurlijk geen mo gelijkheid. Voor menigen Drentschen arbeider echter is die «bigde tijding" eene ramp. Gymnastiek. De Gewestelijke Turndag van Noord-Holland zal gehouden worden op Zondag 26 Juni a.s. te Krommenie, onder leiding van den heer G. Staalman, leeraar in de gymnastiek te Amsterdam; 's voormiddags 11J/2 uur; algemeene repetitie der oefeningen, die uitgevoerd zullen worden ter gelegenheid der Kroningsfeesten op 7 Septem ber op het Museum-Terrein. Rozendaal, Toen den 7 de sneltrein uit Dnitschland voor Engeland te Rozendaal aankwam, was een der salon rijtuigen zoo warm geloopen dat de vlam tegen den wagen opsloeg. Nadat de reizigers in een ander rijtuig hadden plaats genomen werd dit rijtuig uit den trein verwijderd. Meelvervalschlng. De M i d d. O t. vertelt dat in sommige meelfabrie ken nitsnijsel van kiompenhout gebruikt wordt als grond stof voor tarwebloem. Het blad dringt er op aan dat van overheidswege van tijd tot tijd de tarwebloem wordt onderzocht of ze wel vrij is van houtvezels. AmsterdamLeeuwarden. Tusschen Amsterdam en Leeuwarden is 8 Junij.l. door de «Leeuwarder Stoombootmaatschappij" eene nieuwe en geregelde stoombootdienst geopend. Er zullen voorloopig twee booten in de vaart worden gebrachtbenevens een petroleummotor voor den localen dienst in Amsterdam en op de Zaan. Hembrug. Eenige dagen geleden zijn, door uit snijden van een ruituit het munitiemagazijn vier kistjes met kogels voor Snidergeweer ontvreemd, te zamen 2000 stuks, wegende 80 K.G. Velsen. Een twaalfjarigs jongen van de papier fabriek der firma Van Gelder Zonen had de on voorzichtigheid te dicht bij het mes der snijmachine te komen terwijl dit in beweging was met het noodlottig gevolg dat de vingers van beide handen werden afgekapt. De ongelukkige, wiens vader ook aan de fabriek werk zaam waswerd dadelijk vervoerd naar het Gasthuis te Haarlem. Wielingen. Naar men verneemt zal er tijdens de Kroningsfeesten van hier een versierd vaartuig naar Amsterdam worden gezonden om de Wieringer visschers- vloot te vertegenwoordigen. De Vorst en Vorstin Von Wied zijn voornemens tijdens de Inhuldigingsfeestdagen een groote middagpartij te geven op hunne buitengoederen te Wassenaar. Men Haag. In het Ziekenhuis alhier is overleden eene kraamvrouw, wier opneming tengevolge van mishan deling door haren man noodig was. De toestand van Mevr. Vemer (een der slachtoffers van den moordaanslag van j.l. Zondag) heeft eene on gunstige wending genomen zoodat zij niet gehoord kon worden. Door den officier van justitie is aan dc rechtbank machtiging gevraagd tot plaatsing van kapitein Vemer in een krankzinnigengesticht. Een echtscheiding tusschen de echtelieden-Vemer is nog niet uitgesproken. Wel heeft mevr. Vemer een vordering tot echtscheiding ingesteld. Het Gerechtshof heeft bevestigd het vonnis van de rechtbank alhier, waarbij M. J. van Kampen te Sassen- heim tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld we gens vergiftiging van zijne eebtgenoote en zijn zwager. Uitvoer naar Engeland. Gevolg gevende aan de door de Nederlandsche Ka mer van Koophandel te Londen gedane voorstellen, strek kende tot bevordering en verdere ontwikkeling van den uitvoerhandel van zuivelproducten, bier en verseh vleesch naar Engeland, heeft de Hollandsche Stoomboot-maat schappij hare op Londen varende stoomschepen, welke eiken Woensdag- en Zaterdagmiddag te 12 uur van de Handelskade te Amsterdam afvaren, met ijskamers doen inrichten, welke de Maatschappij zonder verüooging van vracht voor het vervoer dezer artikelen beschikbaar stelt. Lammerenhandel. In drie opeenvolgende weken zijn van Texel ruim 17000 lammeren verzonden en verkocht. Polltle-hond. Op de den 8 te Haarlem gehouden vergadering van de afdeeling Noord-Holland van den Nederlandschen Politiebond, onder voorzitterschap van den heer Terpstra, commissaris van politie te Hoorn, werden, wegens de pe riodieke aftreding van de hf-eren A. J. Tjassens Keijzer, te Amsterdam, en L. A. Wolffram, te Haarlem, tot be stuursleden gekozen de heeren II. J. Calkoen, burge meester van Edam, en C. J. Yerplanken, te Sloten, en, wegens het bedanken van het bestuurslid J. A. van der Schrieck, de heer J. C. van Leeuwen, te Amsterdam. De kas sloot met een batig saldo van f 168.16'/2- Na eenige besprekingen in zake de inhuldigingsfeesten werd besloten het bondsbestuur op te dragen de Konin gin bij hare inhuldiging een telegram van hulde te zenden. In het gehucht De Ruiter, onder Waasmunster (Oost- Vlaanderen), zijn drie arbeiders, die aan den bijna vol tooiden kerktoren werkten, van den hoogen steiger ge vallen. Twee van hen werden verpletterd. De derde wist zich aan een uitstekend hout vast te grijpen en werd ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1