EEISBELASM Stadsberichten. f Ó.- f red, na eenigen tijd in ontzettenden angst tnsschen hemel en aarde te hebben gehangen. Teel ijs. Volgens berichten van de Noordsche robben- en wal- vischvaarders dit jaar waren 114 met 2400 man in zee is de laatste winter in het hooge noorden uiterst streng geweest, zoodat zij enorme ijsmassa's hebben gevon den. Kapt. Kr&mer wiens schip onlangs te Tromsö bin nenviel, meldt dat vooral ten oosten van Spitsbergen de zee er mee bedekt is tot de Znidkaap en het Bereneiland toe. In Mei was de kon nog uiterst groothet zeewater slechts 1 graad R. boven nul, soms nog 1/2 graad er onder Voor de noordpooltochten is die toestand weinig bemoe digend. Ook nit Irkutsk bericht de expeditie, die op weg is om aan de monden der Lena nasporingen omtrent An- drée in te stellen, dat de winter in Noord-Siberië bij zonder streng is geweest. §chagen-Wognun. Het zal nu, naar men hoopt, met de werkzaamhe den aan bovenvermelde lijn wel wat vlugger gaan dan te voren. De Barsingerhorner boer, die de oorzaak was van den tegenspoed, had cassatie aangeteekend tegen de be slissing der rechtbank, doch de cassatie is verworpen. Tot veler blijdschap is nu aan dit oponthoud een einde. STederl. Paardenstamboek. Den 9 vergaderde de afdeeling Noordbolland van bovengenoemde vereeniging in het Noordhollandsch kof fiehuis te Schagen. Een 30-tal leden woonde deze vergadering bij. De heer J. Breebaart Kz. opende de bijeenkomst, waarna de heer W. Teengs de notulen las, die werden goedgekeurd. De voorzitter deelde mede, dat door het rijk eene subsidie was toegekend van f3110 en dat de aanvrage om eene subsidie van f 5000 aan de provinciale staten was ingediend. Op voorstel van de commissie, met het nazien der rekening over 1897 belast, bestaande uit de heeren D. C. Rezelman, D. A. Kaan en C. R. Waiboer, werd deze goedgekeurd. Na een drietal stemmingen werden tot afgevaardigden voor de alge- meene vergadering te Rotterdam gekozen de heeren G. Brands (Noorderdeel), C. Schoen (Middendeel), en Bies heuvel (Zuiderdeel). Op voorstel van het bestuur werd aan de aldeeling Opmeer en omstreken voor hare tentoonstelling eene bij drage verleend van f 25 om te dienen als prijzen voor de afdeeling fokpaarden. Onder de punten van beschrij ving voor de Algemeene vergadering der vereeniging zal worden opgenomen een voorstel van den heer 't Hooft, schriftelijk ingediend, om de keuring op cornage van dekhengsten te beperken tot 5-jarigen leeftijd. Over dit voorstel ontspon zich een vrij langdurige bespreking, waaraan door velen werd deelgenomen. Bijna alle woord voerders achtten de keuring op cornage voor de verbete ring van het paardenras zeer heilzaam, waarom de ver gadering het voorstel van den heer 't Hooft in geenen deele ondersteunde. Als eenmaal de beschrijvingsbrief in behandeling zal worden genomen, zal over dit punt zeker nog veel gesproken worden. Op voorstel van een paar leden zal voor de keuring op cornage in het vervolg geschikter terreinen worden gezocht dan de laatste maal (b. v. te Beverwijk) ge bruikt konden worden. Ook zullen er pogingen in het werk worden gesteld de monsteringen te houden op ter reinen, niet voor het publiek toegankelijk, daar dit de keurmeesters dikwijls in hun taak bemoeilijkt. Om nu reeds bepalingen te maken voor de keuring op cornage van merriën, zooals door een der leden werd voorge steld, achtten de voorzitter en de vergadering onge- wenscht. De keuring op cornage is pas ingevoerd; daar aan nu reeds te tornen, achtte men algemeen wel wat te vroeg. Eerst na de keuring op cornage zal voortaan de nummering der goedgekeurde hengsten worden be kend gemaakt. Eigenaars van hengsten, die bij de eerste monstering en keuring een hoog nummer behalen, vin den zich natuurlijk later zeer teleurgesteld als zulke hengsten op cornage worden afgekeurd. Niet meer te behandelen zijnde, sloot de heer J. Breebaart Kz. de vergadering. Veehandel in Friesland. De handel in melk- en kalfvee blijft willig, met goede, vaste prijzen. Vooral le soort jonge melkkoeien wordt goed betaald. In vet rundvee is de handel drukkerde prijzen zijn wel zoo hoog. Ook in vette kalveren is de handel vrij wat gewilder, want de Londensche markt was voor dit vleesch beter, niettegenstaande de aanvoer zeer groot was. Hetzelfde gold aan de Londensohe markt voor schaaps- en lamsvleesch de prijzen gingen daar omhoog. Ook in stieren was de handel in de laatste dagen vlug ger, een gevolg van de betere prijzen van de inferieure soorten van het vette rundvee. In vette varkens handel druk, doch men ziet veel hoo- ger prijzen, in Londensche biggen goede handel. De handel in jonge biggen is minder druk door over- grooten aanvoer en niet zoo groote vraag meer. De meeste boeren zijn van dit vee voorzien. In melkeschapen is de handel traagde aanvoer is groot en de vraag is eer af- dan toenemend. In lamme ren daarentegen is de handel beter dan verleden week en zijn de prijzen hooger. De aanvoer bedroeg 350 vette koeien, 500 melke en kalve runderen, 120 stieren en ossen, 600 vette kalveren, 150 nuchtere kalveren, 600 schapen, 1700lammeren, 120 vette varkens, 150 vette biggen, 400 jonge biggen. De prijzen zijn thansvette koeien 2529 ct., vette kalveren 2531 ct., stieren 1723 ct., vette schapen 2428 ct.. vette varkens 16I8ll2 ct., Londensche big gen 14»/217 ct., alles per Kg. Melkekoeien f 125—f 170, kalvekoeien idem, pinken f 45—f 80, melkeschapen f 10f 17, lammeren f 5f 11, magere varkens tot f 40, biggen f 0.90 a f 1 per week. De sultan van Slak. De sultan is den 9 in de residentie aangekomen, begeleid door den oud-adsistent-residens Schouten. Te 3 uui werd hij ontvangen door den minister van koloniën in de gerestaureerde receptiezaal van het departement, in tegenwoordigheid van den secretaris-generaal. De sul tan droeg Europeesche burgerkleeding met een Indische muts, waarop een kostbare steen en wapen en een aigrette. De Minister verklaarde, dat hij het voornemen van den sultan, om de inhuldigingsfeesten bij te wonen, op hoo- gen prijs stelde. De sultan gaf zijn voldoening te kennen de gelegenheid te hebben de Koningin de hulde zijner onderdanen te brengen. Er volgde nog een kort onderhond. Bederfwerende middelen In boter. Naar aanleiding van uit Frankrijk en Engeland ontvangen mededeelingen wordt er door de Regeering zooveel noodig de aandacht op gevestigd van de Neder - landsche boterproducenten dat boter, waarin zich bederf werende middelen bevinden b.v. boorznur in Frank rijk niet mag worden ingevoerd en dat in Engeland de verkoop van zulke met boorznur vermengde boter ver boden is. (St.-Ct.) Sijbecarspel. De schoolfeesten in deze gemeente, gegeven ter belooning voor getrouw schoolbezoek in het afgeloopen jaar, behooren reeds tot de geschiedenis. Den 25 Mei togen 47 leerlingen der hoogste klasse naar Am sterdam waar o. m. Artis en het Aquarium werden bezichtigd, terwijl 102 leerlingen der lagere klasse den 8 de kermis van Medemblik hebben bezocht. Voor de vacante betrekking van organist in de herv. kerk hebben zich vijf sollicitanten aangemeld. Akersloot. Toezegging van beroep naar de ned. herv. gem. alhier aan den heer F. S. Knipscheer, cand. alhier. Schagen. Den 9 werd de nieuwbenoemde deken alhier, de heer Albertus Franciscus van der Voorden, als zoodanig geïnstalleerd door den deken van Alkmaar in een plechtig lof, hetwelk in de R. C. kerk alhier plaats vond. De kermis te Schagen, die dit jaar zal plaats hebben van 19 tot 26 Juni, belooft druk bezocht te worden van allerlei groote vermakelijkheden. Er is reeds plaatsing verzocht voor Xhaflair's stoomdraaimolen, voor een groo- ten luchtschommel uit Dortmund, voor eene paradetent en voor een Duitscb paardenspel. De eerste kermisschuit is reeds tot groote vreugde der jeugd op de Laan aan gekomen, vele andere worden uit Alkmaar verwacht. Oostgraftdijk. Tot onderwijzeres aan de open bare lagere school alhier is benoemd mej. E. van Al- bada, te Hoorn. Texel. In de den 8 gehouden vergadering van den raad, door 10 der 11 leden bijgewoond, werd de nieuwbenoemde burgemeester, de heer H. W. de Jonc- heere, geïnstalleerd. De rekeningen van het Algemeen Weeshuis en der bank van leening werden goedgekeurd. Met algemeene stemmen werd aan mejuffrouw C. 0. Daalder met ingang van 1 Juli eervol ontslag verleend als telefoniste te Den Hoorn en in hare plaats benoemd mejuffrouw M. Daalder, aldaar. Ten slotte werd met algemeene stemmen tot ambtenaar van den burgerlijken stand benoemd de heer H. W. de Joncheere. Barsingerhorn. Den 7 werd, door goed weder begunstigd, met de schoolkinderen, van K o 1 h o r n een reisje gemaakt naar Helder en Huisduinen. In de duinen en aan het strand werd veel genoegen gesmaakt. Aan de laagste klasse, die niet medeging, werd den 8 een prijsje in de school uitgereikt. De laatste dagen wordt er te Kolhorn weder vrij wat ansjovis gevangen. In andere gedeelte der Zuiderzee is het nu weer minder. Vele visschers zijn van Texel, Wieringen en verschillende Friesche kustplaatsen hierheen gekomen en geven aan het dorp eene ongewone levendig heid en aan neringdoenden een belangrijk voordeel. lioonsbetaling op vrijdag en winkelsluiting op zondag. De beweging uitgegaan van de Kruideniers-Ver- eeniging alhier om het loon der arbeiders op vrijdag in plaats van op zaterdag te doen uitbetalen, heeft meer en meer succes. Trouwens erkend moet worden dat de genoemde vereeniging met volharding blijft werken om het doel, dat zij met deze beweging voornamelijk beoogt winkelsluiting op zondag te bereiken. Op den 8 had weder voor deze laatste zaak eene vergade ring plaats in het Café Central. De patroons in het kruideniers- en gruttersvak hier ter stede, ten getale van p.m. 130, waren uitgenoodigd door meergenoemde Ver eeniging om het vraagstuk van den dag te bespreken. Wij gelooven nietwat voor de hand zou liggen en wat men had mogen verwachten dat alle uitgenoodigden of althans de groote meerderheid van hen ter vergadering tegenwoordig waren, althans op eenige wijze hunne belang stelling hadden getoond. Van de afwezigen had, naar wij vernemen, een deel schriftelijk hare instemming betuigd. Voor zooveel de patroons blijk hadden gegeven, dat deze voor de loontrekkenden in hun vak zoo belangrijke zaak hun niet onverschillig waswerd besloten ter kennis van het publiek te brengen eene met algemeene stemmen aangenomen motieom van af 1 Juli 1898 de winkels des zondags voor het publiek te sluiten. Het voornemen is nude afwezig gebleven patroons te bezoeken en mede hunne instemming te vragen. Der Krnideniersvereeniging ontbreekt het zeker niet aan ijver en geduld. Het »Ende desespereert niet", be hoeft haar niet te worden herinnerd. Begrafenis Jac. Hoek. Eene indrukwekkende plechtigheid had den 9 in het naburig O u d o r p plaats. Het stoffelijk overschot van den heer Jac. Hoek, hoofd der school, werd ter aarde besteld. Op de begraafplaats waren aanwezig de tegen woordige leerlingen geleid door het onderwijzend per soneel de commissie van toezicht over het middelbaar onderwijs te Alkmaar de wethouders en de secretaris der gemeente Oudorp het kerkbestuur der hervormde gemeente de oud-wethouder de heer S. de Jongh en eenige andere vrienden van den overledenedrie fraaie kransen dekten de lijkbaar gedragen door de leeraren der Burgeravondschool en van de Ambachtsschool te Alkmaar. Treffend waren de woorden van rouw en troost door den heer Kniphuisen, predikant der herv. gemeente te Oudorp, in het sterfhuis tot de familie en vrienden van den overledene gericht, maar ook even gevoelvol schetste op het graf de burgemeester van Oudorp het talent van den onderwijzer, zijn onvermoeiden ijver, zijne toewijding aan zijn gezin en het nut en de zegen die hij in deze ge meente dooi zijn voorbeeld en lessen bad gesticht. De heer de Vries, vroeger predikant te Oudorp, thans te Amsterdam, bracht in herinnering de hartelijke vriend schap, welke tnsschen den overledene en hem had bestaan, een vriendschap die door langdurige scheiding volstrekt niet was verminderd maar is gebleven wat zij was innig en oprechttrouwens zoo sprak de redenaar, den heer Hoek kennen was hem lief hebben. Daartoe drong zijn eerlijk en open karakter, zijn strijden voor wat waar is en goed. Zijn leven kan een voorbeeld zijn voor velen, vooral een opwekkend voorbeeld voor zijn kinderen om te werken zooals hun goede vader dat had gedaan met algeheele toewijding aan zijn gezin, aan zijn betrekkingen. De heer J. H. Blum, arrondissements-schoolopziener, sprak een hartelijk woord van lof over het onderwijs door den heer Hoek gegeven slechts 2 jaren had hij hem als hoofd der school leeren kennen en dit waren door zijn lichamelijk lijden, werkelijk niet de beste van zijn leven, maar hij wist dat hij zich steeds had onderscheiden door belangstelling in de zaken, het onderwijs betreffende, en door nauwgezetten ijver in het vervullen zijner betrek king. Zijn naam zal dan ook steeds bij onderwijzers in eere worden gehouden. Ook de heer H. J. de Groot, directeur der Burger avondschool en der Ambachtsschool te Alkmaar, sprak in zeer waardeerende woorden over het onderwijs van den heer Hoek, bij die inrichting gegeven en van de kracht die daarbij van hem was uitgegaan ook hij betreurde het dat zulk een man, die nog zooveel nut had kunnen stichten, zóó vroeg was heengegaan. De heer Hoek, broeder van den overledene, bedankte de aanwezigen voor de eer, den ontslapene bewezen. Kroningsinsigne. De firma H. Bossert dfc Zoon, Huigbrouwersteeg, alhier, brengt voor de Kroningsfeesten in den handel een kroningsinsigne, dat er ook den lagen prijs van 30 ets. in aanmerking genomen, werkelijk keurig uitziet. Op een Oranje-kokarde ligt een zilveren schild, waarop een sierlijke »W", met een kroontje daarboven en het jaartal 1898 daaronder. Voorzien van eene flinke speld, kan het gemakkelijk op de borst of op den hoed worden gehecht. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 uur als volgt: den 10: 763.5; den 11: 764.5. Een broedende lyster. Niet zoo vaak zal het voorkomen, dat de lijster in gevangenschap broedt. Het is op 't oogenblik het geval bij den heer 0. F. van Steensel van der Aa, alhier. Van de 4 eitjes zijn reeds twee uitgebroed. muziekuitvoering Stedelijk muziekkorps. Door het stedelijk muziekkorps zullen op zondag den 12 des avonds te 7 uren in den Stadshout de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. »Alkmaarsche Turnmarseh" van J. M. Otto. 2. Soldatenkist", Concert-Ouverture M. Carl. 3. »Concon et Rossignol", Polca imitatifVic. Mailly. 4. »Die Völkerschlacht bei Leipzig" Grosses militarisches Tonge- mfildeRich. Eilenberg. Oo-ooO 5. Ouverture zur Oper »DieWeisse Dame" van Boieldieu. 6. Chor a. d. Schöpfung »Die Him- mel erzahlen''Jos. Haydn. 7. Fantaisie op motieven uit de opera »L'étoile du nord" Meijerbeer. 8. »Lustige Brüder", Concert-Walzer Rob. Voistedt. 9. >Lieblingsklange aus dem Reiche der Töne"R. Olarens. Alkmaarsche Zweminrichting. Sedert de opening der inrichting tot uit0. 10 Juni zijn gebruikt 504 baden, waarvan door heeren 368, dames 29, weezen 12 en on vermogenden 95. Hoogste temperatuur 70°, laagste 59° Fahrenheit. Gedurende eenige jaren hebhen de lezers dezer courant herhaalde keeren eene advertentie over Reisbe- lasting kunnen lezen, maar zeer weinigen hebben het daarin vervatte verzoek van het Sub-Comité hier ter stede ter harte genomen om van het reisgeld f 1 of meer af te staan ter wille van hen voor wie een verblijf buiten noodig zou zijn. In het jaarverslag der Vereeniging lezen wij dat de afdeeling Alkmaar heeft ingebracht f 20.50, en dat 2 personen uit Alkmaar ieder gedurende ongeveer 4 woken naar buiten zijn geweest tot herstel van gezondheid (in het geheel werden door Reisbelasting 124 personen ge holpen). Voor een ieder zal het duidelijk zijn dat de onkosten ten behoeve van Alkmaar gedaan veel meer bedragen dan de gelden hier bijeengebracht. Een verschil zal uit den aard der zaak blijven bestaan, en de opbrengst uit de groote steden zal voor een deel ten goede komen aan de kleinere plaatsen maar zou het niet mogelijk zijn, dat de personen uit onze stad, die, hetzij voor hunne gezondheid, hetzij voor hun genoegen op reis gaan, eens tot gewoonte namen wat af te zonderen ten behoeve van minder bevoorrechten, zoodat volgende jaarverslagen mggen doen zien, dat uit Alkmaar velen op reis ge noten, en ook velen deden genieten. C. MOLTZER-Boeke. S. M. MACLAINE PONT. J. M. COHEN STUART. Get 1 Mei. 2 4 11 22 Geb 2 Mei. 9 11 22 25 O v e 16 Mei, 20 Uitgeest. r o u w d. Klaas Schipper en Jantje ten Wolde. Lonrens Zonneveld en Anna Maria Groen. Hendrik Teeling en Leentje Voormeer. Hendricus van Etten en Elisabeth Zonjee. Jacob Tentij en Aagje Oorver, oren. Matthijs, z. van Klaas Schipper en Jantje ten Wolde. Pieter, z. van Jan Twisk en Trijntje Blokker. Cornelia, d. van Pieter Brautjes en Anna Al. Theodoras Johannes, z. van Wigbertus Poland en Maria Catharina Veronica Kruijer Maria, d. van Willem van der Eng en Aaltje Weijpers. ried en. Adrianus de Ruijter, 34 j. Haartje de Groot, wed. van Dirk Rijs, 76 j. ON1 9 Jui GEI 7 Jm 10 11 OVl 8 Ju 9 Cert. Italië Oosten di di di Port ug di Ruslar dito. dito, dito, dito, dito, dito, Spanje Turkij dito dito Egypt. Mexi.cc dito Venéz N. V. N. W Neder dito dito dita ditc Neder ditc dito dito dito Italië, dito Polen. Rusla dito dito dito dito dito dito Ameri ditc ditc dito dito ditc ditc ditc ditc ditc Neder Hong: Ooste ditc diti ditc Rusla ditc Turki Nedei Ai f 23,, 543 i Al f id. c boom dito f 11. weiza gram maai Ai 7 k per 1 scha; a 22 id. i boter eierei 2471 190 Aj Jami Zaaie 5.50 0.-, f 0.- f 0. 0.— Woll 2.80. Pe Ri Dl 43 z Li voer< Li ren, 36 si f 11 f 201 a 68

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2