Café Restaurant De GASMOTOREN MERK TC T. CROK, Kx„": Verkiezing Prov. Staten Th. J. Waller, KL Breebaart Jz., V.S. OHMSTEDE J.Czn., Hooibouw-Werktuigen. li 11 E U K Z A L F. D. L WISSMK J. Knijper Zonen, BE St. Gebrs. SERBR0CK, Zacherlin's ALKMAAR. Lijn z aadkoeken, VLAGGEN 7 Oorlogstooneel. „De Nachtegaal", RUIME STALLEN. Restaurant den geheelen dag. H. v. d. SLEESEN. Gr. ROESCHOT, Alkmaar, ZUIVERE MURWE district Schagen. Boekh. Herms. Coster Zoon, 18 LICHTDRUKKEN De Credietvereeniging de Twentsche Bankvereeniging D- A. Wisselink, Koster Yan Batenburg Boekh. Herms. Coster Zoon. Fraaie en goedkoope KAART PRIJS f 2. ALKMAAR. Johnston's Grrasniaaimachines, Boby's Hooisclrudders, Houten Paardenhooiharken, Geen breuk meer Door Pastoor MARTIN BECK's Breukzalf wordt volkomen genezing gegarandeerd. Vraagt SOECKEB's "Wilhelminakoekjes Oranjebanket. Heerenkleeding naar maat. HERSTELPLAATS Stoom- en andere Werktuigen. STE ARINE-K A ARSEN Prachtig gelegen aan den BERGERHOUT, in de onmiddellijke nabijheid van Spoor en Tram. Agent yoor Alkmaar en Omstreken. Fabrieksmerk gedeponeerd, yan Alkmaar. HBRINrSTERIN CS- B. W. BLIJDENSTEIN Co., uitsluitend gemaakt yan prima kleurhon- dend wollen ylaggedoek, leveren Vereenigde Staten en Cnba. GERSTE BIER C SUIDEMA. Ransome's Paardenhooiharken, G S0ECKERBanketbakker. belast zich met den aan- en verkoop van Efleeten ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassiers vak betrekking heeft. Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOELAST," '7 .^^7 1 de Stearine-Kaarsenfabriek „AP0LL0", Afrit Tram Ugmond en Bergen. Aanbevelend alt de Fabriek van te ARNHEM munten uit door zachten regelmatigen gang ge ring gasverbruik en lage prijzen. «AS- en OL1EHOTOREK van af tot 50 P. K. Eff. CAIMOTOK van 2'/j P. K. Eff. in werking te zien bij Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek »de W achter' om zich van de zuiverheid te overtuigen. YOOR HET De LIBERALE KIESVEREENIGING te WINKEL noodigt bare medekiezers in het distriet uit bij de stem ming op 14 Juni a.s. te kiezen de beeren Burgemeester en Dijkgraaf van Anna Paulowna en te WIKKEL, Bestuurslid van verschillende landbouw verre ui ging en. I Beide kandidaten daarvan is zij ten volle overtuigd zullen de belangen der provincie en in het bijzonder die van het district kunnen, en willen behartigen. Het bestuur J. BAKKER Yoorz. H. VAN HEERIKHUIZEN seer.-pen. T. BEUMKES. K. VRIES. J. TIMMERMAN. AAN bevattende onder beheer van te AMSTERDAM, verleent credleten aan door hare Commissie van Admissie als leden aangenomen kooplieden, industriëlen enz., hetzij tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid hetzij in blanco. Voor inlichtingen vervoege men zich bij den heer te ALKMAAR. ZEILMAKER». der FRIJI f 0.65. Schaal 1 6.000.000. Oppervlakte der kaart 80 X 65 cH. en omstreKen. De lichtdrukken werden genomen naar foto- w gratiën van den hofïotograaf C. van der Aa, Langestraat 30, bij wien de albums mede ver- krggbaar zijn. IWltte's eerste soort stuiver op speciaal daarvoor gefabriceerde kruiken gebotteld, Is alleen verkrijg baar bij Café „de Amstel" ALKMAAR. |(Kruik en capsule zijn steedsvan zijg naam voorzien. komt uitsluitend verpakt voor, laat wegens zijn fijnen smaak alle nabootsingen ver achter zich moet eiken morgen worden ge- a geten indien men gezond wil big ven. HAKDGEREEDICHIP voor den Hooibouw, Tuingereedschap, «rasperkscheerders enz.,1 van prima kwaliteit tegen lagen prijs in grooten voorraad steeds verkrijgbaar. N.B. Bovengenoemde HOOIBOUW-WERKTUIGEN zijn herhaaldelijk met den eersten prijsgouden medaille bekroond. Men vraagt gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen van genezenen bij den Heer IE. RE1HAKKIBadhuisstraat 13 Haarlem. Bij schriftelijke aanvrage bijvoeging van 10 cents aan postzegels. EN HOUTTIL, Ko. 1, ALKMAAR. plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP ZEER BIUIiIJKE VOORWAARDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE, koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE HOOGITE KOERIEK sluit VERZEKERING tegen BRAND en INBRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en HLEEDERMAKER8, ZAADMARKT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor van ALKMAAR. W. F. STOEI. ZOON. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Hun Magazijn is ruim voorzien van eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN In de keurigste dessins. Uitmuntend middel tegen luizen vlooien ongedierte in de keuken motten parasieten op huisdieren enz. enz. werking is verbazingwekkend. Het doodt op ver rassende wijze ieder soort van insecten onmiddellijk en roeit het aanwezige ongedierte snel en zeker zoodanig nit, dat geen levend spoor er van overblijft. Het middel wordt dan ook door millioenen gebrui kers hoogelijk geroemd en beett het verbruik een verbazenden omvang genomen. Men lette op1". de verzegelde flesch 2°. den naam »Zacherl Verkrijgbaar te Alkmaar W. PENAAT .Pz. Enkhuizen WOUTER RUITER en K. PINSTER. Helder J. KOPPEN. Hoorn I. NABER. GEBR. EIJKEN. HARDEWITTE en ZVIVERE van te SCHIEDAM. Bekroondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam in 1883 met de «ouden Medalje; te Antwerpen in 1886 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding. Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4