Zorg voor verwaarloosde kinderen. Ralph Denmead. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 12 JUNI. FEUILLETON. NO. 69. Tweede blad. ALRAIAARSCHE COIRANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdagg en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,HO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,00. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HBRMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer 3. Menigvuldig zijn de klachten zoowel over de balda dige als over de verwaarloosde en misdadige jeugd. Het onderscheid tnsscben een en ander springt in het oog en gaat diep. Baldadigheid die zich uit in straatschenderij in allerlei handelingen die voor een ander niet alleen lastig en onaangenaam, maar ook scha delijk en gevaarlijk kunnen zijn is een euvel waarover men in ons vaderland sinds eeuwen heeft geklaagd. Aan de jeugd wordt veel vergeven en moet veel vergeven worden zij kan niet stilzitten en in een rustige wan deling of een bedaard spelletje kan zij alleen voor een poos of wanneer zij van andere spelen vermoeid is behagen scheppen. Hildebrand heeft ons de Hollandsche jongens geteekend, die wij met de Genestet lief hebben. Wij begrijpen hun behoefte aan beweging aan krachts inspanning, aan iets te doen. Wij weten dat de jeugd geen gevaar ziet, noch voor zich. zelve, noch voor ande ren en daarom zijn wij toegevend wanneer zij uit den band springt in te groote dartelheid daarom oordeelen wij niet te streng over »guitenstreken". Maar waar de eigenljjke baldadigheid aanvangt wordt de zaak reeds ernstiger. Daar openbaart zich weldra tuchteloosheid en verwilderingdaar doet zich de lust kennen om anderen te plagen om overlast aan te doen, om te vernielen en te bedervendaar treedt op den voorgrond een toeleg om anderen iets onaangenaams aan te doen en ontdek ken wij sporen van ongevoeligheid van wreedheid zelfs. Wij begrijpen de ernstige gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, de ontaarding, die hier in wording is en kan voortwoekeren. Bedenkelijker wordt de zaak, indien gebrek aan toe zicht zich niet openbaart in enkele, op zich zelf staande feiten, maar het duidelijk wordt, dat de geheele opvoe ding wordt verwaarloosd, dat er nootlottig plichtverzuim is bij de ouders aan wie die opvoeding is toevertrouwd. Hier wordt de gelegenheid verzuimd tot het aanleeren van die algemeens kundigheden, waaraan in den tegen - woordigen tijd ieder behoefte heeftdaar ontbreekt de opleiding tot een beroep een bedrijf of een ambacht dat een middel van bestaan kan worden. Daarenboven wordt bij sommigen de lust geboren tot een bandeloos en ongeregeld levenzonder dagelijkschen en geregelden arbeidde lust om zonder veel inspanning ten koste van anderen te leven, te leven zooals men verkiest, desnoods ook door oneerlijkheid of geweld. Godsdiensten zedelijk heid ontbreken, en het gevoel voor recht en billijkheid wordt gemist, of blijkt te zwak om eenigen weerstand te bieden. Wij hebben niet meer te doen met een baldadige maar wij staan tegenover een misdadige jeugd. Wij zullen er niet over twisten, of dit kwaad thans door EDNA LYALL. 52) Hij stond aan het raam en keek naar de groote, onme telijke zee met hare blauwe oppervlaktedie zachtjes door den frisschen wind werd bewogen. Rechts deed de sierlijke vorm van den Chain Pier aan oud Brighton denken en zijne gedachten keerden terug naar den tijd, nu zeventien jaar geleden toen hij pas met Christine verloofd was. Hoe levendig herinnerde hij zich nog de kleinste bijzonderheid uit het verleden. Het was in die dagen waar aesthetische en artistieke kleuren de mode wareneen stijldie Christine zeer goed stond. Hij herinnerde zich ook, hoe hij haar aan een van de ouder- wetsche kraampjes een dolkvormige broche gekocht had, met een valschen topas er in, want zij waren toen te arm, om aan diamanten te denken. »Zij was pas zeventien jaar,'' dacht hij bij zich zelf, »Jonger dan Evereld Ewart, en ik was niet veel ouder dan die jongen aan den overkant. Ja, ik was het toch, het is Ralph Wat loopt hij langzaam. Ik geloof dat hij van mij houdthij vindt het afschuwelijk, om mij deze slechte tijding te moeten brengen." Het anders zoo vroolijke gelaat van Ralph zag er zeer bedroefd uit. Hij legde de couranten neder, zeide iets van »Ik ga naar Brill om te zwemmen' en ging de deur uit. »Vergeet niet dat er om elf uur repetitie is," zeide Macneillie, die met een vaste hand een der Londensche couranten opnam. zooveel erger is dan vroeger, 't Is ook mogelijk, dat er thans meer op gelet wordt, dat wij thans minder onver schillig, meer belangstellend zijn. Vergelijkingen met vroegere toestanden kunnen voor onzen tijd geen veront schuldiging opleveren. Voor ons moet het voldoende wezen, dat het kwaad ernstig genoeg is om op krachtig e middelen tot verbetering bedacot te zijn, ook vanregee- ringswege. Reeds één maatregel, de invoering van leer plicht, is bij de Tweede Kamer in onderzoek. Een tweede maatregel van groot gewicht is voorgesteld in het wets ontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen omtrent de bevoegdheden en verplichtingen der ouders in ver band met hetgeen door ons Burgerlijk Wetboek »de vaderlijke macht" wordt genoemdmaar waaraan thans wordt voorgesteld den naam te geven van »het ouderlijk gezag". Het daartoe strekkend wetsvoorstel, reeds door de vorige Regeering ingediend is met enkele wijzigingen en doeltreffende aanvullingen thans opnieuw aan de goed - keuring der Staten-Generaal onderworpen en aan een goede ontvangst kan niet worden getwijfeld. Het is van algemeene bekendheid, dat het hier te lande niet ontbreekt aan vereenigingen die zich het lot van verwaarloosde of moeilijk te leiden kinderen aantrekken. Dat moet echter altijd geschieden op verzoek of met toe stemming van hunne oudersen niet zelden gebeurt het, dat de weldadige bemoeiingen dezer vereenigingen ontij dig worden afgebroken, doordat dezelfde ouders of voog den de kinderen weer komen opeischen nu eens door slechte raadgeving daartoe bewogen, dan weer omdat huns inziens de betere opleiding lang genoeg heeft geduurd niet zelden uit louter eigenbelang, om van die betere opleiding zoo spoedig mogelijk zelve de voordeelen te kunnen genieten. Dat dergelijke teleurstellingen deze ver eenigingen moeten ontmoedigen en meer en meer doen aarzelen, aan een zoo ondankbaar werk nog langer tijd, moeite en geld op te offeren ligt voor de hand. Het welslagen van dit goede werk kan daarom niet langer geheel van het goedvinden en de luimen van plicht- vergeten, zorgelooze te zwakke of baatzuchtige ouder s afhankelijk worden gelaten. Een recht om hun kinderen voortdurend te verwaarloozen of aan een betere opleiding eensklaps weer een einde te maken, kan niet worden erkend. Daarom wordt voorgesteld aan de rechtbanken de bevoegdheid te verleenen, bij blijkbare verwaarloozing van de kinderen of gebleken misbruik van het ouderlijk gezag de ouders van dat gezag te ontzetten en de kin deren tot aan hun meerderjarigheid te stellen onder de voogdij van personen of vereenigingen, die zich met hun onderhoud en hunne opvoeding willen belasten. Bloed verwanten en nabestaanden zullen daartoe in het belang der kinderen het verzoek kunnen doende officier van justitie zal dezelfde bevoegdheid hebben, en een nieuwe instelling, de voogdijraden, uit belangstellende ingezete- Hij was blij om alleen te zijn en te midden van zijn diepe smart, was hij Ralph dankbaar voor zijn oplettend heid, daar hij door deze list de slechte tijding eerst later ontvangen had. Want, zooals hij reeds gezegd had, was de onzeker heid toch nog met hoop vermengd geweesthij had getracht, het ergste te vreezen, maar zijn gevoel voor rechtvaardigheid deed hem steeds geneigd zijn, nog hoop te koesteren. Het kon toch niet mogelijk zijn, dat zij, na zoovele jaren geleden te hebben, nog niet vrij was? Max Hereford's woorden hadden hem tijdelijk ontmoedigd, maar niettegenstaande dat, verkreeg de hoop de over hand. Nu was alle hoop verdwenen, onbarmhartig ver nietigd door die onrechtvaardige Engelscbe wet, die hemdaar hij een Schot waszoo vreeselijk onbillijk voorkwam. Zoodra eene wet op zichzelf onrechtvaardig is, wanneer zij in strijd is met de grondige waarheid van het Chris tendom, dat voor Christus allen gelijk zijn, dat er geen band, noch vrijheid voor mannen en vrouwen bestaat, dan wordt elk hartstochtelijk wezen in verzoeking gebracht, de wet te schenden. Het is zoo hard, om ge duldig te moeten wachten op het langdradige, vervelende hervormingsproces, dat de eigenzinnigen en driftigen en zelfs de weiwillenden en degenen, die niet geleerd hebben zichzelven te beheerschen dikwijls de wet zelf in handen nemen en de wereld trotseeren. Macneillie oogstte nu het voordeel van lange jaren van zeltbedwang en volharding. Hij zag zeer goed in, dat het alleen ver oorloofd was, de wet van het land te schenden, als een hoogere plicht hem toeriep het was niet goed om een slechte wet te schenden zelfs niet, wanneer men een hartewensch vervuld wilde zienzulk een plan recht vaardig te achten, zou den grondslag van de maatschappij ondermijnen. ten samengesteld, zullen geroepen worden om de geval len van verwaarloozing na te gaan, de rechtbanken voor te lichten en in dringende gevallen mishandelde, ver waarloosde of verlaten kinderen op te nemen. Waar par ticuliere krachten voorloopig ontbreken of ontoereikend blijken, zal de Staat niet mogen aarzelen onvermijdelijke uitgaven voor zijn rekening te nemen. Niet altijd is een verwaarloosde opvoeding of slecht gedrag te wijten aan onwil of laakbare zorgeloosheid der ouders. Ook onmacht kan de oorzaak zijn. Niet van alle kinderen is de opvoeding een gemakkelijke taak. Er zijn er die een onafgebroken waakzaamheid en een bij uit nemendheid vaste hand vereischen; en waar de voor ziening in de dringendste behoeften al den tijd van vader en moeder in beslag nemen, of een weduwnaar of weduwe met eenige hulp en leiding behoevende kinderen is achter gebleven, daar kunnen de gevallen niet zeldzaam zijn, dat die voortdurende waakzaamheid in het huisgezin niet is te vinden, zelfs onder gunstiger omstandigheden kan nog de vereischte vaste hand ontbreken. In die gevallen zullen de ouders zich uit eigen vrije beweging tot de rechtbank kunnen wenden met het verzoek om hen hetzij over alle, hetzij over één hunner kinderen, dat inzonder heid andere leiding behoeft, van het ouderlijk gezag te ontheffen en die kinderen of dat kind toe te vertrouwen aan de voogdij van de persoon of de vereeniging, die zich met de ouders omtrent het indienen van het verzoek heeft verstaan, en bereid is de moeilijke taak van hen over te nemen. Mochten later de omstandigheden veranderd zijn, dan zullen de ouders op hun verzoek door de rechtbank in het ouderlijk gezag kunnen worden hersteld, indien het belang der kinderen zich daartegen niet verzet. Waar de voogdij het ouderlijk gezag heeft vervangeD, zal evenzeer ontzetting of ontheffing van de voogdij mogelijk zijn, met overdracht aan daartoe meer bevoegde, voor de belangen der kinderen waakzamer personen of vereenigingen. Een schoon en uitgestrekt arbeidsveld zal door deze wet geopend worden voor allen die zich het lot van verwaarloosde kinderen aantrekken, in 't bijzonder voor vereenigingen, die de zorg voor hun verdere opvoeding in gezinnen of gestichten op zich willen nemen. Andere maatregelen zullen noodig zijn, waar door kinderen of jeugdige personen de strafwet wordt overtreden, en de staat uit dien hoofde geroepen wordt tusschen beide te komen. De renzen-aardbol, welke de beroemde geograaf Elisée Reclus in 1900 te Parijs wilde aanbrengen, zal niet tot stand komen. De geldelijke voorwaarden, door den ge meenteraad dier stad gesteld, konden niet worden ver vuld, zoodat het verzoek is ingetrokken. Dit zag hij duidelijk in; maar daar hij menschelijk was, kon hij de gedachten niet opeens van zich afzetten, dat het in zijn macht lagom het tegenwoordig geluk te kiezen en de wereld in dit geval spoedig de misslag zou vergeven en wat de grootste verzoeking was dat hij Christine voor de moeielijkheden en gevaren zou kunnen beschermen waaraan zij in hare positie, zeker zou blootstaan. Gelukkiger wijze bleef hem maar weinig tijd over; het was reeds kwart voor elven en de gewoonte om altijd op tijd te wezen kwam hem nu te hulp. Hij wandelde den straatweg af en de frissche lucht en de zilte zeewind versterkten hem. Zijne gedachten keerden treurig maar nu met meer veiligheid van de toekomst naar het verleden terughij scheen weer jong te zijn, en wandelde over dezelfde Steyne met een slankgoudlokkig meisje, die nog steeds de eenvoudigheid en onschuld behouden had, die zij van haar landelijke school medegebracht had. Zij was naast hem, toen hij door Castle Square liep, naast hem, toen hij North Street opwandelde, naast hem toen hij de colonnade doorging, en de tooneeldeur van denzelfden schouwburg binnentrad, waar zij zoovele jaren te zamen geacteerd hadden. Er was eene repetitie van Romeo en Julia'', hoofd zakelijk voor Ralph die de plaatsvervanger van Romeo was en de rol spelen moestdaar John Carrington, de »jonge minnaar", ziek was geworden. Alhoewel hij zijn rol uitstekend kende, had hij nog veel te leeren, en Macneillie, die hem altijd een leerling naar zijn hand gevonden had, bekwaam, vlug, leer gierig en met een geniaal gevoel, wat even zeldzaam als aangenaam is vergat voor een oogenblik al zjjne zorgen, in het genot hem te onderwijzen. En nadat de avondvoorstelling afgeloopen wasen de voldoening,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5