Schildersknecht, Aanbesteding. Aanbesteding. Kantongerecht te Alkmaar. Cr e vonden Voorwerpen. Advertentie n. J. KAUFMANN AAN TE BESTEDEN: Aan te besteden Overleden. 9 Mei. Marijtje van Baar Td., 21 j. 10 Adriana Schilder Jbd., 21 d. 28 Cornells Nierop Jz., wednr. van Jansje Komen' 86 j. Heerhugo waard. Ondertrouwd en getrouwd. 5 en 19 Mei. Hendrik Bras en Trijntje de Mager. 5 20 Gerrit Entes en Hilletje Vlaar. 0 ndertrouwd. 13 Mei. Dirk Wester en Cornelia Meijering. Getrouwd. 1 Mei. Olof de Vries en Trijntje Kommer. 5 Klaas den Hartogh en Andrea Mazereeuw. 8 Willem Gelder en Maartje Scheltus. 10 Dirk Stet en Maartje de Haan. Simon Stet en Anna de Goede. 15 Evert Jan van de Vis en Geertje Kooij. Geboren. 9 Mei. Jacob, z. van Frans Dekker en Aatje Konijn. 10 Beatrix, d. van Jan Stam en Jantje de Beurs. 12 Martinus Petrus, z. van Pieter Oorthuis en Ca- tharina Kleverlaan. 16 Joanna, d. van Petrus Groen en Anna Kruijer. 17 Catharina Jacoba, d. van Jacob van der Meer en Grietje Joosten. 24 Petrus, z. van Jan Zut en Anthonia Wester. 30 Maria, d. van Klaas Goet en Gerbrig Groen. 31 Gerrit, z. van Hendrik Bras en Trijntje de Maijer. Overleden. 1 Mei. Trijntje, d. van Jan Boekestein en Wimpje Maartens, 11 w. 12 Beatrix, d. van Jan Stam en Jantje de Beurs, 2d. Jan Molenaar, 58 j. 14 Grietje, d. van Jan Groot en Trijntje Quant, 17 j. 21 Marijtje Schoenmaker, echtgen. van Jan Win kel, 48 j. 24 Johanna, d. van Jacob Groot en Elisabeth Jansen, 4 m. 26 Maria, d. van Simon Beemster en Aagje Dek ker, 10 w. Obdam. Ondertrouwd. 22 Mei. Jan van Etten, te Spanbroek, en Maartje Kaag, alhier. Getrouwd. 1 Mei. Klaas Hemke en Maartje Leegwater. 8 Jacob Appel en Jantje Winkel. Geboren. 2 Mei. Jan, z. van Jan der Molen en Meinuwtje Wit. 20 Hillebrand, z. van Marritje Waveren. 26 v Nicolaas, z. van Petrus de Boer en Grietje Mo lenaar. Overleden. 2 Mei. Tamis Buiter, echtgen. van Heintje Kareis, eerder wednr. van Grietje van Diepen, 53 j. 16 Pieter, z. van Cornells Kok en Neeltje Nieuwe- boer, 1 m. 27 Willem Smit, wonende te Amsterdam, 21 j. Akersloot, Ondertrouwd 12 Mei en getrouwd 25 Mei. Jan Kaandorp en Elizabeth Leering. Ondertrouwd. 27 Mei. Corneli3 de Greef en Guurtje Bakker. Getrou wd. 1 Mei. Arie Groot en Neeltje Steeman. Klaas van Til en Trijntje Landsman. Geboren. 15 Mei. Klaas, z. van Jacob Rep en Maartje Hos. 23 Geertje, d. van Jacob Groot en Geertje Kamp. Overleden. 7 Mei. Neeltje Schermerhorn, echtgen. van Willem Glijnis, 28 j. 30 Petronella Adriana de Ruiter, 22 j. Koedijk. Ondertrouwd 5 Mei en getrouwd 18 Mei. Klaas Leeuwenkamp en Maartje Bos. zorgen, het zal om verschillende redenen noodig zijn zeer stil, te leven." Mejuffrouw Claremont stemde toe, daar het toch niet mogelijk was, om haar van haar plan af te brengen. Maar zij vroeg zich toch af, of Christine, met al hare goede intenties, sterk genoeg was, wat hare gezondheid en haar karakter betrof, om een leven vol zorgen en moeielijkheden te leiden. HOOFDSTUK XXIX. Het was tegen het einde van December, toen het ge zelschap van 'Macneillie zich, op zijDe tournee langs de zuidelijke kust, te Southampton bevond. Voor Ralph was het een waar genot, om weder in de nabijheid zijner vroegere woonplaats te zijn, en in denzelfden schouw burg te spelen, waarheen zijn vader hem jaren geleden meegenomen had, om Washington in «The Bells" te zien. Hij had niets meer van den heer Marriott vernomen, en Evereld sprak in hare brieven niet over zaken, maar beschreef hem haar leven op de buitenplaats in Frankrijk en den heerlijken tijd, dien zij met Bride O'Ryan doorbracht. Op zekeren dag was er geen repetitie en Ralph kon eindelijk naar Whinhaven wandelen. Er waren echter weinig van zijn oude vrienden in de nabuurschap over gebleven. Sir John en Lady Tresidder waren in Indië. De mooie Mabel Tresidder was met een officier getrouwd, en hij kende hare tegenwoordige woonplaats niet, terwijl er zelfs in het dorp veel veranderingen hadden plaats ge grepen. Langston, zijn vriend de kustwachter, was be vorderd, en anderen hadden de plaats verlaten of waren gestorven. Hij gevoelde zich als een geest, die ua lange afwezigheid teruggekeerd was, toen hij door de welbe kende lanen wandelde, en naar den ouden tuin en de Pastorie keek. Een klein kind speelde met een konijntje op het grasperk, zooals hij dit vroeger gedaan had. Hij Ondertrouwd. 27 Mei. Dirk de Waal en Aaltje Leeuwenkamp. Getrouwd. 7 Mei. Pieter Blaauw en Trijntje Nieuwenburg. 21 Jacob Lek en Trijntje Nottelman. Geboren. 7 Mei. Dirkje Eliezabeth, d. van Cornelis Stam en Cornelia Maria Bos. 8 Martinus, z. van Johan Pool en Grietje de Wit. 9 Maartje, d. van Willem Ridder en Neeltje Bregman. 11 Dina, d. van Lourens Louwen en Catharina Kager. 21 Albert, z. van Matthijs Pranger en Jantje Roos. 26 Gerrit, z. van Johannis Meijering en Trijntje Stroomer. O verle den. 27 Mei. Cornelis de Groot, wednr. van Teunisje Ruijs, 88 j. Haringcarspei. Ondertrou wd. 27 Mei. Jan Smit, te Schagen, onl. alhier, en Klazina Kommer, alhier, onl. te Schermerhorn. Getrouwd. 4 Mei. Willem Breeuwer, te Krommenie, en Antje Bruin, alhier. 12 Nicolaas Broersen en Jantje Wiering, beiden alhier. Geboren. 10 Mei. Cornelis, z. van Cornelis Limmen en Johanna Borst. 19 Jantje, d. van Jan Volkers en Trgntje Ooije- vaar. 30 Aarianus, z. van Hendrikus Buter en Eliza beth Beemsterboer. Overleden. 7 Mei. Cornelia Zijdewind, lj. en 8 m. 14 Cornelia Kieft, 7 w. 26 Luitje Molenaar, echtgen. van Jantje Zijp, 66 j. Oude üfiedorp. Getrouwd. 1 Mei. Jan Sieuwertsen en Antje Bregman. 5 Klaas Stoop en Trijntje Blank. G e b o r e n. 7 Mei. Dieuwertje Antje en Willem, d. en z. van Willem Semeins en Trijntje van der Hoek. 8 Jacobus, z. van Johannis Fredericus Beemster boer en Geertruida Glas. 9 Maartje, d. van Gijsbertus Kuiper en Trijntje Leek. 12 Pieter, z. van Pieter Smit en Johanna Schollêe. 29 Aaltje, d. van Aldert Moras en Maartje Zut. Overleden. 27 Mei. Dieuwertje Antje, d. van Willem Semeins en Trijntje van der Hoek, 20 d. Kleuwe IVfedorp. 1—31 Mei. Ondertrouwd. Teeuwis Appelman en Elisabeth Roozing. Getrouwd. Teunis van der Molen en Trijntje Olie. Jan Kind en Trijntje Booij. Pieter Veldman en Elizabeth Groot. Ulbe Mulder en Jannetje Pool. Cornelis Beere- poot en Antje Veldman. Geboren. Simon Gualtherus, z. van Simon Wit en Geertje Schardam. Geertruida, d. van Jacob Kooij en Jan netje Kooij. Overleden. Odelia Suffrida, d. van Jacob van der Stok en Geertje Heuvel, 15 j. IVoord-Scharwoude. Getrouwd: 5 Mei. Arien Swagerwedn. van Trijntje Barten en Antje Jonk, wed. van Arie Aarsen. 7 Pieter Duijneveld en Marijtje Grootes. 10 Cornelis Langedijk en Geertje Goudsblom. 21 Hermanns Kamper en Neeltje Kraakman. bleef een oogenblik voor het hek staan, en sloeg het spel gade, terwijl een vreemde gewaarwording hem be kroop, die niet zoozeer droefheid was, maar eerder een innig leed en een blij gevoel van dankbaarheid, voor de gelukkige kindsheid, welke niemand hem ooit zou kunnen ontnemen. Voor het overige was deze terugkeer zooals alle anderen. Hij vond de kerk onveranderd, de huizen door eenige hunner vroegere bewoners verlaten en het kerkhof voller. Ralph behoorde echter niet tot degenen, die er van houden om lang tusschen graven te vertoeven. Hij bleef een oogenblik bij het graf van zijn vader en moeder stilstaan, en begaf zich toen naar het kleine hoekje in het park, dat zij altijd hun «liefelijk erfdeel" hadden genoemd. Het was nog even mooi als vroeger, zelf nu December het van zijn bladertooi beroofd had. De rood borstjes zongen een vroolijk lied, het kleine beekje kabbelde aan den voet van de steile helling, en een waag- halzig eekhoorntje was uit zijn nachtkwartier gekropen, om zijn geheime proviand te onderzoeken en een tochtje tusschen de takken te ondernemen. Ik zal Evereld latei- eens hierheen brengen, dacht Ralph, en hierna dwaalden zijne gedachten ver weg, naar eene gelukkige toekomst, en toen hij naar het nabijgelegen station wandelde, waren de treurige herinneringen aan het verleden uitge- wischt, door het bewustzijn, dat de beste jaren zijns levens nog voor hem lagen, en dat hij de treurigste dagen reeds doorleefd had. Hij kwam nog juist op tijd voor den trein, en toen hij haastig naar eene plaats liep te zoeken, hoorde hij zich plotseling bij zijn voornaam roepen en omziende, zag hij iemand, die hem van uit een coupé toewenkte. Het portier werd voor hem opengedaan, hij stapte in, en tot zijn groote verbazing herkende hij, in het zwakke licht, de welbekende gelaatstrekken van zijn pleegvader. Er was niemand anders in de coupé, en Ralph, die aan het afscheid in Rilehester dacht, had gaarne willen omkeeren. (Wordt vervolgd.) Geboren: 3 Mei. Marijtje, d. van Jan Duin en Aaltje Klingeler. 25 Dirkje, d. van Klaas de Jong en Grietje Sterk. Overleden: 31 Mei. Neeltje Slooves, echtgen. van Klaas Slotemaker, 76 j. Zitting van 10 Juni 1898. C. Zw. Ez. en P. C. Hz., Egmond aan Zee, W. P. en C. R., Alkmaar, strooperij, de le 3 dagen gev., de 2e f 1 boete of 1 dag hecht., de 3e f 2 boete of 2 dagen hecht., de 4e f 0.50 boete of 1 dag hecht. W. Pr. Jbz., E. Zw. Phz. en T. Zw. Cz., Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. P. B., Hoogwoud, overtreding provinciaal reglement, f 1 boete of 1 dag hecht. J. St., Alkmaar, overtreding provinciaal reglement, overtreding gemeente-verordening en straatschenderij, 3 maal f 1 boete of 3 maal 1 dag hecht. W. S., W. V. en A. H., Alkmaar, overtreding ge meente-verordening, de le en 3e ieder 2 maal f 0.50 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 2e 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. K. Br. Gz., L. Gl. Az. en A. W. Pz., Egmond aan Zee, dronkenschap, de le f 3 boete of 2 dagen hecht., de 2e f 2 boete of 2 dagen hecht., de 3e f 3 boete of 3 dagen hecht. J. M.. J. B. en C. P., Alkmaar, politie-overtreding, de le f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 2e f 2 boete of 1 dag hecht., de 3e f 1 boete of 1 dag hecht. J. v. 't H., L. H., J. Gr., J. H., P. T.. A. v. W., B. J. S. en W. v. d. H., Alkmaar, en H. Gr. Kz., Egmond aan Zee, straatschenderij, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. E. Gl. Jz., J. V. Gz., G. V. Cz., P. Gr. Pz. en D. P. Dz., Egmond aan Zee, overtreding provinciale veror dening, de le 2 maal f 3 boete of 2 maal 2 dagen hecht., de 2e en 3e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 4e f 1 boete of 2 dagen hecht., de 5e f 2 boete of 2 dagen hecht. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur: Een portemonnaie, eD een beursje met eenig geldeen pakje tabak met pijpeen sigarenpijp een jongenshoed een huissleuteleen fantasie-brocheeen picoloeen halsbandeen oorbelletje met blauw steentjeeen band van een sportkareen parkieteen grijs ceintuur met gesp een stalen kam met haakwerk een tabaksdoos een spionnetje een harkje een haarring met gouden plaatje een zilveren ring met gouden plaatje. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd; 10 Juni 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. GEVRAAGD een voor geruimen tjjd vast werkbij K. LOUW, Knollen dam. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Ambacht van West-Friesland genaamd Geestmer Ambacht, zullen, in bijzijn eener commissie uit Hoofdingelanden van West- Friesland, op Woensdag 22 .lunl 1898, des mid dags 12 uur, in het logement «Noord-Holland" te ALK MAAR presenteeren Het gewone onderhond der West-Frlesche dijkwerken met de leverantie van alle benoo- digde materialen en arbeldsloonen, waarvan het bestek ter lezing zal liggen ter secretarie van het Ambacht te HEER-HUGOWAARD en in het voornoemd logement. Bovendien zal het op franco aanvrage tegen betaling van 50 centen per exemplaar verkrijgbaar zijn ter secre tarie voornoemd, terwijl nadere informatiën zijn te beko men bij den opzichter A. FRAIJ te St. Maarten. De aanwijzing in loco zal geschieden op Katerdag 18 Juni bevorens, des voormiddags 10 uur, te begin nen bij het logement «Noord-Holland" bovengenoemd. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, C. KROON, Dijkgraaf. P. WONDER Az., Secretaris. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Ambacht van West-Friesland genaamd Geestmer Ambacht zullen op Woensdag 22 Juni 1898, des middags 12 uur in het logement «Noord-Holland" te Alkmaar presenteeren Het gewone onderhond van den Geestmer- ambachtsdijk met aanhoorigheden en het maken van een paardenpad aldaarwaarvan het bestek vanaf heden ter lezing zal liggen ter secretarie van het Ambacht te HEER-HUGOWAARD en aldaar ook op franco aanvrage verkrijgbaar zijn tegen betaling van 25 centen per exemplaar Informatiën geeft de opzichter A. FRAIJ te St. Maarten. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, C. KROON, Dijkgraaf. P. WONDER Az., Secretaris. Het MAGAZIJN van ÏIJ«K\STOKi'K!V AMSTERDAM, KALVERSTRAAT 107, evert elke hoeveelheid at ij d e tegen fabrieks prijzen. Men verlange de stalen onder opgave van het gewenschte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7