De Lange en De Moraaz P. M. Duyvis Co., 1 Losse Reisschetsen CONFECTIE NAAR MAAT. Vidri x. Vietrix. M. DE WILD, Alkmaar. BRUNING MUHREN De Nationale Hypotheekbank (Tn Sef) verstrekt GELD op Eerste Hypotheek, KAART van het bezette gebied in Bij G. VAN STAM Landbouw - Grediet, Qffia® MIS NT 26. ALKMAAR. a IV.B.SCHE RIJWIELEN pA NOUVEAUTE'S,,i"uTi'iNiï'o. KOOG AAN DE ZAAN. Roode Bordeaux wijn Roode Port-a-Port, Van Romunde Geveke Banketbakker, te Alkmaar, Yoordam C 13. NIEUW. NIEUW. Justus van ÜWEaurik. PRIJS f —20. Handel in Wijnen, Gedistil leerd en Likeuren. P o o PS ©(O) o I H K. OLIJ Ez., Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN, WOLFF'S AMERICAN, thans f 200,— CLEVELAND, 175,— en CRAWFORD, 135, en VICTORIA, 150,— en VICTRIX, 110 tot Tot Hoofdagent voor de VICTORIA Fahrrad-Werke Act. Ges. te Mrnberg is aangesteld 210—. 170—. 200,—. 180,—. zonder vooruitbetaling van renten tegen 4 percent. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Keizersgracht 370 te Amsterdam (dagelijks van 10 tot 4 uur), of bij den Agent voor Alkmaar en omstreken, den heer Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat B N°. 71, alhier. Boekli. Herms. Coster ZoonAlkmaar. Samengesteld door L. W. J. K. THOMSEN. PRIJS slechts f 1,25. Correspondenten van de Ned. Ind. Escompto- Maatschappijkoopen en verkoopen Wissels op Indië maken telegrafisch GELDEN derwaarts over. Gegoten, koperen, metalen Bnssen, Neuten, Taatsen, Pompstangen, Kleppen, Flenzen enz., Boekhandel Herms. Coster Zoon. - a td dd Pd Bezint eer gij begint. Bij het koopen van een RIJWIEL dient men eerst te vragen welke merken hebben hnn deugdelijkheid bewezen En dit kan worden bevestigd van Verder nog eenige goede RIJWIELEN voor f90,— en flOO,— en eenige tweede hands voor billijken prijs. w w Boterstraat. Langestraat. Amsterdam Nieuwendijk 156. Eigen Linnenfabriek Stalen-Depöts in alle groote plaatsen van Nederland. FANTASIE-ZEPHYRS 30 FANTASIE a JOURS 25 met de nederzettingen Lepoeng en Lehoengen eene OVERZICHTSKAART waarop PEDIR en GIGIENG. HACHIIEFj|BRIK.OTEar van nitstekendp kwaliteit tegen concurreerende prijzen. a f 26,—, f 28.—, f 3©,— per anker en hooger. a f 1,1© f 1,3© en f 1,8© per fl. en hooger. a 1 1,—, f 1,2©, f 1,5© per fl. en hooge r. A L K n A A B. Telefoonnummer 86. Kennemerstr. weg 4, Alkmaar, zijn steeds te verkrijgen allerh. soorten versch gebak hij neemt ten allen tijde bestellingen aan. Groote sorteering Chocol. artikelen, groenten In blik, sla-olie en poeder-chocolade. N.B. Vraag VAN STAM's Kroontjes, Alkm. jon gens en 2 ets. boter-jodenkoeken. lOOK I»-H OLLAVDIC H Haatschappeltjk kapitaal f 289,OO®, Driemaandeljjksche Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statntenonder ultimo Maart 1898. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 1 Jan. 1898 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van 23 April 1898. De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. ƒ1.294.230.15 1.081.091.73 30.489.49i 81.711.— 38.285.761 839.235.OO van Commissarissen De Directeur J. F. MOENS. door i—i - tm 9 u b 9 a 8H a f 0,8© per fflesch alsook op kogelflesschen verkrijgbaar bij VERDRONKENOORD D 14, en in het filiaal: RITSKVOORT So. 1. GEBRs. SCHEME Volkomen garantie omdat mijne fabriek voor alle mogelijke reparatie is ingericht en goed personeel mij ter zijde staat. Een onkundig werkman kan in één nur meer bederven dan een kundige in tien uur kan herstellen. Bij koop van een Rijwiel Is gratis onderricht In rijden begrepen. K A .4 V'i 'J,Vp Telefoon No. 5<±2. Gedeponeerd handelsmerk. te Veldhoven V oordbrabant. Vs.'- r V .f v '-T -, -.V '1. ,vV- Vr .v- <v, 'f - -,V.. --5. tót-u.*:;- - GROOTE ASSORTIMENTEN in RIJKE DESSINS en in de NIEUWSTE KLEUREN. Zuiver WOLLEN ZWARTE JAPONSTOFFEN p. el 130 ct. Zuiver WOLLEN Gekleurde JAPONSTOEFEN 100 ELZASSER FANTASIE-KATOENEN 21% Stalen, ook door al ome Stalen-Depots, op aanvraag omgaande franco. Kik staal is voorzien van den naam »BRUNING MUHREN" en daardoor gegarandeerd, van ons afkomstig te zijn. Controle: Wij garandeeren alléén de qualiteit van die goe deren welke uit ons Hoofdmagazijn rechtstreeks aan den kooper verzonden en met dezen verrekend worden. Het merk Bruno, waarvan onze goederen zijn voorzien ga randeert Qualiteit en Soliditeit. Dames uit den netten stand, met veel relaties, die zich met den verkoop onzer artikelen willen belasten, gelieven zich s c h r i f- t e 1 ij k tot het HOOFDBUREAU te AMSTERDAM te wenden. ■<- GR OOT-ATJEH, In 2 bladen ln kleurendruk (8© X ÏO© c.M.) Druk r. Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8