1 ill Buitenland. Telegrafische Berichten. Nederland. De man was pakhuisknecht aan de boterfabriek te Bartelhiem (Ferw.) en had meermalen aan zijn vrouw te kennen gegeven dat het hem daar niet boviel. In den laatsten lijd was zijn zenuwgestel zeer geschokt. Toen hij des avonds thuis kwam greep hij onverwacht naar een meswaarmede hij zijne vrouw verschillende wonden aan hoofd en hals toebracht. laten de menschen, die nn zoo hard schreeuwen, eens bij zichzelf de proef nemengaan zij, wanneer zij iets noodig hebben, naar een Hollandschen winkel, wanneer zij weten dat zij een paar huizen verder in een Engelschen beter en goedkoopor terecht kunnen Het antwoord op die vraag is voor ons niet twijfelachtig. Intusschen is 't jammer, dat deze wanklank zoo in het openbaar is geuit. Zou men ook in andere landen geen feest kunnen voorbereiden zonder dat de een den ander zoo nu en dan eens in 't haar vliegt Hier schijnt dat onvermijdelijk en eigenaardig is 't, dat men er prijs op stelt daaraan de grootst mogelijke ruchtbaarheid te geven Zoo kan b.v. de heer Galesloot zich niet vereenigen met de versieringen, die zijn ontworpen door het Uitvoerend Comité der feestcommissie P. C. HooftstraatWillemS' parkkwartier, in welk Comité hij zitting heeft, 't Is voor den man zeker niet aangenaam, dat hij zijn opvatting niet door de meerderheid heeft zien deelen, maar dat is nog geen reden om als minderheid te gaan deserteeren Hij echter schijnt dat loffelijk te vinden en de wereld moet zijn besluit kennen aan de couranten is hij briefjes gaan schrijven om toch vooral te vermelden, dat hij als lid bedankt heeft. Blijkt uit die houding niet duidelijk dat de heer Galesloot bij de aanvaarding van het nu verworpen lidmaatschap bijna heelemaal niet gedacht heeft aan het verheven doel, namelijk hulde te brengen aan onze aanvallige Koningin, en dat hij alleen zichzelf heeft gezocht Hoe dwaas om zich zoo leelijk in de kaart te laten kijken Als deze brief verschijnt is de uitslag der verkiezin gen voor de Provineiale Staten reeds bekend. Eerst was er met geen mogelijkheid leven in de kiezers te brengen, maar door de pogingen om baron Roëllenjhr. den Tex het beentje te lichten zijn tegen den stemmings dag toch neg weer een aantal politici warm gaan loopen. De aanplakkers der biljetten hebben 't nog vrij druk gehad, ja, hier en daar zijn zelfs de overplakkers weer aan het werk geweest. Dat komt bij elke nieuwe verkie zing voor, wat niet wegneemt, dat telkens weer de man nen op wier biljetten andere zijn geplakt, zieden van verontwaardiging en spreken van nog nooit vertoonde gemeene manier van bestrijding. Bij mij is dikwijls de vraag gerezen, of met al die plakkaten op de hoeken der straten wel één stem wordt gewonnen. Zou een twijfe laar daardoor tot een besliste overtuiging komen Of is voor dat doel niet veel beter geschikt een goed berede neerd opgesteld strooibiljet met de voor den verkiezings tijd vereischte aandikkingen Die aandikkingen doen mij denken aan de woorden, waarmee kolonel Boeliaard dezer dagen de schutters heeft toegesproken. Hij wees hun op de taak, die hen bij de Inhuldiging wachtte en verzekerde, dat de Amster- damsche schutters geen vergelijking met hun makkers elders in binnen- of buitenland hadden te schromen. Deze ommekeer is dan wel neel gauw gekomen, want maakten de bladen zich nog onlangs niet vroolijk over een heel bataillon, dat op de vlucht was gedreven door jongens, die met steenen wierpen HllCfhLAIlID. Ten gevolge van de nog steeds voortdurende werk staking in de kolenmijnen heerscht in Zuid-Walesgroote ellende. Te Barry zijn geheele straten aan den hongersnood overgegeven. De bewoners geven ronduit den wensch te kennen, dat het tot een oproer zal komen, opdat de openbare meening zich met het geschil zal gaan bezig houden. Er schijnt wel kans te bestaan, dat hun wensch maakte. Toen de baard eindelijk met spiritus-gom aange plakt was, en hij zich zelf in den spiegel bekeek, her kende Sir Matthew nauwelijks zijn eigen beeltenis en zag een man voor zich, die tenminste twintig jaar ouder was. »Buk een weinig meer," zeide Ralph. »Dat is beter. Nu geloof ik, dat zelfs Lady Mactavish u niet her kennen zou.'' Sir Matthew zuchtte. »Het is grootendeels ter wille van haar, dat ik van nacht tracht te ontvluchten," zeide hr, met een oprechten klank in zijn stem. »Zij zal je altijd dankbaar wezen, Ralph, dat je mij geholpen hebt." »Ik zal zeggen, dat men u om acht uur wat te eten brengt," zeide Ralph, »en wanneer gij wilt, zal ik u om elf uur, wanneer het stuk uit is, naar de haven begeleiden." Sir Matthew nam dit aanbod gretig aan en toen Ralph zijn werk aan den schouwburg geëindigd had, en een invi tatie om te gaan soupeeren geweigerd had, haastte hij zich huiswaarts, om den zonderlingsten dienst te bewijzen, dien men ooit van hem gevraagd had. »Oordeel niet te hard over mij," zeide Sir Matthew, toen zij naar de haven reden. Denk er aan, dat ik altijd verwachtte, dat de speculatie goed zou afloopen, en ik geloof nog, dat ik mijne verliezen hersteld zou hebben, wanneer niet alles tegelijk tegen mij had samengespannen, Jullie Denmeads begrijpen de verleiding niet, waaraan gewoonlijk een man in de City is blootgesteld. Je bent zonder den hartstocht voor geld geboren, en wat er ook gebeurt, je bent altijd strikt eerlijk. Sommige menschen zijn zoo. Wanneer ik je niet volkomen vertrouwde, dan zou ik mijzelve nu niet in je macht gegeven hebben. Je zegt zelf, dat je mij gaarne in hechtenis zoudt willen zien nemen, maar toch weet ik, dat je mij niet zult ver raden." »Ik wensch u nu niet meer veroordeeld te zien," zeide Ralph, >en ik kan u natuurlijk niet verraden.Maar mis schien zou het nog het beste zijn, dat gij u zeiven in handen van het gerecht steldet." Sir Matthew barstte in lachen uit. »Men zou zeggen, dat het je vader was, die daar zat te spreken. Hij zou precies hetzelfde gezegd hebben. Mijn beste jongen, die idealistische denkbeelden zijn mij te hoog, en zij zullen wel evenmin door een gewoon man van de wereld aange nomen worden, als de denkbeelden nit Plato's Republiek." Ik zal mij zelve zeker niet aan het gerecht overgeven. Integendeel, ik zal mijn uiterste best doen, om ter wille van anderen, mijne verliezen te herstellen en opnieuw te beginnen." Een zonderlinge uitdrukking van hartstocht en ver trouwen gleed over zijn afgetobd gelaat en Ralph was er van overtuigd, dat hij, evenals een speler, zoo spoedig mogelijk naar zijne speculatiën zou terugkeeren, en zich- zal worden vervuld. Men vreest althans voor ongere geldheden. De voornaamste ingezetenen in het steenko- lendistrict bereiden zich reeds op den staat van beleg voor de militairen worden voor alle mogelijkheden ge reed gehouden en twee detachementen infanterie zijn uit Devonport naar Rhondda gezonden, om zoo noodig de orde te helpen handhaven. De mannen zijn van scherpe patronen voorzien. FRASHRIJH. Met een verschil van 12 stemmen leed de Regeering den 14 den nederlaag er werd nl. aan een motie van vertrouwen in het beleid der Regee ring toegevoegd dat »zij (de regeering) steunt op de uitsluitend republikeinsche meerderheid." Méline ver zette zich tegen die toevoeging, blijkbaar bevreesd daar door de andere partijen tegen zich in het harnas te jagen doch hij werd door de Kamer in het ongelijk gesteld. Natuurlijk ging een en ander gepaard met het gewone geschreeuw en rumoer. Men acht het waarschijn lijk dat het ministerie zal aftreden. Intusschen is het geschil over de verdeeling van het Nigergebied met Engeland dat dreigde tot een oorlog aanleiding te geven geschiktde tractaten zijn getee- kendbeiderzijds zijn eenige concessies gedaan. fiHIEKENXANl». Twee dagen vóór den gestel den tijd is Thessalië door de Turken ontruimd, een staaltje van nauwgezetheid, die in de Turksche politiek hoogst zeldzaam is en die de Dnitsche Keizer met een telegram van gelukwenschiDg aan den sultan als zoo danig heeft erkend. Onder de Turksche bevelhebbers, die met zorg het hun toevertrouwde gebied hebben bestuurd, neemt de be jaarde divisie-generaal Hukky-pacha de eerste plaats in. De Atheensche bladen hebben zijn naam dikwijls met lof genoemd en zijn voorbeeldig bestuur over het di strict Trikkala geprezen. Ook de inwoners waren zeer met hem ingenomen. Bij zijn vertrek vergezelden allen hem naar het station, om hem een laatst vaarwel toe te roepen. Toen de Grieksche troepen Volo binnentrokken, kwa men de inwoners hun met vlaggen in de hand te gemoet. In de hoofdkerk werd een godsdienstoefening gehouden, waarbij alle officieren tegenwoordig waren. De politie kwam te gelijk aan generaal Bassos had strenge maat regelen genomen om de Joden te beschermen die schij nen dus onder Griebsch bestuur ook niet zoo heel veilig te zijn. De postverbinding met heel Thessalië is hersteld. SPANJE. De minister van bnitenlandsche zaken verklaarde den 14 aan eenige journalisten dat alles wat men vertelt over vredesonderhandelingen geheel van grond ontbloot is. Er is geen enkele stap in deze richting ge daan. De Regeering heeft nog geen berichten ontvaugen, die den beweerden aanval op Santiago bevestigen. Een per soon, die tot de regeering behoort, verklaarde, dat het vermelde gevecht bij Guantanamo een eenvoudige ont moeting met de opstandelingen was, zonder eenige be- teekenis. De minister van oorlog verklaarde, dat de toestand te Manilla niet zoo slecht is als verteld wordt, daar gene raal Augusti er 20,000 man heeft geconcentreerd en over 199 kanonnen van groote draagkracht beschikt. In de Kamer verlangde Uria een enquête naar het be stuur der Philippijnen onder Blanco en Polovieja. Primo de Riveira veroordeelde het bestuur van Blanco, dien hij aansprakelijk stelde voor de te Manilla als verdacht dood geschoten personen. Uria keurde ten sterkste het bestuur af van Primo de zelf hoogst waarschijnlijk zou wijsmaken, evenals iemand, die jaren lang in eene valsche positie geleefd heeft, dat hij het uit louter philantropische redenen deed. »Het is beter, dat je niet met mij aan boord gaat," zeide hij, toen zij de haven naderden. »En ik geloof dat ik dezen doek ook niet mee zal nemen hij is te in het oog loopend. Ik zal hem aan jon vermaken. Adieu, Ralph. Hartelijk dank voor hetgeen je voor mij gedaan hebt." Met den eersten hartelijken handdruk, dien hij zijn peetekind ooit gegeven had, nam hij afscheid en de loop plank, die naar de boot leidde afgaande, verdween hij uit het gezicht. De koude wind streek over het water. Ralph huiverde, en was blij, dat hij den Schotsen mantel om zich heen kon slaan, toen hij op en neer wandelde om het vertrek van de Havreboot af te wachten. Het begon levendiger en drukker te worden, toen de reizigers uit den trein stapten. Hij stond in de schaduw naar het gewoel te kijken, terwijl een andere man, in sombere kleederdracht, oogenschijnlijk in dezelfde bezig heid verdiept was. Ralph was er van overtuigd dat het een detective was. Hij wikkelde de plaid vaster om zijn mond en trok zijn hoed diep over de oogen. De man keek hem van terzijde aan en kwam eenige passen nader, waarna de lust, om een guitenstreek uit te halen en te acteeren, alle andere bedenkingen overmeesterde, en Ralph, alsof hij eene vervolging wilde ontwijken, sloop achtjes in de duisternis weg, en verdween tusschen de menigte. De detective, wiens achterdocht opgewekt was, liep hem achterna, maar toen hij op eene plaats kwam, waar twee straten in tegenovergestelde richting liepen, werd hij voor een oogenblik van zijn stuk gebracht. Onder den overdekten ingang van een der huizen dicht bij, stond een jongmensch blootshoofd, en beschutte een flikkerende lucifer met zijn hoed, terwijl hij zijn pijp trachtte aan te steken. Hebt u hier ook een man voorbij zien gaan, in een sjaal gewikkeld vroeg de detective hijgend. »Hij is hier niet voorbijgegaan," zeide Ralph bedaard. De man liep de andere straat door en juist op dat oogenblik, deed zich een stoomfluit hooren en het spelen van een klok in de buurt, zeide Ralph, dat het kwart voor twaalf was en dat de boot naar Havre veilig onder weg was. Hij raapte bedaard den Schotschen mantel, uit het donkere hoekje van den ingang op, waar hij hem achter een pilaar verborgen had, en wandelde toen naar Port land Street terug, over Sir Matthew's lot nadenkend en zich verwonderd afvragend, welk nieuws de volgende ochtend zon brengen. Riveira, dien hij verantwoordelijk achtte voor de desor ganisatie van de Philippijnen. De minister van koloniën antwoordde dat de regeering niet verplicht is vorige mi nisteries te verdedigen. AEREENIOOB STATEN. Een telegram uit het AmerikaaDsche kamp aan de builen haven van Guanta namo, gedagteekend van 13 Juni, twaalf uur des mid dags, meldt Tot dusver hebben de marinetroepen zich uitstekend gehouden in den strijd, maar de toestand wordt ernstig, daar zij uitgeput raken doordat zij bijna voortdurend de aanvallen der Spanjaarden moeten afslaan. Zij zouden reeds vernietigd zijn, wanneer zij niet beschermd werden door de kanonnen der Amerikaansche oorlogsschepen. De Spanjaarden omringen het Amerikaansche kamp. Des nachts rukken enkelen door de bossschen op tot binnen dertig yards van het kamp. In het gevecht van Zondag nacht was de medewerking der opstandelingen niet be paald een succes, daar deze salvo's op de Amerikanen afgaven, van wie velen ternauwernood konden ontkomen. Volgens de laatste beriehten is de transportvloot van Tampa inderdaad vertrokken. Het vertrek dezer vloot die de grootste expeditie overbrengt welke sedert den Krim-oorlog over zee vervoerd is bood een indrukwek kend schouwspel aan. De vloot wordt begeleid door der tien oorlogsschepen. In twee rijen stoomden zij de baai uit. A T J E M. Het N. v. d. D. ontving den 14 het volgende tele gram uit Indië De Selimoen-colonne met de landingsdivisie marcheerde van Segli naar Kemala. De tweede colonne vertrok Oostwaarts en stuitte op versterkingen bij kampong Bambi, welke genomen wer den door de maréchaussées. Vijf minderen snauvelden gewond werd de 1ste luit. der inf. J. C. Lamster en acht minderen. De vijand liet 71 dooden achter. De hoofdtroepen marcheerden naar Glé Gapoei. 's-Gravenhage, 16 Juni 1898. TWEEDE KAMER. Aangenomen werd met 69 tegen 15 stemmen het voor stel tot den bouw van een pantserschip, na een protest van den heer van der Zwaag tegen deze nuttelooze uit gaaf, die beter besteed was aan de bestrijding van den vijand der armoede dan van een denkbeeldigen buiten- landschen vijand. Na goedkeuring van het ontwerp tot voorziening van de noordhollandsche kust is de Kamer gescheiden. Wordt vervolgd. De Sultan van Slak. Den 14 is de Sultan van Siak met zijn leidsman, den gepensionneerden assistent-resident Schouten, te Am sterdam aangekomen, met plan een drietal dagen te blijven. Daarna gaat de Sultan eerst naar Deventer, om fn de Koninklijke Tapijtfabriek de tapijten te bezich tigen, welke bestemd zijn voor zijn nieuw paleis en keert dan weer voor korten tijd naar Nijmegen terug en ver trekt vervolgens naar Londen. Haarlem. Het echtpaar A. van der Meer alhier herdacht op denzeliden dag zijn 50-jarig huwelijk zijn 50-jareu wonen in dezelfde woning en des mans 50-ja- rigen dienst bij denzelfden patroon. Zij hebben ongeveer 40 kleinkinderen. Harlngcarspel. Tot zetter voor 's Rijks directe belastingen in deze gemeente ter vervanging van den heer A. Borst werd benoemd de heer G. Groot. V oor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad zijn officiëel candidaat gesteld de heeren W. de Jongh, A. Kroon Az., J. Smit en J. Weel. De leverancie van 340 M3 grint, benoodigd voor het on derhoud der wegen iu de banne Haringcarspel is gegund aan H. de Boer, Oudorp, voor f 2 de M3., zijnde op één na de laagste inschrijver. Te Edam is Zondagavond de machinist A. M., van de Noord-Hollandsche Tramwegmaatschappij een zeer oppassend man bij het rangeeren oekneld geraakt tusschen do locomotief en de remise. Hij werd zwaar gekneusd opgenomen en wordt nn verpleegd ten huize van den machinist Kater. Zjjn toestand is tamelijk be vredigend. Aangaande den moordaanslag van J. S. op zijn vrouw in de Eriesche gemeente Éerwerderadeel wordt het volgende gemeld Na het plegen van de misdaad liep J. S. naar het kanaal en bracht zichzelf een wonde toe aan den hals, waarna hij in het kanaal sprong. Men snelde toe om hem te redden en toen hij op den wal was gebracht bleek hetdat hij zich met het mes ook in den buik had gestoken. Zijn toestand moet bedenkelijk zijn. De toestand der vrouw is bevredigend. Te Krommenie zijn de opcenten der gemeente op de personeele belasting dit jaar met 20 pet. verhoogd en van 80 op 100 gebracht. De gemeentezoo meldt mengaat zeer in bloei vooruit en telt bijkans 3000 in woners. De giftmenger Van Kampen te Sassenheim heeft berust in het arrest van het Gerechtshof te 's Graven- hage, waarbij zijn veroordeeling tot levenslange gevan genisstraf is bevestigd. Zaak der Gtebr. Hogerhuis. In het Paleis van Justitie is in haar geheel opge nomen de beschikking van den Officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwardenmr. G. J. Ph. Graaf Schimmelpenninckvan 6 Juni op de klacht van de moeder en de zuster der gebroeders Ho gerhuis tegen Gatze Haitsma (bij wien de inbraak te Brit8um gepleegd is). De Officier geeft in deze beschikking aan de klaagsters te kennen »dat uit de door den heer Rechter-Commissaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2