Agentschap-Levensverzekering. Spécialité fle Corsets Francais. Koper- Metaalgieterij i en Kindersciiorten. Aanbesteding. Comestibles- en Delicatessen-Mandei, HENKI BOSCH Zit- en 2 Slaapkamers, Advertentiën. Üitloting van Aandeelen, Oosterzijpolder. TIMMERMAN. HEARI BOSCH. LAAT 140, tegenover de Brillensteeg, ALKMAAR. GEOPEHT D op Donderdag 9 Juni. BURGERLIJKE STAND. loon Hl Oudegrackt D 11. ALKMAAR. HEDEN ONTVANGEN zeer fraaie keuze Garneeren, opmaken van fijne Schotels en braden van Hammen. gekookte Ham, Saucisse de Boulogne, Haagsche-, Brunswijksche- en Berliner-LeverworstKalfs-, Tong- en Boter- hammenworst, gerookte Zalm, Kreeften, Haring, Sardines enz enz. Hoo^htend' R. DE GROOT Mz. ter en componist nog ten beste gaf: »Wat ze zeggen" en ook hiermede evenals de dames en heerendie »Auf dem See" van Goethe en »'t Kroningslied" van Haverkamp zongen, den aanwezigen oogenblikken van oprecht genot verschafte. Na woorden van dank aan allen die er toe had' den bijgedragen dezen dag tot een aangenamen en zeker nuttigen te maken en eene herinnering aan de groote beteekenis van het aanstaande kroningsfeest, sloot de voorzitter, aan wien de heer v. d. Berg voor zijne uitstekende leiding aller hulde bracht de vergadering tegen vier uur. Toonkunst. Belangstellenden herinneren wij aan het Huishou delijk Muziekfeest, dat zaterdag, den 18 en zondag, den 19," te Bussum gehouden wordt, ter gelegenheid van de algemeene vergadering aldaar. De feestavond op zaterdag, waarop de opera »Orpheus", van Glück wordt opgevoerd, is voor leden der Maatschappij kosteloos toegankelijk op vertoon van diploma (niet-leden f 8.50); de kunstenaars- matinée op zondag, waarop o.a. de ballade »Snowa", van van Milligen wordt uitgevoerd, tegen betaling van f 2 (niet-leden f 2,50). Dameskaarten zijn verkrijgbaar resp. tegen f 3 en f 2. Onder de bijzondere voorstellen ter algemeene verga dering komt o.a. voor een aanvraag der afdeeling Utrecht, om een crediet van f 2800, ten einde in 1899 een groot driedaagsch muziekfeest te geven, terwijl, als deze aan vraag niet mocht worden toegestaan, de afdeeling Alk maar de voorkeur vraagt voor het houden van een huis houdelijk muziekfeest in hetzelfde jaar ter viering van haar 25-jarig bestaan. Aanbesteding. Bij de aanbesteding voor het verbouwen van perceel B 96, aan de Langestraat, voor rekening van den heer Hs. Nederkoorn onder beheer van den bouwkundige C. J. Ooms, werden de volgende biljetten ingeleverd J. Versteeg, Heiloo, f 1764C. Koreman, f 1750J. Dorregeest, f 1730 C. Grootegoed, f 1727 J. van den Idsert, f 1700; Th. Ph. van der Waal, f 1696H. Louw, f 1694P. van der Waal, f 1600W. Swager, f 1590 N. van der Voort, f 1545 A. de Mnnk, f 1537 S. Fraaijman, f 1390. Gegund aan den minsten inschrijver. De begrooting bedroeg f 1698. De barometerstand alhior, was 's morgens te 8 qui als volgt: den 15: 767.7 den 16: 767.4. Verkoop v. afbraak perceel a/d. Dijk. Bij den publieken verkoop van afbraak van het perceel aan den Dijk wijk C No. 13, kwamen ten raadhuize 7 biljetten in, als van: J. N. Schot, f 222 P. van Lienen f 203 H. Snijder f 203 A. de Munk, f 162 F. H. Ringers f 155; C. Grootegoed f 145; P. Koreman f129, allen wonende te Alkmaar. Aan den hoogsten inschrijver is de koop door den burgemeester toegewezen. GETROUWD. 15 Juni. Willem Barend Vernout en Geertrui Johanna Jacoba Pasman. GEBOREN. 14 Juni. Hondrik Martinus, z. van Martinus Christiaan Hoole en Aaltje Tin. 15 s> Gijsbertus, z. van Gijsbertus de Rie en Jo hanna Gesina Smit. 16 Jannetje, d. van Adrianus de Louw en Gezina Veth. OVERLEDEN. 14 Juni. Gerritje Folmer, echtgen. van Adrianus Ohlen, 39 j. Marius Oornelis Adrianus Reiziger, 28 j. en 8 m. 16 Helena, d. van Klaas Kager en Geertje Lukeu, 1 m. Laatste Berichten. Amsterdam, 16 Juni. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammen f 3.25 a 4.Friesche Fr. Jammen f3.25 a 4. Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.50 a 4.25, Pruisische roode f f 1.90 a 2.60, Andjjker Muisjes f 5.a 6.—, Westl. Zand f8.50 a 9.50. Nieuwe Malta f 0.12 a 0.16 per KG. Per Telegraaf. Hoorn, 16 Juni. Kleine kaas f 25,commissie f 23,— Middelbare f Aangevoerd 425 stapels, wegende 146007 Kg. jllIiTKSPiX 15 Juni. 16 Juni. Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oot. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a, frs. 500 met id Rusland, Binnenlandse!)e 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 le&2eser.l Jan. 1 Apr. 1 JulilOct. dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov dito, 1889 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv. leening dito, Douane Obl dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881.... N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsck. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250. dito, Ned.-Zuid-Afr 1889 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig dito, id. a R 125 dito, Fastowo Spw. Mij., dito dito, Iwang. Dombr. Oblig dito, Transeaus. Spoorweg-Oblig dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625 Amerika, Atchisou Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Blo Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasbv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 HongarijeTkeiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten dito, dito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij pCt. 24 3 3 5 5 5 5 5 3 4* 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 'TV 9714 97t% 85 84* 84# 84# 17f 27 A 64J 97# 98 95| 1014 81* 10314 34 89 93 22 107# 34 97# 32# 98 594 474 42# 83 589 109 112 33 90# 89 55# 57# 157 98# 87 76# 984 97# 97 A 1214 904 13 A 104 52 llïA 86 18* 109# 117 136 118 161# 144" 182 158# 26 A 1924 97# 97A 84 J 84# 84# 17* 274 68# 97# 101« 103A 33 894 !A 108# 34 324 45| 83 590 109# 112 89# 57la 764 Voor een te ALKMAAR vacant komend Agent schap eener sedert vele jaren bestaande, gunstig bekende Maatschappij van Levensverzekering, die zoowel groote als kleine posten sluit, worden SOIdLICITAATENT opgeroepen. Borgstelling door storting van f250, is vereiscbte. Franco brieven, met alle inlichtingen, welke tot aanbeveling kunnen strekken, worden ingewacht on der letter H. B. bureau dezer coarant. VËKDKONKfiiVOOaD 63. GEVRAAGD voor 2 jonge Damesuit den netten standb. b. b. h. h., eene gemeubeleerde met aparte bediening of huiselijk verkeerbij nadere overeenkomst te bepalen. Tnsschen 30 A 3® gld. per maand. Br. lett. K. K. bureau dezer coarant. 89# 13 901 13« 12# _8# 52 136 118# 160 144 184 MADRID, 15 Juni. De regeering heeft net volgende telegram ontvangen van generaal Augnsti, kapitein-gene raal der Philippijnen, gedagteekend van 8 Juni: »De toestand is nog altijd zeer ernstig, de vijand om singelt de hoofdstad. Ik heb mijn troepen laten terug trekken om ben te concentreeren binnen de linie van het blokhuis, welke bij gedeelten versterkt is door loopgra ven. De gemeenschap is nog altijd verbroken. Ik verwacht generaal Marret met versterkingen, maar heb van hem geen tijding. De blanke bevolking der voorsteden vreest door de opstandelingen vermoord te zullen worden en geeft de voorkeur aan de kans van een beschieting, wes halve zij zich teruggetrokken heeft binnen de versterkte omheining. Men weet niet wanneer het bombardement zal beginnen." MADRID, 15 Juni. In den nacht van Maandag is een Amerikaansch schip de baai van Santiago de Cnba genaderd; de batterijen gaven vuur, waarop het schip moest afdeinzen. Dinsdag scheidden een kruiser en een adviesjacht zich af van het gros van het Amerikaansche eskaderzij stoomden naar den ingang van de baai en losten zestig kanonschoten op de batterijen, zonder echter eenige schade aan te richten. Nléllne treedt af. PARIJS, 15 Juni. Bij den ministerraad op het Ely- sée bood minister-president Méline den heer Fanre het ontslag van het geheele kabinet aan. De president nam het ontslag aan, en droeg aan het ministerie op de re geering te blijven waarnemen totdat een nieuw kabinet zal zijn gevormd. Aanslag op een gezantschaps-secretaris. LONDEN, 15 Jnni. Buiten het Dnitsche gezantschaps hotel loste hedenmiddag een Engelschman, Trodd geheeteu, een revolverschot op graaf Von Arco-Valley, den secre taris van het gezantschap. De graaf werd licht aan den rug gewond. Trodd loste nog een schot op den politie agent, die hem gevangen nam. Hij weigert de reden van zijn daad op te geven. Schagen, 16 Jnni. Aangevoerd 5 paarden f 100 a 225, 2 stieren f 70 a 100, 10 Geldekoeien f 100 a 130, 20 vette koeien f 150 a 190, 45 kalfkoeien f 100 a #60, vaarzen 5 pinken f 40 a 70, hokkelingen f a —0, 20 nuchtere kalveren f 6 a 14, 190 schapen f 14 a 24,50, 640 lammeren f 6 a 11,—42 magere varkens f 12 a 16, 14 vette varkens f 0.30 a 0.34 p. P., 63 biggen f 5 a 9,3000 kop boter, per P. 35 a 45 ct., 10.000 kipeieren f 2.25 a 2,75, 8.000 eenden dito f 2,90 per 100. Na een langdurig doch geduldig lijden overleed heden, tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en klein kinderen mijn innig geliefde echtgenoote NTEEETJE DIEI'iJIElllR in den ouderdom van ruim 60 jaren. Westgraftdijk, 12 Jnni 1898.S. DE GEUS. Heden overleed te Scherpenzeel mijne geliefde Zuster, Mejuffrouw ADRIANA TEN BROEK, in den ouderdom van 66 jaren. Wed. H. HOLSMULLER—TEN BROEK. Alkmaar, 13 Jnui 1898. Voor een flinkeeerlijke WEDUWE wordt beleefd werk gevraagdhetzij een paar wasschen aan huis of werkhuizen. De meest voldoende getuigschriften wor den desverlangd gaarne gegeven. Franco brieven, letters H. O., bureau van dit blad. De Secretaris-Penningmeester van den Oosterzijpolder maakt bekend, dat van de geldleening, groot f 20.000, aangegaan den lsten Juli 1880, de Aandeelen Ns. 2 35 *36 en 41? zijn uitgeloot en betaalbaar zijn gesteld den lsten Juli aan het Noordhollandsch Landbonwcrediet. Heiloo, 16 Juni 1898. B. C. VAN MERLEN. Door den bouwkundige A. VIS te Oudkarspelzal op Dinsdag 21 Juni 1898 worden aanbesteed; Met amoveeren en wederopbouwen van een WODK- en MOFFIEHUIS voor den heer Jb. Blom te Broek op L&ngedijk alwaar van heden af bestek en teekening ter inzage liggen. TTT A A "D houdt gij uw thee of kof AJAXv 0p warm Op een pe- troleum-komfoortje Dat is niet zonder ge vaar. Op een spiritns-lichtje Dat geeft èf te veel warmte, of waait bij 't minste tochtje nit. Op een patentolie-lichtje Zindelijk in 't gebruik is dit laatste niet. Verkade's Wax ine Theelicht bestaat nit een blokje waxine met pit. Men brandt het in een glaasje, t Kan uitgeblazen en weer aangestoken worden. Het is een volkomen zindelijk en veilig, daarbij zninig en practisch theelicht. Aan één doos heeft men weken genoeg. Prijs per doos 12 lichtjes 35 cent. Glaasje 7 cent (slechts éénmaal aan te schaffen). Verkrijgbaar bij A. H. J. van DAALHOF. C. KEG. H. C. F. W. SPILLENAAR. Heden overleed zacht en kalm doch na een lang durig en smartelijk lijden, m den ouderdom van 39 jaren, mijn geliefde echtgenoote OERR1TJE FOIiMER mii nalatende een jongentje van bijna 2 jaar oud. Alkmaar A. OHLEN 14 Juni 1898. Hoofdonderw. R. O. G., Alkmaar. ■Voor VAST WERK wordt gevraagd een jong bekwaam Eenige kennis met m achinewer k strekt tot aan beveling. Brieven onder letter A. bureau dezer Courant. Ondergeteekende beveelt zich aan voor het gieten draalen enz. van alle soorten koperwerk en meta len voor molenwerken, machlnerlën, scheeps bouw enz. Neemt ook bestellingen aan voor alle soorten gietwerken van ijzer naar modellen en teekening tegen concurreerende prijzen. J. C. SCHOONEMAN. NPEC1AL1TE1T IN: BILLIJKE PRIJZEA. Steeds versch en prima kwaliteit. Ondergeteekende heelt de eer het geachte publiek van Alkmaar en ENVIRONS mede te deelen, dat hg zijne zaak in FUSE VLEEICHWAREA, le qualltelt, heeft Hii neemt de vrijheid zich bij UEd. beleefd aan te bevelen, hopende door eene nette bediening zich ieders gunst en vertrouwen waardig te maken HesteHlngen worden, op verzoek, dagelijks aan huis opgenomen en uitgevoerd. Op aanvrage gedetailleerde prijscouranten gratis en franco verkrijgbaar. Drukkerg v. .Sc^ms. Oostor Zoon Alkmuur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4