Nederland. Ingezonden Stukken. bevonden IToorwerpen. Stadsbericiiten. doen bedaren. De Jezuïeten zijn gevlucht naar de provincie Latanzas en de geestelijken naar de provincie Laguna. Men gelooft, dat de capitulatie van Manilla eerst zal plaats hebben als de Amerikanen aangekomen zijn, om de wettigheid der bezetting te verzekeren. VERKENIGBE STATEST. Volgens een telegram gedateerd van den 16 van de persboot voor Santiago is het bombardement Donderdagmorgen voor de derde maal gedurende een uur herhaald. Het vuur was gericht tegen de batterijen ten westen en ten oosten van den ingang der haven. De westelijke batterijen zijn bijna geheel vernield. Men gelooft dat het verlies der Spanjaarden ernstig is. De Amerikanen hadden geen verliezen. De Spaansche kanonnen werden tot zwijgen gebracht. De volgende bijzonderheden over dit bombardement werden te New-York ontvangen van de persboot Dauntless" voor Santiago De schepen van admiraal Sampson stoomden tot minder dan 3000 yards van de kust. Toen de aanval begon was de vloot opgesteld in een halve maan met de zwaarst gewapende schepen in het midden. Bij het begin van het bombardement schoot de kanon neerboot Vesuvius" uit een pneumatisch kanon drie bommen, elk geladen met 250 pond schietkatoen over de versterking heen, met het doel twee Spaansche torpedo jagers verderop in de baai te vernielen. Het is niet bekend of zij doel troffen. Een derde bom echter sloeg een groot gat in den wal van een klein eiland in den ingang van de haven, Cayo Smith geheeten. Gedurende twee uren hield het bombardement van de Amerikaansche schepen voortdurend aan en volgden de schoten elkaar snel op. Men schat dat meer dan 5000 projectielen werden geworpen. Geen Amerikaansch oorlogschip werd geraakt noch iemand gedeerd door het vuur van de Spaansche batterijen. Op het fort Morro werd niet geschoten omdat men meende dat luitenant Hobson en de overige bemanning van de »Merrimac" daar gevangen zitten. Alle kanonnen van den vijand werden door het vuur der Amerikanen tot zwijgen gebracht. De transportvloot is den 15 uit Tampa naar Cuba vertrokken. A T J E H. De Regeering ontving den 17 het volgende telegram: Heden den twaalfden dezer is de colonne van kolonel Van Heutsz van Koeto-Poetos door het gebied van Toe koe Bintan Keumangan en over Tjot-Moeroeng naarKe- mala Raja getrokken en de colonne van overste Willems van Segli door het gebied van Toekoe Bintara Soervi Sama Indra eveneens naar Kemala Raja alwaar beide colonnes den 14den aankwamen. De eerste colonne onder vond weinig tegenstand. Toekoe Oemar is gevlucht. Ge sneuveld een en licht gewond zeven militairen beneden den rang van officier. De vijand had een twintigtal doo- den. De tweede colonno ondervond geen tegenstand. Den vijftienden zijn beide colonnes naar Mehtareum getrokken Laatste Berichten. MADRID, 16 Juni. De gouverneur van Santiago seint dat bij de beschieting door de Amerikaansche schepen duizend projectielen op de stad werden atgeschoten. En kele Spaansche granaten vielen op de vijandelijke schepen. De verliezen aan Spaansche zijde bedragen drie dooden en 21 gekwetsten, waaronder twee officieren. Het Spaan sche eskader heeft niets geleden. Het bombardement was gericht tegen de geheele kuststreek tusschen Santiago en Aguadores. Het reserve-eskader. MADRID, 17 Juni. Het gerucht loopt, dat het eska der van admiraal Camara naar Boston zal gaan om een paar Amerikaansche havens te bombardeeren. Volgens andere berichten zou het naar de Philippijnen vertrekken. GIBRALTAR, 17 Juni. Het reserve-eskader zette koers in oostelijke richting. WASHINGTON, 17 Juni. Admiraal Dewey seinde aan den minister van marine Long uit Cavite van 12 Juni Sedert mijn telegram van 3 Juni is de toestand niet veel veranderd. De opstandelingen zetten de vijandelijkheden voort en hebben feitelijk Manilla ingesloten. Zij maakten 2500 Spaansche gevangenen, die zij op de meest humane wijze behandelen. Het ligt thans niet in mijn bedoeling mij van de stad meester te maken. Twaalf koopvaardij vaartuigen, die vluchtelingen aan boord hebben, liggen met mijn toestemming in de baai voor anker, onder de bescherming van de onzijdige oor logsschepen. De gezondheidstoestand van het eskader is uitstekend. De commandeerende officier van het Duitsche eskader, admiraal Diederich, is heden aangekomen. Er liggen thans in de haven een Japansch en een Pransch oorlogs schip, benevens twee Engelsche en drie Duitsche oorlogs schepen een vierde Duitsche oorlogsbodem wordt ver wacht. Voorziening in de verdediging van de Noordzeekust in de provincie Noord-Holland tusschen de Heldersclie en Hondsbossche Zeeweringen. In de Tweede Kamer is den 16 een gewichtig punt tot beslissing gebracht. Na een zeer kort debat en zon der hoofdelijke stemming werd goedgekeurd het voorstel der regeering om tot eene behoorlijke regeling te geraken in de bekende quaestie van de voorziening in de verde diging van de Noordzeekust in de provincie Noord-Hol land tusschen de Heldersche en Hondsbossche zeeweringen. Volgens het aangenomen wetsontwerp zullen voortaan van Rijkswege worden aangelegd en onderhouden al de werken noodig voor de verdediging van de geheele ge noemde kuststrook. Hiervan is de zoogenaamde »zeewe- ring van Callantsoog" reeds in 1876 in beheer en onder houd bij het Rijk teruggenomen. Het ligt nu echter allerminst in de bedoeling, dat het Rijk geheel alleen de kosten van de noodige werken en het onderhoud voor zijn rekening zal nemen en houden. Dit is wel het geval met het gedeelte der kust benoor den de »zeewering van Callantsoog". De zoogenaamde Koegras-zanddijk is op kosten van don lande aangelegd. Ook om andere redenen zal deze veel besproken Koegras- zanddijk met de daarvoor opgestoven duinen als zeewe ring ten laste van het Rijk komen en blijven. Volgens de Regeering gelden deze argumenten echter niet voor het deel der kust tusschen het noordelijk uit einde van den Koegra3zauddijk en de Heldersche zeewe ring. In het belang van de eenheid van beheer wordt ook dit gedeelte in het Rijksbeheer begrepen. Daarente gen zal dan de zeewering van Callantsoog weder aan dit gedeelte onttrokken worden, en gaan behooren tot het kustwerk waarvoor de Staten van Noord-Holland hoofd zakelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit laatste gedeelte zal zich dus uitstrekken van de zuidelijke grens aan den Koegraszanddijk tot aan de Pettemerzeewering, die weder geheel onder beheer en ten laste van het Rijk is. Doch hoe zijn nu de lasten geregeld voor de zeewe ring, die niet in hoofdzaak ten laste komt van het Rijk Op dit punt is eene overeenkomst aangegaan met de Staten van Noord-Holland. Er schijnen onoverkomelijke hinderpalen te bestaan om de voorziening bij wijze van waterschapsvorming behoorlijk te regelen. Daarom neemt het Rijk de verdediging ook van dit kustwerk geheel op zich, doch met zeer aanzienlijke bijdragen van de provincie en de belanghebbende gemeenten. In de kosten van aan leg en onderhoud ten behoeve van dit gedeelte werden door de provincie Noord-Holland, behalve jaarlijks eene vaste som van f 2500, tweederde gedeelten van hetgeen daarboven wordt uitgegeven, bijgedragen. De provincie zal dan een gedeelte harer uitgaven voor dit doel ver halen op de direct belanghebbenden. Yan de oppositie, die zich blijkens het Yoorloopig Ver slag tegen deze schikking in de afdeelingen had doen hooren, is bij het openbaar debat verder niets gebleken. De heer Conrad, de eenige die aan het debat deelnam, was mot de geheele regeling zeer ingenomen. Hij vroeg slechts enkele inlichtingen aan den minister van water staat omtrent het eigendomsrecht op de duinen van Cal lantsoog, die door dezen Minister, wegens hangende ge schillen niet afdoende beantwoord konden worden, en daarmede was de geheele geschiedenis uit. (Handelsblad.) Hen Haag. Den 16 werd op het Malieveld pa rade gehouden voor den luitenant-kolonel van het Indi sche leger Otken, wien door den gouverneur der residen tie, generaal Doorman, het ridderkruis 4de kl. der Mili taire Willemsorde op de borst werd gehecht wegens het als commandant van het 6de bataljon infanterie op 6 Mei 1897 te Atjeh heldhaftig ageeren bij de bestorming eener vesting van Panglima Polim onder moeilijke om standigheden, waardoor de vijand zijn uiterst verdedigde stelling moest prijsgeven. Generaal Vetter woonde de plechtigheid bij. Amsterdam. In de Drie-engelengang, een nauwe gang, uitkomende op de Lindengracht, is den 16 een muur ingestort. Daarnaast moest geheid worden, en men merkte, dat in genoemde gang de muur zwak stond. Er werd besloten den muur te stutten, maar plotseling stortte hij met een zwaren slag in. Een bejaarde vrouw en een kind vielen met den instortenden muur mee. De vrouw brak haar sleutelbeen en het meisje werd licht aan de hand gewond. Den 16 is 's avonds brand ontstaan in de werkplaats van het rijwielmagazijn der firma van Walewijk Co. In die werkplaats ontstond de brand, doordat de bediende, de 18-jarige van Gelder, het ongeluk had een gloeiend stuk metaal op een kruik met benzine te laten vallen. Hij kreeg daarbij een brandwond aan zijn been, zoodat hij per brancard naar het gasthuis gebracht moest worden. De heer van Walewijk had zijn eigendommen voor f 10.000 verzekerdde fietsen van de klanten, welke karretjes als een hoop oud ijzer in de verkoolde over blijfseleu van het loodsje lagen, echter niet. Barslngerhorn. Te Kolhornis het ansjo- vis-visschen nog in vollen gang. De vangst wordt wel minder, de hooge prijs maakt echter dit werk nog zeer winstgevend. Beide alhier bestaande zouterijen zijn dan ook nog in werking. De geepvisscherij is geëindigd, wel werd nog gevangen, maar de prijs is te sterk gedaald. Te K o 1 h o r n zal op den Kroningsdag, in de n. h. kerk, door ongeveer 180 zangers en zangeressen worden uitgevoerd de Koninginnen-Cantate, van Joh. W. Wen- sink. Eenige brooddronken personen te Achterveld, bij Barneveld, hebben zich schuldig gemaakt aan ernstige mishandeling van een arme, oude vrouw, die van haar verstand beroofd is. Zelfs vrouwen moeten aan de mis handeling deelgenomen hebben. Door de politie wordt een streng onderzoek ingesteld. Enschede. De werklieden der gemeentelijke gas fabriek zullen tegen invaliditeit en ongelukken verzekerd worden. Hondsdolheid. Deze week vertoonde een hond, gespannen voor een karretje, te Schagen (Lagedijk) teekenen van honds dolheid. De eigenaar poogde door middel van koud wa ter-begietingen de ziekte te stuiten, doch zonder gunstig resultaat. Het dier moest worden afgemaakt, en werd op een nabijzijnd erf begraven. Kermis te Schagen. De kermis alhier gaat elk jaar vooruit in het aan tal groote vermakelijkheden, dat hier een plaatsje en een winstje tracht te vinden. Yoor dit jaar is er opgesla gen een groot circus van Roberti, werkeude met 14 paarden en 20 personen. Bovendien staat er behalve de reeds in een vorig blad genoemde tenten en molens een panopticum van Geissler uit Hannover met meer dan 300 wassenbeelden, een tent met allerlei machines in 't klein, de tent van David Tobias Bamberg en vele mindere bezienswaardigheden. De tooneelgezelschappen van W. Hart en B. Delmonte zullen des avonds de ker- mislustigen zoo goed mogelijk trachten te vermaken. Akersloot. Aangenomen de toezegging van be roep naar de ned. herv. gemeente door P. S. Knipscheer, cand. te Amsterdam. St. Pankras. Den 14 is in deze gemeente weder begonnen met de afslag-markt van aardappelen en andere veldvruchten. Dien dag werden aangevoerd 67 mandjes aardappelen; hoogste prijs f 2 per 171/2 Kg.; den 15 werden aangevoerd 50 mandjes: hoogste prijs f 1.90; den 16 was de aanvoer 38 mandjes: hoogste prijs f 1.75 den 17 werden aangevoerd 183 mandjeshoogste prijs f 1.85 en 100 bos wortelen, die voor f 1.80 werden verkocht. Hooiland. Spanbroek. In onze streken, het zoogenaamde hoogeland" van de Yier Noorderkoggen, staan de hooi landen uiterst gunstig en is de hooioogst voortreffelijk. De veelvuldige regens van voor eenigen tijd deden onzen weilanden recht goed, zoodat ouden van dagen zich niet kunnen herinneren de hooiwagens omstreeks dezen tijd te hebben zien rijden. Vlekziekte en Petroleum. Mijnheer de Redacteur Heb de goedheid een plaatsje te verleenen in uwe courant voor onderstaand schrijven eene waarneming die ik gaarne algemeen bekend zou wenschen omdat dit misschien van veel belang voor den veehouder zal kunnen zijn. Die waarneming betreft de zoo gevreesde en voor den veehouder zoo nadeelige ziekte onder de varkensde vlekziekte. In het kort vermeld komt het feit der waarneming hierop neer Vele jaren heeft schrijver dezes varkens gemest en steeds met het beste gevolg en nimmer is de vlekziekte onder de biggen, door hem gemest, voorgekomen niet tegenstaande in zijne woonplaats de varkensziekte vrij hevig woedde en in zijne omgeving bijna alle varkens tengevolge dier ziektemoesten worden afgemaakt of stierven. En welk feit stond hiermede toevallig in betrekking Een zeer klein houten schuurtje of hokdat vroeger voor bergplaats van petroleum dienst deed en waarin eens een vat petroleum met ongeveer 100 liter vocht was leeggeloopen, omdat men, bij en na vulling van een busverzuimd had de kraan dicht te draaienwerd door mij bestemd om dienst te doen als varkenshok. Men begrijpt, dat de grond waarop het schuurtje stond, de vloer en de wanden van het hok nu als het ware met petroleum waren gedrenkten dat in en om het hok een sterke petroleumlucht werd waargenomen. In dit varkenshok nu gelukte de proef om varkens te mesten niet alleen best want van vliegen of andere insecten hadden de biggen geen hinder maar bleven zij ook bevrijd van de vlekziekte of de zoogenaamde var kensziekte. Ja, het is zelfs voorgekomen, dat veehouders, die pas hunne varkens hadden moeten afmaken, wegens het lijden aan de ziekte zich ten zijnent vervoegden, quasi uit belangstelling, en dan zijne varkens met hunne besmette handen betastten, terwijl niettegenstaande een en ander zijne varkens van de ziekte verschoond bleven Na de vermelding van deze waarneming, wil schrijver dezes nu eene vraag laten volgenKan de petroleum dienst doen ter voorkoming van de vlekziekte onder de varkens Hij gelooftdat de veehouder de oorzaak der ziekte, dat is de bacil of bacterie der vlekziekte kan onwerk zaam maken, steriel maken, of vernietigen door opzet telijk eene sterk met petroleum bezwangerde lucht of atmosfeer in en om het varkenshok aan te brengen. Dat effect zou kunnen worden verkregen door eenmaal per week een of twee liters petroleum te bezigen, om daarmede het hok, voornamelijk de vloer en de wanden te besprenkelen en te borstelen. Veehouders, neemt er eens eene proef meê, de kosten zijn geringtegenover het groote voordeel dat ge er allicht door kunt verkrijgen Met dank voor de opnamemijnheer de Redacteur, heb ik het genoegen met hoogachting te zijn Alkmaar, Uw dw. dr., Juni 1898. C U L T O R. Zegt het voort Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur: Een vrouwenzak, waarin een portemonnaie, twee rozen kransen, een pakje inh. borstrok enz., een haan, een puckhondje, een muilkorf, een onderstukje van een oor belletje, ceintuur met geps waaraan een medaljon, een verguldfbroche, een tabakspijp, een gouden vingerringetje, een fantasie speldje, een nikkelen hondenhalsband, een ring met sleuteltjes, een portret van H.M. de Koningin, een r.c. katechiseerboekje. Alkmaab, De Commissaris van Politie voornoemd, 17 Juni 1898. 8. M. S. MODDERMAN Jr. De heer N. J. J. Kafeber, ambtenaar ter secre tarie alhier, slaagde den 16 te 's-Gravenhage voor het examen van aspirant gemeente-secretaris. Men verzoekt ons mede te deelendat zondag, den 19, in de kerk der evang. luthersche gemeente, de dienst niet zal worden vervuld. Alkmaarschc Zweminrichting. Van 11 tot en met 17 Juni zijn gebruikt 399 baden, waarvan door heeren 229 dames 10, weezen 20 en onvermogenden 140. Hoogste temperatuur 73°, laagste 64° Fahrenheit. Drukste dagen 11 en 13 Juni met 156 en 67 baden. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 uur als volgt: den 17: 761.5 den 18: 766.5. Geslaagd voor het examen, afgenomen door de Vereeniging van leeraren in boekhouden enz. te Am sterdam, op 6, 7 en 8 Juni j.l., onze vroegere stadge- noote, mej. J. v. d. Pol, te Schoorl. „Klein, maar dapper." Het plan bestaat, dat eenige knapen van 812 jaren, in navolging van Amsterdam en Edam, een ba taljon »Klein, maar dapper" zullen vormen, om met de Kroningsfeesten geregelde kindermarschen door deze ge meenten te houden, onder commando van de aspiranten der »Alkmaarsche Turnclub," die de leiding op zich ne men. Jongens van genoemden leeftijd kunnen ter deel neming onder bepaalde voorwaarden betreffende een een voudig uniform, aangiften doen tot 1 Juli, alle werkda gen, tusschen 67 uur, 's avonds, ten huize van H. van den Berg Jr., Doelenstraat. Den 15 Juli beginnen de marschoefeningen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2