Grasverpachting H. SCflOOIOïEN, leiiMmker, UITVERKOOP. ITUHHUISD Onbestelbare brieven, Beurs- en Marktberichten. Advert entièn. Opheffing-Faillissement. te EBILOO, Notaris BACKX. J. de Lange Corn°. Jolis. Zn. UITSTAFJ'BS Per stukPrijs 5 cents. "PÏANINO. C. Bechstein. WIJWHAETBEIL. TIMMERMAN. Kozen Siozen Rozen en Mode-Snijbloemen. Wed. J. EMEIS, Alle laatste LAPPEN van Katoentjes, Japonstoffen enz. worden vanaf lieden voor ongekend lage prijzen finaal uitverkocht. De nog in voorraad zijnde Vitrages worden voor elk rede lijk bod opgeruimd. RITSEVOORT B. H. AULBERS RITSE VOORT A 9. A 9. 8. BURGERLIJKE STAND. m loot# Hf 86# 57ft rm De Jaarlij kscke BÖekk. HERMs, C0STERA Z00K, Alkmaar. met de HOLE. IJZ. SP00RWEG-M1J. lo. HAARLEM en omstreken. 20. APELDOORN en 3o. ALKMAAR en ZAANDAM en de Zaanstreek. Ieder met 6 illiistratiën en wandelkaartje. Ij Al "X" "7 W. M. H. PELS, Koorstraat 25-26, Alkmaar. Van af heden groote voorraad BOUOUETBINDERIJ. BLOEMISTERIJ. Firma W. II. VAN WEEDE. Stoomtrasmoien. S c h e 1 p k a 1 k f a b r i e k. W. F, STOEL «Sc ZOON. ALKMAAR. Muziekuitvoering Stedelijk Muziekkorps. Door het stedelijk muziekkorps zullen op zondag den 19 des avonds te 7 uren in den Stadshout de navolgende stukken worden uitgevoerd »Soldatenleben", Marscli van M. Schmeling. »Ouverture imltalienischenStile" Pr. Schubert. >Un jour de föte", divertisse ment champötre Fantaisie op motieven uit de opera »Le bal masqué" oooOo Ouverture zur Oper »Don Juan" Grand air de l'opéra »Grétzy a Fontainebleau" Fantaisie op motieven uit de opera »Der Freischtitz". »Estudiantina" Walzer liber spanische National-Melodiën »Eine Concertreise", Melodiën- schatz 1 2. 3. 4. 5. 6. M. Krein. G. Verdi. W. A. Mozart. G. Camaüer. C. M. v. Weber. E. Waldteufel. A. Eeckling. verzonden gedurende de le helft der maand Mei van het postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders G. Beute en C. Brouwer, Amsterdam Bonten, Dord recht; A. de Jong Buitenland: F. Meurs, Pretoria. Hinderwet. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS van Alkmaar hebben bij hun besluit van 15 Juni J.l. No. 6 aan J. C. SCHOONEMAN alhier vergunning verleend tot het oprichten van eene kopergieterij in het perceel aan de Oudegracht, wijk D Nr. 11 sectie B Nr. 3208. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 16 Juni 1898. C. D. DONATH, Secretaris. BE VOLKI» Onderstaande personen worden in hun belang dringend uitgenoodigd, zich ten spoedigste aan te melden ter ge meente-secretarie (Afdceling bevolking) Pieter van Leeuwen, (bij J. Verwey, Kaspolder)laatste woonpl. Nieuwer-AmstelCornelia Ferree, 1. w. Gronin gen J. Wever, 1. w. Apeldoorn 0. C. Ohmstede, wed T. A. Pool, 1. w. Hoorn K. Buijs, 1. w. Helder. ONDERTROUWD. 16 Juni. Theodoras Hubertus van Beneden wonende in de aid. Batoe Bahara (O.-Indie) en Margaretha Elisabeth Potte Alkmaar. OVERLEDEN. 16 Juni. Willempjen van der Linde, wed. van Johannes Doorewaard63 j. AM»T«sl2&S»A.M Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. 5 dito, dito April-Oct.. 5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4# Rusland, Binnenlandse!)e 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sck. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3# N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsck. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250 dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4# dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v, Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Tkeiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 17 Juni. 18 Juni pCt. 85ft 97ft 90Ü 85# 84 J 84# 84# 85 27 A 64 A 96# 98# 95# 101# 81# 103A 3 If 89# 93 22A 1071 34# 97# 32 A 98 59# 46 41# 83 589 108-Ü 112 33 90# 90 55 57tt 157 98 A 87 76A 98# 89# 97# 97## 13 91 14A 12ft 104 53# 18 110 116ft 135# 118# 160 144 182 80# 158# |157# 26 - 179# 171 86# 97f 97 84# 84# 17ft 27# 64ft 97# 98# 101# 103# 32# 34# 47 40 83# 588 HO# 112 87# 76# 89i% 99 13 14ft 53 11 TV 118# Alkmaar, 17 Juni. Kleine kaas f 25.— commissie f 24,Middelbare f 24.50 Gras. Aangevoerd 635 stapels, wegende 217419 Kgr. Alkmaar, 17 Juni. Aangevoerd 100 mudden. Tarwe, f 9.50 a 9.75, rogge f 0,a0.— gerst f 0.a 0. id. chev. f6.40 a 0.haver f 3.85 a 4.25, paarden- boonen f 5.90 a 0.bruine dito f 8.50 a 9,50, citroen, dito f 12.— a 0.duiven dito f 6.90 a 0.—witte dito 11.ageel mosterdzaad fa kar- weizaad f a 0.0, erwten: groene f 10.a 13. grauwe f 18.a vale f 0.a blauw- maanzaad f Alkmaar 18 Juni. Aangevoerd 15 paarden f 60 a 250 18 koeien en ossen f70 a 180, vette kalv. fOa per P. f 0.a 0.37 nuchtere id. f 6 a 14, 0 vette schapen f a 0, p. P. f0,a 0—47 magere id. f 14.a a 20,0 vettë varkens a ct. per K.G., 75 magere id. f14.a 17.4 bokken en geiten f 2.-- a 6. boter, per P. ('s middags 12 nnr) f 0.45 a 0.475, kip eieren f 0.75 a 0.87s, per 25 st. eenden dito f2.90 a 0. 188 biggen f 6,a 10.0, 4 kleine bokjes f0.40 a 0.75., 85 lammeren f7.a 12.0 Ezels f a Amsterdam, 17 Juni. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammen f 3.25 a 3.50, Friesche Fr. Jammen f2.25 a 3.25 Zeenwsche Spnische Jammen f 3.a 3.50, Pruisische roode f f 2.a 2.50, Andijker Muisjes f 5.50 a 6.80, West!. Zai d f5 .60 a 6.—. Nienwe Malta f 0.10 a 0.15 per KG. Leiden 17 Juni. Aangevoerd 471 runderen, 211 kalve ren, 1074 schapen, 12 paarden 1 23.a 85 0 veulens 28 stieren f 57 a 198, 90 vette ossen en koeien, f 115 a 242, per P. 52 a 64 ct., 72 varekoeien f 92 a f200, 20 graskalv. f 18 a 52, 106 vette kalveren f 24 a 75, por P. 50 a 70 ct., 105 nuchtere id. f 4.a 16. 974 vette schapen f 15.a 29.p. P. 38 a 42 et. 100 weide-schapen fll a 23, 1709 lammeren f 5.75 a 13.25 225 magere varkens f 14 a 30 430 biggen,, f 5.a 13.261 kalf- en melkkoeien f 100 a 240. De handel was vlug. Hoorn, 17 Juni. Aangevoerd 261 schapen f 18 a f26. Handel matig. Hoorn 18 Juni. Aangevoerd tarwe f 11.a 11,50, Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,25 a 4,75, Haver f 4.— a 4,25, witte erwten fOagroene dito f,a granwe dito f 20,a 25,vale dito f a Bruine boonen f 8.a 8,50, Karweizaad f 31 koeien f 190 a 200, 39 schapen f 20 a 26,34 Lam meren f 8 a 12, 13 kalveren f 7 a 15,26 varkens f 15 a 25, 0 zeugen f a 78 biggen f 7,a 10, kipeieren f 3,a 3,25. eenden dito f a per 100 4650 kop boter f 0,45 a 0,47s p. K., 15 paarden f 100 a 300. Get rouwd: OORNELIS BOTS te Alkmaar en ALIDA C. ZUURBIER, diemede namens wederzijdsche familiehunnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Beemster15 Juni 1898. Tot onze diepe droefheid overleed heden onze geliefde zoon en broeder MARINÜS CORNELIS ADRIANUS REIZIGER in den ouderdom van 28 jaren. Alkmaar, 14 Juni 1898. Uit aller naam, Wed. C. J. REIZIGER—Müller. Voor de vele blijken van belangstelling, gedurende de ziekte en na het overlijden van den Heer JOHANNES JACOBUS HULSKAMP ondervonden, betuigt de onder- geteekende ook namens de familie zijn oprechten dank. Alkmaar, A. J. M. KEIJSPER, 17 Juni 1898. Exec. Testr. 1» .4 M H NTl I tl H Ondergeteekende betuigt haren hartelijken dank aan familie en buren en voornamelijk aan den WelEdel Zeer geleerden Heer Dr. Th. A. VAN PB1T, alhier, voor de hoogst zorgvuldige en bekwame behande ling, gedurende de ziekte en operatie van haar dochtertje, waardoor dit laatste thans van eene ernstige ziekte is hersteld. Bergen, Juni 1898. Weduwe KERSSENS. Bij beschikking van de Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar, dd. 16 Jnni 1898, is het faillissement van CORNELIS KLA VER, vroeger broodbakker te Schermerhorn, nn zonder beroep te Alkmaar, bij gebrek aan actief opge heven. AlkmaarH. P. M. KRAAKMAN, 18 Jnni 1898. Curator. Voor de talrijke blijken van belangstelling, ontvangen bij gelegenheid van ons 25-jarig Huwelijksfeest, betuigen wij, ook namens onze kinderen, onzen hartelijken dank. Alkmaar, E. J. BAKKER. 18 Jnni 1898. A. BAKKER—Fijma. Het faillissement van A. TROMPETTER, handelende onder den naam van A. ENGELSMAN i3 wegens het eindigen van den termijn van verzet tegen de door de Rechtbank alhier uitgesproken homologatie van het accoord dat namens den gefailleerde door den heer Mr. A. M. DE LANGE was aangeboden geëindigd. Alkmaar, Mr. J. VERDAM, 18 Jnni 1898. Curator. zal gehouden worden op JDlnsdag 28 «Juni 1898, des voormiddags ÏO uur, in de herberg »de Onderneming". beveelt zich aan tot het verschaffen van reiswissels en credletbrieven. KANTOORIMBTOOitSTEKti. till, ECKK en 1'liKI.IKl, zeer weinig gebruiktbillijk ter overname te Amster dam 193 Heerengracht. is TERHIIliD van LAAT 169 naar hij de RIDDEBITRAAT, en beveelt zich opnieuw beleefd aan. Chartreuse. Benedlctiner. Triple sec Cointreau, dllxir de Spa. Kirschwasser. MLarasquino. Hlixir d'Anvers. Voor VAST WERK wordt gevraagd een jong bekwaam Eenige kennis met machinewerk strekt tot aan beveling. Brieven onder letter A. bureau dezer Courant. liet nieuwste voor de bouquetlerie ontvangen. Bij de Cadettenschool.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3