Toelating Burger- en Meisjesschool. Ralph Denmead. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 19 J U N I. l'ARIJSCHE BRIEVEN. FEUILLETON. Verordeningen op het heffen en invorde ren eener vergoeding voor het gebruik van het gemeentelijk gymnastieklokaal ten behoeve van particuliere lessen en gemeen schappelijke oefeningen. N0« 72. Tweede blad. ALK1AARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f O,©6. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. De PASPOORTEN van de VERLOF- "GANGERS der lichting 1891 «JOHASf W1JHKR en IDLlfflBKRT WABTWIW- tJEA kunnen ter gemeente-secretarie worden afgehaald. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de openbare burgerschool of de openbare school voor meisjes wenschen te laten bezoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór 15 Juli e.k. bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inéntingsbewjs van het betrokken kind. De leerlingen moeten den leeftijd van zes jaren bereikt hebben, of dien leeftijd bereikt hebben vóór 1 November 1898. Kinderen, die vóór of op 31 December dezes jaars den zesjarigen leeftijd bereiken, kunnen in bijzondere gevallen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethou ders, het hoofd der betrokken school gehoord, tot deze scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de openbare school voor meisjes bestaat tot 13 Juli a.s. aan de woning van het hoofd dier school, aan de Ondegracht, lederen Dinsdag van 3—A uur's namiddags en voor de openbare burgerschool aan het schoolgebouw in de Brillesteeg tot en met 15 Juli a.s., iederen Maan dag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 12'/z n 's namiddags. Zij noodigen belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik nit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Voorz. 14 Juni 1898. C. D. DONATH, Secr. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van de ingezetenen, dat in het Gemeen teblad van Alkmaar No. 83 is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente, d.d. 9 Maart 1893, waarbij zijn vastgesteld Welke verordeningen heden afgekondigd, gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing zijn nedergelegd ter gemeente-secretarie, op alle werkdagen van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen betaling van 10 cents in afdruk verkrijgbaar zijn gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 17 Juni 1898. C. D. DONATH, Secretaris. IAKWARTIEDIWG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat, overeenkomstig art. 17 der wet van 14 September 1866 (Stbl. No. 138) door hen is herzien en heden vastgesteld de lijst, bevat tende de namen der inwoners, die in aanmerking komen voor het verleenen van inkwartiering en onder houd van militairen en paardenwelke lijst ter inzage van een ieder is nedergelegd ter gemeente-secre tarie gedurende 14 dagen na heden. Bezwaren tegen die lijst kunnen schriftelijk worden ingediend binnen één maand na heden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 15 Juni 1898. C. D. DONATPI, Secretaris. XVII. Enkele malen lezen wij hier de avondbladen, doch zijn waarlijk gelukkig bij de gedachte dat de ochtend-cou ranten zooveel talrijker zijn. Er zijn parijzenaars die vroeg dejeuneeren b. v. tegen 11 uur in den morgen en die dan niet tegen 7 of 8 ure een eerste klein ont bijt gebruiken doch wij gelooven niet dat gij één echten parjzenaar zult vindendie niet reeds vroeg in den ochtend zijne courant raadpleegt. Onder de avondbladen tellen wij den ernstigen «Temps", doch ook eene menigte »canards'' of »feuilles de choux", welke benamingen van »eenden" en «koolbladeren'' genoeg aandniden hoe weinig waarde het publiek aan hun proza hecht. Wijzen wij slechts op den oorlog op en om Cuba dan hooren wij tusschen drie en vijf uur in den namiddag de titels roe pen van «Patrie" en »Jour" en dergelijke couranten welke ons onthalen op schitterende overwinningen der Spaansche vlootop de nederlaag van het geheele ameri- kaansche escader op den dood van admiraals, op gezon ken schepen en honderden doodenwij ofleren één soa koopen het blad en vernomen den volgenden ochtend dat die avondbladen de zaken verbazend overdreven of uit den duim zogen. Gewoonlijk echter is er wel iets waars in al die sensatieboriebten zoo b. v. vernamen wij gisterenavond laat dat het ministerie gevallen was dit werd ons heden morgen bijna en heden avond geheel bevestigd. De nieuwe Tweede Kamer begint haar leven al bijzonder woelig in de eerste zittingen was het er al dadelijk een leven van belang en tbans reeds hebben wij eene ministerieele crisis. Iemand met gewoon gezond vorstand zon meenen, dat de afgevaardigden van een land uitsluitend bijeen komen om met elkander te spreken in het belang van dat land, en allen tezamen te overleggen hoe de beste wetten tot ttand kunnen komen doch in deze nieuwe Tweede Kamer schijnen vele heeren van een ander gevoelen, zij vallen elkander in de rede en schreeuwen of slaan met alle geweld onophoudelijk met de deksels der lessenaars. Enfinzulke zittingen in het Palais Bonrbon worden met genoegen door het aanwezige publiek gevolgd en voor de reporters en dagbladen vormen ze een buitenkansje. Deze eerste helft der zomermaand was arm aan mooie warme dagen, doch bijzonder rijk aan misdaden. Het is eene echte «Série a la rouge" eene roode, bloederige serie, zooals wij hier zeggen. De moorden volgen elkan der op met jseljke snelheid. 3 Juni was het een jonge man, knecht bij een knnstbloemenfabrikant, die gebruik makende van de afwezigheid van zijn patroon, op klaar lichten dag diens vrouw doodde om haar te bestelen. De moordenaar werd eenige dagen later te Mulhousen gear resteerd. Twee dagen later werden wij zeer onaangenaam verrast door een dubbelen doodslag op eene vrouw eu haar zoontje, weder door een jongen man, die evenals de vorige boosdoener door de politie werd gevat. Jongstleden Donderdag lazen wij in alle akelige bijzonderheden de verhalen van twee nieuwe moorden, Vrijdag was het nog ergereene jonge vrouwdie hare twee pasge boren kinderen doch waartoe verder te gaan het zj genoeg mede te deelen dat er letterIjk geen dag voorbij gaat welke niet het een of andere drama medebrengt. En toch is de tegenwoordige president der republiek niet zoo goedig gezind voor de booswichten als de beer Grévy wasde misdadigers weten dus dat zij wel degeljk hun eigen hoofd wagen doch de doodstraf schjnt volstrekt niet te werken ais schrikaanjagend middel. Integen deel, het aantal misdaden wordt steeds grooter. Le «Tont Paris" en de rjke bewoners der groote stad beginnen Parijs te verlaten. Dit is leder jaar het geval na afloop van den grooten wedstrjd op het Oourse-veld, den Grand Prix de Paris. Deze groote prijs van 200 duizend franken werd ditmaal gewonnen door een paard van de heeren Rothschild die dadel jk deze fraaie som aan de parijsche armen schonken. Zoo rojaal kan na tuurlijk slechts een man als Rothschild zijn. Gewed is er op dien dag verbazend veel nooit waren de cjfors van het Pari Mutual zoo hoog. Op dien enkelen zondag ontving hetPari Mutual aan weddenschappen de verbazende som van 4,159.070 francs, dus ruim 2 millioen gulden, waarvan 1,739.035 francs op den enkelen Grand-Prix. Do entree-gelden op het hyppodrome of course-veld beliepen 341.826 francs. Er is dus nog wel geld in Parijs,maar toch is het jammer dat die wedrennen in het dageljksche leven zulk eene groote plaats innemen. Het aantal spe lers wordt met den dag grooter, vele mapnen arbeiden 's morgens hard en vlug om toch maar in den namid dag tjd te vinden naar de wedrennen te gaan. Enkelen winnen genoeg op het course-veld om het verzuim van de zaken goed te maken, doch de meesten moeten erken nen dat zj dubbel geld verliezen, aan den eenen kant de zekere verdienste van den middag, wanneer zij gere geld werken, aan den anderen kant de vjf frankstukken en gouden Louis welke de wedrennen hun eiken dag kos ten. En dan de studie welke die meuschen maken, zij ver liezen uren 's avonds en 's morgens met na te gaan welk paard de meeste kansen heeft, zij volgen geregeld per formances van alle paarden, zj denken weldra aan niets anders meer, en velen zjn reeds door de courses ten onder gegaan. En zij die nog maar alleen hnn eigen fortuin verspelen, moeten dat maar zeiven weten, doch hoevele door EDNA LYALL. 55) HOOFDSTUK XXX. Ralph sliep tot laat in den morgen en ontsnapte slechts bj de repetitie aan eene boete, door de barmhartige regel welke tien minuten te laat komen vergunde. «Het is net op het kantje af," zeide Macneillie lachende «je was zeker te zeer in de courant verdiept." «Ik heb haar nog niet eens gezien. Wat is er voor nieuws «Er is een bevel tot inhechtenisneming tegen Sir Matthew uitgevaardigd, wegens oplichter j, en men zegt, dat mjn- heer Brace Wyüe reeds in Holloway zit, daar hj gis teren avond gearresteerd is." «Goede hemelzeide Ralph«Bruce Wylie in de gevangenis 1" «Wat van meer belang is," zeide Macneillie, «een Zuid-Amerikaansche Maatschappj, waarvan zj direc teuren waren, is failliet gegaan. En dit, kort gevolgd op het faillissement van eene andere maatschappj, waarmede zj in betrekking stonden, zal misschien nog meer ge vallen na zich slepen. Duizenden zullen geruïneerd zjn. Mjnheer Marriott had wel gelijk, toen hj je te kennen gaf, dat er verschrikkeljke ontdekkingen in het vooruit zicht waren. Kom, wj moeten nu aan het werk. Wat een geluk voor juffrouw Ewart, dat haar voogd geen macht meer over haar heeft. Een plotselinge angst bekroop Ralph. Wanneer Sir Matthew eens Evereld in Frankrijk ontmoette? Hj had geen idee waar zj was, maar voor de eerste maal vroeg hj zieh verwonderd af, of Sir Matthew eenig plan be raamd had, om haar weder in zjn macht te krjgen. Den voiigen avond was zulk eene gedachte niet in zjn brein opgekomen hj was tot de meer verstandige gevolg trekking gekomen, dat Sir Matthew Havre alleen ge kozen had als eene plaats, waar hj gemakkeljk naar een nabijgelegen haven kon vertrekken en om zich beter schuil te houden. Hj had al zjn geduld en zelfbeheer- sching noodig, om de vermoeiende repetitie ten einde te brengen, en zoodra hj vrj was, liep hj naar het telegraaf- bureaa en verzocht deD heer Marriott, hem zoo spoedig mogeljk tjding van Evereld te geven. Het antwoord stelde hem nog voor de avondvoorstel ling gerust. Evereld was veilig en gezond, en mjnheer Marriott verzocht Ralph, indien mogeljk, den volgenden Zondag bj hem door te brengen, daar hj veel met hem te bespreken had. Het was nn Woensdag, dus moest hj nog eenigen tjd wachten maar de grootste onzekerheid was voorbj, en het was met een luchtig hart, dat hj Zondagmorgens vroeg aan het huis van den ouden notaris aanschelde. Na een gezellig ontbjt met de vriendeljke dames ge nuttigd te hebben, die alijd belang in zjn loopbaan ge steld hadden, volgde hj den heer Marriott naar het stu deervertrek om over zaken te spreken. «Ik heb je gevraagd hier te komen," zeide de Notaris, «omdat je het recht hebt, de geheele waarheid te ver nemen. Sir Matthew was niet alleen een groot speculant, maar een oneerljke voogd. Hij had de zaken van juffrouw Ewart geheel in handen, en Bruce Wylie, haar zaakge lastigde, hielp en gaf raad bj de speculaties, die haar geheele fortuin hebben verspild." «Die schurken I" zeide Ralph. «Toch kan ik hnn dit nog vergeven. Het is hun afschuweljk plan, om haar tot een hnweljk te dwingen, dat ik niet vergeven kan." «Misschien kunt ge u de geheele zaak nog niet goed voorstellen," zeide de Notaris. «Ik meen wat ik zeg. In plaats van een rjke erfgename te zjn, heeft zj nu niets meer over, dan een paar honderd pond jaarljks, welke haar moeders erfdeel waren en waarvan de fondsen niet aangesproken konden worden." «Wanneer zj er zeer onder ljdt, dan spjt het mj," zeide Ralph. «Maar voor mj persoonljk geef ik er niets om. Niemand zal nn kunnen zeggen, dat ik haar om haar fortuin neem. Wanneer denkt u, dat wj trouwen kunnen Wij hebben nu nergens op te wachten." «Wel, je moet eerst de toestemming van den Rjks- kanselier iiebbeu, maar ik geloof niet, dat hj haar wei geren zal," zeide de Notaris met een glimlach. «Ik zie volstrekt geen bezwaar, in een spoedig hnweljk, wanneer juffrouw Ewart dit wenscht. Ga naar mjnheer Hereford en spreek er eens over, zj staat onder zjn voogdjsehap, en hj is tot morgenavond in de stad." «Welk een geluk!" zeide Ralph. «Ik ga er dadeljk heen, en hoop hem nog thuis te treffen." «Zeer goed. Dan zullen wj elkaar nog wel laterzien," zeide de oude Notaris hartelijk. «Wj kunnen ja vannacht logeeren, en dan kan je me naderhand vertellen, wat je met mjDheer Hereford overeengekomen bent. Ik zal je naar Grosvenor Square brengendeze heldere winter morgens zjn te verlokkend." Ralph ontving een hartelijk welkom van Max Horeford, die zich zeer vermaakte over de haast en den angst, die Ralph toonde, om de toestemming tot een hnweljk met Evereld, van den rjkskanselier te verkrjgen. «Wj zijn nu reeds verscheidene maanden verloofd, ziet ge," zeide hj, «en ik zal geen oogenblik rast hebben wanneer zij nog langer in de wereld rondzwerft. Wie kan zeggen, dat wj Sir Matthew voor het laatst gezien hebben De gedachte alleen, dat ik niet weet waar zj is, is reeds onverdraagljk." «Nu, op dat punt kan ik je geruststellen," zeide Max Hereford lachende. «Zj is op weg naar Ierland, en mjn vrouw zal zeer goed voor haar zorgen." «Heeft zj Frankrjk verlaten «Ja, ik ben er zelf heengegaan om haar terug te halen en mju schoonzuster kwam met ons mede. Dermot zal den winter in het zuiden doorbrengen, en ik neem de twee meisje3 morgenavond naar Dublin. Zj zjn hier." Het was een genot om Ralph's gezicht te zien. «Je moet maar met haar spreken en zien uit te vinden wat zj wenscht," zeide zjn gastheer harteljk. «Ik zou de laatste zjn, die een lang engagement zou aanraden. En daar Marriott je verteld heeft, dat juffrouw Evereld "D8I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5