Nederland. isli kassiers en kantoorbedienden verloren het geld van anderen. Natuurlijk is dit laatste eene groote fout, doch het is ook zoo verleidelijk. De speler op de wedrennen meent toch zeker te zijn van zijn »tuyau", het paard moet dien dag winnenhet is dus in het oog van dien speler geen hasard of toeval meer, hij is overtuigd, winnen moet het beest. Heeft hij geld tot zijne beschikking, dan denkt hij steeds, dat met een enkele waag hij opeens rijk kan wor den bovendien wordt hij daarin versterkt door de ge sprekken van vele vrienden, die ook niet rijk zijn, en altijd praten van »ah si j'avais de l'argent" als ik geld had, dan zou ik veel kunnen winnen. En is de eerste stap gedaan en komt het paard niet „au poteau" dan is er eene leemte in de kas, welke door eene andere »course" moet worden goed gemaakt. In ongelooflijk kor ten tijd is dan zulk een bediende voor zijn geheele leven »un homme a la mer", een man over boord. Nu wij toch over wedstrijden spreken kunnen wij even wijzen op den match van 100 kilometers tusschen Huret en Cordang. Onze landgenoot won dezen strijd in het eerste uur legde hij 50 kilometers 333 m. af, en de 100 kilom. in 2 uur 1 m. sec. De Parijzenaars zijn altijd een weinig geprikkeld door de overwinning van een vreemdelingdus verwachten wij thans een nieuwen match op 50 kilometers tusschen Champion en Cordang. Nog werd deze eerste helft der Junimaand beslotenj door eenige duels, gemotiveerd door couranten-artikelen. Gelukkig was de uitslag niet zeer ernstig een flinke prik in den bovenarm een in de polseen in het voor hoofd het liep nog al goed af. Doch op het terrein zelf kreeg een maltre d' armes twist met een journalist, en wij verwachten nog eenige duels. Hoe het mogelijk is, dat menschen zoo verbazend bekrompen kunnen zijn, van te gelooven dat hunne eer iets te maken kan heb ben met twee kogels welke men wisselt zonder het minste resultaat, of met eenige onnoozele prikken in hand of armen te bedenkendat men voor een lafaard wordt gehouden, wanneer men weigert om zulk een kin derspel mede te doen Zou het niet veeleer gebrek aan moed toonen, zoo men tegen eigen overtuiging in, wetende dat men iets gaat doen hetwelk bespottelijk is, dit toch doet uit angst voor de domme menigte Doch de Fran- schen hebben wel veel persoonlijken moed, voor boksen, degens en pistolen zijn zij niet bang, doch waren zede lijken moed, de overtuiging tegen den grooten hoop, ja in dit opzicht is de Parijzenaar nog ten achteren, daar voor houdt hij teveel van een gemakkelijk succes met toejuichingen van »la galerie". J. M. T. H olkhrcuk. Een deel van Oostenrijk en een groot deel van Mid den- en West-Duitschland is door wolkb reuken bezocht, die ontzaglijke schade hebben aangericht. Inden Eiffelaan den Moezelin de Palz zijn honderden per sonen geruïneerd en men vreest op vele plaatsen voor neerstorten van de wijnbergen. Een voetreis over den Atlantischen Oceaan zal naar de Amerikaansche bladen berichten, worden ondernomen door kapt. William Oldrieve, uitvinder van een paar voor dat doel bestemde groote houten waterlaarzen. Hij heeft met die laarzen al meermalen op het water gewandeld, o. a. over de Hudson, de Merrimac en de Niagara. Eens, bij de kust van Florida, werd hij door een plot selinge windvlaag de volle zee ingedreven. Men dacht toen dat hij verloren wasmaar weldra zag men hem, bedaard van de eene golf op de andere springend, weer naar de kust wandelen. Kapt. Oldrieve zal den 4en Juli zijn wandeling naar Europa ondernemen, in gezelschap van zijn vriend, kapt. Andrews, die al tweemalen (1878 en 1892) in een schuitje naar Europa voer en dat nu ten derden male zal doen. Oldrieve zal alleen in dat schuitje slapen en eten. Maar Andrews zal ook wel meeloopen met zijn vriend, en dan nemen zij hun bootje op sleeptouw. Den 14 zijn in België voor de opzichters der spoor wegen rijwielen ingevoerd, welke op vier wielen loopen; deze sluiten in de rails. Ook kan deze fietB door twee personen worden bereden. Ongeveer 30 K.M. per uur wordt er mede afgelegd. niet langer een erfgename is, maar door die edele schurken van haar geheele fortuin beroofd is, vind ik, dat het aan u beiden overblijft, om je eigen levensloop te beslissen tenminste, wanneer de Rijkskanselier zijn toestemming geeft. Zij zal zooals zij zeer goed weet, altijd bij ons een tehuis vinden, wanneer je het raad zamer vindt om te wachten." »Dat vind ik niet raadzamer," zei Ralph haastig. Maar ik moet haar natuurlijk vragen of zij werkelijk geneigd is om de onaangenaamheden van een zwervend leven voor lief te nemen." »Ik zal haar gaan halen," zeide Max Hereford, »en je kunt rustig samen praten." Evereld en Bride zaten in het groote salon, beiden een weinig bleek en vermoeid na haar lange reis. »Is het tijd om naar de kerk te gaan?" vroeg Bride met een vreeselijke geeuw. »Neen, beste kind, je zondt toch maar slapen," zeide hij plagend. >Als schoonbroer en voogd van Evereld, verbied ik ten stelligste dat er van morgen naar de kerk gegaan wordt. Rust uit en wees dankbaar, en ver geet niet dat je morgen den geheelen nacht moet reizen. Evereld, wanneer je nog genoeg energie voor een onder houd over hebt, zou je dan niet even naar de bibliotheek willen gaan? Mijnheer Marriott heeft iemand hier gestuurd om over zaken te spreken. Hij wilde eenige vragen aan je stellen." Evereld sprong eenigszins zenuwachtig op. »Hoe vreemd om op Zondagmorgen over zaken te komen spreken," zeide zij. »Ik hoop dat hij niet erg streng is. Wilt u niet met mij naar beneden komen »Wel, ik vind het werkelijk beter, dat je alleen gaat," zeide Max Hereford zeer ernstig. »Ik vind het altijd verkeerd, wanneer een derde persoon bij zulk een onder houd tegenwoordig is. Ik zon je nog maar zenuwachti ger maken." Zij zeide niets meer en begaf zich moedig op weg, naar hetgeen in haar oog geen kleinigheid was haar eerste onderhoud over zaken. De waardigheid in hare houding, die zij zelfs als kind reeds gehad had, kwam nu nog meer te voorschijn in de Ken huls Ingestort. Te Biot bij Cannes heeft een droevige ramp plaats gehad. Er is een huis ingestort, dat op een helling was gebouwd en dat aan den eenen kant drie en aan den anderen vijf verdiepingen had. Er werd een familie-feest gevierd, ter gelegenheid van de eerste communie van een der dochters van het gezin, toen plotseling het huis instortte en allen, die er in waren, onder het puin bedolven werden. Zeven-en-twlntig menschen kwamen om het leven. Twee anderen werden zeer zwaar en twee minder ern stig gewond. Een kindje, dat in zijn wieg lag, vond men ongedeerd onder het puin, en nog vier anderen werden weinig of niet gekwetst uit den puinhoop te voorschijn gehaald. De moeder van een meisje, dat bij de ramp om het leven kwam, is krankzinnig geworden van smart. Ken reuzen-kanon. Er wordt bericht van een geweldig kanon, dat de Amerikanen gereed maken. Dat kanon zal er een zijn van 126 ton. Dat is 6 ton meer dan het reuzenkanon, dat Krupp inzond op de tentoonstelling te Chicago. Het heeft een kaliber van 0.406 m. en is 14.98 m. lang. De projectielen zullen 1043 kilogr. zwaar zijn en ge schoten worden op een afstand van 25 kilometer. Quarantaine-stallen. De Belgische minister van landbouw heeft de qua rantaine-stallen te Esschen aan de Belgische grens goed gekeurd. Deze inrichtingen kosten de Belgische regeering ruim veertigduizend francs. Men hoopt nu maar op eene spoedige opening der Belgische grenzen voor den invoer van Nederlandsch fokvee waaraan in Belgie groote be hoefte is. Sunlight-zecp. Onder de middelen, die de fabrikanten der alom geadverteerde Sunlight Zeep aanwenden om hun fa brikaat voortdurend meer bekend te maken, behoort ook dit, dat zij jaarlijks eenigen hunner beste klanten in ver schillende landen uitnoodigen hun een bezoek te brengen, aan welk bezoek dan, gelijk vanzelf spreekt, eenige festi viteiten en uitstapjes verbonden zijn. Dit jaar valt deze eer voor de tweede maal Nederland te beurt, 6n Maandag e. k., zullen dientengevolge een dertigtal heeren naar Lon den vertrekken om gedurende eenige dagen de gasten der bovengenoemde fabrikanten te zrjn. Op het programma komt o. a. het volgende voor. Voor Dinsdag een rijtoer naar het Westminster Palace Hotel en het bezien van verdere merkwaardigheden van Londen. Voor Woensdag reis naar Bebington en bezichtiging der fabriek, vaartocht op de rivier de Mercey, feestmaal in het London and North Western Hotel te Liverpool. Voor Donderdag bezichtiging van Liverpool en retour naar Londen, diner in den trein. Voor Zaterdag bezoek aan Kew, Richmond en Teddington en terugkeer naar Rot terdam. Men zal erkennen, dat deze »Sunlight-plezierreis naar Londen, Port-Sunlight en Liverpool" grootscheeps is aan gelegd. Veeziekte. Uit den staat van de gevallen van besmettelijke veeziekten in Nederland gedurende de maand Mei j.l. opgenomen in de Staatscourant No. 138 blijkt, dat aan mond- en klauwzeer voorkwamen In Noordbrabant geene in Gelderland 9 gevallen bij 1 eigenaar; in Zuidholland geene;in Efoord- holland 13 bij 2 eig.; in Zeeland geenein Utrecht 5 bij I eig.; in Friesland 11 bij 2 eig.; in Overijsel geene; in Groningen geene; in Drente geene; in Limburg 255 bij verschillende eigenaars. In het geheele Rijk 63 gevallen bij 11 eigenaars. Tienden. De secretaris van het Ned. Landbouw-Comité, mr. A. Ferf, heeft twee belangrijke nota's gesteld, eene over het pachtwezen en eene over afkoopbaarstelling van tienden. wijze, hoe zij haar hoofd ophief en zelfs in haar geheele manier van zijn maar het gelaat was niets veranderd het was hetzelfde zachte zedige gezichtjedat zoolang Ralph's hart had gevangen gehouden. Hij sprong op om haar te verwelkomen, en Evereld liep met een vroolijken lach naar hem toe."» »0, Ralph! ben jjj het?" riep zjj stralend van geluk. »Wat een plaaggeest is die mijnheer Hereford Hij zeide dat het iemand van mijnheer Marriott was om over zaken te spreken Ralph lachte, toen hij haar uit zijn omhelzing losliet. »Wij zijn niet erg zakelijk begonnen," zeide hij, maar het is waar, dat ik van mijnheer Marriott kom. Hij ver telde mij van je voogd, die je zoo schandelijk behandeld heeft. Ben je erg boos op die twee schurken Hoe voelt ge je, nu je van je geheele fortuin beroofd bent «Alles behalve aangenaam," zeide Evereld levendig. »Maar wat ik tenminste kan vergeven, is die huichelarij. Natuurlijk is het zeer treurig, dat het geld, wat mijn vader en grootvader door hard werken verdiend hebben, nu geheel verloren is, hoofdzakelijk, omdat ik dacht, dat het jou later van nut zou zijn. Weet je wel dat ik nu arm ben »Dat kan mij niets schelen," zeide Ralph. »Maar als ik er aan denk, dat die gemeene bedriegers er bijna in geslaagd waren, om je tot een huwelijk te dwingen, dat je voor je geheele leven ongelukkig zou gemaakt hebben, dan werkelijk dan zou ik ze kunnen vermoorden »Maar zij zijn er niet in geslaagd, Ralph," zeide zij hare hand in de zijne leggend. »Ik was liever dood ge gaan, dan Bruce Wylie te trouwen. O, hoe heerlijk om bij je te zijn en zich zoo veilig te gevoelen Die tijd in Glion was vreeselijk." »Weet je wel, dat je op negentienjarigen leeftijd, twee van de knapste bedriegers van den tegenwoordigen tijd om den tuin geleid hebt?" zeide Ralph. »Het is een genot om er aan te denken. Hoe ben je op dat idee ge komen, en hoe heb je het plan zoo knap ten uitvoer gebracht Omtrent eerstgenoemd onderwerp komt de rapporteur tot de volgende conelnssie a. dat het pachtwezen zich langs historische lijn ont- wikkele in die richting, dat de pachter meerdere zeker heid verkrijge in het genot van het verpachte goed te kunnen blijven, waardoor het tot stand komen van ver beteringen, welke hier uit den aard der zaak uiterst zelden plaats vinden, meer en meer regel wordt hdat de pachtcontracten meer naar den eisch van den tegenwoordigen tijd worden ingericht en daarin o.a. bepalingen worden opgenomen omtrent het inroepen van een deskundig college (pachtcommissie) al of niet wettelijk samengesteld ter voorkoming of beslechting van eventueel tusschen verpachter en pachter ontstane verschillen. c. dat bij bespreking van ^mogelijke oogstverzekering" door land- en tuinbouwmaatscbappijen in de allereerste plaats worde aangedrongen op het verkrijgen van eene vertrouwbare statistiek te dien opzichte, om in staat te zijn te beoordeelen in hoeverre het oprichten van der gelijke verzekeringmaatschappijen tegen betaling van niet te hoogen jaarlijkschen omslag en gevestigd op gemeen- schappelijken grondslag kunnen worden aanbevolen. Ten aanzien van de tienden concludeert zijn nota Als vaststaande mag worden beschouwd, dat de afkoop baarstelling van tienden dient vergemakkelijkt te worden, betgeen o.a. zal plaats kunnen vinden a. door wijziging van art. 2 der wet van 1872 b. door conversie der tienden in af koop bare grondrenten 't zij van Staatswege (stelsel De Raadt); 't zij door vor ming van grondsyndicaten c. door overlating aan het particulier initiatief, (b.v. op richting van maatschappijenzooals de Nederlandsche Tiend-Maatschappij) De commissie tiendrecht vergadert 24 Juni des voor- middags te 10 uur, die van het pachtwezen den 24 Juni 's namiddags 2 uur, beide op het bureau van het Land- bouwcomité te 's Gravenhage. Ansjovis. Het N. v. d. D. meldt Nog steeds houden de berichten omtrent de rijke op brengst van de Zuiderzee aan. Zoo schrijft men uit De Lemmer Sedert eenige weken heerscht hier een ongewone be drijvigheid tengevolge van de ansjovisvangst. Ieder, die maar eene schuit en netten weet machtig te worden, gaat zijn geluk op zee beproeven. En, natuurlijk, niet ieder is de fortuin gunstigtoch zijn er eenigen, die een aardig spaarpotje kunnen overleggen. Ik zegkunnen want dit geschiedt nog niet altijd. Onder de gelukkigen zijn er die belangrijke bedragen letterlijk vermorsen. Men begrijptdat ook hier te lande de drankduivel zijn machtigen invloed laat gelden. Yoor anderen biedt de ansjovisvangst eene schoone gelegenheid om de verwarde financiëele zaken in orde te brengen en door het aankoopen van schuit en netten gewapend te zijn tegen slechter tijden. 'tls een opvallend verschijnsel, dat de prijs dit jaar zoo standvastig en hoog is. Dit maakt te meer, dat alle handen uit de mouwen zijn. Begrijpelijk dusdat de droogmaking van de Zuiderzee hier weinig voorstan ders telt. Kebrulk van zegen ol sleepnetten. In de zitting van 9 Juli 1897 werden Ged. Staten van Noord-Holland uitgenoodigd te willen overwegen in hoeverre het aanbeveling zou kunnen verdienen om, ter gemoetkoming aan een reeds herhaalde malen uitgesproken wensch, in het provinciaal reglement op de uitoefening van jacht en visscherij een bepaling op te nemen, waarbij het gebruik van de zegen of van sleepnetten tot sommige wateren der provincie zou worden beperkt. Ged. Staten wonnen daaromtrent het gevoelen in van dr. P. P. C. Hoek, wetenschappelijk adviseur in visscherij- zaken, die in een uitvoerig rapport betoogt, dat de zegen is een goed vischtuig, en dat zij alleen daar een nadeeligen invloed oefent op de vischproauctie, waar zij door licht zinnige, zorgelooze of kwaadwillige personen wordt gebezigd. Dr. Hoek vreest dat een beperking van het gebruik van de zegen wel de knappe visschers zal belemmeren in de uitoefening van hun bedrijf, maar niet zal verhinderen dat de minder deugdzamen er mede zullen voortgaan op »Ik weet het niet," zeide Evereld. *Maar ik voelde, dat ik mij op de een of andere manier uit hun macht moest bevrijden. Toen ik zoo vreeselijk ongelukkig was, dacht ik plotseling aan Bride O'Ryan en Aimée Magnay in Auvergue, en toen ging alles zeer gemakkelijk be halve de Continental Bradshawdie mij bijna wanhopig maakte t" Je schreeft in je brief, over dien aardigen, ouden pas toor, die zoo goed voor je zorgde. Wij moeten hem later eens opzoeken, ik zou hem gaarne bedanken." »Ja, ik wou, dat je hem zien kondet. Je moet ook naar Mabillon gaan het is zulk een prachtig oud kasteel. Ik heb het leeren liefhebben, alsof het mijn eigen huis was." Vindt je niet, dat het nu tijd wordt om ter zake te komen zeide Ralph met een glimlach. vLieveling, wil je werkelijk de vrouw van een acteur worden, die nog zijn weg te maken heeft Denk er aan, dat je tot nu toe nog vrij bent, dat er zelfs geen verbintenis tusschen ons bestaat." »Onze verloving begon voor mij opdien Zondag te Southbourne," zeide Evereld verlegen. »En voor mij ook," zeide Ralph. »Maar bedenk je goed, lieveling, en tracht goed te begrijpen, wat je be looft. Ons leven zal in elk geval nog voor eenigen tijd een rondtrekkend leven zijn. Want Macneillie is zoo goed voor mij geweest, dat ik bij hem moet blijven, en trach ten wil, eenigszins zijne lessen en zijn moeite te vergelden. Zelfs al werd mij een engagement te Londen aangeboden, wat niet waarschijnlijk is, dan zou ik mij verplicht achten bij hem te blijven, zoolang als hij mij hebben wil." »0, natuurlijk," zeide Evereld. »Wij hebben alles aan hem te danken Ik zou wel eens willen weten of hij hebben wou zij brak plotseling af. »Wat wilde je zeggen vroeg Ralph, die trachtte hare gedachten op haar gelaat te lezen. Er lag eene be zorgde uitdrukking op, dia hij niet begreep. »Ik had zoo'n medelijden met hem, na die Fenehurch- geschiedenis. Ik hoorde de menschen er natuurlijk over spreken, en ik kan het niet helpen, maar ik geloof, dat hij nog altijd om Christine Greville geeft." »Ja," zeide Ralph. »Het is zeer hard voor hem."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6