Ralph Denmead. No. 74, Honderdste jaargang, 1898. V RIJ D A G 24 JUNI. Buitenland. FEUILLETON. Nederland. ALKMAARSCHE C© Li RAAT. Deze Courant wordt Blnsdag-, o n d e r>d a g- en Kater dagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor geheele rijk t 1. 3 Nummers f Alkmaar f 0,80 franco door het Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentien Per regel f ©,1&. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs, COSTER ZOON. BUITSCHIiASr©. In de toespraak, door den keizer 16 Juni te Potsdam gehouden tegen de verzamelde regi menten der garde, zeide de keizer o. a.: Met zware zorgen nam ik de kroon over overal werd aan mij getwijfeld overal stootte ik op verkeerde beoor deelingen. Slechts één lichaam geloofde in mijhet leger; en steunende op dat leger en vol vertrouwen op onzen ouden God, nam ik mijn moeielijke taak op, wel wetend, dat het leger de grootste steun van het land, de voor naamste zuil van den Prnisischen troon is." Daarna sprak de keizer een gelukwensch en een woord van dank tot het leger. »Ik heb de vaste overtuiging", zeide hij »dat in de laatste tien jaren het leger niet is afgedaald van de hoogte, waarop het door het voorge slacht is geplaatst. Ik spreek hierbij den wensch uit, dat trouw zal worden voortgewerkt, om die positie te blijven innemen, en dat de hoofdzuilen van het leger steeds on verminderd zullen blijven bestaan, namelijkdapperheid, eergevoel en onvoorwaardelijke, ijzeren, blinde gehoor zaamheid". Keizer Wilhelm heeft op den gedenkdag van den slag bij Waterloo aan zijn regiment Royal Dragoons, dat aan dien velddag heeft deelgenomen, een gouden lauwerkrans gezonden met zijn naamcijfer en den datum 18 Juni 1815. MKTttEIiAIÏD. Een ontzettende ramp heeft den 21 te Blackwall plaats gehad. Het nieuwe groote pantser schip Albion" werd te water gelaten in tegenwoordig heid van den hertog en de hertogin van York. De hertogin doopte het schip. Toen het schip te water liep was daarvan zulk een groote waterverplaatsing het gevolgdat een tribune, voor de toeschouwers opgericht achter het bassin, geheel onderliep. De tribune werd volkomen door het water bedolven, en driehonderd personen in het water geworpen. Men vreest, dat een zestigtal personen zijn omgekomen. Allen behoorden tot de werklieden-klasse. De bewoners van den omtrek der wert hadden gebruik gemaakt van het openlaten der deuren, om op de verhooging te klim men ten einde het te water laten van het schip te zien. Gewoonlijk wordt dit door de politie belet. Het van stapel loopen is overigens volkomen geslaagd. De kreten van de slachtoffers der ramp werden ver doofd door het geluid der toejuichingen van de aanwezi gen bij het te water laten en door het fluiten der in de nabijheid liggende stoomschepen. In het Lagerhuis deelde den 20 de heer Goschen de minister van marine mede dat het plan tot het houden van vlootmanoenvres is opgegeven wegens de werkstaking in de kolenmjjnen van Znid-Wales. De reserve-kolenvoorraad die de .regeering bezitis grooter dan ooitmaar de werkstaking zou zich ook kunnen uitbreiden tot de niet aangesloten mjjnwerkers, en inder daad schijnt er reden voor deze bezorgdheid. Uit Merthyr (Znid-Wales) wordt gemeld, dat den 22 een speciale politiemacht in botsing kwam met mijnwerkers die een betooging hielden tegen hen die niet staken. De politie deed een charge. Velen werden gewond, waarondereen aanvoerder der mijnwerkers. door EDNA LYALL. 57) HOOFDSTUK XXXI. Cavalerie is uit Pontyfriedd gezonden naar het tooneel der woelingen. FKAÏOARIJK. Door den eere-voorzitter van het Hof van Assisen te Versailles, Périvier en den procureur- generaal Bertrand is besloten dat het proces Zola-Perrenx zal voorkomen aan het slot der gewone zitting van het Hof, die den 7en Juli begint. De dag van aanvang kan eerst bekend zijn wanneer de rol definitief is vastgesteld, men gelooft echter dat de behandeling omstreeks den 15en Juli kan beginnen. SPAUTJE. Steeds ernstiger worden de oorlogsberich ten, volgens een officieel bericht zijn de Amerikaansch e transportschepen voor Santiago de Cuba aangekomen. Zij hebben troepen aan boord die gedebarkeerd zullen worden. Een gevecht is te verwachten, daar de Spanjaarden de kust bezet houden. De toestand te Manilla is verergerd. Wanneer generaal Augustin verplicht is zich op te sluiten in de ommuurde stad, dan zal de gemeenschap' geheel verbroken zijn. Volgens een telegram uit Havana tastten de opstan delingen de stad Herradura aan, maar werden met groote verliezen teruggeslagen. En niet alleen de oorlog maar ook de innerlijke toe stand geeft reden tot bezorgdheid, volgens berichten nit Gibraltar blijft de Koningin Regentes bij haar voorne men om af te treden. Don Carlos (de pretendent naar de Spaansche troon) heeft in een gesprek met een correspondent van de »Im- parcial" te Brussel verklaard, dat hij voorloopig de Spaansche regeering niet in moeilijkheden wil brengen, doch als het uur van afrekening zal slaan, dan zal Don Carlos uit zijn schuilhoek te voorschijn komen. De pretendent is vast beslotea voor geen enkele op offering terug te deinzen om Spanje te wreken. De Span jaarden moeten zegt hij, tot het einde strijden en wan neer, ondanks alles, Spanje genoodzaakt zou zijn op weinig eervolle voorwaarden vrede te sluiten dan zal hij Don Carlos alle3 doen wat in zjjn macht staat om de eer van zijn vaderland te wreken. AEKEEMICiOE STATES. Een telegram aan de Associated Press" uit Möle-Saint Nicolas bevestigd, dat den 20 de transportschepen van generaal Shafter bij Santiago zijn aangekomen. De plaats van ontscheping is nog niet vastgesteld. Het getal troepen is iets meer dan 15,000. Tijdens de reis hebben zich enkele gevallen van typhus en roodvonk voorgedaan, maar de gezondheids toestand der troepen is in den regel goed, en de stemming uitmuntend. Een uit Washington ontvangen bericht meldt dat directe verbinding met Guantanamo verkregen is langs den Pranschen telegraafkabel. In den loop der volgende vier maanden, maakte Ralph groote vorderingen in het brieven schrijven en dank zij dezen liefdesepistelsen het vroolijke prettige leven bij de Hereford'swas Evereld's verloving zeer gelukkig ofschoon zij en Ralph slechts twee Zondagen gedurende al dien tijdsamen doorbrachten. Zij kenden elkander echter reeds zoo goed dat er geen gevaar bestond, dat zij elkander verkeerd zonden begrijpen en de wachttijd was te kortom vervelend te wezen. Wat Bride O'Ryan betreftdeze bleek eene vriendin te zijn wel de moeite waard om te bezitten. Zij stelde in alles levendig belang wat Evereld aanging en plaagde haar juist genoeg om de maanden aangenaam te verdrijven. De Rijkskanselier liet hen eenigen tijd in onzekerheid, en verschafte aan Bride een onuitputtelijke stof tot vroo- lijkheid. »Hij is een zeer strenge voogd," beweerde zij »en wanneer je eens in zijn handen valt, dan kom je er zoo gemakkelijk niet meer nit. Het verwondert mij nog, hoe ge je aan hem hebt durven wenden." »Er bleef mij niets anders over," zeide Evereld. »Maar ik won dat hij zich een beetje haastte en zijn toestem ming gaf." »Ik heb altijd gehoord zeide Bride plagend»dat, wanneer iets eenmaal in de kanselarij ishet daar jaren en jaren lang blijft. Herinner je je niethoe het in »Het verlaten huis" was." »Nu hoe het ook zijMevrouw Hereford zegt»dat Hidden-Beemster. Den 30 Juni e.k. wordt alhier de jaarlijksche vergadering van onderwijzers en onderwijze ressen in het arrondissement Hoorn gehouden. Op de agenda komen de volgende onderwerpen ter bespreking voor a. »het een en ander omtrent den lust bij het schoolwerk" de Rijkskanselier zeer goedhartig is," zeide Evereld. »En ik weet dat hij veel van romans houdtdus moest hij ook in de romannetjes nit het dagelijksch leven belang stellen. En voornamelijk moest hij veel van Ralph houden want men zegtdat hij zelf zeer veel te doorstaan had, in het begin van zijn loopbaan, toen hij nog een jong advocaat was." Ten laatste werd de toestemming gegeven, en er werd besloten dat, daar het gezelschap van Macneillie geen voorstellingen gaf in de Paaschweek, Ralph en Evereld op Palmzondag zouden trouwen. Evereld besloot, als een verstandig vrouwtje, haar inkomen niet voor een uitzet te verspillen, hetwelk een voortdurende last zou zijn, bij het rondtrekkende ieven, dat zij gingen leiden. »Ik heb reeds genoeg kleederen," zeide zij. Alles wat ik noodig heb, is een heerlijke warme mantel, waarmede ik des avonds naar den schouwburg kan gaan een deftig, donker kleedingstuk en natuurlijk mijn trouw- japon. Ik wil geen bruid zijn in een reiskostuum." »Neen, neem een japon als de bruid op Blair Leighton'i schilderij »Called to Arms," zeide Ralph, die van Bristol gekomen was om den Zondag bij de Hereford's door te brengen, toen zij in Londen terng waren. »Zij is duizend maal mooier, dan een van die leelijke hedendaagsche modes. Evereld kende het schilderij niet, maar zij beloofde haar best te doen om het na te maken, en met behulp van de handige Amerikaansche kamenier van mevrouw Hereford en Bridget, en den raad van alle vrouwelijke leden van het huisgezin, slaagden hare bekwame vingers er in, om een zeer goede copie van de teekening te voor schijn te brengen, en die wel vijf maal zoo goedkoop was, als een gewone bruidsjapon. "Wanneer ik mijn geld niet verloren had," zeide zij tot Bride, »geloof ik toch niet, dat ik zooveel voor kleeren zou hebben kunnen uitgeven, nu zoovele menschen geruï neerd zijn en half verhongeren door het faillissement van al deze maatschappijen." in te leiden door den heer J. J. Wiegman te Spierdijk b. voordracht over stemvorming, het gebruik, de ont wikkeling en het behoud der stem," door mej. J. Dusault, gediplomeerde zang- en spreekonderwijzeres, laeraresvoor zang, uitspraak en stemvorming aan de Tooneelschool en de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam. Verzameling poppen. H.M. de Koningin-Regentes heeft door de afdeelin- gen 's-G-ravenhage Arnhem, Utrecht en Amsterdam der Vereeniging Arbeid Adelt" en door de afdeelin<?en Amsterdam en Leeuwarden der Vereeniging vTessel- schade" een aantal poppen doen kleeden in de eigenaardige kleederdrachten nit de verschillende streken van ons vaderland. Zuidholland, Noordholland, NoorbrabantFriesland zijn vertegenwoordigd. Kostuums van Scheveningen,Walcheren, Beveland, Land van Axel, Marken, Bunschoten, Spaken burg de Betuwe Hindeloopen werden met de grootste nauwkeurigheid vervaardigdook het kostuum van een Amsterdamsch weesmeisje en weesjongen. De collectie neemt eene eervolle plaats in op de pop- pententoonstelling van Hare Hoogheid de Vorstin-moeder van Wied te Bucharest; zoowel de eigenaardige kostuums als de uitmuntende uitvoering trekken zeer de aandacht. De geheele collectie werd door H. M. de Koningin- Regentes ten geschenko gegeven aan H. M. de Koningin van RoemaniS. Bij de verzameling poppen waren gevoegd verschillende geschilderde en gesneden meubelen en huisraad, vervaar door den beeldhouwer Roosje te Hindeloopen. Vakopleiding voor Handwerkslieden. De 5e algemeene vergadering van de Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor Handwerkslie den werd den 18 te Deventer gehouden. De voorzitter deelde mede dat het aantal leden 550 bedraagt en dat er zich weer 38 nieuwe hadden aange meld. Een langdurige discussie ontspon zich over de pensioenregeling van ambtenaren aan de ambachtsscholen, waarvan de uitslag was, dat de vergadering besloot mid delen te beramen die tot een goed resultaat kunnen leiden. De heer W. de Visser, vice-voorzitter en directeur vau de burger-avondschool te Deventer leidde in het onderwerp »Het oprichten van Afdeelingen". Nadat ver schillende sprekers het voor en tegen hadden uitgesproken over dit onderwerp, werd het aangehouden tot een volgende vergadering. De heer H. J. de Groot nit Alkmaar, leidde het onderwerp in: »Wat is de tegenwoordige burgeravond school en wat zou zij binnen de wet op het m. o. kunnen worden." Na een zeer langdurige gedachtewisseling werd de volgende motie aangenomen »De burgeravondscholen kunnen binnen de wet op het m. o. gereorganiseerd wor den, zoodat zij voldoen aan de behoeften van hen die in art. 13 van die wet worden genoemd." In de vergaderzaal en in een gemeentegebonw werd een tentoonstelling gehouden van teekeningen enz., ver vaardigd door de leerlingen van de burgeravondschool te Deventer en te Zutfen door de leerlingen van de teeken- school te Wijhe. Na het sluiten der vergadering begaven zich allen naar Dit was de eenige gedachte, die zijn schaduw wierp over het geluk van deze twee geliefden. De verplette rende verhalen van de ellende, door Sir Matthew's onrecht vaardigheid teweeggebracht, het bewustzijn, dat vele der slachtoffers letterlijk van schrik gestorven waren, dat nog anderen krankzinnig waren geworden, dat duizenden tot den bedelstaf gebracht waren, konden niet anders dan indruk op hen maken. Ook Evereld was aangedaan door een hartelijk maar treurig briefje van Lady Mactavish. Het bevatte een zin, die haar veel te denken gaf. »Wat bedoelt Lady Mactavish toch, wanneer zij zegt dat je Sir Matthew geholpen hebt vroeg zij, een week voor hun huwelijk, toen zij en Ralph in de bibliotheek zaten, waar zij in December haar eerste »onderhoud over zaken" gehad had. »Wat zegt zij er van?" vroeg Ralph. Hier is de brief. Het is een opdracht aan jou. »Zeg aan Ralph, dat ik hem eeuwig dankbaar zal wezen, voor de hulp, die hij mijn echtgenoot verleende. Hij redde zijn leven." »Wel," zeide Ralph, »ik geloof, dat ik nu vrijuit kan spreken, daar zij er zelf over begint. Hij kwam bij mij te Southampton, of liever, ik ontmoette hem op de terug reis van Whiuhaven," en door de geheele geschiedenis te vertellen, maakte hij haar duidelijk, wat plaats gegrepen bad. »Tot heden weet ik nog niet of ik er goed aan deed. Maar als hetzelfde nogmaals gebaarde, dan zon ik hem waarschijnlijk weer helpen. Zeker is het, dat bij zijn straf niet ontgaan zal door nit Engeland te vluchten. Ik geloof niet, dat er een plekje op de geheele aarde is, waar hij lang ongehinderd kan vertoeven. Hij zal een ellendig gejaagd leven leiden, dat veel erger is dan het leven, dat Bruce Wylie in de gevangenis leidt, want hij heeft niets om verlangend naar uit te zien. Maar ik geloof, dat het hem dien avond vollen ernst was om een einde aan zijn leven te maken, indien hij gepakt werd. En ik heb nooit berouw gevoeld over het weinige, dat ik gedaan heb, om hem te helpen ontvluchten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1