de Koninklijke Deventer Tapjjtfabriek, om die te bezich tigen vervolgens werden het Stadhuis en de Groote of Lebuiniuskerk iu oogenschouw genomen. De Haarlemsche Courant meldt het volgende In ons nummer van 13 Nov. 1895 maakten wij mel ding van de afsluiting van het verkeer voor rij- en voer tuigen op den Zaanlandschen eommnnicatieweg de verbinding van de Zaanstreek met Kennemerland wegens den slechten toestand der brug over de Nauernasche Vaart bij Westzaan. Thans dus na bijna 3 jaar, kan worden medegedeeld, dat de aanbesteding heeft plaats gehad van den bouw van een ijzeren brug met draaiend gedeelte in de plaats van de afgesloten houten brug. Het werk is voor f 23450 aan den laagsten inschrijver gegund zoodat binnen een niet al te lang tijdsverloop de passage voor het rijtuig verkeer hersteld kan zijn. Invoer van vee In Dulfschland. De ministers van binnenlandsche zaken en van fi nanciën deelen in de St.-Ct. mede, dat met intrekking der vroegere besluiten voor zoover deze betrekking heb ben op den invoer uit Duitschland van rundvee en scha pen, a' wij king van de verbodsbepalingen, wordt toege staan ten aanzien van den invoer uit Duitschland van rundvee en schapen, bestemd voor de slachtbank, daar onder begrepen de export-slachterijen, op de volgende voorwaarden 1 dat. aan het eerste kantoor worde overgelegd, eene ambtelijke verklaring van de overheid van de plaats van herkomst, binnen de laatste 8 dagen afgegeven ten be. wijze a. dat de dieren, waarvan de leeftijd en het signale ment te vermelden zijn, gedurende de laatste 20 dagen te dier plaatse verblijf hebben gehouden en b. dat te dier plaatse, wanneer het rundvee betreft, in de laatste 120 dagen geen besmettelijke longziekte en in de laatste 6 weken geen veepest en geen mond- en klauw zeer wanneer het schapen betreftin de laatste 6 weken geen veepest, geen mond- en klauwzeer, geen schaaps pokken en geen rotkreupel zijn voorgekomen. 2°. dat de dieren aan het eerste kantoor door den dis trict-veearts of een zijner plaatsvervangers worden ge keurd en gezond bevonden. De keuringen behooren tus- schen zons op- en ondergang en, wat de schapen betreft, buiten de veewagens te geschieden 3°. dat de dieren, na gezondbevinding, zoo spoedig mo gelijk afgescheiden van ander vee, per spoor, zonder over lading, in afzonderlijke gesloten en verzegelde wagens worden doorgevoerd naar de plaats van bestemming,al waar de ontzegeling der wagens niet geschiede dan in tegenwoordigheid van den district-veearts of een zijner plaatsvervangers 4°. dat de dieren op de plaats van bestemming onder politie-toezicht zoowel ontladen als in wagens vervoerd worden naar de slachtplaats, alwaar zij van ander vee afgezonderd zijn te honden, slechts voor het personeel der inrichting en veeartsen toegankelijk mogen wezen en bin nen 2 maal 24 uren, mede onder politietoezicht, moeten worden geslacht. De wagens zijn zoo spoedig mogelijk na gebruik te reinigen en te ontsmetten 5°. dat het slachtafval en de mest niet uit de slacht plaats worden verwijderd, dan na op aanwijzing Van den district-veearts of een zijner plaatsvervangers onschadelijk te zijn gemaakt; 6". dat de slachtplaats telkenmale na gebruik zoo spoe dig mogelijk, voor zooveel noodig worde gereinigd en ontsmet. De Wederl. Chr. Geh. onthouder*bond zal in het laatst van de volgende maand te Helloo bij Alkmaar weer oen G. O. Velddag houden, evenals Pink steren te Velserbeek. Benoemingen. Benoemd tot lid van het bestuur van den polder «de oude Nes" de heer P. Hogetoorn, te Ilpendam. Bij beschikking van den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is benoemd tot buitengewoon opzich ter de heer J. A. C. F. Gonlag te Beverwijk, bij de ver- »Het zou in strijd zijn met je karakter, indien je anders gehandeld hadt,'' zeide Evereld. »Maar het zal je wel zwaar gevallen zijn, om een besluit te nemen." «Ik hoop, dat ik nooit meer zulk een besluit te nemen heb," zeide Ralph. «En altijd dacht ik aan alles, wat hij jou had doen lijden. Welk een vreemd, tegenstrijdig ka rakter had hij toch En toch had hij iets grootsch over zich. Ik geloof dat het daardoor kwam, dat hij de men- schen op zulk een buitengewone wijze misleidde en zich zelf bedroog. Zelfs nu bekruipt mij de angst, dat hij ons op de een of andere manier nadeel zal berokkenen. Ik zal nooit volkomen gerust wezen, totdat wij veilig getrouwd zijn." «Den volgenden Zondag," fluisterde zij. «Waar zal je de geheele week zijn »In Manchester," antwoordde hij, «en tot overmaat van ramp, hebben wij Zaterdag twee voorstellingen, een Matinee voor het nieuwe stuk, en «Much Ado" des avonds. Er is echter genoeg tijd om in den trein te slapen en dan zal ik je nog wel ergens voor den vroegdienst ontmoeten." «Laat het dan in de Abdij zijndie schijnt uitsluitend aan ons toe te behooren. Bride en ik gaan er dikwijls heen, en wij kunnen je dan bij de doopvont, aan de westelijke zijde ontmoeten." «Hoe laat is de trouwplechtigheid? Dat heb ik nog niet eens gehoord," zeide hij lachende. «Mevrouw Hereford heeft besloten, dat zij om twee uur zal zijn dan hebben wij tijd genoeg om den trein te halen, en ik heb aan niemand verteld waar wij heen denken te gaan. Dat is ons geheim." «Ja, wij zullen het verzwijgen," zeide Ralph, «want anders komt het in de dagbladen. Heb je gezien dat er een artikel over de vroegere pupil van Sir Matthew Mactavish in de Veracity van vandaag staat «Ja. Wij konden niet nalaten om er over te lachen, maar ik hoop dat Janet en Minnie het niet lezen zullen. O, Ralph, wat een cauchemar is dat verleden, om op terug te zien, en hoe gelukkig en veilig gevoel ik mij in jou bjjzijn." Nu alles geregeld was, scheen zij volkomen gerust en hooging van dijken van den Nauernaschen polder en bij den bouw der remmingswerken van de draaibrug over den mond van zijkanaal C. Schadelijke vogels. De Commissaris der Koningin in Noordholland heeft een circulaire gericht aan de burgemeesters, waarin o.a. het volgende wordt gezegd «Gelijk u bekend is, werd door mij bezwaar gemaakt om te voldoen aan het verzoek van verschillende inge zetenen dezer provincieom hun eene buitengewone machtiging te verleenen tot het schieten van schadelijke vogels op hunne met granen bezette landerijen, daar volgens de vroeger namens den minister van justitie door den Commissaris der Koningin vastgestelde bepalingen slechts machtigingen kondon worden verleend tot het verdrijven van het gevogelte door middel van schoten met het pistool. Daar intusschen dit middel onvoldoende schijnt geble ken te zijn om den landbouwer te vrijwaren tegen de schade, die hem door het gevogelte wordt toegebracht, is door den minister aan de vroeger verleende opdracht deze uitbreiding gegeven, dat thans ook buitengewone machtigingen kunnen worden afgegeven tot het schieten met geweer van schadelijke vogels op de in deze be doelde gronden, zoo dikwijls mij de noodzakelijkheid daartoe zal zijn gebleken. In verband met het bovenstaande worden mijne vroe gere voorschriften die overigens ongewijzigd blijven in dien zin aangevuld. Nog wensch ik op te merken, dat bij mij meermalen twijfel is gerezen, of de strekking van de in 1857 door het departement van justitie vastgestelde bepalingen ter uitvoering van art. 26 der jachtwet wel steeds voldoende is begrepen en of bij de instructie van de aanvragen ter bekoming van eene machtiging tot het schieten van scha delijk gedierte wel altijd genoegzaam is in het oog ge houden, dat alvorens die machtigingen kunnen worden verleend, in de eerste plaats moet zijn gebleken, dat op de gronden, waarvoor die machtigingen zullen gelden, inderdaad schadelijk gedierte wordt aangetroffen en dat daardoor werkelijk nadeel wordt veroorzaakt, en in de tweede plaats, dat de personen, aan wie die machtigingen zullen worden uitgereikt, voldoenden waarborg opleveren, dat zij daarvan geen misbruik zullen maken. Bij iedere door mij te nemen beschikking is het onvoor waardelijk noodig, dat omtrent deze beide punten zeker heid besta en dat daarvan in het door u aan mij uit te brengen advies afdoende blijke. "Willem Boekweg, die reeds tweemaal uit de ver zekerde bewaring wist te ontsnappen en dezer dagen we der in het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage werd op gesloten, schijnt zijne pogingen tot ontvluchting nog niet te hebben opgegeven. Reeds dadelijk moet hij in zijn cel weer geducht zijn te werk gegaan en zou hij een ijzeren roede uit don muur hebben getrokken. De handboeien welke hem, om geweldpleging te voorkomen, waren aan gelegd, wist hij te verbreken en wierp hij korten tijd later door het kijkgat van zijn celdeur toe aan zijn be wakers. Voor alle zekerheid is Boekweg naar de cellulaire ge vangenis te Scheveningen overgebracht. Kaandam. Een jongmensch, werkzaam bij den smid en vijlenkapper J. W. Kley alhier, had den 18 het ongeluk bij het smeren van de as der machine, waartoe hem geen last gegeven was, gegrepen en een paar maal in de rondte geslingërd te worden. Beide beenen werden hem stuk geslagen. Gevel-versierfng. Te Haarlem zal, evenals het vorige jaar, ook nu weer eene commissie van de Verfraaiings-vereeniging rondgaan tot beoordeeling en bekroning van versierde balkons, terwijl thans ook voor bekroning kunnen worden voorgedragen een versierd plat, een met bloemen ge tooide lijst, een met een rekje bloeiende planten versierd venster; kortom, gevelversiering in het algemeen. De eerste rondgang zal gehouden worden op Zondag 26 dezer. Bloedvergiftiging. Een jongmensch te St. Johannesga bemerkte, dat hij een puistje aan den wang had, en krabde het open. zelfs in staat om van al de menigvuldige plannen en de gezellige drukte, die den trouwdag voorafgingen, te ge nieten. Maar Ralph bracht, ver in Manchester, een koorts achtig angstige week door, en hij vond het zelfs zeer moeielijk, om zijne gedachten bij zijn werk te bepalen. De meeste directeuren zouden reeds lang het geduld ver loren hebben, maar Macneillie, met zijn ruime denkbeelden en het zeldzame geduld dat hem kenschetste, nam het zeer bedaard op, en amuseerde zich misschien, steelswijze over deze ongewone en reine geestdrift. Toen de Zaterdag aankwam, was Ralph niet meer te genieten. Hij liep door het huis en verbeeldde zich, dat hij met pakken bezig was, maar vergat al zijn bezittingen. Hij zong en floot den geheelen dag, en hij had bijna vergeten om naar de thesaurie te gaan, wanneer Mac neillie het hem niet herinnerd had. «Je gelijkt veel op je naamgenoot «Sir Ralph the Rover," zeide de directeur, die zoo goed en zoo kwaad als het ging zijn correspondentie beantwoordde, bij de begeleidende stem van Ralph «He felt the cheering power of spring, It made him whistle, it made him sing." «Wij zullen de aanhaling maar niet eindigen. Mijn beste jongen, je zult morgen dood af zijn, wanneer je zoo voortgaat." «Wat doen wij met den trein vroeg Ralph. «Daar denk ik onophoudeljjk aan. Zullen wij vanavond vroeg genoeg klaar zijn, om de Schotsche expresse te halen «Begin daar nu, in hemelsnaam, niet medezeide Macneillie met een kluchtige uitdrukking om zijn mond hoeken. «Het is werkelijk een geluk, dat trouwen en ge tuige zijn, niet een alledaagsche gebeurtenis is, want anders zou het leven van een directeur niet meer uit te honden zijn." «Ik beloof het nooit meer te doen, Gouverneur," zeide Ralph met spottend berouw. «Nu, nu," zeide Macneillie met een geduldig schouder- Om het bloeden tegen te gaan, nam hij een zakdoek, die nog niet gebruikt was, en wiesch daarmede de wonde. Dadelijk begon de wang op te zwellen en werd in allerijl een geneesheer gehaalde, die bloedvergiftiging constateerde. Hulp mocht echter niet meer baten, en de jongeling is kort daarna overleden. De Hroenten-vereenlglng „De IV ledorper Hogge" heeft een tiental proefvelden aangelegd, onder leiding van den heeren J. Porte, te Winkel, en W. C. Visser, te Nieuwe Niedorp. Op deze velden zal de wer- king van verschillende kunstmeststoffen vergeleken wor den met stalmest en slijk op verschillende groenten- en ooftboomen. Volgens «Het Centrum," heeft de heer F. A. H. Boersmans, bisschop van Boermond, wegens vergevor derden leeftijd (ruim 82 jaar) zijn ontslag aangevraagd. Amsterdam. Het knaapje uit de Nieuwe Lelie straat, dat met zijn vader de ongelukkige val deed, is aan de gevolgen van de bekomen verwondingen overleden. Iieger des Heils. De velddag van het Leger des Heils werd den 22 gehouden op het landgoed «Velserbeek" te Velzen. Tal van korpsen uit Nederland waren met hunne banieren tegenwoordig. De afdeeiingen Maatschappelijk werk, Reddingswerk enz. waren vertegenwoordigd in bij het centrum der be weging opgeslagen tentjes. De landkolonie uit Barneveld exposeerde vee, pluimgedierte en konijnen. Een flinke cantine was opgeslagen. De dag werd geopend met een bijeenkomst, geleid door den commandant van het leger in Nederland. Bij elven verscheen generaal Booth met zijn officieren op het terrein, hartelijk toegejuicht door de inmiddels voortdurend aangegroeide menigte. Onder zijne leiding werd nu een heiligingsbijeenkomst gehouden. Hem ston den de commandant voor Nederland en de maréchale ter zijde. Tuberculose bij het rundvee en voorkoming van hare verspreiding. Prof. Dr. Zürn, te Leipzig, heeft de volgende maat regelen voorgesteld ter voorkoming van de verspreiding der tuberculose bij het rundvee. Zij verdienen o. i. alles zins de aandacht. 1. Alle na verwante van bij leven of na het slachten als tuberculeus gebleken runderen minstens voor de teelt buiten te sluiten. 2. Tuberculeuze en gezonde dieren niet in eenzelfden stal samen te laten staan. In runderstallen moet als 't vee op rijen staat, er op gelet worden, dat de dieren niet met de koppen tegen over elkaar staan. Gemeen schappelijke kiibben moeten, om de verspreiding van besmettende stoffen zooveel mogelijk te voorkomen, boven dien in veestallen niet geduld worden. Elk rund moet eene krib of een voedertrog voor zich hebben, die van de naaststaanden het best door staande schutten gescheiden wordt, opdat twee naast elkaar staande runderen met de koppen niet bijeen kunnen komen, en eene aan longen- tuberculose lijdende koe het voeder van een naast haar staand gezond stuk Vee niet besmetten kan. 3. Niet slechts de als tuberculeus gebleken runderen, maar ook degene van welke men eenigermate vermoeden kan, dat zij door deze kwaal bezocht zijn, zoo spoedig mogeljjk naar de slachtbank te brengen. 4. De tuberculose bij huisdieren, die niet tot het runder geslacht behooren, vooral die bij het huisgevogelte, met alle middelen te bestrijden. 5. Hoenders en dergelijke dieren niet in runderstallen toe te laten. 6. Sieeds te zorgen voor vernietiging van uitwerpselen, ontlastingen enz., afkomstig van aan tuberculose lijdende dieren, en tuberculeus ontaarde organen van geslachte dieren te verbranden. 7. Teringachtige menschen niet als veeoppassers toe te laten. 8. De fokkerij met het oog op betaalde doeleinden niet te overdrijven, opdat geene neiging tot tering bij de producten der fokkerij geboren worde. 9. Zoogenaamde inteelt, vooral in zeer nauwe verwant schap te vermijden, daar hierdoor de tuberculose, gelijk alle overerfbare ziekten in een veekoppel inzonderheid hangen blijft. ophalen «het behoort tot het dagelijksche werk. Je zult nu begrijpen, Denny, hoe je de woorden van Clandio: Time goes on crutches, till love have all his rites moet weergeven. Ralph vond het zeer onaangenaam van de Manchesters om juist op dezen dag eene voorstelling van «Much Ado About Nothing" gevraagd te hebben, en ofschoon hij Glaudio uitstekend vertolkte, vond hij het steeds een on gunstige rol. Macneillie's Benedick werd echter als een van zijne beste rollen beschouwd, en ofschoon hij haar misschien op dit oogenblik even ongaarne speelde, als Ralph het aangenaam vond, om de trouwscène op den vooravond van zijn eigen huwelijk door te maken, zou hij de laatste wezen, om zijne persoonlijke gevoelens met zijn werk hetzij als acteur, hetzij als directeur tusschenbeide te laten komen. Het stuk werd zorgvuldig weergegeven, en na een haastig gepab, kwam Ralph, dank zij de hulp van «Grootje", die als gewoonlijk met vriendelijke diensten en afschu welijke woordspelingen haantje de voorste was geweest juist aan het stationtoen de Schotsche Expresse voor het perron stilhield. Of Macneillie op tijd zou komen scheen twijfelachtigmaar juist toen het fluitje van den beambte zich deed hooren kwam hij uit het plaatskaar tenbureau te voorschijn en met zijn gewone onverstoor bare kalmte sprong hij in de coupé toen de trein zich reeds in beweging zette. Ivy Grant en Myra Brinson hadden een alleraanlok- kelijkst soupeetje voor de twee klaar gemaakt en hadden er voor gezorgd dat het niet vergeten werd in de drukte van het laatste oogenblik en Macneillie die altijd in staat was om van zijn vrijen dag, onder alle omstandig heden volkomen te genieten bleek een zeer aangenaam metgezel te zijn, totdat de komst te Creme van een anderen reiziger een einde aan het gesprek maakte en zij zich nederzetten om te slapen. Het was een stormachtige nachtde regen stroomde langs de ruiten en de wind huilde en gierdetoeu de trein in de duisternis voortsnelde. Ralph trachtte te ver geefs het voorbeeld te volgen van zijn twee reismakkers diehunne omgeving geheel vergetendrustig door al

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2