E Meubelmaker, MM- en Mnstnescliool. Koper-Metaalgieterij KAART van het bezette gebied in GR 00T-ATJEH, VERHUISD. Advertentièn. UITSTAPJES Per stukPrijs 5 cents. Stoomtram Haarlem—Alkmaar. X_h A. A T *7 O, Boekhandel HERMS. COSTER ZOONAlkmaar. ad f 1.25 per kwartaal wekelijks eene portefeuille met tijdschriften en om de veertien dagen een ROMAN te ontvangenwelke des WOENSDAGS worden verwisseld. Aanbesteding Pension gevraagd Boekh. Herms. Coster Sc ZoonAlkmaar. Samengesteld door L. W. J. K. THOMSEN. PRIJS slechts f 1,25. Boekt. HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. met de HOLL. IJZ. SPOORWEG-MIJ., lo. HAARLEM en omstreken. 20. APELDOORN en 3o. ALKMAAR en ZAANDAM en de Zaanstreek. Ieder met 6 illustratiën en wandelkaartje. Faillissement JACOB SWAGER. Laat men 't elkander tock zeggen I-ÏOOIPDAOISMT, ïa+a 91 14 12! 8ts 103f 51! 11! 86! 18 110 117! 135| 118! 160 144 180! 158 251* 175 86! 97! 97! 85f 84Ü 84ïV 17-fr 27 64f 97f 81tï 32! 34 97! 63! 588 lilt lilt 90! 55i 57# 76^ 89-A 99! "f 12t! 91# 14& ISA 8i 86! U6! 137 172 Yoor hen, wien het er niet aan gelegen is, of zij de tijdschriften en romans wat later ontvangenstaat ten allen tijde de gelegenheid open van werkzaamheden aan de Kerkgebouwen der Ned. Herv. Gemeente te Alkmaar, Algemeene Vergadering Oudegrackt D 11. ALKMAAR. met de nederzettingen Lepoeng en Lehoengen eene OVERZICHTSKAART waarop PEDIR en GIGIENG. Ondertrouwd: Th. H. YAN BENEDEN en M. E. POT. Tebing-Tinggi (Deli) Alkmaar 16 Juni 1898. Heden overleed plotseling, door een noodlottig toeval, onze geliefde dochter en zuster HAARTJE, in den nog jeugdigen leeftijd van ruim 13 jaren. Zuid- en Noordschermer J. GELDER Kz., 21 Juni 1898. en Echtgenoote en Kinderen. Eenige en algemeene kennisgeving. 3e Aankondiging. Bij vonnis den 3 Februari 1898 door de Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar, bij verstek gewezen en den 7 Maart 1898 aan den persoon van den gedaagde betee- kend is ten verzoeke van de vrouw door echtscheiding ontbonden, het huwelijk, den 1 Mei 1892 te Heerhugo- waard gesloten tusschen ARIS KNECHT, arbeider te "Winkel en JANNETJE BUISMAN zonder beroep, haar verblijf houdende te Heerhugowaard. Alkmaar, 20 Juni 1898. De procureur van de eischeresse Mr. H. P. M. KRAAKMAN. De vergadering tot verificatie der vorderingen zal niet plaats hebben, zooals in het vorig nummer abu sievelijk werd vermeld op 7 JULIdoeh op WOEA8UA6 3? JULI 1898, te 11 uur voormiddags. Alkmaar De Curator 23 Juni 1898. Mr. K. A. COHEN STUART. Met één Juli wordt het Goederenbureau VERPL4ATIT te Alkmaar van Aieuwlander- singel naar RITSKVOORT, bij den heer KOL, terwijl de WACHTKAMERS gehouden wor den AIELWLAAOERSIAGEL, recht over de standplaats van den tram. Velsen, De Directeur, 22 Juni 1898. A. D HO O GE. HOERI^k'S ZEEP, de bekende lievelingszeep der Dames, is slechts dan echt, wanneer zij het opschrift draagt„MET UE\' UIL", en dit niet alleen op de Zeep zelt' is ingedrukt, doch ook op de etiquette en af- slnit-etiquette voorkomt. Voor ieder stuk van deze Zeep wordt ingestaan, dat zij volkomen onschadelijk, zacht, zuiver en bovenal rijk aan vetgehalte is. De kooper van DOERIMk'S ZEEP MET UEN UIL kan derhalve zeker zijn, dat hij met deze Zeep eene der voortreffelijkste, schuimendste on aangenaamste Zeepen bezit, hoewel ze overal voor slechts 2ft Cent verkrijgbaar is. AMSTERDAM 22 Juni. 23 Juni. N. pCt. W. Schuld dito. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank t.e Alkmaar, d.d. 23 December 1897, is verklaard ontbonden door echtscheiding het op 28 Juli 1892 te Amsterdam gesloten huwelijk tusschen GARBRAND PETRUS WOR TEL, korporaal- vuurstoker bij de Nederlandsche Marine, gestationeerd te Helder en HELENA WILLEBRANDS, zonder beroep wonende te 's Gravenhage, en zulks ten verzoeke van den man. De Procureur des eischers K. A. COHEN STUART. J is VERHVISW van LAAT 169 naar bij de RIDDERSTRAAT en beveelt zich opnieuw beleefd aan. Eene eerste klasse Verzekering Maat schappij vraagt voor alle groote plaatsen een die in staat is flinke sub-agenten aan te stellen. Na korten proeftijd wordt een aanvankelijk salaris van f35.per maand benevens flinke provisie verleend, Alleen hoeren uit den gegoeden stand, die over vol doenden vrijen tijd kunnen beschikken, gelieven te schrij ven onder letters 5 K. G. Algemeen Advertentie-Bureau NIJGH VAN DIT MAR, Amsterdam. Cert. Nederland, dito, dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandse!)e 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geoonv. 1890.6 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3! N. W. Pao. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aaud. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig dito, id. a R 125 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4! dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atehison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito6 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 86-fj 97A 97| 85f 841 84ts 84fk 17-fs 26Ü 64| 97! 98f 96£ lOlf 81rff 103! Sli 89i 93 22-fs 107! 34! 97H 32^ 98 63j 45 42 83J 584! 113/ 112 33 90! 100f* 90 55! 57A 156 J 98! 86! 76A 98f 89 97! 97-nr 1014 Deze portefeuilles bevatten Hollandsche en SSuitsche, zoowel wekelijksche als inaande- lijksche tijdschriften, alsmede een Engelsch of een Fransch geïllustreerd weekblad. Voor geabonneerden huiten de stad kanindien noodzakelijkde verwisseldag op Zaterdag worden bepaald. op Donderdag 7 Juli 1898. Aanwijzing op Dins dag 28 Juni e.k., des voormiddags ten 11 ure aan de Groote Kerk alwaar bij den KoBter van af dien dag bestek en voorwaarden ter lezing liggen. Inlichtingen te verkrijgen bij E. H. RENGERS Op zichter over genoemde Kerkgebouwen. TERSTOND GEVRAAGD een bekwaam voor vast werk, bij H. üCHOdIHOVEX Laat 70. van 1—15 Augustusvoor een HEER DAME en TWEE KINDEREN in of bij Alkmaar (Heiloo). Brieven franco met opgaaf van conditiën onder lett. K. Z. aan 't bureau van dit blad. op Woensdag 39 Juni a.s., ten 2 are, in de kleine zaal van de «Harmonie". Do rekening en ver antwoording over 1897 ligt voor de leden ter visie in de school Oudegracbt A 104. Namens bet Bestuur M. VAN REENEN-—Völter, Presidente. S. M. MACLAINE PONTSecretaresse. Ondergeteekende beveelt zich aan voor bet gieten draaien enz. van alle soorten koperwerk en meta len voor molen werken, machinerlën, scheeps bouw enz. Neemt ook bestellingen aan voor alle soorten gietwerken van ijzer naar modellen en teekening tegen concurreereude prijzen. J. C. 8CHOOWEMA1H. In 3 bladen In kleurendruk (89 X ÏOO c.M.) Amsterdam, 22 Juni. De prijzen der aardappelen waren heden als volgt: Franeker Jammen f2.40 a 3, dito- blauwe f 2 a 2.60, Duitsche roode f 2. a 2,40, Andijker muisjes f4.a 5.Westlandsche Klei manden f 4. a 4.40, dito Kleimuisjes f 4.a 4.4o Katwijker Zand f 5.dito muizen f 4.a 4.40 per HL. Nieuwe Malta f 0.10 a 0.14 per KG. Petroleum onveranderd. Raapkoeken f 60 a 85. Lijnkoeken f 7 a 10. 16 Juni. Aangev. 173 vette kalveren, le qual. f 0,60. a 0.2e qual. f 0.50, 3e qual. 1' 0.—, 4e qual. 0.a per K.G., 0 gras id. f 87 nucbt. kalveren f 7— a 10.—, 0 schapen, 353 vette varkens f 0.34 a f 0.37. per P. Haarlem 22 Juni. Aangevoerd 0 koeien en ossen, verk. 0, f160 a 200, 0 pinken,nuchtere kalveren f 8.— a 13.—, vette id. f 40.— a v. schapen 15.a f 18, 0 paarden. Haarlem, 22 Juni. Kaas. Aangevoerd 62 stapels, te zamen 8894 stuks, weg. 16906 Kg. Prijs f 23. Sneek, 21 Juni. Boter le soort f 36,50 a Veree- niging le soort f 36.50 a 37.50, 2e soort f 35.a 36. 3e soort f 34.— a 4e soort f 33.a Aangevoerd 428 vierde en 39 achtste vaten. Schiedam 22 Juni. Moutwgn 0.75 lager f 8.25, bij den Branders-bond f 7! a 0 per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever 1 12,25, id. Amsterd. proef f 13,75, Spoeling-Commissie f 0.70. Londen 17 Juni. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was heden zeer flauw, met eene groote hoeveelheid onverkocht. Andere soorten vast. Laatste noteeringen Boter: Friesche le qual. 70 - a 80/-, 2e id. 70/- a 82/- room- /- a /-visschig /- a -/-, room 0. a 0 Norm, extra 94/- a /0 gew. 76/- a 88/-, Brittany le qual. 12/0, id 2e qual. 11/0, id. 3e qual. 10/0, 4e, qual. 8/6 per 12 Eng. pondenJersey /- a /-, Deensohe prima 80/, 88/-, /0 Iersche 76/- a 86/- Italiaansche 76/0 82/0 /0Amerikaansche 0 a a /- Nieuw-Zeelandsche /- a /- Au stralische /-, /- a /-, Russische 70/- a 80/-. Kaas: Amerik. oud 36/-39/- a -/-, nieuw a Goudsche 30/— a 40/—, nieuwmelkte —/—a, Edammer 42/-, 48/-a /-, Australische /-a Eieren. Fransche 5.3 a 8.6, Italiaansche 5.6 a 7.6, Hongaarsche 5.6 a 6.9 de 120 stnks. Schagen,23 Juni. Aangevoerd 5 Geldekoeien f 80 a 120, 15 vette koeien f 160 a 250, 15 kalfkoeien f 120 a 180 7 nuchtere kalveren f 7 a 12, 185 schapen f 15 a 23 350 lammeren f 7 a 12 20 magere varkens f 11 a 15, 23 vette varkens f 0.32 a 0.36 p. P., 60 biggen f 5 a 7,50, 1500 kop boter, per P. 35 a 45 ct., 9000 kipeieren f 2.50 a 3,—, 5000 eenden dito f 2,90 p. 100. Per Telegraaf. Hoorn, 23 Juni. Kleine kaas f 25,commissie f 22,50, Middelbare f Aangevoerd 296 stapels, wegende 94657 Kg. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4