Buitenland. N e d e r 1 a n d, regen, die verwacht wordt, binnen te halen. Is hnn wo ning gunstig gelegen, dan zijn er dadelijk liefhebbers ge noeg en zoo groot is de vraag, dat nu ook al de meer achteraf gelegen kamers grif weggaan. Daarom kunnen wij onzen lezers in de provincie die plan hebben om de feestdagen in de hoofdstad door te brengen, niet genoeg aanbevelen om nu reeds voor logips te zorgen. Wie daar mee wacht tot het uiterste oogenblik vindt niets meer en loopt gevaar, dat hij öf thuis moet blijven öf in de open lucht overnachten. Alles wordt vooruit besproken, tot zelfs rijtuigen toe. Men verzekerde mij, dat het tarief voor een landauer met twee paarden, te gebruiken tijdens de feesten, reeds tot ver over de vijfhonderd guldens is ge stegen. Het geld zal eerlang naar Amsterdam stroomen en daarom mag men den drankbestrijders dankbaar zijn,dat zij nu al maatregelen gaan nemen om dien stroom in de goede bedding te leiden. JUFITSCMjAA». Het resultaat van de verkiezin gen kan in hoofdzaak reeds worden vastgesteldhet brengt weinig verandering in den Rjjksdag. Het Centrum is de groote partij gebleven, het telt thans wederom ongeveer 100 man. De nation aal-liberalen zijn weer wat verzwakt. Vooral in Zuid-Duitschland hebben zij veel verloren en daaren tegen in Zwaben slechts twee zetels gewonnen. Voor de agrariërs en voor de anti-semieten zijn de verkiezingen al even treurig afgeloopen. De conservatieven komen er niet slecht af en de vrij zinnigen trouwens evenmin. De Dnitsche volkspartij heeft zich van haar échec bij de eerste verkiezingen hersteld, de Vrijzinnige Vereeniging zal weliswaar haar vorig cijfer niet geheel bereiken, maar de vrijzinnige volkspartij, de partij van Richter, komt zeker aardig versterkt in den nieuwen Rijksdag. Dat de sociaal-democraten per slot van rekening maar weinig zullen winnen, komt voornamelijk door het samen gaan der burgerpartijen in verschillende plaatsen, het geen o.a. te Berlijn zelfs tot verlies van twee zetels voor de sociaal-democratie heeft geleid. EAGEEAAD. Volgens te Sydney ingekomen be richten heeft Engeland zich nieuw gebied verworven in Noord-Borneo. De Britsche gouverneur Beaufort is on langs naar Brunei gegaan om met den sultan te onder handelen over den afstand van eenige districten die naar hij beweerde aan een paar ontevreden hoofden als wijk plaats dienden en als basis voor mogelijke operaties. De uitslag van de onderhandelingen is geweest, dat de sul tan de districten Menkabong, Mengagtal en Agi Agi aan Engeland heeft afgestaan. In dit gebied ligt de haven Gantisan aan den handels weg van China naar Europa. De haven moet uitstekend zijn en zou zelfs de diepstgaande schepen kunnen op nemen. Bij het strand moeten kolenbeddingen zijn die ten spoedigste ontgonnen zullen worden. Het afgestane gebied voert rijst en tabak uit. Uit Bombay wordt medegedeeld dat de pest aan het afnemen is en weldra geheel verdwenen zal zijn. In de stad zelf stierven in den aanvang van deze maand nog maar 15 tot 25 personen per dag en de regentijd inmiddels is aangevangen, zal, evenals verleden jaar eind maken aan de ziekte. Te Kurachee, waar de ziekte in het begin van met buitengewone heftigheid optrad, is de sterfte ook sterk verminderd, al sleept de ziekte nog dagelijks dertig tot veertig personen van de nog geen honderdduizend inwoners, ten grave. In de provincie Bombay zijn twintig districten aan getast, maar de officieels statistiek wijst slechts lage sterfte cijfers aan. die oen Mei FRAKKR1JH. Blijkens een kennisgeving van »Havas" aan de bladen is de heer Reinach, die wegens het bekende Dreyfus-artikel in de »Siècle" voor een krijgs raad heeft moeten verschijnen, bij besluit van den president der Republiek afgezet als kapitein van het territoriale De Regeering heeft dezer dagen een statistiek doen verschijnen, waaruit opnieuw de achteruitgang van de Fransche handelsvloot blijkt. Uit dit overzicht van de scheepvaart met het buitenland in de eerste vier maanden van het loopende jaar in vergelijking met die in hetzelfde tijdperk van voorgaande jaren blijkt dat in 1896 in de buitenvaart waren 203 Fransche schepen met te zamen 393,600 tons inhoud tegen 549 buitenlandsche schepen met 562,000 tons. In 1898 werden slechts 176 Fransche schepen met 293.000 tons gebruikt tegen 649 buitenlandsche met 1,222,000 tons. Volgens de »Temps" zijn niet minder dan 70 percent van de Fransche zeilschepen en 61 percent van de stoom schepen van tien tot veertig jaar oud. ITAUE. De Kamer keurde den 25 het besluit goed, tot opheffing der douanerechten op granen tot 30 Juni, tot wederinvoering op 1 Juli van een recht van 5 francs, en op 16 Juli van een recht van 7 fr. 50. De Kamer is daarop tot nader bijeenroeping gescheiden. Blijkens telegrammen uit Rome heeft de koning den 26 het ontslag van het kabinet-Di Rudini aamgenomen en generaal Pellout belast met vorming van een nieuw ministerie. SP AA JE. Een telegram uit Madrid van den 26 aan de Temps" meldt, dat de heer Sagasta er in geslaagd is al zijn collega's te bewegen de vraagstukken van bin- nenlandsche politiek en in de eerste plaats die welke de wijziging van het ministerie raken, voorloopig te laten rusten. De ministerraad besprak de middelen om de verdedi ging tegen de Amerikanen en de opstandelingen te or- ganiseeren Volgens officieela berichten hoopte men, dat de Spaan- sche troepen het kunnen uithouden tot de aankomst van versterkingen onder generaal Paudo, die met geforceerde marschen oprukt. De Amerikanen rukken op in drie colonnes, geflankeerd door opstandelingen. De colonnes zullen zich vereenigen voor de Spaansche stellingen van Grave Pena en Sevilla. Een officieel telegram van maarschalk Blanco meldt, dat 300 Amerikanen de Spanjaarden te Siboney en Sa- villa aanvielen. De Spanjaarden hadden 3 dooden en 3 gewonden. Daarna vielen de Amerikanen het kamp van generaal Rabon aan, maar werden teruggedreven met verlies. Zij lieten munitie, kleeding en equipement- stukken achter. Overigens is van Spaansche zijde niets nieuws te berichten. Twee Amerikaansche booten beschoten Casilda zonder veel schade aan te richten. AEREEAIGDE STATE!*". Van boord der pers boot »Wanda" bij Juragua wordt van 24 dezer gemeld: Heden hebben vier afdeelingen van het le regiment cavalerie, vier afdeelingen van het tiende regiment cava lerie en acht afdeelingen van de ongeregelde cavalerie genaamd Rough Riders, totaal nog geen 1000 man, de Spanjaarden aangevallen die 2090 man telden en zich be vonden in het houtgewas op vijf mylen afstand van San tiago. De Amerikanen sloegen de Spanjaarden in destad terug, waarbij zij 13 dooden en 50 gewonden verloren, waaronder 6 officieren. Tien van de gewonden zullen waarschijnlijk sterven. Na het gevecht werden 12 lijken van Spanjaarden in het hont gevonden, maar het verlies aan Spaansche zijde was zeker veel grooter. Generaal Young voerde de Amerikanen aan en kolonel Wood leidde de operaties der ongeregelde cavalerie. In twee troepen viel men, verscheidene mijlen ten westen van Santiago, te gelijk de Spanjaarden aan, die het voordeel van po sitie0 en aantal haddenzij vuurden uit een dicht bosch. De Amerikaansche cavalerie, later versterkt door infan terie en cavalerie, houdt nu eene positie om zoo te zeggen op den drempel van Santiago. Voortdurend worden nog meer troepen aangevoerd en men maakt zich gereed voor den beslissende aanval op de stad. In een interview verklaarde generaal Shafter zich zeer voldaan over de gemaakte vorderingen. Hij wacht slechts op de ontscheping van een voldoende hoeveelheid aan vullingstroepen om de bewegingen tegen Santiago te be ginnen. Hij kan niet zeggen, wanneer dit zal geschieden Een Wolrd-telegram uit Washington meldt, dat de re geering een cijfer-dépêche uit Keywest ontving, waarvan de inhoud geheim gehouden wordt. Toch is bekend dat daarin gemeld wordt dat de monitor Miantonomoh en het pantserschip Puretan beschadigd zijn. Het is niet met zekerheid vast te stellen hoe erg deze beschadigd is. Men veronderstelt, dat de schepen te dicht genaderd zijn bij de batterijen van Havana en dat deze op hen gevuurd hebben. De World ontving nog het bericht, dat bij de landing der Cubanen te Sagua de eerste boot in de branding om sloeg. De bemanning zwom naar land. Vele honderden Spanjaarden trachten de bemanning der eerste booten te omsingelen doch de Amerikaansehe troepen kwamen hun spoedig ter hulp. De Mindaro, die de telegrammen voor de Herald over brengt, meldt via Port Antonio (Jamaïca) dat fort Morro door de Spanjaarden is verlaten. Admiraal Sampson kan vrijelijk de haven binnen varen om Cervera aan te vallen en zal dit ook doen zoodra generaal Shafter Santiago volkomen zal hebben ingesloten. Onweder. Te Kessel CL.) en omliggende gemeenten heeft een hevig onweder gewoedgepaard met storm en hevige hagelslag zoodat alle te veld staande vruchten geheel zijn verwoest. De rogge en tarwe liggen als afgemaaid op den grond van de boekweit is niets meer te zien. Deze ramp heeft zich uitgestrekt over de gemeenten KesselBaarloo, Belfeld, Tegelen het zuidoostelijk deel van Helden en het noordoostelijk deel van Reuver. Het is nagenoeg dezelfde streek, welke zeven jaren geleden door hagelslag geheel verwoest werd. De schade op de velden is buitengewoon groot. Te Kessel waren slechts 13 landbouwers tegen hagelschade verzekerd. Vóór Sidney (Australië) sloeg een boot om van een Russisch schip alle 14 matrozen werden door de haaien verslonden. Ralph en Evereld brachten een zeer gelukkige lente door. Zelfs Macneillie, die wel eenigen angst gekoesterd had, wat het gemak en het welzijn van het jonge vrouwtje betrof, begon zich op dat punt volkomen gerust te ge voelen. Het vroolijkte hem op, haar gelukkig gezichtje en hare zorgzame, huishoudelijke manieren om zich heen te hebben, die van elke tijdelijke woonplaats een gezellig tehuis maakten. Haar grootste charme was hare hartelijke deelneming in alles en een zekere kalmte en bedaard heid van temperament, die zeer kalmcerend werkten op zenuwachtige kunstenaars-naturen. Wanneer de twee heeren van den schouwburg terugkeerden, was het een genot om haar gezellig met haar naaiwerk bezig te zien. Zij stond steeds klaar om in alles wat men haar ver telde belang te stellen. Daarenboven begreep zij dadelijk de verschillende stemmingen, waarin zij thuis kwamen. Zij zag met één oogopslag of /-ij tevreden met hun werk waren of ontmoedigd, daar zij er niet in geslaagd waren hunne toehoorders te treffen. Evereld had niets druks over zichzij was eene ideale vrouw voor een man, van Ralph s levendig, nerveus gestel. In het midden van den zomer ging het gezelschap uiteen, en Ralph en Evereld gingen bij de Maguay's in Londen logeeren. Toen het gezelschap zich echter in het begin van Augustus weder vereenigde, begonnen de on aangenaamheden van het nieuwe leven zich eenigszins meer te doen gevoelen. Misschien was het de ondraaglijke hitte, misschien de tegenstelling tasschen de kamers in een bijzonder vuile fabriekstad en het ideale huis der Magnay's met al zijne kunstschatten, en zijn fraaie, half uitheemsche inrichting. Zeker is bet, dat Evereld s moed zonk toen zij begon te ontpakken. Hun slaapkamer lag op het westen, en de brandende zonneschijn scheen het kleine kamertje in een loome, bijna tropische hitte te dompelen. Zij gevoelde zich ziek en ellendig. Toen zij de lade van haar toilet-tafel opende, zag zij, dat haar voorgangster eenige zeer onsmakelijke krulijzertjes en een potje met vet had achtergelaten. Het was natuurlijk zeer gemakkelijk, om dit weg te gooien en de lade opnieuw te bekleeden maar toen zij dit ge daan had en haar eigen goed in orde gebracht had, was zij geheel uitgeput van vermoeienis en was blij, dat zij zich een oogenblik neer kon leggen, ofschoon zij de dekens niet durfde nazien, en slechts troost vond in de gedachte, dat de lakens schoon waren en het kussen haar toebe hoorde. i werd door de komst van Ralph uit haar sluimering opgewekt. ►Kom, lieveling, ga mee naar buiten, zeide hg. »Deze kamer is als een bak-oven. OEr is toch zoo n gek in de plaats van Thorhton gekomen De verwaandste vent, dien ik ooit gezien heb. Ik begrijp niet, waarom Macneillie hem als leerling aangenomen heeft. Hij is nog een eerstbeginnende en ofschoon hij zeer rijk is, heeft hij er niet eens aan gedacht om een premie ce betalen. Ik heb nog nooit iemand gezien, die zooveel noten op zijn zang heeft. Een ferm pak slaag zou hem goed doen Wie is het vroeg Evereld lachende, terwijl zy haar hoed opzette om uit te gaan. ►Hij is de jongere zoon van een graaf, geloof ik, en verheugt zich in den naam van Bertie Vane-Ffoulkes. Hij behandelt den directeur, alsof hij hem een grooten dienst bewees, door bij zijn gezelschap te komen, en hij vervolgt de arme Ivy reeds met attenties, die zij veel liever niet ontving. Zij begaven zich naar den openbaren tuin, in de hoop een bank in de schaduw te vinden, waar zij naar het tennissen konden zien. Hier ontmoetten zij Ivy en Holen Orme, die gewoonlijk samen woonden. Naast haar liep een tamelijk knap jong mensch, met een kleur als melk en bloed en een uitdrukking van welgevallig zelfbewustzijn over zich. Toen Ivy hen ontwaarde, liep zij met een blijden uitroep naar hen toe, ofschoon haar »cavaliere servente" juist bezig was, een van zijn geestige anecdotes te vertellen. »Wat ben ik blij, je weer te zien," riep zij uit, Evereld s handen vattend. »Ik heb zoo naar je verlangd. Als die nare mijnheer Vaue-Ffoulkes maar heen wilde gaan, ik heb je zooveel te vertellen." Wordt vervolgd. - Het vrouwen verbond voor den vrede heeft gepro testeerd tegen den voortgang van den oorlog tusschen Spanje en de Vereenigde Staten in een manifest, gedrukt in het Spaansch, Fransch en Engelsch, dat ter ondertee- kening is gelegd, en dat als volgt luidt „Wij ondergeteekenden, Christelijke vrouwen der we reld, zonder onderscheid van secte of vaderland, wenschen te protesteeren in naam van Christelijkheid en mensche- lijkheid tegen het voortduren van den oorlog tusschen Spanje en de Vereenigde Staten en wenschen te toonen, dat in deze verlichte eeuw twee Christenvolken niet hun toevlucht behoeven te nemen tot zoo verschrikkelijke middelen om hun doel te bereiken, doch dat arbitrage voldoende zal zijn. In het bijzonder doen wij een beroep op onze zusters in Amerika om ons te helpen, daar zij zoo grooten invloed oefenen in hun vaderland en haar menschlievende beginselen welbekend zijn. Provinciale Staten van Aoordholland. Ged. Staten stellen voor een subsidie te verleenen van f 3000, ten behoeve van de verbetering van Rijks wege van de aanlegplaats van den »Oeven" op het eiland Wieringen. Wel ziet het college de noodzakelijkheid daarvan niet in, doch ook de gemeente Wieringen verleent eon zelfde subsidie, en de Minister wil de uitvoering vanwege het Rijk bevorderen, onder voorwaarde dat de provincie deze subsidie verleent. De exploitant van den onnibusdienst Egmond aan Zee CastricumAlkmaar vraagt weder een subsidie van f 500, zooals dat sedert 1894 jaarlijks verleend is. Ged. Staten stellen evenwel voor slechts f 300 voor 1898 te verleenen, omdat naar de meening van het college het tarief wel zoodanig kan worden gewijzigd, dat de dienst op den duur zonder den steun der provincie kan blijven bestaan en dit als overgang kan worden beschouwd tot het niet meer verleenen van subsidie. Verder wordt door Ged. Staten voorgesteld een bijdrage van f 2500 te verleenen in de kosten voor den bouw van een lokaliteit voor de Rijkstuinbouwwinterschool te Aalsmeer. Die kosten zijn f 10,000. In de najaarsvergadering van de Staten werd aan de huishoud- en industrieschool te Alkmaar een subsidie verleend van f 500, mits zij over 1898 van het Rijk minstens f 2950 en van de gemeente f 500 ontving. Aan laatstgenoemde voorwaarde is voldaan doch door het Rijk is geen subsidie verleend omdat de aanvraag daartoe te laat was ingediend. Onder die omstandigheden stellen Ged. Staten voor de subsidie der provincie toch uit te keeren en voor de jaren 1899, 1900 en 1901 aan de school een bijdrage toe te kennen an f 700 f 1000 wordt gevraagd) onder voor waarde, dat over dezelfde jaren het Rijk minstens f 4500 en de gemeente f 1000 per jaar verleent. De begrooting over 1899 van het Krankzinnigengesticht Meerenberg is opgemaakt tot een bedrag van f 493,057.99. Nog is ingediend een voorstel tot verhooging der bezoldiging voor het bestuur van den Vijfhuizerpolder, onder Zuid-Schalkwijk. Gymnastiek. Van het gewest Noord-Holland van het Ned. Gym nastiek Verbond hebben zich de volgende vereenigingen aangemeld tot deelname aan de betooging op 7 Sept. a.s. Gewest »Noord-Holland'\ »Amstels Kracht en Vriend schap", »01ympia", »Sparta", »Spartacus'vPlato van Amsterdam; »Beverwijksche G. V.'', Beverwijk »V est- fries'', Barsingerhorn »Jahn", Edam »Sparta", Haar lem ^Uitspanning door Inspanning", Hoorn; s-Simson", Koog-Zaandijk Volharding", Purmerend »Lyeurgus", Schagen s-Voorwaarts", Noordschermer»Krucht door Oefening", Weesp »01ympia", Wieringerwaard »Her- cnles", Wormerveer »Concordia", Zaandam. Ter waarschuwing. Bij Munster had een der deelnemers aan een wie lerwedstrijd de onvoorzichtigheid onmiddellijk na de aankomst een glas bier te drinken. Hij kreeg een hevige congestie en stierf binnen enkele uren. Amboina. Door de Centrale Commissie voor hulp aan de noodlijdenden op Amboina ten gevolge van de jongste aardbeving is opnieuw een bedrag van f 4000 ter over making bij het Departement van Koloniën gestort, zoodat thans reeds voor dit doel een totaal van f 32000 is bijeen gekregen en verzonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2