vrije Kamer Alkmaar. Telegrafische Berichten. Stadsbericlit en. Onbestelbare ürieven- Advertentie n. TE HUUR: TH HUUR, te ileiioo, Café Restaurant. Restauratie den geheelen dag. Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. BURGERLIJKE STAND. LAMESTRAATtegenover liet Stadshuis. Uitstekende consumptie. Billyk tarief. 0. VAK 'T HULLENAAR. €r. Meijer. Heerhugowaard. De kerkeraad der herv. ge meente heeft tot predikant beroepen, den heer J. ten Brngekate, te Barchem. Hensbroek. Yoor de vacante betrekking van onderwijzer in deze gemeente hebben zich 7 sollicitanten aangemeld. Bij het zware onweder, dat den 26, tnsschen 5 en 6 unr, in de nabijheid dezer gemeente losbrak, is een koe in de weide van S. S. doodelijk getroffen. Beemster. De Amsterdamsche Wielrjjdersver- eeniging D. O. S. heeft tegen Zondag 3 Juli wielerwed strijden in de Beemster uitgeschreven 5 K.M. voor nieuwelingen 20 K.M. met en 10 K.M. zonder gang- making. Laatste Berichten. WASHINGTON, 27 Juni. Het departement van ma rine heeft medegedeeld dat schout-bij-nacht Watson aan boord van de Newark zal vertrekken om zich bij de vloot van admiraal Sampson te voegen en het bevel op zich te nemen van het eskader van pantserschepen en kruisers dat onverwijld naar de Spaansche kust zal gaan. Een tweede mededeeling van het departement van ma rine geeft de samenstelling van Watson's eskader dat zal worden aangeduid als oostelijk eskader. Het zal bestaan uit de pantserschepen Newark (als admiraalschip), Iowa, Oregon, de kruisers Yosemite, Yankee, Dixie en drie ko lenschepen. DAIQUIRI, 27 Juni. Generaal Shafter heeft gister avond voorgesteld het hoofdkwartier van Daiquiri naar Jaragna te verleggen. De transportschepen der haven hebben onverwijld den laatsten mondvoorraad en munitie ontscheept. De vier laatste lichte batterijen zijn gistermiddag over land naar Jaragua vertrokken. De ordonnansofficieren hebben gemeld dat de weg on bruikbaar is voor belegeringsgeschut. Bovendien is dit geschut hier niet dan moeilijk aan land te brengen. Er zijn een vijfhonderdtal muilezels ontscheept, die nog altijd hier zijn. Men maakt een trein met de noo- dige bemanning gereed voor het vervoer van levensmid delen. De ontscheepte manschappen hebben voor vijf dagen mondvoorraad, zij hebben echter voor tien dagen provisie noodig als voorzorg tegen een plotselinge beweging. MANILLA, 27 Juni. Reuters bijzondere correspondent hier seint van den 23, dat er geen verandering in den toestand is gekomen. De opstandelingen zijn niet verder voorwaarts gerukt. De Spanjaarden gaan voort met het aanleggen van versterkingen van zakken zand om Manilla en planten ook versperringen van bamboes met scherpe punten. De dagbladen blijven bij de inlanders aandringen op aansluiting bij de Spanjaarden. Er zijn nog geen Amerikaansche transportschepen aan gekomen. 's-Gravenhage, 29 Juni 1898. Belastingkantoor Schagen. Met 1 Augustus worden opgeheven de belastingkan toren Schagen, Zijpe en Wieringen en ingesteld een kan toor Schagen voor de gemeenten Schagen, St. Maarten, Barsingerhorn, Zijpe, Petten en Callantsoog en een kan toor Anna Paulowna voor de gemeenten Anna Pau- lowna, Wieringen en Wieringerwaard en benoemd tot ontvanger te Schagen, de heer H. Feisser, thans te Zijpe. Hen nieuw rijwiel-magazijn. Aan de Laat, hoek Boterstraat, verrees in korten tijd een nieuw perceel, gebouwd voor rekening van den heer UK. Si. F. de Wild, alhier, dat deze ruime straat, die onze stad bijna geheel doorsnijdt, tot sieraad strekt. Naar teekeningen en onder leiding van den heer G. Loomanarchitectgeschiedde de uitvoering door den aannemer A. de Munk. De groote uitstalramen zijn aan do bovenzijde afgesloten met gebrand glas waarin goed nagebootste rijwielen een aardig effect maken ge leverd door den schilder G. Groot uit de Haarlemsche fabriek van van der Diese en Kerrebijn. Het is ingericht uitsluitend tot rijwiel-magazijn en bevat verder eene repa ratie-inrichting voor dit meer en meer veldwinnende voer tuig, dat, goed en verstandig gebruikt, voor den mensch een onwaardeerbaar hulpmiddel is. De steeds lager wor dende prijzen brengen het gelukkig onder steeds wijder be reik. Links van het magazijn krijgt men in de Boterstraat toegang tot een ontvanglokaal voor rijwielen die her stelling behoeven. Vandaar brengt een lift deze, dus zon der dat er voor beschadiging behoeft te worden gevreesd, naar de bovengelegen reparatie-inrichting, die uit tal van vensters uitstekend helder licht ontvangt. Daar vindt men alle materieel en gereedschappen die voor deze veelzijdige industrie noodig zijn, o.a. heeft men een sol- deerinrichting door middel van gas die flink en snel werkt. Op de tweede verdieping is ten slotte eene ruime bergplaats. De heer de Wild heeft agenturen van ver schillende bekende merken waaronder natuurlijk ook o.a. zeer goedkoope, die zeker wel als concurrentie-machines mogen gelden. In de den 28 gehouden vergadering van aandeel houders van de Petroleum-Maatschappij «Sumatra-Palem- bangwerd tot commissaris gekozen de heer «f. F. Hoens, directeur van het «Noordhollandsch Laudbouw- crediet,'' alhier. II. ffl. v. Landbouw, Den 27 vergaderde de afdeeling Alkmaar der Hol- landsche Maatschappij van landbouw, in het Café Cen tral, alhier, onder voorzitterschap van den heer S. de Jongh. Aan de orde was de bespreking der punten van behandeling voor de op 27 Juli te Spanbroek te houden algemeens ver gadering der Maatschappij. Voorstellen van de afdeelingen Hoorn en Beemster strekten om aan de afdeelingskassen een grooter aandeel te laten van de contributie in plaats van f 1,10, successievelijk f 1,50 en f 2. Overeenkomstig het praeadvies van het Hoofdbestuur werd besloten, met bedoelde voorstellen niet meê te gaan daar uit de be rekening bleek dat slechts een bedrag van f1200 even tueel voor een dergelijk doel beschikbaar wasgevende over 8000 leden eene reductie van 15 ets. per lid, dus van niet noemenswaardige beteekenis. Bovendien zouden van dergelijken maatregel voordeel trekken ook die af deelingen welke geen teeken van leven geven. De ver gadering zal dan ook gaarne ondersteunen het voorstel van het hoofdbestuur om op de begrooting te brengen een post van een bedrag als bovengenoemd ten einde daaruit subsidie te verstrekken aan die afdeelingen die eene of andere belangrijke zaak wenschen tot stand te brengen en daarvoor met een gemotiveerd plan de hulp der algemeene kas meenen te kunnen inroepen. Een voorstel der afd. Buiksloot om bij de regeering aan te dringen op eene nieuwe schatting der ongebouwde eigendommen kon geen steun vinden bij de vergadering; veeleer wilde men zoo mogelijk een lager percentage van belastingheffing vastgesteld zien. De wenschelijkheid eener herziening der boterwetin den strengeren geest der belgische wetdie de margarine niet bekamptmaar alleen den bedriegelijken handel daarin zooals dit werd voorgesteld door de afdeeling Alfen vond gereedelijk instemming. Het voorstel van het hoofdbestuur tot het aanstellen van een tweeden zuivelconsulent voor goudsche kaas voor Zuidholland gat aanleiding tot de vraagof het niet mo gelijke ware in overeenstemming met de Staten der beide provinciën, eene regeling te treffen in dier voege, dat de drie zuivelconsulenten, die er dan zouden zijn te ver doelen over de beide provinciën, zoodat niet ailoen Zuid holland profiteert van dezen nieuwen functionaris maar die werd aangesteld voor het middendeel van de beide gewes ten te zamen, zoodat de werkkring: der beide anderen beperkt bleef: van den een tot bet noorderdeel van Noordholland, van den ander tot het zuiderdeel van Zuidholland. Op de algemeene vergadering zal deze opmerking ter sprake worden gebracht. Het paal en perk stellen aan de toenemende verval- sching van meel in te leiden door den heer K. de Boer Cz., werd een wenschelijke maatregel geacht. Voor algemeen secretaris-penningmeester zal de afdee ling de candidatuur steunen van den heer S. C. Korte- wegvoor leden van het hoofdbestuur die van denzelf den heer en van den heer J. Breebaart Kz. voor lid der financieels commissie die van den heer H. Ie Coul- trevoor commissaris van de Onderlinge Brandwaar borg-Maatschappij die van den heer A. J. C. Daamen. Als afgevaardigden werden benoemd de heeren G. Groot en D. J. Govers, als plaatsvervangers de heeren C. de Geus en J. J. Wester. Kegelwedstrijd In „de Unie". Zondagden 26werd bij den korps wedstrijd in »de Unie", als volgt geworpen: »Groote VanxhaU'', Haarlem, 311 punten; «Vrienden- kring'', Arnhem 285 p.; «Onder ons", Rotterdam, 281 p.; »Ewaldi", Amsterdam279 p.; «Hard gaat ie", Haarlem265 p.; «Recht naar het doel", Rotterdam, 263 p.; »B. A. L. II", Alkmaar262 p.; »de Vaste Hand", Amsterdam 262 p.; «Sport staalt spieren", id., 261 p.; «Gezelligheid", Bussum250 p.; «Kogellust", Noordscharwoude, 249 p.; «Raak wat", Amsterdam, 247 p.; «Vriendenkring", Beverwijk 244 p.; «Zou er kans zijn", Amsterdam, 243 p.; «Entre-Nous", id., 240 p.; «Klein Hamburg", id., 227 p.; «Onderlinge Vriend schap", id., 217 p.; «Aiene", Purmerend 203 p.; «Lust en kracht", N.-Scharwoude, 190 p, De uitslag van den korps wedstrijd is nu «Groote Vauxhall", Haarlem, 311 punten, le eere- prijs; «Harmonie", Leiden, 293 p., 2e eere-prijs; «Vrien denkring", Arnhem 285 p., le pr.; «Jonge krachten", Amsterdam 284 p., 2e pr.; «Onder ons", Rotterdam 281 p., 3e pr.; «Éwaldi", Amsterdam, 279 p., 4e pr.; «de Kroon", Haarlem 278 p., 5e pr.; «de Vliegende Hollander", Haarlem 270 p., 6e pr.; «A. F. G. V.", Amsterdam, 266 p., 7e pr.; «Hard gaat ie", Haarlem, 265 p., 8e pr.; «Recht naar 't doel", Rotterdam, 263 p., 9e pr.; „Bal II", Alkmaar, 262 p., 10e pr.; «de Vaste Hand'Amsterdam, 262 p., lie pr.; «Sport staalt spieren", Amsterdam, 261 p., 12e pr. Koningsprijs 1). Kuijnenburg met 76 p. van de ke gelclub „Harmonie", Alkmaar. Persoonlijke uegenprijs P. Koppen, met 5 negens, van de kegelclub «Vriendschap", Amsterdam. Korps-negenprijs«Harmonie", Leiden, met 12 negens, Achtenprijs„Alcmaria Vtctrix", Alkmaar met 10 achten. Treffersprijs«Hard gaat ie", Haarlem met 50 treffers. Consolatieprijs H. Martin, met 43 p., van ue kegel club «de Vliegende Hollander", Haarlem. Voor den extra-prijs komt in aanmerking de heer J. Beckering met 43 p., van de kegelclub «Onder ons" Rotterdam. Zondagslultlng. Eene tweede algemeene patroons-vergadering heeft plaats op dinsdag, 28 Juni 1898, 's avonds ten 8 ure op de bovenzaal van het Café Central, op uitnoo- diging van de Kruideniers-vereeniging, alhier. Daarin zal verslag worden uitgebracht door de commissie, die zich belastte met het doen rondgaan van de lijsten waarop de patroons zich tot sluiting op zondag konden verbinden. Verder zal zoo mogelijk een besluit, betref fende de sluiting, genomen worden. Leviet en Alida Petronella Nieuwenhof, 14 m. Dieuwertje, d. van Tennis Schotvanger en Dieuwertje Mieldijk, 6 m. verzonden gedurende de 2e helft der maand Mei van het postkantoor Alkmaar, welke niet teruggegeven konden worden door het ontbreken van den naam des afzenders Van Znidscharwonde: T. PrinsAmsterdam. Buitenland: mej. W. D. v. Leeuwen SCHILDVOBDEBUVOESI. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, in voldoening aan art. 228 der Gemeentewet, in herinnering, dat de schuldvorderingen over 1897 ten laste der gemeente verjaren, zoo zij niet vóór 1 Juli a. s. ter secretarie zijn ingeleverd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 27 Juni 1898. C. D. DONATH, Secretaris. De Heer en Mevrouw Mr. A. MACLAINE PONT CANTERS geven kennis van de geboorte eener dochter. Batavia, 25 Juni 1898. Heden overleed in den ouderdom van bijna 84 jaar, de heer J. G. KRIJT, oud-hoofdonderwijzer, secretaris penningmeester der banneenz. J. G. KRIJT. A. KRIJT— Warmenhnizen Wed. P. Nieuwland 26 Juni 1898. en kinderen. Bankbetulging. Namens de Wed. K. VRIES brengt ondergeteekende aan allen, stad- en landgenooten, die in gunst haar hebben bedacht, zijn hartelijken dank, vour de milde bij dragen, hem voor haar geschonken, inzonderheid aan de EdelAchtb. heeren Burgemeester en Wethouders van Alkmaar voor de welwillendheid haar betoond. Zoo ook aan de WelEerw. heeren: ds. J. Bouvin, ds. W. A. van Griethuijsen, alhier, en den WelEd. ZeerGel. heer dr. P. H. Kapteijn te Oterleek, aan de heeren J. Fortuin, H. V olzak, N. van MiddendorpJ. HammeA. Thomas-Roos en J. M. Daalder, allen alhier en de heeren J. Bregman, C. Barsingerhorn, IJ. Bruin, P. Geus Cz. en P. Geus_Jz. te Koedijk die hem allen als vrienden in deze droeve aangelegenheid in raad en daad hebben gesteund. Lang hoopt hij met eene dankbare herinnering dit te herdenken. De kapitein der veeboot «Purmerend", B, BAKKER. Bankbetulging. Ondergeteekende brengt bij deze haren hartelijken dank voor de edelmoedige behandeling bij haar zwaar verlies ondervonden, aan de WelEdele heeren Jb. Poll, te Schoorl, K. Pronk en den WelEdele Gestr. heer B. van der Veen, beiden te Schoorldam. Wed. IC. VRIES, geb. SLINGER. Verdronkenoord No. 79, te Alkmaar. De ondergeteekende brengtmede namens haren echt genoot en verdere familie, haren hartelijken dank aan den WelEd. ZeerGel. Heer Dr. MELCHIOR voor de vele zorgen aan haar, gedurende hare ernstige ongesteldheid verleend. A. HARTLAND—KAPER. Koedijk, 28 Juni 1898. een nieuw naar de eisehen des iijds inge richt BO VK AII KIS DOELENSTRAAT 30. De ultdeelingslijst in het faillisse ment van W. LINGERAK, winkelier te het Veld, gemeente Oude Niedorp is den 28 -Juni 1898 ter grilfie der Rechtbank te Alkmaar en ter griffie van het kantongerecht te Schagen neder- gelegd. N. PI. DE LANGE Curator. 1 nette BURHHRWBOAHUIZHA met verandas en voor en achter tuintjes. Te bevragen bij P. PURMER, Verdronkenoord 28 Alkmaar. Hr wordt ten spoedigste gevraagdvoor een DAME in een zeer stil en net gezin ii Zitting van 24 Juni 1898. M. W., Uitgeest, mishandeling, f 5 boete, subs. 4 da gen hecht. J. IC., Helder, overtreding hondenbelasting, f 10 boete subs. 1 dag hecht. H. R., als boven, wederspannigheid, 6 weken gev. Zitting van 28 Juni 1898. S. v. W., Alkmaar, C. d. V., Castricum, en M. W. Uitgeest, mishandeling, de le 5 dagen gev., de 2e f 1 boete, subs. 1 dag hecht., de 3e uitgesteld tot vrijdag, 24 Juni. M. T., Wieringen, beleediging, onderzoek gelast, her vat 13 September a. s. Tj. B., Kolhorn, en T. B., hvr. van B., Obdam, mis handeling, de le f 3 boete, subs. 3 dagen hecht., de 2e vrijgesproken. OVERLEDEN. 25 Juni. Afra Anna Elisabeth Maria, d. van Theodorus Messelaar en Jansje Anna Keijsper, ruim 10 m. 26 Petrus Johannes Bastiaanz. van Emanuel liefst omtrek hout of station. Br. Ir. met volledige op gave aan Mevr. BACKX Zeestraat Beverwijk. Bij deze bericht ik het geachte publiek dat ik deze schoon gelegen zaak welke ruim 22 jaar door mijne schoonmoeder is gedreven, met 1 Juli a.g. zal over nemen en geheel naar de eisehen des tijds zal inrichten met verschillende appartementen voor diners, partijen en vergaderingen ook pension voor families. Aanbevelend Ondergeteekende, hoofd der school te UIMMHAin het bezit eener akte voor WIS HUWBH, middelbaar onderwijs, wenscht in ge noemd vak privaatles te geven. L I M M E N.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3