Jongste bediende. vloeibaar Koolzuur M. a. Erkamp. Gasornamenten. Opening Vrijdag Juli a.s. Eerste kwaliteit fijn SPARREGROEN, GUIRLANDES elke verlangde hoeveelheid. GEOPEND: Van hjiï/(pninklykef/uis derj\feder/anden. FEESTCOMMISSIES. RiJWiELEM jongste bediende Prijs beneden alle concurrentie. J. I, WITTE, uit de VïctonaJBron te Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Fnidsen, C 6O, Goedkoopst adres. - Grootste sorteering- 'Werdronkenoord 79. 'Wed. HL VUIES. f 30,per 1000 kilo franco Amsterdam. Bloemisterij „Flora", Tolstraat 2976 tJ Amsterdam, Firma VIS BUTTER Jr. LAAT, hoek 3GTEESTRAAT ingericht magazijn met REPARATIE-INRICHTING voor alle systemen. R IJ WIELEN met echte Morgan en Wrieht banden van af f 85, Verder de beste EngelscheDuitsche, Amerikaansche en Hollandsche merken. BI. BE WILD. en gebruikt worden sr In iedere stad. mr In ieder dorp. Op een HANDELSKANTOOR wordt een gevraagd. Kennis van vreemde talen strekt tot aanbeveling. Zich aan te bieden met eigen handig geschreven brieven aan het bureau dezer courant, onder lett. AH. 'I p g Émi Steeds in voorraad bij Maatschjj t. Exploitatie v d. Vietoria-Bron. Kantoor v. NederlandBoompjes 40, Rotterdam. Coucurreerende prijzen. een geheel nieuwspeciaal voor AanbevelendHoogachtend IGERSTE BIER O. 1°3t% U. S. Bij akte den 20 Mei 1898 verleden voor den te Tzum gevestigden notaris DOMINICUS CANNEGIETER, heb ben de echtgenooten, de heer GERBE3Ï VRIJBURG PIETERSZOONvroeger zonder beroep, wonende Z ij p e, thans Directeur van de Coöperatieve Zuivelfabriek »de Volharding" te Munnikeburen, wonende aldaar en Mejuffrouw FEB RET J E WILHGLM1M ZIJP) zonder beroep, thans mede wonende te Munni keburen, tusschen wie de scheiding van tafel en bed was uitgesproken bij vonnis der Arrondissements-Recht- j bank te Alkmaar van den 1 Oktober 1896, verklaard dat, tengevolge van de tusschen hen plaats gehad hebbende verzoening, de scheiding van tafel en bed heeft opgehouden te bestaan en brengen zij mitsdien, ter voldoening aan de bepaling der wet, ter algemeene ken nis, dat de samenwoning tusschen hen in de echtelijke woning te Munnikeburen is hervat en de beperkte huwe lijksgemeenschap, waarin zij gehuwd zijn, is hersteld. Namens gemelde echtgenooten, Mr. P. H. G. VAN DER HOEVEN, Advt.-Proc. Waar moet Boering's Zeep met den Uil gevonden In ieder huis. SC Op iedere buitenplaats. SW In iedere hulshouding. In iedere dames-toiletkamer. In iedere kinderkamer, in 't alg. ST" Overal waar men de huid doelmatigmet goed gevolg en zonder veel kosten verzorgen wil. Boering's Zeep met den Uil kost slechts 25 Cts. CHEMISCH ZUIVER W 1: J j: S b r O O 1 O Üi SC Üt Jij;': Z U-l :S I" '1 t- 1 Ij! o O ;g tz I b in ijzeren oi' stalen cilinders a 10 kilo. ALUMAR. Hiermede heb ik het genoegen te berichten, dat ik door de bekende bereidwilligheid in staat gesteld beu tot oprichting van een Magazijn in DIVERSE ARTIREUEN, als GAREN en BAND MANUFACTUREN, LINTEN, ZEEPEN, EAU DE COLOGNE en aanverwante Artikelen, alsook Tahak, Sigaren en Thee. De beste merken van de voor naamste huizen. Gesteund door erkende vakmannen, knoopte ik relatiën met de beste firma's van bovenvermelde artikelen aan, welke mij bekend gemaakt met mijne positie dan ook de uiterste prijzen noteerden, waardoor ik in staat gesteld ben uitstekende kwaliteiten tegen concurreerende prijzen aan te bieden. Onder beleefde aanbeveling hoogachtend v..». Witte's eerste soort zuiver ■op speciaal daarvoor gefabriceerde! Ikruiken gebotteld, is alleen verkrijg-| |baar hij Café „de Amstel" AI. KMA Alt. l(Kruik en capsule zijn steedsvan zijn naam voorzien.) A M DTüK A 27 Juni. 28 Juni pCt. Cert. Nederland, N. W. Schuld2+ ditodito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. S dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4+ Rusland, Binnenlandse!) e 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 JulilOet. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening.4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 86# 9 7+ 97 86 84# 84+ 84,7 84| 16+# 261 64f 971 97f 961 101* 81 103| 32#. 89* 92| 22+® 107 33A 97+# 32++ 974 W+® 84a 84a 84a 16+| 98^ 33* 92a 222 33z 8 32a dito, Buit. Gecouv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3+ N. W. Pao. Hyp. Pdbr5 63+ Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. 45 dito, Koloniale Bank Aandeelen40 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand80+ 80i dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. 577+ 558 dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. lllf I+Ia Nederland, Expl. St. Spw. Aand112 ll2 dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f250 32+ dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... 92 dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 100+® dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. 92 Italië, Spoorwegleening 1887/893 55++ 55| dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 57f 59a Polen, Wars.-Weenen Aandeel155 Rusland, Gr. Sp.-Maatsck. Obligo4 98+ dito, id. a R 1253 86f 86+ dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 76+® dito, Iwang. Dombr. Oblig4+ dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 89 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 97- dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 97f Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... 13+® 12+§ dito, Alg. Hyp. Obl4 91+ dito, Central Pacific Aand14+ 14a dito, Denv. Rio Grande dito12#® 12| dito, Elorida C. Pen. C. v. gew. A-. 8 dito, Illinois Cert. v. Aand102_ dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... 51+ dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. 11+ 11+® dito, dito, le Hyp4 87+® 87+ dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. 18 18 Nederland, Stad Amsterdam f 1003 110+® Hongarije, Theiss Loten4 117 Oostenrijk, Staatsl. 18544 137 dito, dito 18605 118f dito, dito 1864...161+ dito, Stad Weenen 1874145 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 180+ dito, dito 1866. Dito5 158 Turkije, Spoorwegleening25+® 25J Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij|173 |169 Alkmaar 27 Juni. Aangevoerd 0 Paarden —fa 0 05 koeien en ossen f 160 a 200, 266 vette kalveren f 30 a 80.per pond 50 a 65 ct., 35 nuchtere kalveren f 8 a 24, 531 vette schapen f 16,a 23,0 magere id. f a 272 vette varkens per P. f 0.33 a 0.38, 35 magere, id. f 14 a 17, biggen f 0.a Amsterdam, 27 Juni. Katwijkermuisjes f 0.a 0. Andijker dito f 3.80 a 4.40. Westlandsche in manden f3.a 4.Westlandsche Zand f 8.40 a 4.30. Aanvoer 10 ladingen. Handel matig. Petroleum onveranderd. Amsterdam 27 Jnni. Aangevoerd 413 runderen, vette le qual. f 0.60 a 0.—, 2e id. f 0.54, 3e id. f 0.48 per K.G., 110 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, 0 vette kalveren 0.a 0.a 0.per P., 0 Gras id., f a per stuk, 75 nuchtere kalveren f 7 a 10 19 scha pen f af530 vette varkens f 0.35 a 0.38 per P., 76 lammeren f a Edam, 24 Juni. KaasAangevoerd 78 stapels, weg. 18164 Kg. Hoogste prijs f 24.a Handel tamelijk. Leiden, 25 Jnni. Boter. Prijs le qual. f 40.a 48.per Kg. f 1.a 1.20, 2e qual. f 32.a 38. per Kg. f 0.80 a 0.95. De handel was middelmatig. Haarlem, 27 Juni. Boter, aangevoerd 216 KG., f 0.90, a 1.10 116 biggen, verk. 96, f 6 a 9 47 schrammen, verk. 47, f 11. a 14. Aangevoerd mud 259 Aardappelen f 2.50 a 5.— rogge f 0. Kampen 27 Jnni. Boter Per 1/a vat f 18.a 21.50, per 1/le vat f 9.a 10.75, per K.G. 40 a 42+ ct, Aangevoerd 520 achtste, 150 zestiende v. en 500 stukken, Schiedam 27 Juni. Moutwijn 0.75 lager f 8.25, bij den Branders-bond f 7+ a 0' per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever i 12,35, id. Amsterd. proef f 18,75, Spoeling-Commissie f 1.20. Londen, 27 Juni. Aangevoerd 1100 runderen, 2.4 a 4.3, 9000 schapen en lammeren 2.9 a 5.4kalveren 0.0 a 0.0, varkens 0.0 a 0.0 PURMEREND, 28 Jnni. Aangevoerd 465 vette run deren f 0.50 a 0,62 p. p., 16 stieren prijshoudend handel stug, 325 vette kalveren f 0.50 a 0.70 p. p., 220 nucht. idem f 6 a 17, beide handel stug, 34 paarden, 1674 schapen, 220 lammeren, prijshoudend, handel vlug, 245 vette varkens 36 a 38 ct. p. p., handel vlug, 54 magere id. 13 a 18, 292 biggen, f 6 a 9, beide handel stug. Kleine kaas f 25,—, middelbare f 23.commissie f Aangevoerd 365 stapels, weg.kg., 2285 kg. boter f 0,90 a 1,—, Kipeieren f 2.75 a 3,25, Eend eieren f 2,90 a 0, Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4