Nederland. Stadsberichten. Gevonden Voorwerpen. Advertentièn. BURGEERLIJKE STAND. Kaatste Berichten. WASHINGTON, 1 Juli. Een officieel telegram van generaal Shatter, gedagteekend uit het kamp te Sevilla 9.54 des morgens meldt De aanval op Santiago is hedenmorgen begonnen. De voorposten zijn in een levendig gevecht gewikkeld. De divisie Lawton, die op dit oogenblik aan den rechter vleugel staat, zal uit het noordoosten tegen Santiago op rukken. PLATA DEL ESTE, 1 Juli. 11.20 v.m. De alge- meene aanval op Santiago is hedenmorgen te land en ter zee begonnen. De «Vesuvius'' maakte met succes van haar dynamietkanonnen gebruik. Over de geheele linie wordt heftig gestreden. Generaal Lawton rukte voorwaarts en bezette Cabano, een voorstad van Santiago. De vloot beschoot fort Morro en de andere versterkingen aan den ingang van de haven. De Spaansche vloot gaf vuur op de Amerikaansche troepen, die zeer dicht bij de stad zijn. Tot dusver zijn 9 Cubanen en 8 Amerikanen gewond. PARIJS, 1 Juli. Een telegram uit New-York aan de »Temps" meldt, dat het Spaansche stoomschip Villa,- verde" op Cuba een groote hoeveelheid mondvoorraad en munitie heeft geland. MADRID, 1 Juli. De clericale bladen en de geeste lijkheid zijn algemeen voor den oorlog tot het uiterste. Men zegt, dat het leger van Cubaansche vrijwilligers zou weigeren te gehoorzamen, indien Spanje de soeve reiniteit over het eiland opgaf. De vrijwilligers zijn vast besloten den strijd vol te houden, zelfs al wordt Santiago genomen. De ministerraad is ten eenenmale tegen stappen om tot den vrede te komen. PORT-SAID, 1 Juli. De Spaansche kolenschepen «Co- Ion" en «Covadonca" zijn het kanaal binnengestoomd. PORT-SAID, 1 Juli. De Spaansche schepen begaven zich buiten de haven om uit hun eigen kolenschepen kolen in te nemen. De «San Francisco" is het kanaal binnengestoomd. HAVANNA, 1 Juli. De opstandelingen hebben een bom gelegd op de lijn van een trein naar het westen Vier soldaten werden gedood, 4 gewond de overigen dreven de rebellen terug. Cavaignac en de zaak-Breyfns. PARIJS, 1 Juli. De afgevaardigde Berry heeft den minister van oorlog Cavaignac een brief geschreven, waarin hij zegt «Gij hebt den 18 Januari verzekerd, dat de minister van oorlog een bewijs bezit, dat in staat is volledig licht te verschaffen in de zaak-üreyfus. Ik zal u Donderdag vragen dit stuk over te leggen." Uitnemende boeken. Bij de uitgevers Kluwer Co., te Deventer, zijn een aantal merkwaardige boeken verschenen, die de aan dacht verdienen in wijden kring. Wij vestigen daarop de aandacht in het bijzonder van de instellingen van lager en middelbaar onderwijs, kweekscholen enz., doch id. f 14.a 17.—, 3 bokken en geiten f 2.— a 6. _i... i_ ii jïuiv. i r> loi a Ana i_- A T J B H. Het Handelsblad ontving den 1 het volgende telegram «Volgens geruchten zouden volgelingen van Oemar en andere Muzelmannen zich geconcentreerd en versterkt hebben te Aroen, Gloempang Roeng en Teupin Raja. «Een colonne onder bevel van kolonel Van Heutsz, be staande uit het 14e bataljon, met marechaussées, cavalerie, artillerie en genie is 27 Juni naar Gloempang opgerukt, maar tot 30 Juni had men niets van haar vernomen. «Het tweede bataljon, de dekkingstroepen van den spoorweg, met genie en cavalerie zoekt een tracé van Segli in de richting van Padang Tidji. «Het tweede bataljon van de reserve is tegen Sama Indra opgerukt. «De colonne-van der Dussen naar Lohong en Lepong bouwt een tijdelijk fort." De drie eerstgenoemde kampongs liggen ten zuidoosten van Gigiëng. Padang Tidji, de hoofdplaats van het gebied van Panglima Polim, van waar volgens vorige berichten reeds een weg werd gelegd naar Garoet, schijnt men nu ook rechtstreeks met Segli te willen verbinden. niet minder van een ieder, die zich in het dagelijksch leven rekenschap wil geven van hetgeen hij opmerkt bij mensch en dier. De bedoelde werken zullen daarbij een onwaardeerbaar hulpmiddel zijn. Zij geven behalve be- schrijvenden tekst, af beeldingen van den lichaamsbouw en inwendige organen aanschouwelijk voorgesteld door gekleurde, beweegbareplaten. Reeds wer den in den handel gebracht 1° de mensch 2° de vrouw 3° het paard 4" de koe 5° de hond6° het varken. Paardenstamboek. Ook te Beverwijk hadden den 29 keuringen plaats voor de provinciale aanhoudingspremiën. Gekeurd werden 12 zes- en vijfjarige merriën; 15 zeven-, vier- en driejarige idem; 12 tweejarige idem en 12 jarige hengsten. Benoemd tot dijkgraaf van den Baarsdorper pol der N. Besttot dijkgraaf van Rijnland mr. E. de Vries tot opzichter van 's lands gebouwen A. C. J. Oomen. Spanbroek. In de vergadering der afd. Opmeer en omstreken van de Holl. Mij. van Landbouw op den 29 werden tot bestuursleden gekozen de heeren J. Buis. Obdam, H. J. K. van den Steen, Spanbroek. De secr. penningmeester werd met groote meerderheid herkozen en als afgevaardigde ter algemeene vergadering werden aangewezen de heeren D. Pijper, Opmeer en JStapel Sijbekarspel. Schoorl. In het afgeloopen kwartaal werd aan de lagere school te Groet ingelegd in de rijkspostspaar bank f 58,50teruggevraagd werd f 44blijft een saldo van f 14,50. In eene buitengewone gemeenteraadszitting werd als burgemeester van 's-©ravenhage geïnstalleerd de heer mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten. De oudste wethouder, jhr. Gevaerts van Simonshavem heette den burgemeester namens de burgerij welkom. Bergen. Bij de den 30 plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van den gemeenteraad, ter voor' ziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer Jb. Swaan Sr. werden uitgebracht 188 stemmen waarvan 7 van onwaarde. Gekozen is de heer A. H. L Maschmeijer met 93 stemmen. De heeren Jb. Swaan Jbz en J. H. Meijer verkregen respectievelijk 64 en 24 stemmen. Het oude houten hek voor de r.k. kerk, dat bijna ge heel vergaan was en dat de schoone laan van ons, aan natuurschoon zoo rijk dorpje zoo ontsierde, heeft plaats gemaakt voor een sierlijk ijzeren hek, geplaatst op hard steenen voeting. Het geheel is een sieraad èn voor de kerk èn voor het dorp en is een geschenk van eene inge zetene dezer gemeente. Amsterdam. Een bewoonster van den O. Achterburgwal had den 30 het ongeluk, dat hare kleederen in brand geraakten door een petroleumtoestel. Twee mannen redden haar het leven, door haar in de gracht te werpen en haar daarna weder uit het water te halen. Zij had, gelijk een dokter constateerde, geen ernstige brandwonden bekomen. Maar een harer helpers had drie vingers verbrand. Hij werd in het Binnen Gasthuis ver bonden. Wjjlen Dr. M. A. N. Rovens, te Utrecht, heeft aan de «Nederlandsche Gustaaf-Adolf-vereeniging" vijfduizend gulden vermaakt, vrij van successierecht. Alkmaar 2 Juli. Aangevoerd 5 paarden f 100 a 275, 14 koeien en ossen f 110 a 180, vette kalv. f 0a per P. f 0.a 0.30 nuchtere id. f 8 a 16, 0 vette schapen f a 0, p. P. f 0,a 018 magere id. f 12.a a 18,0 vette varkens a ct. per K.G., 41 magere Aioorder Baak. Onder voorzitterschap van den heer P. P. Wieg man had den 30 alhier de jaarlijksche algemeene ver gadering van bovengenoemde Bank plaats. Het jaarver slag der Directie over 1897, waaruit blijkt, dat de zaken regelmatig in omvang toenemen, werd uitgebracht en de balans en winst- en verliesrekening per 31 December 1897 goedgekeurd. Besloten werd, uit de winst aan aan deelhouders een dividend uit te keeren van 5 °/0 en op de reserve eene som van f 2500.bij te boeken, waar door dit fonds tot f 4580.stijgt. De voorzitter deelde nog mede, dat het plan bestaat, aan aandeelhouders eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal met f 200.000.voor te stellen, en dat binnenkort eene bui tengewone vergadering van aandeelhouders zal bijeenge roepen worden waar dit voorstel ter tafel zal worden gebracht en in verband daarme-ie tevens eene wijziging der statuten zal worden voorgesteld. Onze stadgenoot, de heer J. Bf. Preljer, cadet aan de Kon. Mil. Academie te Breda, is geslaagd voor het examen voor officier, infanterie Ned. Indie. muziekuitvoering Stedelijk muziekkorps. Door het stedelijk muziekkorps zullen op zondag den 3 des avonds te 9 uren in den Stadshout, de stukken worden uitgevoerd reeds geplaatst in het nummer van zondag, 26 Juni j.l. Alkmaarsche Zweminrichting. Van 25 Juni tot en met 1 Juli zijn gebruikt 313 baden, waarvan door heeren 184, dames 6, weezen 34 en onvermogenden 89. Drukste dagen waren den 27 en 29 met 71 en 100 baden. Hoogste temperatuur 69°, laagste 64° Fahrenheit. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 1: 766.0 den 2: 761.2. De heer B. kvalkoene is te Amsterdam geslaagd voor het doctoraal examen in de geneeskunde. ftaliaansche opera. De Italiaausche Opera zal zich zeker vestigen te Amsterdam in het «Paleis voor Volksvijt. De speel avonden zijn als volgt vastgesteld maandag, woensdag, vrijdag te Amsterdam - dinsdag te den Haag, don derdag te Arnhem of Utrecht, zaterdag te Rotterdam en des zondags om de veertien dagen te Amsterdam of den Haag. Het speelseisoen loopt van October tot April 1899. boter, per P. ('s middags 12 nnr) f 0.40 a 0.47 s, kip eieren f0.75 a 0.87s, per 25 st. eenden dito f2.90 a 0. 331 biggen f 6,a 8.50, 1 kleine bokjes f0.75 a 0. 89 lammeren f 8.a 12.0 Ezels f a Hoorn, 1 Juli. Aangevoerd 273 schapen f20 a f25. 4 varkens f0.34 a 0.36 per pond. Handel matig. Hoorn 2 Juli. Aangevoerd tarwe f 8.75 a 9,50, Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,a 5,—, Haver f3.75 a 4,50, witte erwten f a groene dito f 8,50 a 10, grauwe dito f 15,— a 18,—, vale dito f 9,75 a 17, Bruine boonen f 8.a 8,75, Karweizaad f 23 koeien f 180 a 200, 49 schapen f 21 a 25,21 Lam meren f 8 a 12, 11 kalveren f 10 a 20,46 varkens f 14 20, 00 zengen f a 116 biggen f 6,a 10, kipeieren f 3,a 3,25, eenden dito f a per 100 2725 kop boter f 0,47J/2 a 0,50 p. K., 7 paarden f 80 a 300, Mosterdzaad f a Marktbericht St. Pancras. 25 Juni. 27 28 29 30 1 Juli. Aangevoerd. 251 mandjes 289 361 375 132 474 Hoogste prijs, f 1.15 per 17 V, KG. 1.15 0.95 0.85 0.85 0.90 AfllTIIBDia Cert. N. W. Schuld, dito Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 nur Een dames-paraplnie; een bril in étui een portemon- naie met geld drie horloge-sleuteltjes een kinder-arm- bandjeeen paraplnie een witte zakdoek een rozen krans een duimstokeen mond-harmonica twee gou den oorbelletjes een gouden oorknopje een vrouwenzak, inh. portemonnaie met geldeen gouden oorbelletje een mesje. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 2 Juli 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. ONDERTROUWD. 30 Juni. Matthijs Yerwerda, te Hoorn en Louisa Renske Pannekeet, alhier, onl. te Edam Johannes Stern, te Amsterdam en Maria Juliana de Swart, te Alkmaar. Antonius Jacobus Hemmelder, te Deventer en Maria Peperkamp te Alkmaar. Johan Adam Wielens, te Alkmaar, onl. te Heino en te Groningen en Jantje Veenema, te Groningen. Johannes Hoole, alhier en Trijntje Wielinga, te Amsterdam. GEBOREN. 2 Juli. Johannes Theodoras Antonius en Anna Maria Christina, z. en d. van Antoon Josephus Julins Kuhne en Christiana Rekers. OVERLEDEN. 2 Juli. Cornelis, z. van Gerrit Pater en Grietje Prinse, rnim 11 m. Ü6 verlofganger Barmen van de Poppe, uit de gemeente Barneveld, wordt nitgenoodigd zich ten spoe digste ter gemeente-secretarie aan te melden. Nederland dito, dito, Oblig3 Italië Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandsehe 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 l°&2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3J N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. ?350 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250 dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 125 3 dito, Eastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4£ dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 1 Juli. 2 Juli. pCt. 2J j 85tb 3 i 97! 96-Hi 86 84f 8H 85rir 84f 181 S5Hr 97| 96*! 87| 85L 641 971 971 96 1011 81* 103* 311 88* 921 22 107 33* 97* 32f 981 631 45 38* 811 5341 110* 107 321 921 1001 92 56* 581 151 981 871 76# 171 97f 98* 811 103 33f 98 35 540 1111 32# 56J 581 991 99# 99* 12* 911 131 121 8* 103 501 111 87! 171 1101 117 138 117! 163 145 1851 1591 25* 166 98! 99f 99* 131 91! 13f 12§ H 11* 1171 25J (166 24.50, commissie Aangevoerd Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde dochter, zuster en behuwdzuster PIKTERTJE, in den jengdigen leeftijd van rnim 22 jaar. Wed. P. GLIJNIS— van der Oord. Dirkshorn J. GLIJNIS. 30 Juni 1898. M. GLIJNIS—de Boer. S. SPAANS Cz. G. SPAANS—Glltnis. Alkmaar, 1 Juli. Kleine kaas f f 29,—, Middelbare f 25.Gras. 573 stapels, wegende 198834 Kgr. Alkmaar 1 Juli. Aangevoerd 29 mudden. Tarwe, f a rogge f 0,a0.— gerst f 0.a 0. id. chev. f 0.— a 0.—, haver f 4.— a 0.—, paarden- boonen f 0.a 0.—bruine dito f 9.— a citroen, dito f a 0.—, duiven dito f 0.— a0. witte dito f io.a 12,50, geel mosterdzaad fa kana riezaad f 6.25 a 0.0, erwten groene f 15.— a grauwe f 18.a vale f 0.a blauw- Amstebdam, 1 Juli. Andijker muisjes f 3.50 a 4.20. Westlandsche Klei manden f3.10 a 3.60, dito Kleimnis- De heer en mevrouw BOSMAN—VERKERK betuigen jes f3 50 a 4-, dito Zandmnisjes f4.— a 4.40, dito hun hartelijken dank voor de belangstelling, hun betoond Zand f3.60 a 4.40. Katwijker Zand f 0.— a 0.—, dito bij de geboorte van hnn dochtertje. Muizen f0— a 0.—, Rijnsburgers f0.— a 0.-, dito Kraamvisites worden gaarne ontvangen Dinsdag 5 en Muizen f3.25 a 3.50. Woensdag 6 Juli. Nieuwe Malta f 0.7 a 0.10 per KG. Alkmaar 1 Juli 1898. De ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank voor de talrijke blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden zijner geliefde Echtgenoote. West-Graftdjjk.S. DE GEUS. Voor de vele bewijzen van deelneming bjj de lang durige ziekte en bij het overlijden mijner geliefde echt genoote ondervonden betnig ik mijn hartelijken dank. Alkmaar, 3 Juli 1898. H. P. v. WOERDEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2