Klein maar dapper. Lichaamsbouw Inwendige organen KENNISGEVING. beweegbare platen Landbouw - Grediet, Aankondiging. Openbare Verkooping Tiendgewassen AANBESTEDING Dorsclikleeden en Graanzakken. RIJWIELE1. NICO VAN VTJURE, Zaadmarkt No. 78. jEOHSTBAG-S voor het publiek G-BSIaOTETST houden. Langestraat, iioek Houttil. J. N. QÜERELLE. J. de Lange Corns. Johs. Zn., Boekh. Herms. Coster Zoou, verklarenden tekst. KOORDERBASTK de levering van Brandstoffen, J. de Lange Corn». Joh». Zn. STOFFEERDERIJ, TB HUUR Hollandsclie IJzeren Spoor weg-Maatschappij speciale goedkoope uit st ap-bilj etten, zéér verlaagd tarief, geldig één maand. te Alkmaar, Voordam C 13. Fabriek en magazijn H WILLEM VAN VUURE, P DIENSTBODE De ondergeteekendenpatroons in het KRUIDENIERS- en GRUT- TERSVAKzullen hunne WINKELS des De ZAAK met 1 Augustus overdoende, worden vau af heden alle nieuwe PARASOLS en EN-TOUT-CAS tegen elk redelijk bod opgeruimd. Rijke keuze. Spotlage prijzen. KASSIER en COMMISSIONAIR in EFFECTEN, ALKMAAR. aanschouwelijk voorgesteld door Naamlooze Vennootschap te Alkmaar. In de op 30 Juni 1898 gehouden jaar- lij ksche Algemeene Vergadering is het van af heden betaalbaar ten kantore der Vennootschap. Li 3VE, Inlichtingen verkrijgbaar aan de Stations en de Bestelkantoren. WILLEM filRB Voor de vele blijken van belangstelling bij de ziekte en het overigden van mijne geliefde echtgenoote onder vonden betuig ik ook namens mijne kinderen mijn hartelijken dank. Alkmaar, 2 Juli 1898. D. VAN DER BIJL. Dankbetuiging. Namens de "Wed. K. VRIES brengt ondergeteebende aan allen, stad-enlandgenooten, die in gunst haar hebben bedachtzijn hartelijken dank vo^r de m i 1 d e b ij- dragen, hem voor haar geschonken, inzonderheid aan de EdelAchtb. heeren Burgemeester en Wethouders van Alkmaar voor de welwillendheid haar betoond. Zoo ook aan de WelEerw. heerends. J. Bouvin, ds. W. A. van Griethuijsen, alhier, en den WelEd. ZeerGel. heerdr. P. H. Kapteijn te Oterleeb, aan de heeren J. Portuin, H. Wolzak, N. van Middendorp J. Hamme A. Thomas-Roos en J. M. Daalder, allen alhier en de heeren J. Bregman, O. Barsingerhorn, IJ. Bruin, P. Geus Cz. en P. Gens_Jz. te Koedijk die hém allen als vrienden in deze droeve aangelegenheid in raad en daad hebben gesteund. Lang hoopt hij met eene dankbare herinnering dit te herdenken. De kapitein der veeboot »Purmerend", B. BAKKER. Dankbetuiging. Ondergeteekende brengt bij deze haren hartelijken dank voor de edelmoedige behandeling bij haar zwaar verlies ondervonden, aan de WelEdele heeren Jb. Poll, te Schoorl, K. Pronk en den WelEdele Gestr. heer B. van der Veen, beiden te Schoorldam. Wed. K. VRIES, geb. SLINGER. Verdronkenoord No. 79, te Alkmaar. Bij exploit van den ondergeteekende Deurwaarder dd. 1 Juli 1898, is ten verzoeke van JOHANNA CATHA- RINA LANGEDIJK, zonder beroep, wonende te Schagen, echtgenoote van HENDRIK BRAND, ten deze domicilie kiezende ten kantore van Mr. ANTHONIUS MATTHIAS DE LANGE, proknreur te Alkmaar, aldaar kantoor hou dende aan de Breedstraat overeenkomstig artikel 4 sub 7 van het Wetb. van Burgerl.-Rechtsvordering gesommeerd HENDRIK BRAND, voornoemd, vroeger wonende te Schagen, thans zonder bekende woon-of ver blijfplaats in het Koningrijkom vóór of op 1 Augustus 1898 terug te keeren tot zijne voornoemde echtgenoote, immers in elk geval haar in de gelegenheid te stellen met hem samen te wonen en hiervan vóór dien dag te doen blijken, met dagvaarding, om bij procureur te ver schijnen, ter terechtzitting der Arrondissements-Recht- bank te Alkmaar, op 6 October 1898, des morgens te elf ure, in het Paleis van Justitie aldaar, aan het Ber gerhout, ten einde op de daarbij omschreven gronden en middelen te hooren eisch doen en concludeeren, dat het der Rechtbank moge behagen uit te spreken de ontbin ding van het tusschen partgen bestaande huwelijk door echtscheiding op grond van kwaadwillige verlating met al de gevolgen daaraan door de wet gehecht en met aanzegging dat Mr. A. M. DE LANGE, prokn reur, voornoemd in deze voor de eischeresse zal occnpeeren. Alkmaar, J. G. KLEIN, 2 Juli 1898. Deurwaarder. te QBOET in de herberg »de Staande Leeuw", op "Woensdag 13 Juli 1898's voormiddags te 11 urenvan de te veld staande in de tiendblokken te GroetHargen en Camp. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren. op DIIIDAC 11 JULI 1898, van het verbouwen en Inrichten tot WONING van een perceel en het maken van een KANTOOR, aan de NIEUWE LAAGZIJDE te SCHAGEN. Bestek en teekening zijn ter inzage en verdere inlich tingen te bekomen bij P. BLAAUW Az., in Tabak en Sigaren, Ritsevoort A 19. De JONGELIEDEN, die zich hebben doen inschrijven, worden opgeroepen op Dinsdag 5 Juli 1898 des namiddags 5.30in de Schuttersdoelen, ten einde te worden Ingedeeld. Het aantal deelnemers bedraagt 128. De ondergeteekende heeft voorhanden een voorraad Dorschkleeden van 100 tot 400 elbenevens eene partij Graanzakken tot ongekend lage prijzen. Jb. FORTUIN Hz., KAASMARKT ALKMAAR. Eenige soliede Rijwielen1 jaar garantie, model 1897, worden tegen veel verminderde prijzen opgeruimd W. KUIT, Heiligland. Wed. J.W. SCHALKWIJK, O. burgstr. H. A. BOTS, Luttik-Oudorp. C. VERMEER, id. P. VAN 'T HOP, Nieuwlandersingel. J. KRAAIJER, Hofstraat GEBR. TEN KLEIJ, Luttik-Oudorp. O. KRAB, id. Wed. J. BAAN, Luttik-Oudorp. J. BORSJES, Zijdam. H. W. HOLSMULLER, Voordam. N. J. GOES ZOON, Dijk. H. J. LOBACH, Achterdam. J. KNAAP, Verdronkenoord. Wed. NIEUWKAMP, Voormeer. G. B. EGGERS, idem. P. DE WINTER, idem. G. DIK, Oostwijk. J. JIMMINK, Baanpad. D. KROM, idem. J. DAALDER, Schelphoek. G. JULSING, Oudegracht. Wed. G. SIEBRANDS, Oudegracht. W. C. DE BRUIN, Bergerpoort. J. WALLAST, Scharloo. J. VISSER, Stationsweg. T. H. DE VISSER, Oudegracht. W. DE KONING, idem. P. A. JACOBSE, Laat. C. J. LISSONE, Laat. P. KLAVERWEIJDEN, Laat. J. J. SIEZEN, Payglop. T. G. v. d. BOSCH, Breedstraat. P. VOLTEN, Sehoutenstraat. H. W. P. SPILLENAAR, Houttil. Wed. M. P. BEUDEKER, Nieuwesl. D. SCHOUTEN, Laat. Mej. E. WOLZAK, Verdronkenoord. P. VENNIK, Nieuwesloot. C. KEG, idem. P. KOLLESWaagplein. COÖPERATIEVE Winkel-Vereeniging.W. ZAADNOORDIJKWaagplein. H. VIS, Hekelstraat. Wed. B. SCHOEN, Nieuwesloot. ALB. HEIN, Fnidsen. B. DE WIJS Ritsevoort, W. VAN PIJKEREN, Fnidsen. J. DIK Bergerhout. J. DE WIT, Appelsteeg. A. C. VAESSEN, Verdronkenoord. Beleefd verzoeken wij de burgerij hunne Inkoopen in de week te doenom zoodoende tot algemeene Zondagsluiting te komen. De KRUIDHNIEKS-VEREENIGING te Alkmaar. beveelt zich aan tot het verschaffen van relswlssels en credletbrieven. Kantoor: Pastoorstceg, FN EN De Menseli De "Vrouw liet Paard De Koe De Hond Het Varken f 15,— 1,75 1,25 r> n 1,25 1,50 1,25 dividend No, 3 bepaald op f 12,50 per aandeel, De LUITENANT-KOLONEL, DIREC TEURDER CADETTENSCHOOL zal aanbesteden benoodigd gedurende het tijdvak van 1 Augus tus 1898 tot 1 Augustus 1899. Gegadigden worden nitgenoodigd hunne inschrijvings biljetten vóór of op den 12 Jnli a.s., vóór des nam. 4 nur te bezorgen op het bureel van den adjndant-onder- officier waartoe een bns zal worden geplaatst. De voorwaarden enz. liggen van af heden op genoemd bnreel ter inzage, van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur. De Luitenant-Kolonel voornoemd Op last M. DE VINK. Alkmaar den 1 Juli 1898. belast zich met het koopen en verkoopen van effecteninwisselen van coupons, sluit beleenin gen en prolongatiën enz. KANTOORPASTOORSTEEG. Gerookte Zalm, uitgesneden, 30 ets. per ons puike nieuwe Roll. Jaagharlng, bij G. M. J. BAKKER, Verdronkenoord. Bekleeding van Stoelen en Canapé's (buiten de cliëntèle van 0. J. W. Maas). Keuze in 70 stalen trijp en leerdoek. Net en goedkoop. Onder minzame aanbevelingO. MAAS, Kennemersingel E 16. een nieuwnaar de elschen des tijds Inge richt BOVENHUIS DOELENSTRAAT 30. Gedurende de maanden Juli Augustus en Sep tember 1898 worden eiken DINSDAG en VRIJDAG uitgegeven tegen NOOR D~H OLLAKDSC H Maatschappelijk kapitaal f 289,000, Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statutenonder ultimo Maart 1898. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 1 Jan. 1898 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van 23 April 1898. De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. ƒ1.294.230.15 1.«81.991.73 30.489.49i 81.711.— v 38.285.76^ 839.235.00 vau Commissarissen De Directeur J. F. MOENS. van Vr MIENT, C 4. Fornuizen, Kleer- en Paraplule-Standaards. Wasch-, Mangel- en Wrlngiuachlnes. Bascules Maten en Gewichten. Kinder-, Sport- en Poppenwagens. Petroleum- en Gaskooktoestellen. Grafkransen en Hekjes. VeevoederketelsTuinmeubelen. Gasornamenien en Kampen. Hand- en Trap-Naaimachines. Gegarandeerd glftvrij Geëmaill. en Nikkel- Goederen. Mevrouw MODDERMAN Wilhelminalaan 6vraagt met Augustus eene nette goed kunnende koken en werken. Getuigen vereischt. Loon f ÏOO,en waschgeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3