ii De Lange en De Moraaz Kassiers en Commissionairs in Effecten te Alkmaar, P. M. Duyvis Co., V.S. OHMSTEDE J.Czn, Hooibouw-Werktuigen. KAART van het bezette gebied in GR OOT-ATJEH, GEBRs. SCHENKE CONFECTIE NAAR MAAT. Bruning Muhren JAPONST0FFEN Verzekeringbank „de Nederlanden", D. i WIS5ELIE De GASMOTOREN Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente By C. VAM STAM Oorlogstooneel. IE NT 25. ALKMAAR. „NATUBA SANAT', sluiten Beleeningen en Pro- longatiën, nemen gelden in depot. KOOG AAN DE ZAAN, Stoomketels en Machines, ALKMAAB. mm Johnston's Grrasniaaimachines, Boby's Hooischudders, Houten Paardenhooiliarken, Roode Bordeaux wijn Roode Port-a-Port, Van Eomunde Geveke Banketbakker, Boekh. Herms. Coster Zoon. Fraaie en goedkoope KAART Boekh. Herms. Coster ZoonAlkmaar. Samengesteld door L. W. J. K. THOMSEN. PRIJS slechts f 1,25. Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN» AMSTERDAM, Mieuwendijk 156. Stalen-Depots in alle groote plaatsen tegen OPRUIMINGSPRUZEM. Maatschappij van Levensverzekering Werkzame ikCrESHTTISlM gevraagd. Stoomfabriek van Machinale Houtbewerking SCHOLTEN STAD te Almelo. EIJKMAN's PHY SI ATRISCHE INRICHTING PARKWEG 16. SCHEVENINGEN. O. HOESCHOT, Alkmaar, Dr. S. R. J. v. SCHEVlCHAVËJi, E. W. SCOÏT en J. F. L. BLANKENBERG. Secretaris der Directie: Mr. J. V. SCHEVICUAVEN. to Ransome's Paar den ïiooiharken, Vereenigde Staten en Cuba. met de nederzettingen Lepoeng en Lelioengen eene OVERZICHTSKAART waarop P E DIR en GIGIE N G. van Nederland. Stalen, ook door al onze Depots, op aanvrage franco. gevestigd te ROTTERDAM, WIJNSTRAAT 16. IDES TN7V^5ISTTSO£3[3E3 belast zich met den aan- en verkoop van Efteeten ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassiers vak betrekking heeft. Agent voor Alkmaar en Omstreken. geve8tigd te Damra* 74. Jaahli.,ks(hk premie TOor !000- Goedgekeurd b,j KomnUgk Beslwt van 1 November 1880, No. 28. (llldfirdnin. i 20 Jam. „a 15 Jaren iJÖ DIRECTEURENSFtteTecren of dadeltfk bij orerlijden ƒ100 CT.tort kapitaal. n 1 -- 1 ïT™T - 1 1 nit te keeren. gevestigd te AMSTERDAMDamrak 74:. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. DIRECTEUREN: Volteekend Maatschappelijk Kapitaal f ï.ooo.ooo.— Verzekerd bedrag ruim 78.000.000 Ontvangsten in 1897 4.367.000.— Keserven op 31 December 1897 ruimU.700.000. 25 30 35 40 45 50 1 18 20 23 „28 34 42 30 80 20 60 41 41 42 43 46 51 10 60 40 90 70 57 57 58 59 „61 64 30 30 10 20 40 80 45 50 55 60 65 70 voor mannen. voor vrouwen. 6 13 83 54 39 57 18 51 6 13 65 24 99 10 72 03 IlVfiEMEVBi en HACHIlNClI'ABRIKAAlTEAr bevelen zich aan voor het bepalen van de voordeeligste afmetingen van bij aanschaffing of verandering. HAAOGBBGEDICHAP voor den Hooibouw, Tuingereedschap, «rasperkscheerders enz., van prima kwaliteittegen lagen prijs in grooten voorraad steeds verkrijgbaar. JV.B. Bovengenoemde HOOIBOUW-WERKTUIGEN zijn herhaaldelijk met den eersten prijsgouden medaille bekroond. a f 36,—, f 38f 30,— per anker en hooger. a f 1,1© f 1,5© en f 1,8© per fl. en hooger. a t 1,f 1,2©, f 1,5© per fl. en hooger. A L K II AA B. Telefoonnummer 86. Kennemerstr. weg 4, Alkmaar, zijn steeds te verkrijgen allerh. soorten versch gebak hij neemt ten allen tijde bestellingen aan. Groote sorteering Cliocol. artikelen, groenten in blik, sla-olie en poeder-chocolade. N.B. Vraag YAN STAM's Kroontjes, Alkm. jon gens en 2 ets. boter-jodenkoeken. der THIJS f 0.65. Schaal 1 6.000.000. Oppervlakte der kaart 80 X 65 cM. In 3 bladen in kleurendruk (80 X lOO e.M.) Gedeponeerd Handelsmerk. Eigen Idnnenfabriek te "Veldhoven, Noordbrabant. De Maatschappij sluit contracten van levensverzekeringlijfrentenpensioenuitzetverze- kering en studiebeurzenalles in den meest uitgebreiden zin, terwijl de tarieven volgens de laatste gegevens zijn berekend en koninklijk goedgekeurd. Zij sluit ook arbeidersverzekeringen tegen wekelijksche premi ebctali n g. levert de nieuwste en eenvoudigst geconstrueerde MACHINES voor de zuivelbereidingals Stoom-, Paarden- en Handkarns, Wring- en Weikuipen, Boterkneders en Botervloten, Kaaspersen, Kaasvormen Goudsche, Komijne, Derby en Edammerkaas. Melkwagens en Melkvaten in elk gewenscht model. Installeert geheele Zuivelfabrieken, maakt teekenlngen en begrootingen. Geïllustreerde Prijscourant wordt gaarne op aanvraag toegezonden. Gezondheidsétablissement le kl., Hydrotherapie MassageZweeusche Gymnastiek Electriciteit Lucht-, Zonne- en Diëetkuren voor zwakken en lijders aan Bleekzucht Zenuwzwakte Chronische Katarrhen Hartziekten, Maag- en. Ingewandsaandoeningen, Stofwisselingsziekten, Verkrommingen, Gewrichtsziekten. Prospectus op aanvrage gratis HOUTTIIi No. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP ZEER BILLIJkE VOO K WAARDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding geeft GELD op PROLONGATIE, Koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE HOOGSTE KOEK8EN sluit VERZEKERING tegen BlilNO en INBBA1H, verzekert op het leven tegen invaliditeit en nit de Fabriek van te AllAHEM munten uit door zachten regelmatigen gang ge ring gasverbruik en lage prijzen. «AS- en OLIEMOTOREN van af tot 50 P. K. Eff. «ASMOTOH van 21/, P. K. Eff. in werking te zien bij Druk v. Herms. Goster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4