Ralph Denmead. Inrichting Hooger Onderwijs, N e d e rl an dL FEUILLETON. Advertentie n. Openbare ITerkooping Hoeken en Atlassen Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, COSTUMES. ALKMAARSCHE Ijzer- en Metaalgieterij vervaardigt en Herstelt alle soorten van Stoom-, Landbouw- en andere Werktuigen benevens liet maken en repareeren van Stoomketels en het smeden van zware stuk ken voor Molenwerken. te ALKMAAR NO. 78. Tweede blad. Honderdste jaargang. Zondag 3 Juli 1898. ALKMAARSCHE COURANT. Hofberichten. De Koningin heeft den groothertog van Saksen Weimar, oom der Koningin en echtgenoot van wijlen prinses Sophie der Nederlanden benevens prinses van Wied met den prins van Wied doen nitnoodigen gedu rende do feestdagen te Amsterdam bij gelegenheid der plechtige inhuldiging van de Koningin de gasten te willen zijn van Hare Majesteit in het koninklijk paleis op den Dam. Deze uitnoodiging werd door de genoodigden aan genomen. Aanbesteding. Door het provinciaal bestuur van Noord-Holland is den 30 bij enkele inschrijving aanbesteed lo. Het verbeteren van den Molgerdijk en het in aansluiting daarmede maken van eene kapglooiing op het eiland Wieringen, behoorende tot de zeewerken in de provineie Noord-Holland. (Raming f 20.000). Minste inschrijver O. Bos te Overveen, voor f 19.500. 2o. Het verbeteren van den omringdijk op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. (Raming f 5000). Minste inschrijver W. Blankenvoort Cz. te Boverwijk, voor f 5445. Jacht. De commissaris der Koningin in Noord Holland heeft doen bekend maken, dat de jacht op waterwild in dit gewest zal worden geopend als volgtin den kring, begrepen binnen den Westfrieschon Omringdijk, in Petten, in Callantsoog, alsmede in het gedeelte van «Het Koegras,'' onder Helder, op 16 Juli 1898op Texel met uitzondering van den polder Eijerland, op 13 Augustus 1898en in de overige deelen van het gewest, dus óók in den polder Eijerland op Texel, op 30 Juli 1898. Alles met zonsopgang. Hotorr ij tulgen. Door den commissaris der Koningin in Noord-Hol land is aan de gemeentebesturen de inhoud medegedeeld van de voorwaarden, waaronder door den minister van waterstaat, handel en (nijverheid vergunning wordt ver leend tot het berijden van de wegen onder beheer van het Rijk met motorrijtuigen. In elke vergunning is aangegeven de grootste lengte en de grootste breedte van het rijtuig, benevens do soort der beweegkracht, alsmede het nommor der vergunning. Do vergunning wordt verleend tot wederopzegging. Over al waar mogelijkerwijze voor het gewone vorkeer gevaar of hinder ontstaan kan, zal met de grootste behoedzaam heid met het rijtuig moeten gereden worden en de be stuurder zal daarvan te allen tijde volkomen meester moeten zijn. Mochten ten aanzien van het rijden klachten inkomon, dan zou voorloopig intrekking der vergunning het ge volg zijn en bij gegrondbavinding de intrekking onver mijdelijk worden gehandhaafd. Hen kerkschip. Ook dit jaar is ds. van der Valk, Ger. pred. te Scheveningen, weer vertrokken naar de Engelsche kust onder Lerwich, om don velen Hollandsche schippers, die daar zijn, geestelijke zorgen te bieden op een kerkschip. Reeds dadelijk heeft hij den voorlaatsten Zondag zijn arbeid aangevangen, door voor een gehoor van 500—700 schippers te preeken. Een vrij groot aantal vissehersschepen bevond zich in de baai, daar het met visschen nog niet vlotte. Groenten. Aan het station Woordscharwoude zal een groenten-afslag gevestigd worden. De markt wordt ge opend op Dinsdag 5 Juli a.s., en zal dan voortaan gehouden worden des Dinsdags, Donderdags en Vrijdags van iedere door EDNA LYALL. 61) HOOFDSTUK XXXIII. Kertsmis was voorbij, het gezelschap bevond zich voor veertien dagen in Mardentown, een van de groote fa brieksteden. Het was op een helderen, kouden winter morgen, in het begin van het nieuwe jaar, dat Myra zich van hare sombere kamers op weg begaf om Evoreld een bezoek te brengen. Er was dien dag geen repetitie, en zij had toevallig gehoord, dat Ralph en Macneillie uit waren, zoo dat zij vrij spel zou hebben voor hare onderneming. »Ik zal er haar, zoowel als Ivy en mijnheer Vane-Ffoulkes een dienst mede bewijzen," dacht zij. »Zij is nog zoo jong en onschuldig, het wordt hoog tijd, dat zij een beotje meer van de wereld leert kennen." Evereld zat bij den haard, in een gezellige kamer door een vroolijk winterzonnetje boschenen er stonden bloemen op de tafel en Kerstkaartjes waren netjes op de schoor steen gerangschikt. Er lag iets huiselijks over het geheele vertrek, wat Myra dadelijk opmerkte, zij keek met af gunst naar het kleine jurkje, waarmede het jonge vrouwtje bezig was, toen zij binnentrad. «Mijn man zeide mij, dat mijnheer Macneillie naar den schouwburg was," zeide zij, haar hartelijk omhel zende. »Je ziet er van morgen bleek uitdit rondtrekkende leven is te vermoeiend voor je." «O, ik ben heel wel," zeide Evereld vroolijk; «en wat het reizen betreft, dat zal ik niet meer zoo voel doen, want ik heb beloofd, in het begin van Februari naar de Herefords in Londen te gaan Iedereen zegt dat het veel verstandiger is, dus zal ik er maar niet ovor mopporen maar ik vind het zoo naar om Ralph te verlaten." week. Verschillende landbouwers hebben reeds toezegging gedaan voor aanvoer van groenten te zullen zorgen. De inspecteur der Hollandsche Spoorweg-Maatschappij heeft de verzekering gegeven, dat de verzending kan ge schieden met den trein van kwart vóór drieën naar Am sterdam in rechtstreeksche aansluiting naar Duitschland. De aardappelen zullen per 35 KG. verkocht worden, doch op hot stelsel der bestaande toetallen wilde het be stuur geen invloed uitoefenen in verband met het ge beurde te dier zaken aan den Langendijk en de Streek. Don hoer van der Goes, stationschef te Noordschar wonde, komt een woord van lof toe voor de bemoeiingen, welke hij zich heeft willen getroosten voor de vestiging van deze markt. Hen eigenaardige steen. Bij het verbouwen van een pui te Tiel werd een steen opgeruimd, waaraan het volk deze legende verbindt Het was eertijds een grenssteen van het Hof van Arkel, een vrije heerlijkheid binnen Tiel. Als zoodanig wees hij de plaats aanwaar de macht der stedelijke politie eindigde. Een misdadiger, eenmaal op dien steen gevlucht, mocht door de politie niet gegrepen worden, maar kon dan alleen door uithongering tot vrijwillige overgave godwon- gen worden. Terwijl de werkman van mej. do wed. Kraakman, te Egmonderineer, een kalf uit eene sloot haalde, dat een paard er in geworpen had, viel de moeder van den drenkeling den man onverwachts aan en mishandelde hem zoodanig, dat hij naar het St. Elizabethsgesticht te Alkmaar moest worden vervoerd. Beverwijk. Een viertal jongelieden hebben zich aan den Alkmaarschen weg op den tuin van O. Dekker schuldig gemaakt aan de vernieling van een 40-tal bed den aardbeien. De baldadigheid die hen dreef, en waar door de eigenaar zeer belangrijke schade is toegebracht verdient een flinke bestraffing. Te Bergen op Zoom is do villa «Couprant" ge heel afgebrand. Deze villa, thans hoenderpark, is gelegen aan dsn straat weg van Bergen op Zoom naar Rozendaalomstreeks vier uur lag alles in puin. Ruim 500 kippen zijn omge komen. Alleen het huis was verzekerd. Nijmegen. Door de Israëlitische gemeente alhier zijn pogingen aangewend om bij gelegenheid der troonsbestij ging van Koningin Wilhelmina, als blijvende herinnering een nieuw voorhangsel van de Wetsrollen in de Synagoge, aan te schaffen. De daartoe benoodigde som van f 500 wordt in vrijwillige giften door de leden dier gemeente bijeengebracht. Bij de plechtige godsdienstoefening op den gewichtigen dag zal het kostbare weefsel worden ingewijd. Te Wateringen heoft de veenpolder 50 jaar be staan. De oude molenaar die aldaar voor het eerst den molen deed draaien, bedient hem nog en vierde tegelijk met dit gouden jubilé zijn gouden huwelijksfeest, Doofstommen. Zondag den 3 zal het 121/2 jaar geleden zijn dat de Vereeniging «Door liefde saamgobracht", te Am sterdam door eenige oud-kweekeliugen van het instituut te Groningen werd opgericht. Zij mag zich thans ver heugen in een gemeenschappelijk «tehuis", waaraan ver bonden is een kerk eone werkverschaffing en een ver- eenigingslokaalspeciaal ten behoeve der doofstommen. De doofstommen zullen dien dag herdenken en in gebaren taal zal door den directeur van het «tehuis" het heden en verleden der Vereeniging worden herdacht. Zij hebben verder het plan opgevat bij deze gelegenheid hulde te bren gen aan deD man, die hun steeds met raad en daad ter zijde stond en der Vereeniging van af hare oprichting een «Hij kan toch des Zondags komen," zeide Myra. «Waar is hij van morgen heengegaan «Hij en mijnheer Mowbray hebben rijwielen gehuurd en zijn naar Brookfield Castle gegaan. Zij zullen een heerlijk tochtje maken, want de wegen zijn droog en er is volstrekt geen wind. Ivy wilde ook meegaan, maar zij kon geen rijwiel krijgen, zij waren allen verhuurd." «Nu, het klinkt wel zeer onhartelijk, maar het spijt mij volstrekt niet, dat zij genoodzaakt was hier te blijven. Ivy neemt zich niet genoog voor den schijn in acht." «Keur je werkelijk het wielrijden voor vrouwen af?" vroeg Evereld verwonderd. «Men heeft nog nauwelijks tijd gehad om er zich aan te wonnon, maar het schijnt zoo'n voortreffelijke beweging, en niemand zou er op een bicycle zoo bevallig kunnen uitzien, als Ivy." «O, dat bedoel ik niet," zeide Myra oen weinig blozend. «Ik weet werkelijk niet, hoe ik het je uitleggen zal, want je bent zoo jong en zoo licht vertrouwend. Maar, ziet ge, Ivy loopt je man steeds na. Zij was wel altijd een geboren coquette, ik geloot niet dat zij het helpen kan, maar de meuschen beginnen er op te letten en er over te spreken zij doen het werkelijk." «Ik begrijp niet, dat iemand zco dwaas kan wezen, zooiets te gelooven," zeide Evereld met een air van eene kleine matrone, dat haar heel goed stond. Ik dacht, dat wel iedereen van het gezelschap wist, dat Ivy zoo veel met ons samen is, omdat zij altijd door dien lastigen mijnheer Vane-Ffoulkes achtervolgd wordt." «Mijnheer Vane-Ffoulkes is niet zoo slecht, als de monschen beweren. Hij mag verwaand wezen, dat stem ik toe, maar hij houdt werkelijk veel van Ivy, en het is zeer dwaas van haar, om bij elke gelegenheid van hem weg te loopen. Het zou een uitstekend huwelijk voor haar zijn. Als de tegenwoordige erfgenaam zou sterven, dan zou mijnheer Vane-Ffoulkes don titel krijgen. Ivy vergeet dat." Zij kan hem niet uitstaan," zeide Evereld. «Gij zoudt toch niet willen, dat zij zoo'n man trouwde, alleen om zijn positie «Neen; maar zij kon wel wat beleefder togou hom zijn, en tenminste naar hem luisteren. En, behalve dat, geloof warm hart toedroegnamelijk wijlen den heer dr. A. W. Alingsin leven directeur van het doofstommen- instituut te Groningen. Genoemde heer is te Utrecht begraven en daarom zullen zij op Maandag, 4 Juli, aan die stad een bezoek brengen en zijn graf mot bloemen tooion. Giften ten behoeve der Vereeniging in ééns of jaarlijks, worden in ontvangst genomen door het dames comité, gevestigd Westermarkt Nr. 16. te BERGEN, in de herberg van den heer Oldenburg, op Woensdag 6 Juli 1898 's middags 12 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE, van Een Rcntenlcrshuls met Krf en Tuin staande midden in en op het fraaiste gedeelte van het aangenaam gelegen dorp Bergen groot 8 aren 10 centiaren. Het huis bevattende 2 kamers en afzonderlijk vertrek voor stookplaats benevens kolder en ruimen zolderis voor zien van flinke regenbak en welwaterspomp, met annexe Stal of Bergplaats alles onder een dakde tuin is gedeeltelijk beplant met vruchtboomen en bessenstruiken; nagelaten door mej. de wed. A. DE WAARDgeb. KOSSEN en te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Inmiddels uit de hand te koopte bevragen bij de heeren J. DE WAARD Az. te Bergen en Hk. VAN DE KAMER Aluz., a/d Vier Staten bij Alkmaar. Inlichtingen geeft voornoemde Notaris. zoo goed als nieuw, voor de le3e en 3e kl. H. B. 8., tegen bill. pr. t. overn. aangek. Fr.br., onder left. K. P., bureau dezer Courant. Mejuffrouw BROUWER, Landstraat 2bevoelt zicb aan tot het maken van costumes en het geven van knlples. Van ÏO tot 18 Juli bestaat er voor nieuwe leer lingen gelegenheid zich voor den nieuwen cursus aan te geven ten huize van den ondergeteekende. Het publieke overgangs-examen zal worden gehouden Zaterdag 9 Juli, in het lokaal aan de Laat, des namiddags van 3 tot 4x/a uur. Br. M. N. J. nOIiTXHB. ik werkelijk, dat het verkeerd van je is, om haar zoo dikwijls te ontvangen." Evereld's heldere blauwe oogen keken de spreekster vragend en eenigszins verlegen aan. «Maar wij houden van haar, en zjj van ons. Waarom zou zij dan niet komen «Omdat het voor haar veel verstandiger zon zijn, om niet te komen," zeide Myra. «Ik ken haar verleden, en gij niet. Als ge verstandig zijt, neemt gij Ivy niet tot boezemvriendin." Een droevige uitdrnkking gloed over Evereld's gelaat; zij was niet wel en op dit oogenblik niet in staat om alles uit een kalmbedaard oogpunt te boschouwen. Myra's woorden en zinspelingen verontrustten haar des te raeor, omdat zij ze slechts ten halve begreep. Een vaag gevoel bekroop haar, dat een schaduw haar wolken- looze hemel verduisterde. Zij huiverde, en school dichter naar den haard. «Vertel mij eerlijk wat gij meent," zeide zij klagend. «Ik weet niets van Ivy afzij is zoo lang met Ralph bevriend geweest, dus hond ik natuurlijk van haar." «Natuurlijk!" riep Myra, wiens jaloersche natnnr zoo'n vorklaring moeiolijk kon vatten. «Dat bewijst slechts, hoo onschuldig je bent, hoe weinig je nog van de wereld alwoet. Wel, ik weot zeker, dat dat meisje op je man verliefd is." Evereld's oogen sperden zich wjjd open zij staarde de spreekster eenigo oogenblikken in stomme verbazing aan. Toen barstte zij plotseling in oen niet zeer natuurlijk gelach uithare tranen waren niet ver af. «Hoe bespottelijk 1" zoide zij. «Ik begrijp niet, datje zoo iets tegen mij zeggen kunt, Ivy, die zoo veel van mij houdtO, werkelijk, je vergist je." «De vergissing is aan jou," zeide Myra. «Ivy is eene kleine vleister en vindt het natuurlijk veel gemakke lijker om je vriendschap te bezitten. Zij is knap on handig en tracht altijd haar eigen zin door te drijvenen daaronbovon, zij is oen geboren tooneelspeelster. Natuur lijk was zij blymet jou eeuwige vriendschap te sluiten, dat kwam haar juist van pas." Evereld was geheel verslagen zij scheen plotseling in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5