Alkmaarsche Jongens, Geopend Vrijdag 1 Juli. Groote Harddraverijen en Wedrennen NIGHTCAP. J. Kuijper Zonen, TC MERK T. CROK, Invloed op de ge slachtsverhouding. VLAGGEN Lijnz aadkoeken, DIJK 2. DIJK C 2. ZONDAGEN en erkende Christelijke Feestdagen den geheelen dag zal zijn GESLOTE IST* I. GOES ZOOM. vrije kamer met pension W, BURGER, Boekh. Herms. Coster Zoon, PRIJS f 1,90. Verdronkenoord 79. Wed. K. VRIES. Harddraverij-Vereeniging- ,,'t Oude Slot te Heemstede. Woensdag 6 Juli iSSS, te 12 uur. SCHIEDAMMER JENEVER, Merk: Koster Van Batenburg Heerenkleeding naar maat. ZUIVERE MUItWE Koninklijke Fabriek BECKER BUDDINGH, ALKMAAR. Langestraat 63. 133 mSOHRIJVINGEN. Entrée f 1Supplement Tribune f 3,50. De baan is in de onmiddellijke nabijheid van de Stoomtram-halte „Het Wapen van Heemstede." SCHIEDAM. Puike Oude G-ERSTE BIER c. SUIDEJMA. Grooto voorraad 115511 Lage prijzen. uitsluitend gemaakt van prima kleurhou- dend wollen vlaggedoek, leveren Fabrieksmerk gedeponeerd, van Solide en nauwkeurig. ABSHEII Weeg- en Meetwerktuigen, De ondergcteckenden maken kunnen geacli- ten begunstigers bekend dat te beginnen met 17 JULI a.s. hunne zaak op Een HEER P. G., z. b. b. h. h., vraagt vóór 15 Juli of 1 Augustus. Brieven met opgave van prijs, onder letters A. W., bnrean dezer Courant. eenig en oudst adres Banketbakker LAAV 138 zijn dagelijks versch verkrijgbaar in luxe trommeltjes met verschillende stadsgezichten (photografiën). Verzen ding door het geheele rijk. Theorie-Schenk. VWEEDk DRUM. Belast zich met den aan- en verkoop van Effec ten op zeer billijke conditiën en het plaatsen cn bezorgen van Gelden op Hypotheek De Bank geeft CREDIETEK en VOOB- SCHOTTEW op nader overeen te komen voor waarden zij neemt Gelden a dóposito, geeft en noemt Gelden op prolongatie, opent Rekening-Courant mot rente-rekening, koopt Engelsche Cheques on geaccep teerd papier op het Buitenland en bezorgt inkasseo- ringen op alle plaatsen binnen en buiten het Rijk. Hoogste prijzen voor Coupons, lossingen, vreemd Bankpapier en muntspeciën. DE DIRECTIE. Hiermede heb ik het genoegen te berichten, dat ik door de bekende bereidwilligheid in staat gestold bon tot oprichting van een Magazijn in DIVJERSE ARTIHKLMÏN, als GAREN en BAND MANUFACTUREN, LINTEN, ZEEPEN, EAU DE COLOGNE en aanverwante Artikelen, alsook Tabak8igarcn en Thee. Do beste merken van de voor naamste huizen. Gesteund door erkonde vakmannen, knoopte ik rolatiën met de beste firma's van bovenvermelde artikelen aan, welke mijbekend gemaakt met mijne positie dan ook de uiterste prijzen noteerden, waardoor ik in staat gesteld ben uitstokende kwaliteiten tegen conenrreerendo prijzen aan te bieden. Onder beleefde aanbevoling hoogachtend een nieuwe wereld verplaatst te zijnwaar twijfeling en achterdocht en jaloerschheid en kwade bedoelingen de geheele atmosfeer somber en drukkend maakten. Sedert den moeielijken tijd in Glion, had zij zich niet zoo onge lukkig, zoo geheel ontdaan gevoeld. »Ziet ge,'' zei Myra, »ik kon hen reeds, sedert do Schotsche tournee, en begreep toen al dadelijk, hoe de zaken stonden. Je man heeft het je zeker niet verteld mannen vergeten zulke dingenmaar er bestaat geen twijfel hoegenaamd, dat Ivy verliefd op hem was. Ik zag het toen oven duidelijk in, als ik het nu zie. Geloof mij, terwille van je eigen, en voor haar bestwil, ga niet te veel met haar om. Ik ben oudor dan gij, en ik weet welk kwaad zoo'n aantrekkelijk klein wezentje als Ivy is, kan teweeg brengen. Het spreekt vanzelf, dat ik dit alles in vertrouwen zeg, maar ik achtte het mijn plicht, je te waarschuwon. Gij zijt in den laatsten tijd niet naar den schouwburg geweest »Neen, dit stuk verveelde mij," zeide Evereld. »Ik ben blij, dat wij in Bath een week lang stukken van Shakespero krijgen." »Ja dat is werkelijk eene uitkomst, is hot niet zeide Myra. »Maai' de kostnmes zijn een last. Ik moet iets nieuws verzinnen voor Portia in de scène met het juweel kistje, want het oude kostuum was bodorven toen ik het do laatste koor gedragen hob. Zos van ons kleedden zich in oen kamer aan en een geheele flesch mot hand- grimeersel werd er over uitgestort. De mannen kunnen van geluk spreken dat hunne kostnmes door den direc teur geleverd wordon. Nugoedendag, pas op jo zelve en laat mij weten als ik iets voor je doen kan." Evereld bedankte haar een weinig terneergeslagen en was blij, weer alleen te zijn. Zij gevoelde zich duizelig toen zij zich trachtte te herinneren, wat Myra gezegd en te konnen gegeven had. Kon het waar zijn En, indien het zoo was, wat moest zij dan doen Dat er eeu aanleg tot dwaasheid in Ivy stak, had zij reeds lang gemerktvan tijd tot tijd zoide zij wel eens dingen, die haar onaange naam aandeden, maar hoe meer zij haar kende, des te meer hield zij van haar, en haar oprechte on rationeelo vriendschap voor Ralph, had haar steeds zoer natuurlijk toegeschenen. Was het waar, dat Ivy al dien tijd come- die gespeeld had Myra's bewijsgronden keerden tot haar terng met een kracht, waartegen zij zich te vergeefs trachtte te verzetten. Wanneer zij nit had kannen gaan en een heerlijke wandeling in den zonneschijn had kunnen maken, zon zij misschien de geheele zaak veel kalmer opgenomen hebbenmaar zij was daar niet wel genoeg voor, en hoe meer zij er over tobde, hoe ongelukkiger zij zich gevoelde. Juist toen hare sombere gedachten hnn hoogste punt bereikt hadden, werd er gescheld, en de dienstbode liet Ivy in eigen persoon binnen. »Wat een gelnk, dat ik je alleen tref," zeide het meisje vroolijk. »lk was bang, dat mijnheer Macneillie thuis zon zijn. »Ik ben zoo nit mijn humenr, want met dit heerlijke weer was er geen rijwiel te krijgen, en nu amuseeren »Grootje" en Denny zich, en ik mag in die rookerige stad blijven." »Het spijt me dat je zoo teleurgesteld werd," zeide Evereld met haar werk voortgaande. Maar toen zij deze woorden sprak, wist zij zeer goed dat het haar nu niet zoo veel leed deed, als in het begin. Sedert Myra's bezoek waren de dingen veranderd. Zij meende zelf eene verandering in Ivy te ontwaren. Lag er bedrog in die steeds veranderlijke oogen Zij verbeeldde zich van wel, on, daar zij hare gedachten niet goed kon ver borgen, word zij terughoudend en antwoordde nauwolijks op het vroolijke gebabbel van Ivy. »Er is iets dat je hindert," zeide het meisje ten laatste, het zonderlinge verschil in de houding harer vriendin opmorkonde. Wees niet bedroefd; probeer den zonneschijn 1 zooals de zeep-advertontie zegt. Ga voor het oten een wandeling met mij doen. Wandelen is het onfeilbaarste middel voor alle ziekten. Wij probeerden dit altijd in Schotland, toen wij half verhongerden." Evereld haatte zichzelf er voor, maar zij was zoo over spannen en ellendig, dat zelfs het woordje wij" haar on aangenaam aandeed. Zij bedankte voor de invitatie en hare manieren werden hoe langer hoe kouder en terug- stootendor. Ivy was verbaasd en gekwetst. NI GUT CAR i f :v Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers In Gcdistelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca chet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. Wiïte's eerste soort zuiver |op speciaal daarvoor gefabriceerde kruiken gebotteld, Is alleen vcrkrijg-| 'baar bij Café „de Amstel" ALKMAAR. |(Kruik eu capsule zijn steedsvan zijn naam voorzien.) W. F. STOEI 4 ZOON ALKMAAR XKILRAkHRI. RliKKDKRMAMKRS, SR.%.% DMARH.T. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor Verkoopors en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. »Was je den geheelen morgen alleen zeide zijzich verwonderd afvragendeof dit misschien de reden was van Evereld's gedrag. »Neen; mevrouw Brinton heeft mij een bezoek gebracht," zeide Evereld een weinig blozend. »Van alle zonderlinge menschen is zij wel de zonder lingste," zeide Ivy. »Don eenen dag houd ik van haar, den anderen dag kan ik haar niet uitstaan. Waar heeft zij over gesproken Evereld wist niet wat te zeggen. »0 over verschillende zaken zeide zij blozend. Zij maakt een nieuw costunm voor Portia." »0, zeide Ivy opspringende, »dat doet mij er aan denken dat ik haar om het patroon voor oen mouw vragen wilde. Ik weet dat zij er een heeft." En na een vriendelijk afscheid genomen te hebben, wat Evereld niet over zich kon verkrijgen om hartelijk te beantwoorden ging zij heen. Nauwelijks was zij de deur uitof Evereld's geweten begon te knagen. Zij was zeer onhartelijk tegen Ivy ge weest en de treurige blik van verwondering en verba zing op het gelaat van het meisje toen zij haar zoo koud goedendag zeide kwam haar telkens voor oogen. En indion Ivy nu naar Myra ging, en vernam dat zij over haar gesproken haddep? Indien de geheele geschie denis van Myra niet waar was of misschien een van die halve waarheden die altijd erger zijn en veel meer leed berokkenen dan een volslagen leugen Schaamte en spijt en zelf verwij tingen begonnen een strijd te voeren met de rampzalige verdenkingen, die door Myra's woorden in haar hart waren gezaaid, en de lang weerhouden tranenstroom brak eindelijk loszij snikte alsof haar hart zou breken. »IIoe slecht beu ik geweest," dacht zij. »Hoe kon ik dadelijk aan kwaad denken en het ergste gelooven. Het is zeer natuurlijk, dat zij van Ralph gehouden heeft, die zoo veel voor haar gedaan heefttoen zij nog een kind wasik zal nog meer van hem honden nu zij hom lief gehad heeft. Waarom moet ik nn bij de eerste toespe ling denken, dat hare vriendschap voor hem eene zonde is Ik wil het niet gelooven ik wil niet ik wil niet." Wordt vervolgd. Drukkerij v. Herm?. Costor Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6