Nederland. ÜPAKTJE. Berichten uit Havana melden, dat de bis schop van Santiago aan maarschalk Blanco een brief schreef, om hem te bewegen, dat Santiago zich zal over geven de bisschop beschouwt het nutteloos zich nog langer te blijven verdedigen. De eer van Spanje en van zijn troepen is gered. De maarschalk antwoordde den aartsbisschop, dat het onmogelijk is voor Santiago zich over te geven. Maarschalk Blanco heeft de volgende proclamatie uit gevaardigd Het geluk is niet steeds den moedige gunstig. Het Spaansche eskader, strijdende tegen een overmacht, is roemrijk ondergaan. Het zou den Spanjaarden onwaardig zijn, thans den moed te laten zakken. Ondanks de tegen slagen moeten wij blijven toonen dapper en volhardend te zijn. Wij zullen den strijd voortzetten ondanks den tegenspoed en dien overwinnen. Onze macht is voldoende om onze zaak te verdedigen. VEBGÜlVIGnKl STATEST. Generaal Shafter heeft den commandant van Santiago, Toral, doen weten, dat, ten gevolge van de vernietiging van Cervera's vloot, de Amerikaansche schepen vrij zijn gekomen om met het leger samen te werken tegen Santiago. Hij geeft den commandant derhalve tijd om de capitulatie te overwegen. Men gelooft, dat commandant Toral ongaarnevan verderen weerstand zal afzien, hoewel generaal Pando met zijn versterkingen niet in Santigo is aangekomen, maar naar Havana is gegaan. De vooruitzichten worden echter wel gunstiger voor een capitulatie. Het vuur is dan ook niet hervat al liep de wapenstilstand ten eindebeide partijen hadden trouwens bericht ontvangen dat te Washington en te Madrid vredes onderhandelingen werden gevoerd. Luitenant Hobson is naar Siboney vertrokken en is aan boord van het vlaggeschip »New-York" gegaan. Het vergaan van de „Bourgogne." Het gezonken Fransche stoomschip «La Bourgogne" werd bij de aanvaring getroffen boven de ketels, en zonk na verloop van enkele minuten. Maar in die weinige oogenblikken vielen er vreesolijke tooneelen voor aan boord van het schip. Er was een verschikkelijk gedrang naar de booten, en in de zucht tot zelfbehoud moesten de zwakkeren voor de sterkeren wijken. Daar waren er zelfs, die zich met messen een weg baanden door de menschenmenigte. Er is dan ook slechts eene enkele vrouw onder de geredden De eenige sloep, die men uit kon zetten, sloeg om en een andere werd, reeds vol menschen, door een vallenden schoorsieen verpletterd. Verscheidene schipbreukelingen redden zich door zwem men naar een vlot van drijvend houtwerk. Officieren en bemanning hebben, naar het getuigenis der geredden, hun plicht gedaan. Kapitein Deloncle weigerde de brug te verlaten en zonk met zijn schip in de diepte. Bij deze ontzettende scheepsramp kwamen ongeveer 600 menschen om het leven. De kapitein van het Engelsche zeilschip «Cromar- tyshire," dat »La Bourgogne" aanvoer, verhaalde o.a. het volgende «Wij voeren met een snelheid van 4 of 5 mijlen per uur en lieten in den dichten mist iedere minuut onzen misthoorn hooren. Daar hooren wij opeens, aan den windkant, het fluiten van een stoomboot, die ons snel scheen te naderen. «Wij gaven een fluitsein. De stoomboot antwoordde, Daar kwam opeens het gevaarte aan bakboordzijde te voorschijn uit den mist en drong in ons schip met zoo veel geweld, dat onze fokkesteng en de grootbramsteng neervielen met alles wat er aan was. »Ons schip bleek zwaar beschadigd, maar bleef drijven door de waterdichte schotten. «Terwijl wij bezig waren, de gevallen masten weg te ruimen, hoorden wij de fluit van het stoomschip. Wij antwoordden met den misthoorn. Het stoomschip liet een vuurpijl op en loste een schot. Wij deden dit ook en hoorden verder niets. «Toen tegen half 4 in den morgen de mist wat optrok, zagen wij twee sloepen onder Pransche vlag in onze richting roeien. Wij seinden hen, ze kwamen bij ons, en nu vernamen wij, dat het stoomschip «La Bourgogne" was geweest en dat het was gezonken. «We bleven den geheelen dag op de plaats des onheils en namen ongeveer 200 schipbreukelingen aan boord, die bijna allen in nachtgewaad op reddingsvlotten of houtwerk ronddreven." De «Bourgogne" was het mooiste schip van de «Com- pagnie transatlantique." Zij mat 7325 tons, van 150 M. lang bij 15,5 M. breed en voerde twee zware machines van 8000 paardekracht elk. Haar romp was uit ijzer en staal vervaardigd. Zij was in 1886 gebouwd op de werf La Seine. Het schip werd verleden jaar hersteld en maakte zijn tweede reis na de herstelling. Het bericht van de ramp heeft te Parijs een diepen indruk gemaakt. President Paure seinde onmiddelijk aan de maatschappij een telegram van deelneming. De kan toren der «Compagnie transatlantique" worden belegerd door een menigte belangstellenden, die om de namen der verongelukten vragen. De maatschappij kon ze echter nog niet geven daar de lijst nog niet naar Parijs is ge seind. Onder de geredden bevindt zich de heer Dubose, de secretaris van het voormalig Spaansche gezantschap te Washington die, zooals men weet, in de Vereenigde Staten voor een spion werd gehouden. Een kleermakersdynastie. De Prins van Wales, die, zooals welbekend is, bij zonder veel belang stelt in al wat tot het gebied der mode behoort, moet zich in het Weener tijdschrift «Die Wage" eene verdiende bespotting laten welgevallen. De Engelsche troonopvolger zoo vertelt het blad, heeft zich reeds dikwijls verdienstelijk gemaakt door de uitvinding van nieuwe overjas-vormen en pantalon-mo dellen dezer dagen is hij opnieuw met een oorspronke lijke schepping te voorschijn gekomen. De Prins biedt nl. zijn volk als de vrucht van langjarige, ingespannen studie een vest aan, dat zich van andere vesten gun stig onderscheidt door stoutheid van conceptie en rijkdom van gedachten tot in de kleinste bijzonderheden. Het meesterstuk van den prins he--,it een rij knoopen, eindigt van onderen in twee tamelijk ver naar beneden door- loopende punten, terwijl het van boren, in den vorm van een breede U uitgesneden, een groot overhemd laat zien. Een smalle kraag vormt een harmonische afslui ting voor dit bewonderenswaardige voortbrengsel eener vorstelijke phantasie, en twee breede zakken, die dicht geknoopt kunnen worden, geven er een soliede basis aan. Het vest wordt, volgens het gedetailleerde ontwerp van den prins, gesloten met drie gepolijste, platte zilveren knoopen met een middellijn van 7/s duim. Zooals men uit deze proeve van bekwaamheid ziet, is de prins van Wales zooal niet «every inch a king," dan toch «every 7/g inch." Men kan zich voorstellen, hoe trotsch de En- gelschen moeten zijn op de grootsche zaken, waaraan hun aanstaande koning de overpeinzingen zijner slapelooze nachten wijdt. Ook kunnen zij hoopvol de toekomst hunner kinderen en kindskinderen tegemoet zien, wan neer zij hooren, dat ook de zoon van den prins van Wa les, de jonge hertog van York, ondanks zijn betrekkelijk teederen leeftijd, reeds onmiskenbare blijken van een groot heerscherstalent heeft gegeven. Deze geniale jonge man, wiens geest blijkbaar streeft naar al wat hoog en verheven is, heeft een geruit col- bert-costuum geschapen, dat niet minder dan vier opge naaide zakken bezit, met tien knoopen wordt gesloten en van onderen geheel vierkant is afgesneden. De ra dicale zoon verwerpt den smallen vest-kraag van zijn conservatieven vader geheel en al en versiert zijn kraag loos reform-Test met zes knoopen. Maar de jeugdige hervormer dringt nog dieper door in de quaestie, hij wijdt zelfs zijne aandacht aan het hemd onder het cos- tuum voorziet dat van kleurige streepen en geeft het een hoog wit boord. Zooals men ziet, behoeven de Engelschen zich onder zulk een schitterend begaafde kleermakersdynastie niet ongerust te maken over hun overheersehende wereldpositie. Protectie. Van 3 Mei, toen in Frankrijk de heffing van graan rechten werd geschorst, tot 1 Juli toen zij weder in werking trad, zijn in dat land bijna 11 millioen quin- talen (van 100 kilo) ingevoerd, en daarvan ongeveer 4 millioen te Marseille. De vorige week even vóór het eind van den termijn lagen voor die stad 30 stoombooten met 820.000 quintalen, die op lossing wachtten. De «Temps" maakt de opmerking, dat van die 30 schepen niet meer dan één zegge één een Fransche boot was, beladen met slechts 18,000 quintalen. Het blad noemt dat hoogst treurig en vraagt waar dat heen moet als Frankrijk in een oorlog wordt gewikkeld. Met alle protectie gaat de koopvaardijvloot van jaar tot jaar achteruit. A T jr E H. Aan de «N. R. C." werd den 7 uit Batavia geseind «De troep, die naar Lohong ging, is te Kota Radja teruggekeerd, zonder den vijand ontmoet te hebben." Dit telegram heeft betrekking op den tocht van overste Van der Dussen, die 1 Juli met een half bataljon naar Lohong ging, om de zich daar ophoudende volgelingen van Toekoe Oemar te verdrijven. Aan het station Aoordscharwoude is den 5 de nieuw opgerichte groentenmarkt geopend met eene toespraak van den voorzitter der groentenvereeniging «Do Niedorper Kogge", die daarbij den wensch uitsprak, dat deze nieuwe markt bevorderlijk zou mogen zijn aan de belangen zoowel van landbouwers als van kooplieden, en ook aan die der vereeniging. Hij voor zich twijfelde daaraan niet, indien allen slechts van goeden wil zijn. Het fanfarecorps van het Niedorper Verlaat was ter opluistering aanwezig en liet zich hooren bij den aanvang en den afloop van den afslag. De prijzen waren goed. De aardappelen werden ver kocht voor f 1.60 a f 1.70 per 35 kilo. De aanvoer bedroeg ongeveer 330 zakken. De betaling geschiedde in bet koffiehuis «De Tjjd." Er waren kooplieden aanwezig uit Langedijk, Alkmaar en zelfs uit Haarlem. Aanbesteding. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland heeft aanbesteedhet herstellen van stormschade aan de Rijks- zeewerken op Marken. Raming f 2700. Laagste inschrijving was van den heer J. Zwaan, te Monnikendam, voor f2649. Provinciale Staten van KToord-Holland. Over de uitgebrachte rapporten der commissie van onderzoek kan gemeld worden, dat in het advies tot afwij zing van het adres van W. Kok en anderen om maat regelen te willen nomen tot bescherming der binnenvis- scherij de wenschelijkbeid wordt uitgesproken, dat de wetten op de jacht en visscherij van elkander gescheiden worden wijl de leemten in de bedoelde wet niet door wijzigingen kunnen aangevuld worden. Aan den heer 0. Druyvesteyn te Haarlem secretaris der commissie van toezicht op het gesticht «Meerenberg werd een woord van lof gebracht voor het sinds jaren door hem opgesteld jaarlijksch overzicht van voornoemd gesticht. Men achtte het gewenscht, dat de rente van de te sluiten geldleening van 3 op é'/j pet. worde gebracht en dat bij het toekennen van eene subsidie aan de Alkmaar- sche huishoud- en industrieschool ook de voorwaarde gesteld wordtdat de toe te laten leerlingen goed lager onderwijs behooran genoten te hebben. (N.v. d. D.) TeVllssingen is den 7 een bootsman van het aldaar liggend wachtschip Bulgiatoen hij aan boord ging zonder eenige aanleiding zeer ernstig met een sabel verwond door een in staat van dronkenschap verkeerenden schild wacht. De bootsman is in een koffiehuis binnengevlucht, alwaar twee doktoren spoedig de eerste hulp verleenden, en daarna per brancard naar het hospitaal gebracht. De dader is zwaar geboeid op bevel van den comman dant van het wachtschip, voorloopig naar de kazerne overgebracht. Keuring van boter. Van wege den Frieschen Bond van coöperatieve zuivelfabrieken wordt te Leeuwarden eene keuring van grasboter gehouden. 40 monsters werden ingezonden, de eerste keuring is geschied na 10 dagen zal een tweede volgen omtrent de duurzaamheid der ingezonden boter. Bij de eerste keuring bleek dat de boter over het geheel niet van de beste qualiteit was de jury schrijft dit toe aan het natte weder, hetwelk invloed oefent op de qualiteit en quantiteit der melk. Echter de qualiteit der boter was beter dan toen men hooi- en grasboter had. De Bond is voornemens na deze keuring dit jaar nog twee keuringen te houden. De uitslag der keuringen wordt niet publiek gemaaktalleen de inzender krijgt bericht van de door hem behaalde pnnten voor zijne inzending. De jury bestaat uit drie boterhandelaars en drie direc teuren van coöperatieve fabrieken in Friesland. Aardappelziekte. Uit de omstreken van Enkhulzen wordt bericht, dattengevolge van het aanhoudend vochtige weder, de gevreesde aardappelziekte zich in het loof der vroege aardappelen begint te vertoonen. Op enkele akkers zijn ook reeds de knollen aangetast. Toch is het aantal aan getasten nog zeer klein. Bennlngbroek. Volgens beschikking van H.H. Gedep. Staten van Noord-Holland is de termijn van het in exploitatie brengen van de stoomtrambaan Schagen Wognnm verlengd van 1 Augustus tot 1 Novemb. 1898. Schagerbrug. Naar plannen en onder beheer van den architect K. Bakker Dz. te Alkmaaris alhier den 28 aanbesteed het weder opbouwen van het onlangs afgebrande koffiehuis «het Zijper Wapen." Ingeschreven werd door de heeren C. Hartog Amsterdamf 17995 P. Meier, Warmenhuizen, f 16200 K. Zeeman, Helder, f 15980 J. te Buck, Warmenhuizen, f 15900 J. Smit, Noordscharwoude, f 15777; J. Zijp, Zuidscharw,, f 15666; firma Spruit en Wils, Alkmaar, f 15639 O. Mok, Oud karspel, f 15555; M. Groen, Schagerbrug, f 14990; W. Swager, Alkmaar, f 14845. De gunning werd aanvankelijk aangehouden. Bij latere onderhandeling werd echter het werk opgedragen aan de firma Spruit en Wils, te Alkmaar. Opmeer. Den 8 werd in eene vergadering besloten eene groentemarkt aldaar op te richten. Tot bestuurs leden werden gekozen de heeren O. Pijper, Jb. Hartog en P. Kooij te Hoogwoud, D. Pijper, J. de Goede en P. Pluister te Opmeer en H. J. K. van den Steen, K. Veeker en J. de Vries te Spanbroek. Krommenie. Den 8 had de aanbesteding plaats van het maken van eene sluis met een woonhuis voor den polder 't Woud, bij Marken-Binnen. Van de 24 in schrijvers was de hoogste de heer Langedijk voor f9100 en de laagste de heer P. Hofif te Krommenie voor f 7040. Er sein. Den 8 hield de.heer P. Stapel, van Broek in Waterland, ten huize van den heer K. Waal alhier eene lezing over Amerika en amerikaansche toestanden. Op boeiende en bevattelijke wijze gaf hij eene schets van den bodem, het klimaat, de levenswijze enz. der ver schillende streken en bewoners van dat groote land verhaalde in het kort de levensgeschiedenis van den heer Knijpers, vroeger landbouwer te Steggerda in Friesland, en hoe deze na moeitevollen arbeid 't zoover had ge bracht in Amerika, dat hij nu als rentenier in Dakota kon leven. De heer Stapel raadde echter aan, indien men wenschte te emigreeren niet naar Dakota, waar het klimaat minder gunstig is, te gaan, maar naar het Z.O. van Texas, waar door tusschenkomst der Port Arthur Land Company goed land te verkrijgen is. Met een krachtig, opwekkend woord eindigde spreker zijne rede, welke door ongeveer 40 personen aandachtig werd aan gehoord. Daarna gaf de heer Stapel gelegenheid, hem naar een en ander te vragenwaarvan door enkelen gebruik werd gemaakt en waarop de spreker bereidwillig inlichtingen verstrekte. Bloedvergiftiging. De heer W. Elsensohnte Amsterdam, had een paar dagen geleden het ongeluk zich gedurende den maaltijd met vork in de bovenlip licht te verwonden met het gevolg dat op de gewonde plaats een klein blauw blaasje ontstond, hetwelk veel pijn veroorzaakte. Ongerust zijnde, werd de hulp van een geneesheer ingeroepen, welke bloed vergiftiging constateerde en een operatie bewerkstelligde. Hierna echter zwol het hoofd van den patiënt zoodanig op, dat de geneesheer hem naar het gasthuis ter behan deling deed vervoeren, en hier niet veel hoop krijgende, verkoos hij weder naar huis te worden gebracht, om bij vrouw en kinderen te sterven. In den nacht van den 7, te één uur naar huis vervoerd, overleed de ongelukkige den volgenden morgen. Den 8 ontstond een begin van brand in eene berg plaats bij de industriezaal op de tentoonstelling van Vrouwenarbeid te 's-Gravenhage. Dank zij den zeer voldoenden toestand der brandbluschmiddelen en de geoefendheid der dames in de hanteering daarvan was de vlam spoedig gebluschtzoodat de brandweer niet behoefde op te treden. Deze kleine tegenspoed was dus een uitmuntende gelegenheid voor de dames om haar ge oefendheid te toonen. Een nieuwe reisgids. Op den omslag van een pas verschenen werkje, bij de uitgevers van Holkema en Warendorf, te Amsterdam, prijkt een goed portret van een Marker meisje. Het is een aardig boekje, dat velen welkom zijn zal. De heer C. Provily gaf n.l. bij genoemde uitgevers eene beschrij ving in het licht van hetgeen belangwekkend is voor den toeristdie een tochtje maakt langs de lijnen der Noordhollandsche Tramweg-Maatschappij van Amsterdam naar Alkmaar. Versierd met vele platen, kost het slechts 40 centen, waarvoor den kooper tal van belangwekkende bijzonderheden over deze streek worden verstrekt. Laatste Berichten. Be strijd om Santiago. HOOFDKWARTIER VAN GENERAAL SHAFTER, 8 Juli. De wapenstilstand is verlengd tot Zaterdagmid dag 12 uur ten einde generaal Linares in de gelegenheid te stellen naar maarschalk Blanco en naar Madrid te seinen. WASHINGTON, 8 Juli. Generaal Shafter en admi raal Sampson zijn het eens geworden over het aanvals plan dat zij zullen volgen. Admiraal Sampson zal mor genmiddag tegen 12 uur de beschieting van Santiago beginnen van den mond van de baai. HOOFDKWARTIER VAN GENERAAL SHAFTER, 8 Juli. Daar generaal Linares den Amerikaanschen be velhebber had doen weten dat hij niemand had die te- legrapheeren kon, zond generaal Shafter onder geleide van den Britschen consul een van zijn telegrafisten aan den Spaanschen commandant. In de laatste 48 uur hebben de Amerikanen hard ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2