M. A. Erkamp, gas- en GELD beschikbaar. Tl? TTftflP* Stadsberichten. Telegrafische Berichten. Beurs- en Marktberichten. Advertent ièn. Fnidsen, O 60. J. de Lange Corns. Johs. Zn., D A M ZS Mient 3. J. LIND Hz. DIENSTBODE, G-roote kleine kapitalen, Kantoor: Breedstraat A 34. tot ooooo 41 84fè BURGERLIJKE STA NI). KASSIER en COMMISSIONAIR in EFFECTEN, FLUWEEL Koopt uw ZIJDEN en LINTEN bij Daar vindt ge de grootste keuze bij billijke prijzen. Naaisters korting. 1JLH H.V/UJ. O. GROOTE' werkt aan het opwerpen van batterijen en verschansingen. Hun batterijen op de heuvelhellingen bestrijken nu de stad en een dynamietkanon is in een voordeelige stel ling geplaatst. Tevens zijn riviertjes overbrugd en wegen zeer verbeterd, zoodat het vervoer van zwaar ge schut nu mogelijk is geworden. Voor het geval de strijd voor Santiago wordt hervat, is het volgende operatieplan vastgesteld Admiraal Sampson zal de bezetting van de forten aan den mond van de haven verdrijven en daarna duizend man ontschepen om de forten te bezetten, terwijl stoom- sloepen met grjjpijzers de haven ingezonden zullen worden om de mijnen op te visschen. Vervolgens zal de vloot de haven binnenstooinen om de stad te beschieten ondersteuning van den aanval van de landzijde.^ In de wrakgeschoten Spaansche kruisers liggen van verkoolde lijken, waarop de roofvogels azen. Op bevel van admiraal Sampson hebben de Cubanen een honderdtal lijken van Spanjaarden begraven, die waren aangespoeld. Het eskader van Camara. ISMAïLA, 8 Juli. Het eskader van achmiraal Camara is het kanaal weer doorgestoomd op den terugweg naar Spanje. KAïRO, 8 Juli. Het eskader van Camara zal nu ver lof krijgen om kolen in te nemen, aangezien het naar Spanje terugkeert. tal Bij de den 7 gehouden aanbesteding van werk zaamheden ten behoeve van de ned. berv. gemeente is aannemer geworden de heer H. de Rover, voor de som van f 690. Alkmaarsche Zweminrichting. Van 2 tot en met 7 Juli zijn gebruikt 145 baden, waarvan door heeren 104weezen 35 en onvermogenden 6. Drukste dagen waren den 2 en 5 met 27 en 29 baden. Hoogste temperatuur 65°, laagste 63° Fahrenheit. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 8: 765.3 den 9: 766.7. Ter aanvulling van het Predikbeurtenbriefje zij aan belangstellenden bericht dat op woensdagden 13in de Kapelkerk des avonds te 6 uur de dienst zal worden vervuld door den heer dr. F. J. Los, en zal daarin de voorbereiding plaats hebben voor het H, Avondmaal. Muziekuitvoering Stedelijk Muziekkorps. Door het stedelijk muziekkorps zullen op Maandag, den 11, des avonds te nren *n ^en Stadshout de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Militaire Marschvan P. Reidel. 2. »Kriegerfest'' ouverture H. Kling. 3. «Adagio uit de sonate pathétique" L. v. Beethoven b. «Douce félicité" solo voor piston Alb. Jacquet. 4. Fantaisie op motieven uit de opera »Obéron"C.M.v. Weber 5. «Ouverture de concert" Richard Hol. 6. Fantaisie «Traumbilder'' H. C. Lurnbye. 7. «Immer oder Nimmer", Concert- WalzerE. Waldteufel. 8. Fantaisie op motieven uit d8 opera «La fille de Madame Angot'' Ch. Lecocq. 9. «The Washington Post" J. P. Souza. Kamer van koophandel en Fabrieken. In de vergadering van den 6 waren alle leden tegenwoordig. Na behandeling en vaststelling der notulen werden de ingekomen stukken ter tafel gebrachtwaar. onder allereerst een aantal jaarverslagen, consulaire ver slagen en andere stukkendie zullen rondgaan en niet nader behandeld behoeven te worden. Daarop brengt de voorzitter het voorstel ter sprake, door burgemeester en wethouders aan den gemeenteraad gedaan in zake het verbeteren van de boorden van het Noordhollandsch kanaal van de Nieuwesloot tot de gasfabriek. Hij stelt de vraagof dit voorstel ook aanleiding kan geven aan de Kamer om zich tot burgemeester en wethouders of tot den gemeenteraad te wenden over de verdere uit voering. Na discussie hierover en over de vraag of er ook eenige wijziging in het bedoelde voorstel wenschelijk zoude zijn, werd besloten, aan den raad om inzage der bij het voorstel overgelegde teekening waaruit de ont worpen verbetering nader blijktte verzoeken alvorens door den raad in die zaak eene beslissing wordt genomen Vervolgens komt in behandeling het door den gemeen teraad gevraagd advies in zake de oprichting van een abattoir. Na algemeene besprekingen hieromtrent werd op voorstel van den voorzitter eene commissie van drie leden bestaande uit de heeren J. C. Witte J. G. Pot- gieser en H. P. Ibink Meienbrink benoemd om een nader onderzoek betreffende deze aangelegenheid met betrekking tot de handelsbelangen in te stellen en daarover in de volgende vergadering rapport uit te brengen. Daarop wordt na rondvraag de vergadering gesloten. Voordracht Onderwijzeres. Op de voordracht voor onderwijzeres aan de le openbare school voor onvermogenden zijn vermeld: de dames M. Klok, Anna PanlownaA. 0. C. Romunde, Medemblik en B. van der Oord, Bergen. 's-Gravenhage, 9 Juli 1898. Tentoonstelling Vrouwenarbeid. De Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid werd heden geopend door een achtjarig meisje op ver zoek van het comité, welks presidente, mevrouw Goekoop, wees op dit werk van nederlandsche vrouwen van allen rang en stand dat bezongen werd met een cantate op de vrije ontwikkeling en de zelfstandigheid der vrouw. In opdracht der Koningin was de Kamerheer v. Amerongen bij de opening tegenwoordig, alsmede de Prins van Solo, alle ministers, benevens militaire, burgerlijke en diplo matieke autoriteiten. De componiste der cantate, mej. van Oosterzee, werd met geestdrift gehuldigd. 8 Juli. 9 Juli. Cert. N. W. Schuld, dito pCt. 8j 3 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 6 4 31 5 Nederland dito, dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. dito, dito April-Oct.. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandsche 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 le 2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 JulilOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr. N. W. Pao. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250 dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4# dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika. Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.... dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito dito 18605 dito, dito 1804 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 85A 96| 96 87# 84# 84'fi 841 17| 26! 64f 97! 97| 95 1011 8l| 103f 32f 89 92! 22| 107 33A 98fk 351 981 61! 43 40| 80 4471 1091 110 321 92 100| 92 56t3 58f 149 991 87# 76A 981 13| 911 13#t 121 8# 103! 52 111 881 171 lil! 117| 1361 118# 161 141 183 159| 26 169 85! 96f 961 84# 85 17| 64| 97f 98i 951 101# 8H 103 34| 89i 22# 331 36! 424 109 56f 58# 148 76! 89# 9911 991 13# 91# 13# 121 Londen, 7 Juli. Aangevoerd 100 runderen, 2.4 a4.2 4000 schapen en lammeren 3.0 a 5.680 kalveren 3.6 5.0, varkens 0.0 a 0.0 Enkhüizen 6 Juli. Aangevoerd 24 stapels kaas, hoog ste prijs f 23,boter, per kop 50 a 525.— karwij- zaad f 11.a mosterdzaad f 14.— a 17.—. Maanzaad f 15 a erwten grauwe f 14. 17.—, groene f 0.—a 0.—, vale f a wijker vale f 0.— a 0.—, Platte boonen f 5.a 5.50, paar- deboonen f5.a 6.brnine boonen f 8.— a 8.50, gerst f 4.— a 4.50, haver f 3.50 a 4.—. Hookn, 8 Juli. Aangevoerd 247 schapen f 18 A f 24. 0 varkens f0.— a 0.per pond. Handel matig. Hoobn 9 Juli. Aangevoerd tarwe f 10.50 a 11,0, Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,a 6,Haver f4.a f4,75 witte erwten f a groene dito f 11, a 12, grauwe dito f 20,a 25,vale dito f10,a 17, Bruine boonen f 8.a 9 Karweizaad f 28 koeien f 180 a 200, 65 schapen f 15 a 25,Lam meren f 0 a 10 kalveren f 10 a 20,—, 27 varkens f 15 25, zeugen f a 74 biggen f 6,— a 9,—. kipeieren f2,75 a 3,eenden dito faper 100 2325 kop boter f 0,45 a 0,50 p. K., 5 paarden f70a300, Marktbericht St. Pancras. Aangevoerd. f 53 11# 88-n 110! 118 25f 163 f 25.commissie Aangevoerd 2 Juli. 4 5 6 7 8 Juli. 305 mandjes 473 544 645 471 468 Hoogste prijs. 0.95 per 171/, KG. 095 1.— 0.90 0.85 0.85 Ondertrouwd: J. W. WILLEMSEN, Leeraar aan de Ambachts- en Burgeravondschool, en H. J. DE MOEN. Alkmaar, 7 Juli 1898. Voor de belangstelling, ter gelegenheid van mjjn gou den jubilé door zoovelen mij betoond betuig ik mijn harteljjken dank. Alkmaar, Juli 1898. Mr. N. H. DE LANGE. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij de geboorte van onzen zoon, betuigen wij onzen har telijken dank. J. LIND. Alkmaar. A. LINDKeg. Bij deze heb ik het genoegen, het geachte publiek van Alkmaar en omstreken te berichtendat ik mijn zaak heb overgedaan aan mijn schoonzoon den heer C. v. 't HULLENAARdie niets onbeproefd zal laten om dezelfde gunst en vertrouwen waardig te worden welke mij gedurende 22 jaar zoo ruimschoots ten deel is gevallen, waarvoor ik mijn welgemeenden dank zeg. Wed. JOS. BENEDICT. Mijn adres is voortaan Hoogstraat B 4e. Allen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten onder zich hebben van wijlen mejuffrouw D. V L A A R wed. P. TERRA gewoond hebbende Schermeer, gem. Oterleek, overleden 22 Juni 1898, ge lieven daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 10 Augus tus e.k ten huize van den Executeur K. SPAAN te Schermeer, gem. Oterleek. blijft zich steeds aanbevelen en ZINHWERKBR. als LOODGIETER ONDERTROUWD. 7 Juli. Abraham de Wilde, en Trijntje Krijgsman. Klaas Boot en Bregtje van Ree. Lonrens Brouwer en Aagtje de Vries, wed. van Corne lia Plas. Jan van Wieringen en Aafje Jupijn. Jan Willem Willemsen en Helena Johanna de Moen, beiden alhier, laatstgen. onl. te Does burg. GEBOREN. 7 Juli. Bregitta, d. van Petrus Veul, en Gesina Louwen. 8 Jacoba Agatha, d. van Klaas Koster, en Trijn tje Hartland. OVERLEDEN. 7 Juli. Jannetje, d. van Adrianns de Louw en Gezina Veth, 3 weken. Oterleek. Overl eden. 21 Juni. Oornelis Wageuaar, echtgen. van Elisabeth Jon ker, 56 j. en 11 m. Alkmaar, 8 Juli. Kleine kaas f 23,50, Middelbare f 25.50 Gras. 549 stapels, wegende 192864 Kgr. Alkmaar 8 Juli. Aangevoerd 44 mudden. Tarwe f a rogge f 0,a0.— gerst f 0.a 0. id. chev. f 0.— a 0.— haver f 4.15 a 4.20, paarden boonen f 5.50 a 0.bruine dito f 8.50 a 9,citroen dito f 12.a 0.duiven dito f 0.a0. witte dito Alkmaar 9 Juli. Aangevoerd 4 paarden f 80a,150 14 koeien en ossen f140 a 200, vette kalv. fOa per P. f 0.a 0.19 nuchtere id. f8 a 20, 0 vette schapen fa 0, p. P. f0,a0—25 magere id. f 10.—a a 18,0 vette varkens a ct. per K.G., 54 magere id. f14.a 17.4 bokken en geiten f 2.— a 6. boter, per P. ('s middags 12 uur) f 0.45 a 0.475, kip- eieren 10.75 a 0.873, per 25 st. eenden dito f2.90 a 0. 222 biggen f 6.a 9.—, 2 kleine bokjes f0.40 a 0.75., 38 lammerèn f 7.a 12.50. 0 Ezels f a Amsterdam, 8 Juli. Andijker muisjes f 2.a 2.60- "Westlandsche Klei manden f0.a 0.dito Kleimuis- jes f 1.90 a 2.30, dito Zandmuisjes f 2.a 2.50, dito Zand f0.a 0.Katwijker Zand f2.40 a 8.dito Muizen f2.10 a 2.60, Rijnsburgers f 1.50 Muizen f 1.60 a 2.40. Geldersche kralen f Nieuwe Malta f 0.0 a 0.per KG. Petroleum onveranderd. Leiden 8 Juli. Aangevoerd 481 runderen, 167 kalve ren, 801 schapen, 3 paarden 1 26.a 75 0 veulens 24 stieren f 54 a 190, 110 vette ossen en koeien, f 117 a 240, per P. 48 a 60 ct., 96 varekoeien f 85 a f200, 10 graskalv. f26 a 48, 110 vette kalveren f 31 a 80, per P. 60 a 80 ct., 57 nuchtere id. f 5.50 a 16. 681 vette schapen f 16.— a 26.p. P. 36 a 40 ct. 120 weide-schapen f 10 a 17, 674 lammeren f7.a 13.195 magere varkens f 15 a 30 410 biggen,, f 4.a 13.242 kalf- en melkkoeien f 100 a 232. Zwolle 8 Juli. Boter, per kg. f 0.80 a f 1.05, per 'In vat f 16.— a f 21.50, wegende samen 13885 Kg. Schiedam 8 Juli. Moutwijn 0.75 lager f 8.25, bjj den Branders-bond f 71 a per Hl. Ct., zonder fust en zonder Beiasting, Jenever f 12,25, id. Amsterd. proef f 13,75, Spoeling-Commissie f 1. beveelt zich aan tot het incasseeren van wissels op het binnen- en buitenlandneemt gelden a deposito opent rekening-courant met rentever goeding enz. Kantoor: Fastoorsteeg. a 2.dito 2.50 a 2.60. Mevrouw VAN BOSSEKennemerstraatweg 32b verlangt met 1 Augustus eene hetzij als keuken- of kindermeid. oude, roode Te bevragen bjj C. GROOTEGOED. zoowel PARTICULIER- als BANKGELD, op zeer billijke voorwaarden en matige rente bij S. HKÜUMAV Makelaar te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3