II lil P. M. Duyvis Co., 1 f VOOR DE ARMEN. De Nationale Hypotheekbank (TSefM verstrekt GELD op Eerste Hypotheek, Bruning Muhren CONFECTIE NAAR MAAT V. S. OÏÏMSTEDE J.Czn., Hooibouw-Werktuigen. Alkmaarsche Jongens, Gebrs. SERBROCK, Café Restaurant Geen breuk meer. GOEDKOOPS AANBïliaïia van MI ENT 25. ALKMAAR. ALKMAAR. Oorlogstooneel. Zijdenstoften Se Lange de Moraaz openen handelscredieten. Depotrente thans 2\ percent. K006 AAN BEZAAN, Geldbelegging» te ALKMMH. vr STEARINE-K AARSEN Roode Bordeaux wijn Roode Port-a-Port, COGNAC "Van JBLomunde 8c Geveke Door Pastoor Martin Beck's BREUKZALF wordt volkomen genezing gegarandeerd. zonder vooruitbetaling van renten tegen 4 percent. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Keizersgracht 370 te Amsterdam (dagelijks van 10 tot 4 uur), of bij den Agent voor Alkmaar en omstreken, den lieer Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat R N°. 71, alhier. AJKESTSS1LDAMÏMieuwendijk 15©a Stalen-Depots in alle groote plaatsen Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN, ALKMAAS. mui Johnstoil's Orasinaai machines, Boby's Hooischndders, Houten Paardenhooiharken, "W. 3E3 TT Tri. d- Uü! JFi, „De HTachtegaal", RUIME STALLEN. Restaurant den geheelen dag. H. v. d. SLEESEN. Boekh. Herms. Coster Zoon. Fraaie en goedkoope KAART hebben zooveel mogelijk alles in voorraad wat kan dienen om plotseling ontstane ge breken aan werktuigen of leidingen spoedig te herstellen. v"!». de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", vuil Nederland. Stalen, ook door al onze Depots, op aanvrage franco. Ransome's Paardenhooiharken, von Elten Keussen, Crefeld Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOELAST," Prachtig gelegen aan den BERGERHOUT, in de onmiddellijke nabijheid van Spoor en Tram. Vereenigde Staten en Cuba. nACHINEFABRIHAWTilSr Te koop twee nieuw gebouwde HEERENf- HUIZEN! met Tuinen staande op één der beste standen in de gemeente Alkmaar. Te bevragen bij den Notaris U. TOP te Bergen (N.-H.) Belangstellenden worden beleefdelijk nitgenoodigd tot bijwoning der openbare overgangsexamens, die op Maandag 11 Juli van 1—4 en op Dinsdag 12 Juli van 912 in het gebouw der school worden gehouden als mede tot bijwoning der mondelinge toelatingsexa mens, die woensdag 13 en donderdag 14 Juli zullen plaats hebben. De Directeur. Dr. J. D. BOEKE. - A 1 '■■'■■rï'i V ":».y Uitmuntend middel tegen luizen vlooien ongedierte in de keuken motten parasieten op huisdieren enz. enz. V SUZ/ilafa riin Zacherlin's werking is verbazingwekkend. Het "doodt op ver rassende wijze ieder soort van insecten onmiddellijk en roeit het aanwezige ongedierte snel en zeker zoodanig uit, dat geen levend spoor er van overbljjft. Het middel wordt dan ook door millioenen gebrui kers hoogelijk geroemd en heeft het verbruik een verbazenden omvang genomen. Men lette op1°. de verzegelde flesch 2°. den naam »Zacherl'' Verkrijgbaar te Alkmaar W. PENAAT W.Pz. Enkhuizen WOUTER RUITER en K. PINSTER. Helder J. KOPPEN. Hoorn I. NABER. GEBR. EIJKEN. N.' 1 HARDE, WITTE en Zü IVERE van te SCHIEDAM. Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje; te Antwerpen in 1885 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook hij het uitblazen. a f 26,—, f 28.—, f 30,— per anker en hooger. a f 1,1© 1 I,50 en f 1,86 per fl. en hooge r. A 1 1,—, f 1,20, f 1,50 per fl. en hooge r. A E K M A A R. Telefoonnummer 86. Door eenige milde giften van genezenen bon ik in staat gesteld gedurende korten tijd de zalf voor onbemiddelden f 0,50 minder in prijs te geven .Laat l daarom gebruiksaanwijzing zenden met honderden dankbetuigingen door de*Heer M. REIMANNIBadhuisstraat 12Haarlem. i:i] schriftcljjko aanvrage bijvoeging van 10 cents aan postzegels in den brief. BIGER ge'plivits 'worden Va™ *e<ler kanton kan een bekwaam VEIITEGKAW OOK Gedeponeerd Handelsmerk. Eigen Einnenfahriek te Veldhoven, Noordbrabant. JAPONSTOFFEN. GEBRs. SCHEME HANDGEREEDICHAF voor den Hooibpuw, Tuingereedschap, Grasperkscheerders enz., van prima kwaliteittegen lagen prijs in grooten voorraad steeds verkrjjgbaar. N.B. Bovengenoemde HOOIBOUW-WERKTUIGEN zijn herhaaldelijk met den eersten prijsgouden medaille bekroond. eenig en oudst adres Banketbakker EAAT 138 zijn dagelijks versch verkrjjgbaar in luxe trommeltjes met verschillende stadsgezichten ding door het geheele rijk. (photografiën). Verzen- rechtstreeks uit de Fabriek van door iederen en in alle afmetingen te verkrijgen. Zwarte, gekleurde en witte Zijdenstoffen, Fluweel, Peluche en Velvet in alle soorten. De bestelde artikelen worden vrij van rechten, en over 10 Gulden ook franco aan huis tegen remboursement geleverd. Men vrage monsters bij opgaaf van het verlangde. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Hun Magazijn is ruim voorzien van eerste kwaliteit EAGEE8CHE STOFFEN!in de keurigste dessins. Afrit Tram Egmond en Bergen. Aanbevelend i.''. -/v: v -C MX" f der PRIJS f 0.65. Schaal 1 6.000.000. Oppervlakte der kaart 80 X 65 cM. Druk v. Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4