Nederland. P Sita'Sr I zal dan de honger doen. Waarom dan nog langer al de jammeren van den oorlog over het ongelukkige eiland uitge stort Wat is er nog meer noodig om den Spaansehen trots te breken en de oogen te openen voor het onvermijdelijke Als een of ander bevelhebber liever wil sneuvelen dan zich over geven, laat hij dan spoedig den dood zoeken. Er zal gelegen heid genoeg voor bestaan, en het is juist niet noodig, dat duizenden, ook vrouwen en kinderen, met hem omkomen. Misplaatst is de herinnering aan de verdediging van Sara- gossa tegen de Fransehen in de dagen van Napoleon. Toen gold het de verdediging van het eigen land door de natie zelve tegen vreemde overweldiging. Op Cuba is het een strijd om een buitenlandsche bezitting met een bevolking in opstand. Doch wellicht zal weldra blijken dat ondanks allen onwil om het hoofd in den schoot te leggen voort zetting van den strijd feitelijk onmogelijk is. Die schaak mat staat moet zich overgeven, of hij wil of niet. Klcctrlsclic trekvaartdienst. Een Fransche Maatschappij heeft aan de Regeerin gen in Frankrijk, België en Nederland vergunning ge vraagd voor een electrischen trekvaartdienst langs de kanalen en vaarten in die landen. Wordt de gevraagdé vergunning verleend, dan zal er een geheele ommekeer plaats hebben in het scheepvaartwezen, vooral wat de sleepvaart betreft, en zullen vele sleepbooten waardeloos worden. Het te volgen stelsel van voortbeweging der sche pen 'is eene vinding van den Franschen ingenieur Denèfle. De voortbeweging kan plaats hebben door het zoogenaamde »electrische paard" en het »motor-roer'\ Het electrische paard is een op 3 wielen loopende dy namowagen, die op het lijnpad door een zoogenaamden »Trolly-arm" met eene electrische kabelleiding verbon den is; deze ontvangt de electrische strooming uit cen- traal-stations. Op den wagen nabij de standplaats des wagenvoerders is een toestel om het sleeptouw onmidde- lijk te kunnen loslaten, wanneer het schip den wagen te dicht aan de glooiing mocht trekken. De wagenvoerder heeft ook de besturing van het voorste wiel in de hand. Het motor-roer met schroef onderscheidt zich van een gewoon roer, doordat het van een kast is voorzien en van achteren spits toeloopt. Deze kast bevat een dynamo, op wiens as de aan de buitenzijde van het roer aange brachte schroef bevestigd is. De inrichting is zoodanig gemaakt, dat het gewone roer kan uitgelicht en binnen eenige minuten door het motor-roer kan vervangen worden. De ondervinding heeft geleerd, dat de schepen door zulk motor-roer veel gemakkelijker gestuurd worden. (N. v. d. D.) In eene menagerie te Auch (Frankrijk) is een prach tige leeuw door het wijfje verscheurd en voor drie vier den verslonden. Vermoedelijk waren de dieren aan het vechten geraakt over het hun gereikte voedsel. De leeu win, schoon deerlpk gehavend schijnt in het leven te zullen blijven. Het rijwiel is ook in Siam zeer in zwang. De Ko ning en de leden van zijn Huis gaan voor, en alle aan zienlijke Siameezen volgen. Die liefhebberij heeft voor het land waarschijnlijk zeer goede gevolgen. De wegen waren er namelijk zeer slecht en weinig geschikt voor wielrijden. Maar nu is men in de hoofdstad reeds ijverig bezig met het maken van nieuwe wegen. Ue leeuw van Chaeronea. De leeuw van Chaeronea'', het kolossale beeld dat door de Thebanen werd opgericht op het slagveld waar hun medeburgers vielen tegen Philippus van Macedonië, hetwelk in 't begin van onze eeuw is ingestort, zal weer opgericht worden. Onder leiding van den Engelschen architect Penrose zullen de stukken weer bijeengebracht worden op den nog goed geconserveerdeu sokkel. Een bazaar, door de Londensche pers gehouden ten voordeele van een te stichten ziekenhuis, heeft 10,000 (f 120,000) opgebracht. ÏZ&S&3 »Waar woont ge vroeg hij, naar hen toegaande. »In Kingsmead Terrace Ik zal u er dadelijk in mijn rijtuig heenbrengen. Wacht een oogenblik, en ik zal het voor de tooneeldeur laten komen. Mijn kleine patient hier is nu verzorgd en zal wel spoedig in de ambulance naar het hospitaal vervoerd worden. Eén woordje, mijnheer Denmead." Ralph volgde hem uit de kamer. sWees zoo vriendelijk om mij door al die gangen te leiden," zeide de dokter, na eenige vriendelijke vragen omtrent Evereld gesteld te hebben. »Uw rol is nog niet geheel afgeloopen, is het wel Nog een scene, als ik het mij goed herinner. Gij moet het aan mij overlaten om uw vrouw naar huis te brengen. Het treft natuurlijk zeer ongelukkig dat zij dien vreeselijken schrik gehad heeft, maar er bestaat hoegenaamd geen reden, waarom niet alles goed zou afloopen. Hebt ge een fatsoenlijke hospita met een hoofd op haar schouders >Zij is een zeer geschikte vrouw," zeide Ralph, »maar »Goed. Dat is voorloopig genoeg. Hier is mijn rijtuig." Hij gaf eenige aanwijzingen aan den koetsier, en eenige oogenblikken later had Ralph zijn vrouw in het coupeelje gezet en keerde met een bezwaard gemoed naar den schouwburg terug, om zoo goed en zoo kwaad als het ging zijn werk ten einde te brengen. HOOFDSTUK XXXV. Wanneer Ivy van tijd tot tijd hare oogen open deed, toen zij in die vreeselijke tusschenpoozen, die haar eeuwig toeschenen op de ambulance wachttezag zij een zon derlinge opvolging van gezichten over zich heen gebo gen. Eerst was het de vriendelijke dokter geweesten Evereld met hare blauwe open oogen en vastberaden mondje. Toen waren deze gezichten zeer geheimzinnig verdwenen en het gerimpelde en zorgvolle gelaat van de ouvreuse was er voor in de plaats gekomen, en Helen Orme als Nerissa gekleed boog zich over haar heen en vroeg haar, of zij veel pijn leed. Daarna was My ra Brinton gekomen en had haar tot hare Trouwen als advocaten. In het kanton Zurich heeft den 3 een volksstem ming plaats gehad o. a. over de vraag of vrouwen (die het Zwitsersche burgerrecht bezitten) tot het uitoefenen van het beroep van advocaat zullen worden toegelaten. Bijna 42,000 burgers namen deel aan de stemming, en 21,700 verklaarden zich er vóór; ongeveer 20,000 er tegen zoodat tot toelating is besloten. Veehandel la Friesland. De gevolgen van het niet-zomersche weder, dat den hooioogst tegenhoudt en waardoor er gebrek aan nagras komt, doen zich ook op de markt gevoelen, voornamelijk bij melke- en kalvekoeien. Was de handel hierin in den laatsten tijd fleurig, met goeden omzet en goede prijzen, nu is de handel traag, door weinig vraag. In vette koeien is de handel gewild met prijzen van 25 tot 29 ct. het K.G. In gemeste kalveren is de handel ver van druk, de aanvoer van dit vee is grootde vraag is afnemende zoowel voor Holland als voor Engeland. In stieren is de handel mede niet druk; de prijzen zijn echter vrij constant gebleven. De handel in vette varkens is ook niet zoo druk meer als voor eenigen tijd, met lage prijzen. In Londensche biggen behoorlijke handel met ietwat lage prijzen, doch met goeden omzet. De handel in jonge biggen is drukker met stevige prijzen. In vette schapen drukke handel met grooten omzet, de prijs is van 20 tot 26 ct. het 1ji kilo, melkschapen matigen handel. In lammeren fleurige handel, in nuchtere kalveren handel matig. De aanvoer bedroeg300 vette koeien, 500 melke- en kalvekoeien, 100 stieren en ossen, 500 vette kalveren, 150 nuchtere kalveren, 400 vette schapen, 500 melkscha pen, 550 lammeren, 120 vette varkens, 100 magere var kens, 300 vette biggen, 200 kleine biggen. De prijzenmelke koeien f 120f 155, kalve koeien f 120f 160 nuchtere kalveren f4f 9, stieren 1521 ct. het 1I% K.G., vette varkens 1618 ct., Londensche biggen lö'/aII'/ï ct., vette kalveren 2531 ct., jonge biggen f 1.00 per week, lammeren f 4f 12, vette scha pen f 16f 23, melkschapen f 12f 18. Bloembollen. De oogst der hyacinten is in de omstreken van Haarlem nagenoeg afgeloopen. Over het algemeen valt het gewas zeer tegen, zoodat de prijzen ongetwijfeld veel hoo- ger zullen zijn dan in jaren het geval was. Het Adder-monument op de Algemeene Begraaf plaats te Huisduinen werd den 5 den dag waarop 16 jaar geleden de monitor Adder in de Noordzee veron gelukte weder door vele belangstellenden bezocht. De onderofficiersvereeniging Admiraal de Ruijter" trok in optocht daarheen en schaarde zich met de omfloerste banier rondom het monument, terwijl namens haar de heer van Malsen een woord van hulde wijdde aan de nagedachtenis der omgekomen kameraden. Een paar dagen geleden arriveerde te Hem waar verleden jaar de bliksem toren en klok vernielde de nieuwe klok, bestemd om in den toren te worden geplaatst, 't Is, volgens deskundigen, een prachtig stuk metaal, dat de firma van den Berg te Midwolda alle eer aandoet, als de klank aan het schoone uiterlijk beant woordt. Stond op de vorige klok een vers, ook op de nieuwe is het niet vergeten. Het luidt aldus Anna heet ik als weleer Toen velde mij de bliksem neer: Midwolda deed mij weer vergieten, Nu kan weer elk van mij genieten. Ik roep aan al, wie hooren wil De tijd staat nimmer, nimmer stil. Hem, April 1898. C. Vis, Burgemeester. groote verbazing gekustal de dwaze kibbelarijtjes uit het verleden waren uitgewischtdoor den invloed van dien grooten vereeniger aller mensehelijke wezens de pijn. Ralph kwam ook en deed haar eenige hartelijke vragenzij opende hare oogen om nog eens naar Evereld te informeeren. »Weet je zeker, dat de dokter de waarheid heeft ge sproken vroeg zjj wantrouwend. »Was zij werkelijk niet erg gebrand 1" »Neen, niet erg,'' zeide Ralph. »Zij had alleen aan eene hand blaren en haar pols was geschroeid." Op dit oogenblik werden My ra en Helen Orme geroepen, en hij nam deze gelegenheid waar om te ontsnappen, uit angstdat zij nog meer vragen zou stellen. Hij stond met zijn vriend George Mowbray achter de schermen, eenigs- zins droomerig naar de slecht-zittende japon ziendedie men haastig voor Ivy's plaatsvervangster had in orde ge bracht. Hij had bijna het oogenblik van zijn optreden gemistindien Grootje hem niet naar voren geduwd had. Het scheen hem toe, of het niet zijn eigen stem maar die van een ander was, die Bassanio's woorden sprak terwijl zijne gedachten al dien tijd bij Evereld waren ofschoon zijn lichaam werktuigelijk zijn rol vervulde. Macneillie sloeg hem eenigszins angstig gade, maar voor dat het stuk uit wasdreef de komst van de ambulance en de noodzakelijkheid om Ivy veilig daarin overgebracht te zien, alle andere gedachten bij den directeur op den achtergrond. Hij weigerde er in toe te stemmendat iemand anders dan hij zelf haar naar het hospitaal bracht, daar hij gevoelde dat zij onder zijn bescherming stond, en hij er aan dachtdat het arme kind geen enkele bloedverwant op de wereld bezatdie haar tot zich kon nemen. »Zorg dat je gauw beter wordt beste kind," zeide hij met zijn vriendelijke stemtoen hij afscheid van haar nam. »En denk maar niet aan de toekomst. Je kunt wanneer je wilt bij het gezelschap terug komen." Naar den schouwburg teruggekeerd zag hij dat het scherm neergelaten en het geheele huis in duisternis gehuld wasbehalve het licht bij de tooneeldeur. Inhaldiglngsbek er. Deze zal den 12en September op het groote kinder feest, voor een deel door de Koningin zelve, worden uitgereikt. Het decor van dezen beker, uitmuntende door eenvoud en smaakvolle bewerking, is ontworpen door den architect, den heer J. W. H. Berden te Amsterdam naar gegevens van Jhr. Mr. Victor De Stuers. Hij is verdeeld in drie gelijke vakken. Op het middenvak prijkt het welgelijkend portret der Koningin, speciaal voor dat doel door de Regentes ter beschikking van het feestcomité gesteld. De buste is omringd door een lauwerkrans, doorvlochten met linten en strik. Het tweede vak omvat het nieuwe Kon. wapen, terwijl het derde vak eveneens te midden van een lauwerkrans de Kon. kroon heeft, omgeven door een lint met den datum 1 September 1898. De drie vakken worden gescheiden door drie velden, versierd met oranje appelen, terwijl de bovenrand bestaat uit vakken, afwis selend georneerd met eikebladen, Koningskronen en het naamcijfer der Koningin. Niet minder dan 12.000 dezer inhuldigingsbekers zullen op 12 September namens het hoofdcomité aan de deelnemers van het schoolfeest worden uitgereikt. Om te voorkomen, dat er in deze bekers handel wordt gedreven, zullen zij tegen een zeer billijken prijs in den handel worden gebracht, doch in elk geval niet vóór 12 September. Bij gelegenheid van de inhuldiging der Koningin zal een groot gala-diner gegeven worden, waartoe o. a. de leden der Staten-Generaal zullen worden uitgenoodigd. De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam, de heer J. Francken gaat dezer dagen naar Berlijn Parijs en Londen om met het oog op de inhuldigings feesten zich te vergewissen van de maatregelen, in het buitenland genomen bij groote feestelijkheden. 5ÓOO Palen. Het aantal palen, waarop de nieuwe beurs te Amsterdam zal komen te rusten, zal ongeveer 5000 bedragen. Hoewel het paleis op den Dam kleiner is van grond plan, bedroeg het aantal daarvoor gebruikte palen in de 13000. Dit komt niet daaruit voort, dat Jacob van Campen den Amsterdamschen grond minder draagkracht toekende dan Berlagedoch ligt in den bodem zelfonder de Nieuwe Beurs en onder de Warmoesstraat loopt nl. een breede zandbank terwijl elders de grond uit veen bestaat. Het 54ste verslag der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank is verschenen. Voor zoover het hoofdbestuur geslaagd is in het ver zamelen van de hiervoor uoodige gegevens, volgt hier een opgave van de algemeene vereenigingen voor drank bestrijding met het aantal harer leden Nationale Ohris- ten-Geheel-Onthouders-Vereeniging 8500, Volksbond, Ver eeniging tegen drankmisbruik 4250Leger des Heils 4000Het Kruisverbond 3 a 4000Nederlandsche Ver eeniging tot Afschaffing van sterken drank 1800 Ne derlandsche Christen-Gehoel-ünthoudersbond 950Neder landsche Onderwijzers Propaganda-Club (voor drankbestrij ding) 700 Algemeeno Nederlandsche Geheel-Onthouders- Bond 500 Onafhankelijke Orde der Goede Tempelieren 200 Vrouwen-Christen-Geheel-Onthouders-Unie 104 Ne derlandsche Studenten Geheel-onthoudersbond p. m. 100 Nederlandsche Vrouwenbond voor Geheel-Onthouding 88 Nederlandsche Scholieren Propaganda-Club 71 Vereeni ging van Geneeskundige Geheel-onthouders voor Neder land en de Koloniën ruim 30. Mocht het jaar 1896 een gunstig jaar voor de Veree niging genoemd worden het jaar 1897 beeft zijn voor ganger nog verre overtroffen. Tegenover een aanwinst van 200 leden in 1896, staat een vermeerdering in 1897 van ruim 400. Gedurende het jaar 1897 steeg n.l. het lodental der Vereeniging van 1394 tot 1811. In 1897 werden opgeheven de afdeelingen Gouda, Hoorn en Tiel, terwjjl nieuwe afdeelingen werden opgericht te Vriescheloo (Gron.), Balk, Jorwerd Terwispel en Wol- vega (allen Friesland), Emmer Compascuum (Drente), »Is mijnheer Denmead nog in zijn kleedkamer vroeg hij. 5Neen mijnheer," zeide de portier. »Hij is met mijn heer en mevrouw Brinton weggegaan." Macneillie liep naar boven om met Ivy's plaatsver vangster over de kostuums die zij aan het einde van de week noodig had te spreken daarna wandelde hij lang zaam naar Kingsmead Terrace terug maar ofschoon hij herhaaldelijk schelde, kwam niemand om de deur te openen. Hij dacht er juist over om door het raam naar binnen te klimmen toen hij eindelijk het naderen van voetstap pen hoorde en de grendel weggeschoven werd. Myra Brinton deed hem zachtjes open haar gelaat zag er bleek en angstig uit. »0 bent u het?" riep zij uit. »Ik hoopte dat het de baker was. Tom is uitgegaan om te zien of hij er een krijgen kan. Evereld is moeder geworden en de dokter schijnt zich zeer ongerust over haar te maken." Macneillie als een echte Schot, zeide niet veel wanneer hij aangedaan was. Hij liep naar de zitkamer en begon het vertrek stilzwijgend op en neer te loopen. Evereld was als een dochter voor hem geworden en de gedachte aan het gevaar, waarin zij zweefde en de vreeselijke angst waarin Ralph zich bevond deed zijn keel dicht knijpen. »En het kind?" vroeg, hij een oogenblik later. »Het is een jongen zeide Myra. »Natuurlijk is hij zeer klein: zij hebben hem aan mij gegeven inde andere kamer ik heb voor hem gedaan wat ik kon, het dienst meisje past nu op hem en de anderen zijn bij Evereld. Luister daar komt iemand de trap af." Macneillie liep naar de gang en ontmoette Ralph, die er uitzag, alsof er jaren over zijn hoofd waren gegaan, sedert hij hem het laatst zag. »Er moet een andere dokter gehaald worden," zeide hij, zijn hoed van den kapstok nemend. »Geei mij het adres en den naam, dan zal ik er heen gaan," zeide Macneillie. »Ge hebt nog geen avondeten gehad," zeide Ralph. »En wij hebben het geheele huis al ondersteboven gekeerd." »Wat doet er dat toezeide Macneillie. »Ga naar Evereld terug, beste jongen ik zal dit wel bezorgen." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6