No. 83. Eerste blad. onderdste jaargang. 1898. VRIJDAG 15 J U LI. Buitenland. Veeziekte» UkNUIIMIIi; COURANT. Deze Courant wordt Blnsda g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. een FRANKftUb. De heer Fourniere verzocht den 12 de Regeering te mogen interpelleeren over den brief van kolonel Picquart. De minister-president verzocht de interpellatie maand uit te stellen. De minister van oorlog Cavaignac merkte op dat de Kamer niet eiken dag een zaak in bespreking kan nemen waaromtrent de Regeering inlichtingen heeft verschaft. «De Kamer kan geen rekening houden met de verkla ring van iemand die de stukken nooit heeft gezien." De Kamer besloot met 498 tegen 24 stemmen de in terpellatie een maand uit te stellen. Denzelfden avond had een huiszoeking plaats bij kolo nel Picquart. De overheidspersonen namen alle papieren mede, waarop beslag werd gelegd. De heer Hamard, sous-chef van den veiligheidsdienst, kwam te kwart over elven aan de prefectuur van politie terug. Hij bracht majoor Esterhazy en diens minnares mevr. Pays mede, die beiden in hechtenis zijn genomen. Kolonel Picquart is nog wel niet in hechtenis geno men, maar zal toch vervolgd worden «wegens het mede deelen van stukken door welke de veiligheid van den staat naar buiten in gevaar zou kunnen worden gebracht aan een persoon die niet bevoegd was daarvan kennis te nemen." Tegen Picquart's advocaat, mr. Leblois, zal wegens medeplichtigheid aan dit misdrijf mede een klacht worden ingediend. SPANJE. De ministers verklaarden den 12 bij het verlaten van den ministerraad, dat een nieuwe eisch tot capitulatie gesteld was aan den commandant van Santiago, doch was afgewezen. Den 12 vielen stroomen regen, waardoor de aanvals- werken onder water gezet, de Amerikanen uit hunne versterkingen verdreven en de wegen bijna onbruikbaar gemaakt werden. De regen zal waarschijnlijk ook de oor zaak zijn van vertraging in de aankomst van het bele geringsgeschut. De Cubanen, onder Garcia, zijn verschanst langs de beide zijden van den weg, dien de Spanjaarden moeten volgen, als generaaal Toral besluit tot den aftocht. De Amerikanen hebben stellingen bezet, waardoor de linkerflank der Spanjaarden wordt bedreigd. De Amerikaansche troepen hebben den telegraafkabel doorgesneden, die Santiago, over Cienfuegos, Trinidad en Manzanillo met Havana verbindt. VEREENIHDE STATEN. Telegrammen van den 11 uit Siboney melden Bij de beschieting door de vloot op Zondagmiddag en hedenmorgen vielen vele granaten in de stad en deden op vier plaatsen te gelijk brand ontstaan. Het leger breidde zijn liniën uit en naderde de stad, zóodat heden middag elk© weg naar de stad bewaakt was. Het schijnt onmogelijk dat de Spanjaarden bunnen ontsnappen. Hedenmorgen beschoten de Amerikaansche batterijen op de heuvels tegenover de stad de Spaansche loopgraven waaruit slechts zwak werd geantwoord. De Amerikaan sche tirailleurs onderhielden tevens een moorddadig vuur en ten laatste verlieten de Spanjaarden omstreeks den middag de laatste loopgraven zonder veel tegenstand. Generaal Shatter seinde aan admiraal Sampson, het vuren te staken, en zond generaal Wheeler met een witte vlag en een brief naar generaal Torral. Daarin deed de Amerikaansche bevelhebber opmerken, dat de Ameri kaansche schepen de mogelijkheid hadden aangetoond om de stad te verwoesten, die bovendien door het Ameri kaansche leger was ingesloten. Nog deed de generaal op merken, dat te El Caney 18000 Spaansche en Cubaan- sche vluchtelingen van honger stierven, daar de Ameri kanen geen levensmiddelen voor hen hadden. Ten slotte verlangt generaal Shafter de overgave van de stad, ver klarende dat ingeval van een weigering de aanval te land en ter zee onmiddellijk zal worden hervat. Eenige uren later kwam het antwoord van generaal iorral, dat hij naar Madrid om instructies moest vragen en een definitief antwoord zou geven zoodra hij deze ontvangen had. Generaal Shafter gaf daarop aan zijn troepen bevel zooveel mogelijk rust te nemen en zich gereed te houden om den aanval elk oogenblik te hervatten. A T .1 E H. Men seint den 13 uit Batavia: «Maandag heeft kolonel van Heutsz met twee bataljons den vgand buiten Edi omsingeld. Van de Atjehers wer den 80 man gedood en velen gewond. Een aantal ontsnapte. «Onzerzijds bedroeg het verlies vier dooden (minderen) en zijn twee luitenants gewond." Uit Medan wordt over hetzelfde feit gemeld 'n i0'0116' vaD leutsz heeft Maandag Teungkoe Tapa in Edi overvallen. De vijand nam de vlucht met aehter- atmg van tachtig dooden. Aan onze zijde werden drie minderen gedood. bloten zijn bij de veehouders Ruijgrok en Mulder runderen aan miltvuur gestorven en op last van den districts-veearts verbrand. De Rattenplaag. Werden in de eerste vier weken der verdelgings- periode in de banne ZnMscharwonde 2379 ratten gedood, sedert is dat aantal met 1370 vermeerderd. In t geheel zijn hier bij de commissie ingeleverd 3749 ratten, waarvoor aan premies is ui;gekeerd de som van f 408,2o! Sedert Juni wordt wegens de geringe vangst 15 cent per stuk betaald. De koolbouwers te OudkarspeM klagen ook nog over de rattenplaag. Hoewel onze streek niet meer zoo ge teisterd wordt als voor een paar maanden is de ver houding die zij aanneemt nog van dien aard, dat ijverig vervolgen van dat vernielznchtige gedierte sterk aanbe' veling verdient. Zulks kan blijken uit de omstandigheid, dat van 16 tot en met 30 Juni niet minder dan 255 ratten zijn gedood en ingeleverd tegen de daarop ge stelde premie. Zaandam. Zoo langzamerhand verdwijnen hier de houtzaagmolens. Pas is des sloopers hand gelegd aan «Abrahams Offerande" of «De Ooijevaar" zal weder ter amotie verkocht worden. De nieuwe Kieswet. Hoe eenvoudig de tegenwoordige wijze van stemmen ook moge schijnenvoor meerdere personen blijkt de zaak nog niet zoo eenvoudig te zijn. Te Loosdrecht was b. v. bij de laatste verkiezing een kiezei bezig zijn stem uit te brengen op een der wanden van het stemhok in plaats van op zijn kaart. Een ander, die het blijkbaar wat al te erg vond zijn candidaat zoo heel zwart ie makenhad meer bescheiden zwarte puntjes voor diens naam gezet. Een derde, die zeker de theorie van leven en laten leven was toegedaanbad een candidaat van zijn eigen en een van de tegenpartij aangestipt. J Nationale tentoonstelling voor vrouwenarbeid. t Was een historisch oogenblik, toen mevrouw Goe- koop met den gratievollen eenvoud, die haar zoo ken merkthaar rede ten einde bracht, en het openingswoord liet, uitspreken doer eon nauwelijks achtjarig meisje, «de vrouw der toekomst." Ieder der aanwezigen scheen er het gewicht van te voelen zoo onverdeeld was de aandacht, zoo volkomen was de stilte. Maar de openingsdaad moest nog volgen, en deze was zoo mogelijk nog indrnkwekkender. Op een uitnoodigiDcr van Marie Jungius begaven allen zich naar de indns!rie° zaal, voorafgegaan door 't bestuur. Doodsche stilte heerschte, bij het binnenkomen. Ieder der medewerkenden stond op haar post, en wachtte. I lotsehng werd de stoommotor in werking gesteld, daar mede waren alle groote werktuigen in beweging gebracht, en op hetzelfde oogenblik was de geheele tentoonstelling aan den gang. 5 Nu was t prachtig te zien, hoe volkomen het werk voltooid was. Ieder deed haar plicht en stond of zat aT* tZT u [A git9 arTbeiden> als°l zij bet al dagen aan één stuk had gedaan. In dit opzicht maakt deze tentoon stelling een groote tegenstelling met al haar voorgang sters, en geelt tevens een schitterend voorbeeld van al wat in dat opzicht nog zal volgen. In het eerst is het altijd moeilijk, een geregeld ver slag te geven. De veelheid van wat daar te zien is over ste pt verbindt haast, en pas langzamerhand komt er volgorde in het kijken en denken. En dan moet men die vrouwen bewonderen, die ondanks veel schouderophalen en spot van de buitenwereldrustig haar gang zijn gegaan en nu «het resultaat van haar arbeid aan de voeten van het Nederlandsche volk leggen." Dat resultaat is een geheel geworden'. Zoowel wat de vrouw reed. gedaan heeft, als wat haar nog te doen staat, is voorgesteld. Dit laatst komt voornamelijk nit in de afdeeling «Maatschappelijk werk." Van het eerste spreefct de geheele tentoonstelling. In het midden van het terrein is de tuin, vriendelijk aangelegd, waar zich een lange warande omheen slingert. Die warande is licht geschilderd, wit met zachte tinten van groen en geel, en aan de hoeken versierd met koe- peltjes. De gebouwen liggen in een krans om den tnin heen en komen allen uit op de warande, terwijl ze grooten- deels ook onderling met elkaar in verband staan. Men komt m door de industriezaalrechts er tegenover is de zaai voor congressen en concerten. Over de industriezaal later De congreszaal is ruim en hoog de wanden bestaan bijna geheel uit nooddenren. Voor de opening was et podium prachtig versierd met dennegroeu en versche u°len'j IJ bTogramma van de onderwerpen die daar behandeld zullen worden is zeer uitgebreid en belooft veel goeds: de meest bekende spreeksters en sprekers zullen zich laten hooren. Aan die zaal grenzen een bestuurskamer, een post- en een plaatsbureau. Volgen we de warande rechtsom, dan komen we eerst aan de Historische afdeeling. Wonderen van kunstnaald werk, in vorige eeuwen door vrouwenhand vervaardigd trekken het oog. Portretten van beroemde vrouwen bedek ken een groot deel van een der wanden een andere wand is versierd met de beeldtenis van bijna alle vorstin nen uit het Hms van Oranje. Verder zien we er heel mooi schilderwerk en een paar penteekeningen die bewij zen, hoe ver sommigen het vroeger in die kunst gebracht hadden. Onder anderen trok mijn aandacht een portret van twee personen, in een krans van blaadjes en loover- tjesmet ondprschrift dat alles bleek bij nauwkeurig kijken uit zeer fijne inktkrulletjes te bestaan, ook de portretten. Er zijn voorwerpen van gedreven zilver, zoo wonder- fiju bewerkt dat men zich haast geen denkbeeld kan vormen van den arbeid, daaraan besteed. Een eind verder volgt de zaal voor beeldende kunst de ruimte tusschen deze en de vorige afdeeling is inge nomen door een bijentnin. Voorzichtig zijn daar die planten overgebracht welke de bijen bij voorkeur met hun bezoek begunstigen. Daartusschen staan de korven. Dat bijenteelt ook door vrouwen beoefend wordt is nog veel te weinig bekend. Over de schilderijenverzameling zullen we weinig zeg gen. De collectie is groot en vrij volledig. Er is een levensgroot portret van de jonge Koningin door Thérèse Schwartzemevrouw Ronner zond een paar geestige kattentooneeltjes verder trekken fraaie bloemstukken de aandacht en zijn er zeer mooie geschilderde portretten. Daarop volgt de afdeeling bloemen. Onder de bloem stukken, alle door vrouwen of meisjes vervaardigd, valt het eerst in het oog een groot kussen van vuurroode begonia-bloemen, in 't midden met een prachtige bouquet versierd. Minder opvallend maar fijner is een driehoe kig kussen van teere donkerpaarse viooltjes, met een slinger van zeldzaam fraaie, oranjekleurige rozen versierd. Achter de bloemenzaal is de serre, die geheel is aan gelegd door eeue dame, mejuffrouw Haan uit Groningen. Aan haar behoort ook de zeldzaam mooie verzameling varens en palmendie ze grootendeels zelf gekweekt heeft. Men ziet er de planten in allerlei grootte, van het kleinste stekje met allerlei tnsschensoorten tot de tot vollen wasdom gekomen, rijkbloeiende plant toe. Nu komen achtereenvolgens de afdeelingen Confectie, Huisarbeid, textieele kunst, versierende kunst en de indus trieschool, die alle zóó overvol zijn met iraaie en nuttige zaken dat men werk heeft, zich er een beetje thuis te gaan gevoelen, om rustig rond te kunnen kijken. Daar is van alles bijeen wat men zich maar denken kan onder de rubrieken fraaie en nuttige handwerken. We zagen er handwerk, waar een vorstin zich mee zou kunnen tooien en stola's, door nonnetjes geborduurd, die meesterstukken zijn van teekening, kleurschakeering en uitvoering. Tusschen Huisarbeid en Textieele kunst is de voor zaal van «Oost-Indië". Insulinde zelf is wel een aparte beschrijving waard. De lagere school leek ons slecht vertegenwoordigd daarvan hadden wij veel meer verwachting, de onder- afdeeling handwerkonderwijs was vrij volledig. De daaropvolgende wasch-, droog- en strij kinrichting paalt aan de industriezaal, zoodat we daarmede de lin kerzijde gehad hebben. (Wordt vervolgd.) Daar het eerste concert, dat Zondagmiddag gege ven werd in de congreszalen der N. T. V. V. A. weinig belangstelling ondervond, zal, naar wij vernemen, spoe dig eene vergadering belegd worden, waarin hoofdzake lijk zal worden beraadslaagd over vermindering van prijzen of om aan personen die voor concerten enz. betaalden een bezoek aan de tentoonstelling te vergun nen zonder aparte entrée. Paardenmarkten. De paardenmarkten te Zutplien zullen over het jaar 1899 worden gehouden op 30 Maart, 3 Augustus, ^1 September en 2 November, of respectievelijk, voor het vervolgde Donderdag vóór Palmzondag, de 'eerste Donderdag in Augustus, de derde Donderdag in Septem- ber en de eerste Donderdag in November. Politiek leven Te Cadzand (Zeeland) moet een lid van den gemeente raad gekozen worden. Dit zou j. 1. Vrijdag plaats hebben, doch wijl niemand candidaat was gesteld, werd er natuurlijk ook niemand gekozen. Er is nu opnieuw een verkiezing uitgeschreven. Dlilden-Deemster. Het 5de Provinciaal Noord- Hollandsch Zendingsfeest zal gehouden worden op Donder dag 21 Juli, aanvangende des voormiddags half elf uur, op het terrein van het Heerenhuis te Midden-Beemster. Als sprekers zullen optreden de H. H.W. J. Aalders, predikant te Buiksloot L. E. de Blocq van Seheltinga, oud-zendeling-leeraar in Suriname, te Haarlem W. A. van Griethuijsen, predikant te Alkmaar; H. J. Hartgerink, predikant te MonnikendamH. J. P. Keers, predikant te Burgerdam A. Kleinschmidt, predikant bij de Broeder gemeente te ZeistC. J. Lammerink, predikant te Amster dam J. J. van Noort, predikant te Amsterdam; J. C. Schuller, predikant te Purmerland en R. Torenbeek, predikant te Vollenhove. Het ministerie gcphotograieerd. Al de ministers hebben Vrijdag bij een photograaf geposeerd voor eene groepdie als plaat zal voorkomen in het prachtwerk «Het Regentschap van Koningin Emma uittegeven in den Kon Boekhandel van M. M. Couvée, te s-Gravenhage. In aflevering 2 van dit, werk kwam reeds eene plaat voor van het ministerie Roëll.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1