No. 84. Eerste blad. Honderdste jaargang 1898. ZONDAG In het belang der kinderen. 17 JULI. Buitenland. ALkHAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dlnsda S-, onderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden geheele rijk 1 1. 3 Nummers f O,OS. voor Alkmaar f 0,80 franco door het Afzonderlijke nummers 3 ets. i. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend, dat in meer dan gewone mate de aandacht zal trekken, en waarvan verwacht mag worden dat het in ruimen kring bijval zal vinden. Het doel van het ontwerp is verbetering te brengen in het lot der ^natuurlijke" kin deren, zooals ons Burgerlijk Wetboek ze noemt, of »on- echte kinderenzooals thans wordt voorgesteld ze te noemen, en de verplichting tot hun onderhoud te doen rusten op hen, die daartoe geacht mogen worden vóór alle anderen geroepen te zijn. Op hunne ouders, ook al zijn zij buiten echt geboren en niet door vader of moed er of door beiden erkend. Ten aanzien van do moeder is thans ook de gedwongen erkenning mogelijk door rechter lijke uitspraak, maar in den regel niet ten aanzien van den vader. Het is bekend, dat het onderzoek naar het vaderschap, volgens het oud-Hollandsch recht toegelaten, sinds de invoering van het Fransche recht en in over eenstemming daarmede ook volgens ons Burgerlijk Wet boek is verboden, behalve in geval de geboorte kan be schouwd worden als gevolg van een misdrijf jegens de moeder gepleegd. Bijna altijd hangt dus de erkenning van het kind van zijn eigen wil af. Tegen dit verbod is in de laatste jaren de openbare meening in verzet gekomen, in het belang van het on schuldige kind. Indien het niet door vader of moeder erkend is, is rechtens ook niemand tot zijn onderhond verplicht; en al onttrekt zich de moeder daaraan niet, de onbekende vader doet het maar al te vaak. Voor dat kind heeft men recht gevraagd in naam der gerechtigheid en dei zedelijkheid, en het ingediende wetsontwerp strekt om aan die vraag naar recht te voldoen. In het belang van het kind, niet in het belang der moeder, niet om de moeder aanspraken te geven tegen den vader van haar kind. Was haar omgang met den vader vrijwillig, dan bestaat er geen grond om haar geldelijke aanspraken tegen hem te verzekeren. En was zij door valsche voorgevens, door valsche beloften, door misbruik van macht of positie of door andere bedriege- lijke middelen verleid, dan, maar ook dan alleen, zal zij volgens de wet van den rechter schadevergoeding kunne n vragen wegens onrechtmatige daad. Tot nog toe staat haar daartoe het verbod van het onderzoek naar het vaderschap in den wegmaar zoodra dit verbod zal zijn opgeheven, is ook die hinderpaal weggeruimd. In Frank rijk werd haar reeds, zelfs ondanks het bestaan van een gelijk verbodherhaaldelijk de vordering tot schade - vergoeding tegen den vader harer kinderen toegewezen Ook al blijft de erkenning achterwege, wordt aan de moeder de verplichting opgelegd om haar onecht kind te onderhonden en op te voeden. Doet zij dit zelve niet, dan zal zij verplicht zijn in de kosten van onderhoud en opvoeding bij te dragen, en wel tot een bedrag door den rechter te bepalen naar gelang van haar inkomen en haar stand en de behoeften en belangen van het kind. Ook de vader zal tot een gelijke bijdrage verplicht zijn, tenzij het kind door hem zeiven wordt verzorgd en opge leid. Deze uitkeeringen zuilen om de drie maanden telkens vooruit moeten worden betaald. Bij overlijden van den vader zullen zijn erfgenamen daarvoor moeten zorgen vóór alle uitbetaling van legaten. Al deze uitkee ringen strekken ten bate van het kind, dat onder voogdij zal staan, en de toeziende voogd zal moeten zorgen, dat z_ij inderdaad het kind ten goede komen. Eéne nitkeering alleen zal door den vader aan de moeder worden gedaan, maar in dat geval omdat het belang van het kind het eischt. Bij de bevalling en in de eerste levensweken is dikwijls het gebrek bij de ongehuwde moedor het grootst, en wat in die dagen aan haar wordt gedaan komt onmiddellijk aan het kind ten goede. Daarom zal de vader verplicht zijn zoowel de kosten der bevalling als van het onderhoud der moeder gedurende de vier laatste weken vóór en de zes eerste weken na de bevalling aan haar te vergoeden, evenals alle door haar met het oog op de geboorte van het kind gemaakte noodzakelijke uit gaven. Hij zal in kort geding op aannemelijke gronden door den President der rechtbank bij voorraad daartoe veroordeeld kunnen worden reeds vóór de geboorte van het kind, behoudens zijn bevoegdheid om daar later tegen op te komen bij de rechtbank. Naast deze verplichting tot onderhoud en opvoeding zal de erkenning van onechte kinderen blijven bestaan. Prijs der gewone advertenticn: Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. "V oor de moeder zal daarvoor geen uitdrukkelijke ver klaring meer vereischt worden. Het wordt overbodig geacht, dat de moeder een kind, dat onbetwistbaar het hare is, dat zij verzorgt en als haar kind behandelt nog eens uitdrukkelijk bij de eene of andere akte zou moeten erkennen. De vader zal echter vrij blijven een kind al of niet als het zijne te erkennen. Doet hij dit niet, dan zal hij alleen tot onderhoud en opvoeding verplicht zijn, en het kind zal recht hebben op levensonderhoud uit zijn nalatingschap, tenzij zij bij zijn leven daarvoor reeds de noodige voorzieningen zal hebben getroffen. Maar erfge namen zullen naast de wettige alleen erkende kinderen zünZÜ alleen zullen den geslachtsnaam huns vaders dragen, en zijn toestemming moeten vragen voor het aangaan van een huwelijk een en ander evenals thans. Eéne ongeljjkheid tusschen den vader en de moeder zal uit deze regeling noodzakelijk voortvloeien door de rechtsfietie dat de moeder ondersteld wordt haar kind vrijwillig te hebben erkend, zal ten aanzien der moeder het onechte kind altijd een erkend kind zijn, terwijl het daarentegen steeds van den wil des vaders zal afhangen, zelfs al is bij rechterlijke uitspraak de afstamming als bewezen aangenomen, of hij dat kind, ook zal erkennen. Bij den vader is de erkenning, de opneming van het onechte kind in den familieband afhankelijk van zijn vrijen wilbij de moeder is zij het noodzakelijk gevolg van het vaststaande feit der geboorte. Zij zal geacht worden haar onecht kind te hebben erkend, zegt het ontwerpen de algemeene stelling, dat erkenning, opne ming in den familieband alleen gevolg moet zijn van vrije wilsuiti ng kan hier niet anders worden gehandhaafd dan door een fictie, door een rechtsvermoeden. Wel wordt in de toelichting opgemerkt, dat ten aanzien van de moeder het onechte kind door de geboorte van zelf in haar familiekring wordt opgenomen en als het ware tot dien kring behoort, en inderdaad zal dat in den regel ook feitelijk wel het geval zijn, maar het is toch ook niet ondenkbaar, dat het na de geboorte zoo spoedig mogelijk wordt verwijderd en dus bezwaarlijk gezegd zal kunnen worden in den familiekring der moeder te zijn opgenomen. En als een vader aan zijn verplichting tot onderhond en opvoeding van zijn onecht kind voldoet door het persoon lijk te verzorgen en op te leiden, zou dan van hem ook niet gezegd kunnen worden dat hij het kind in zijn familieband op neemt, zoodat dezelfde fictie ook te zijnen aanzien zou kunnen gelden OEEGIIjI. Van 2530 Juli a.s. zal te Brussel ge houden worden het Vile Internationaal Congres van de scheepvaart. Voor het eerst zal daar behandeld worden de zeevaart, terwijl op vorige congressen alleen sprake was van binnenvaart. Voor het aanstaand congres zullen er zijn vijf secties le sectiekanalisatie van de rivieren, barrages2e sectie kanalen voor de binnenscheepvaart3e sectie rivieren met eb en vloed, zeevaartkanalen4e sectie zeehavens, entrepots, douaneloodsen enz.; 5e sectie haven gelden, kosten laden en lossen, meting schepen. De dagen zullen verder doorgebracht worden met het bezichtigen van verschillende groote werken en zondag ol Juli heeft koning Leopold de leden uitgenoodigd tot een bezoek aan zijne domeinen te Laeken. E»GISI<A»». Het Britscbe eskader zal een bezoek gaan brengen aan eenige Oost-zeehavens en bovendien Kiel aandoen. Berlijnsche bladen melden, dat het eskader, wanneer het den 12 September te Kiel aankomt, zal worden begroet door een Duitsch smaldeel van vier pantsor-diyisies en twee torpeaoflottilles. Dit smaldeel zal voor het Britsche eskader de eindmanoeuvres der Duitsche vloot houden. In een buskruitfabriek bij Dover in New-Yersey, is een ontploffing veroorzaakt door het springen van een stoomketel. De fabriek werd totaal vernield. Zeven per sonen werden gedood en zeer velen gewond. ESA V.\ H AA fl.314De gevangenneming van kolonel Picquart, die wij in ons vorig nummer reeds voorspelden, heeft inderdaad plaats gehad. Naar aanleiding hiervan heeft de Ligue pour la Défense des Droits de l'homme, een manifest het licht doen zien, waarin met nadruk gewezen wordt op het onwettige van den handelwijze. In het manifest wordt o.a. gezegd Kolonel Picquart is enkel en alleen getroffen door deze herhaalde slagen, omdat hij een brief heeft geschre ven, onberispelijk in zijn uitdrukkingen, maar die in tegenspraak was met een redevoering, die men niet wil laten bespreken. Allen die meenen, dat de individueels vrijheid heilig is, moeten hun stem verheffen tegen dezen willekeurigen aanslag op de rechten van den mensch en den burger. »De Liga is door zulke daden des te meer getroffen, wijl kolonel Picquart, naar het haar voorkomt, aanspraak heeft op meer achting en meer eerbied. »Deze officier had een gewetensplicht te vervullen hij heeft er zijn belang en zijn loopbaan aan opgeofferd. »Zijn dat niet beproevingen genoeg voor zulk een slachtoffer Men zou beter doen met hem gehoor te ver- leenen en zijn getuigenis aan te hooren, dan hem te onderdrukken om hem het stilzwijgen op te leggen." Georges Clemenceau uitte in een zeer scherp artikel zijn verontwaardiging tegen den minister-president en zijn regeeriug. Onder het opschrift »Le Cachot et le Palais verklaart hij, dat Brisson eu Cavaignac over zich zelf het vonnis hebben geveld door een man te treffen, omdat hij aanbood do door hen geopende bespreking aan te nemen. yZij zelf hebben nu bewezen, dat zij voor de waar heid terugdeinzen en dat zij geen ander argument kennen dan het geweld tegen hen die zich niet onderwerpen aan de meening van den generalen staf. Inmiddels zal kolonel Picquart veroordeeld worden door een vooraf opgesteld vonnis en Brisson zal het geval dekken met zijn gezag. Want Brisson heeft de macht. Want Brisson is het hoofd der regeering van Frankrijk, gesteund omdat hij Cavaignac tot steun dient Brisson heeft de eer om te mogen verdedigen de denk beelden van recht en gerechtigheid, die hij overlevert aan de heerschappij van de sabel. En omdat hij zich tot haar vijand maakt, moet Picquart, de man, die een zeer schoone loopbaan aan de Waarheid heeft opgeofferd, de man die morgen generaal zou zijn, als hij zijn geweten had willen bedriegen, in een cachot worden geworpen, 'door dienzelfden Brisson, die zegeviert omdat hij zijn verleden heeft verloochend. »Er zullen mannen in Frankrijk zijn die het cachot van^ 1 icquart verkiezen boven het paleis van Brisson." Kolonel Picqart heeft mr. Labori als zijn verdediger gekozen. De gevangenneming van Esterhazy en mevrouw Pays is vrij kalm afgeloopen. Na de huiszoeking bij Picquart weid ook huiszoeking gedaan bij mevr. Pays, waar tal van papieren in beslag zijn genomen. Esterhazy was op dat oogenblik niet aanwezig. Mevr. Pays was thuis en werd uitgenoodigd plaats te nemen in een gesloten rijtuig dat haar naar de gevangeais Saint-Lazare overbracht. Inmiddels was Esterhazy de woning van zijn minnares binnengetreden. De rechter van instructie Bertulus kon digde hem zijn inhechtenisneming aan, waarop hij plotseling zeer bleek werd eu dreigde flauw te vallen. Maar bij herstelde zich spoedig en riep 'dreigend uit: »Als het dan toch zoo is, zal ik ook spreken." Esterhazy was vol vertrouwen naar de woning van mevr. Pays gegaan. Zijn vrienden hadden hem wel ver teld dat een huiszoeking werd gedaan, maar hij had achte loos geantwoord »0 dat weet ik, dat is maar voor den vorm." Toen hij zag dat het ditmaal ernst was, verliet zijn gewone bravoure hem geheel en alals een beeld van verslagen heid stapte hij in het rijtuig dat hem naar de gevangenis La Santé overbracht. Deze beide gevangenen hebben mr. Tézenas tot verdediger genomen. Senator Scheurer-Kestner heeft tot de »Mómorial Des Vosges", die verklaard had dat hij zich uit de rij der verdedigers van Dreyfus had teruggetrokken, een schrijven gericht, waarin hij zegt »Ik blijf ook nu, evenals voorheen, de verdediger van de verdrukte onschuld, want mijn overtuiging van het goed recht^ der zaak die ik voorsta, is niet verzwakt door de al of niet officieele tegenstanders." Het nationale feest van den 14 Juli werd begunstigd door prachtig weder en is ,voorbijgegaan zonder eenig incident, noch eenige opmerkswaardige manifestatie. VI;r«i;mi;«k STATE». Wat na de laatste berichten wel te voorzien was, is geschied, den 14 Juli is de stad Santiago aan de Amerikanen overgegaan. Wat de Spanjaarden heeft doen besluiten de verdediging van de stad niet vol te houden blijkt nog niet uit de berichtenhun positie was wel zeer zwak en langza merhand werden de buitenwerken reeds door hen ver laten maar toch hadden zij een krachtigen bondgenoot, die onder het leger van generaal Shafter groote ver woesting dreigde aan te richtende zoo gevreesde gele koortsdie de laatste dagen al zoo vele slachtoffers maakte. Volgens een telegram aan den »Herald" uit Washington verzekeren de regeeringsbeambten, dat president Mc. Kinley de Philippijnen niet wenscht te hondenhij zou zich tevreden stellen met het eiland Guam en met een kolenstation wanneer slechts Cuba onafhankelijk wordt verklaard en Spanje Portorico aan de Vereenigde Staten afstaat. Mc. Kinley wil geen oorlogsschatten vorderen omdat hij gelooftdat Spanje liever den oorlog zou voortzetten dan zich met nieuwe obligatieschuld te belasten. De administratie is niet voornemens om Santiago onder de controle der Cubanen te brengen; de gecapitu leerde streek zal in handen blijven van de militaire en maritieme autoriteiten der Vereenigde Staten tot de Spanjaarden het eiland definitief zullen ontruimen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1