Heeren-Artikelen Stadsbericlxten. Ingezonden Stukken. A d v e r t e n t i n. VERKOOPING Onder wij zer es. TE KOÖP~ een net gemeub. KAMER, STAND. 7. BURGERLIJKE Bovendien krijgt de Spaansche bezetting van het ge capituleerde gedeelte vrijen aftocht naar Spanje, waarheen ze, blijkens de telegrammen, op kosten der Amerikaansche regeering zal worden getransporteerd onder neutrale vlag. Laatste Berichten. MADRID, 15 Juli. In een interview gaf de minister van oorlog als aannemelijke vredesvoorwaarden aaneen volksstemming op Cuba over de autonomie of de onaf hankelijkheid van het eiland en het behouden van Porto Rico. De minister voegde er bij dat Spanje ongetwijfeld de Philippijnen zal houden ook al blijven de Amerikanen Manilla bezetten. MADRID, 15 Juli. Minister-president Sagasta ver klaarde dat noch de regeering, noch maarschalk Blanco zich met de overgave van Santiago hebben bemoeid. Ge neraal Toral was bevoegd om onder zijn verantwoorde lijkheid de stad over te geven. Men meldt dat het garnizoen van Santiago zich heeft overgegeven. SANTIAGO, (via Kringston), 14 Juli. Generaal Shat ter heeft aan de troepen verlof gegeven, de verschansin gen te verlaten, maar aan de Amerikanen en Cubanen verboden, in de Spaansche liniën door te dringen. De vluchtelingen zullen naar hun haardsteden kunnen terug- keeren, maar ten opzichte van de Cubanen zijn zeer strenge orders gegeven om te beletten dat zij gaan plunderen. Ook zijn maatregelen genomen om alle ongeregeldheden in de stad te onderdrukken. NEW-YORK, 15 Juli. Een speciaal telegram uit San tiago meldt, dat de ziekenverplegers van het Roode Kruis onmiddellijk Santiago zullen binnengaan. De Amerikanen zullen onmiddellijk bezit nemen van de forten en het geschut, maar Santiago eerst binnentrekken als de Spaansche troepen zijn ingescheept. Men heeft verscheiden van de onderzeesche mpneu in de baai van New-York laten springen, maar het bevel waarbij aan schepen wordt verboden na zonsondergang de haven binnen te komen, blijft nog tot nader orde van kracht. Vóór SANTIAGO, 14 Juli. De' Amerikaansche auto riteiten zullen waarschijnlijk hedenavond binnen Santiago aankomen. Generaal Toral, handelend volgens instructies van maarschalk Blanco, zond hedenmorgen halftien een parlementair om uitstel te vragen, en naar Madrid te seinen. De wapenstilstand die hedenmiddag afliep, werd in overeenstemming hiermede verlengd. Generaal Toral stelde te gelijkertijd voor een com missie door beide partijen te doen benoemen om over de voorwaarden te beraadslagen. De Amerikaansche gene raals Miles en Shafter, die de mededeelingen van den Spaanschen bevelhebber niet recht begrepen, trachten een onderhoud met hem te verkrijgen. Kort voor den mid dag berichtte generaal Toral, dat hij juist machtiging had gekregen van Blanco om te capituleeren. Een commissie werd benoemd om voorwaarden vast te stellen. Generaal Toral wees voor de Spanjaarden aan de Engelschen vice-consul Mason, generaal Tolon en den chef van zijn staf, terwijl aan Amerikaansche zijde wer den benoemd de generaals Weiier en Lawton en kapitein Wiley. Men verwacht, dat de oorlogschepen hedenavond de haven zullen binnenloopen, doch waarschijnlijk zullen slechts enkele schepen daar blijven. Tentoonstelling Spanbroek. Voor de a.s. tentoonstelling alhier zijn aangegeven: 73 paarden, waaronder 13 hengsten, 51 stieren, koeien, 73 nummers wolvee, 13 kaas en 13 nummers boter. OudkarspelAmsterdam. Tusschen Oudkarspel en Amsterdam zal een motor boot-dienst worden geopend tot vervoer van goederen en passagiers. waarvan door heeren 117, dames 16, weezen 39 en on- vermogenden 24. Drukste dagen waren den 13 en 14 met 47 en 36 baden. Hoogste temperatuur 67°, laagste 62° Fahrenheit. Geachte Redactie. Het vorig nummer uwer Courant bevat het verslag van een gedeelte der j.l. Woensdag gehouden Raadsver gadering, en wel bepaaldelijk de behandeling van punt 5 der agendaConcessie-aanvragen voor een Stoomtram AlkmaarEgmond aan Zee—Bergen. Bij de lezing van dat verslag trok het mijne aandacht dat, terwijl bijna woordelijk is vermeld wat door den heer Bosman werd aangevoerd tegen het door den heer Kraakman en mij gedane en door den Raad aangenomen voorsteldaarentegen hetgeen door de voorstellers en voorstanders voor dat voorstel is in het midden gebracht beknopt en zeer onvolledig is weergegeven. Naar ik vertrouw zult gij met mij eens zijn dat dit het vormen van een juist oordeel zeer bemoeilijktja zelfs misverstand kan doen ontstaan of vergrooten, en zoudt gij hierin aanleiding kunnen vinden om uw ver slaggever uit te noodigen zijn verslag op dit punt als nog uit te breiden en aan te vullen. Ik vermoed tevens dat uwe lezers meer belang zullen stellen in een eenig- zins volledig verslag van het verhandelde In de verga dering dan in de mededeeling van opmerkingen die uw verslaggever, naar zijn zeggen, nog heeft hooien maken, toen de vergadering reeds gesloten was. Met de opname van het bovenstaande in het eerstvol gend nnmmer van uw blad verplicht gij Uw dw., H. BOELMANS TER SPILL. 51 stieren, 111 varkens, 73 nummers Muziekuitvoering Stedelijk Muziekkorps. Door het stedelijk muziekkorps zullen op Zondag, den 17 des avonds te ff urenin den Stadshout de navolgende stukken worden uitgevoerd: 1. »Der schneidige Marine Lieute nant", Militaire Marsch 2. »Französische Lustspiel", Ouver ture 8. Pantaisie op motieven uit deopera's »Les deux Foscaris", »Les Vespres siciliennes", »Le Trouvère", »Je- rusalem" etc 4. »Ein Jahrmarkstfest", Humoristisches Töngem&lde a. Tarantella, b. Aufzug der Kunstreiter, c. Leierkasten, d. Strassen Musikanten, e. Anfang des Jahrmarkt- trubelsf. Im Tanzsalon. Walzer, g. Jahrmarkt- stnmmler auf dem Heimwege. Het is uw verslaggever bekend, hoe uwe redactie er prijs op stelt het verslag der zitting van den raad steeds zoo spoedig mogelijk te ontvangen, teneinde het te kun nen opnemen in het blad, dat donderdagavond wordt uitgegeven. Met dit doel voor oogen heeft hij ook nu weder getracht op tijd gereed te zijn. Dit was hem, toen de raad besloot zijne zitting om vier uur in den namid dag toen over twee op de agenda voorkomende pun ten nog slechts discussie was gevoerd te schorsen tot 's avonds 8 uur, niet anders mogelijk, dan om het ver slag zooveel mogelijk te bekorten. Eerst te ruim elf uur 's avonds toch was de geheele agenda afgehandeld. Het behoeft geen betoog, dat de breedvoerige beraadslaging daartoe de aanleiding was, Waar hij dus motiveert waarom hij zich meende te moeten bekorten, daar heeft hij toch getracht de tram zaak eenigzins uitvoeriger te moeten geven, overtuigd als hij was, dat het groote publiek daarbij wel het meest geïnteresseerd zou zijn. Om die reden ook was het, dat hij meende het publiek geen ondienst te bewijzen met de opmerkingen mede te deelen, die sommige leden maakten, nadat de vergadering reeds was afgeloopen Voor het leveren van een in allen deele volledig ver slag zouden de grenzen uwer courant veel te beperkt en de tijd steeds ontoereikend zijn. Overigens oordeelt bij dat vooral ten aanzien van dit onderwerp voor het pu bliek de inhoud der beraadslaging vrij volledig zoowel van de voor- als tegenstanders, is weergegeven. Mag hij wellicht ten opzichte van den heer Boelmans ter Spill te kort geweest zijn, dan zou het door dat lid gespro kene aangevuld kunnen worden met de mededeeling dat hij gaarne erkent, dat het nieuwe plan van AlC' maria in alle opzichten veel beter is dan het vroegen zijn volle goedkeuring kan wegdragen" en voorts »dat h6t hem genoegen heeft gedaan, dat door Alcmaria deze zaak zoo goed is aangegrepen doch, als de heer Bosman verklaart, dat de aanvrage zeer serieus is, en genoemde heer deelt daarna mede, dat Alcmaria met het consortium geen wedloop zal houden over het verkrijgen van subsidie en voorts bezwaar heeft tegen eene tweede concessie, dan moot hij en de heer Bosman houde hem dit ten goede het serieuse van de aanvrage wel eenigs- zins in twijfel trekken." Uw verslaggever. Edam, 14 Juli. 140 stuks boter, per Pond 50 a 52s ct., kipeieren 3.a 3.50 per 100 stuks. Leiden 15 Juli. Aangevoerd 463 runderen, 169 kalve ren, 805 schapen, 0 paarden t a 0 veulens 26 stieren f 53 a 257, 104 vette ossen en koeien, 115 a 242, per P. 48 a 60 ct., 110 varekoeien f 90 a f 204, graskalv. f a 63 vette kalveren f 33 a 81, per P. 60 a 80 ct., 46 nuchtere id. f 5.50 a 17. 783 vette schapen f 18.a 25.p. P. 36 a 40 ct. 122 weide-schapen fll a 22 356 lammeren f 8.a 14.50 273 magere varkens f 14 a 33 323 biggen,, f 4.a 13.223 kalf- en melkkoeien f 105 a 228. Leiden, 15 Juli. KaasAangevoerd 97 stapels, Goudsche f 16,— a 23.—. De handel was tamelijk vlug. Hoorn, 15 Juli. Aangevoerd 237 schapen f20 a f24. 0 varkens f0.— a 0.per pond. Handel matig. Hoorn 16 Juli. Aangevoerd tarwe f 10.50 a 11,0, Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,50 a 5,—, Haver f 4.a f4,50 witte erwten f a groene dito f 9,0 a 10,50, grauwe dito f 17,a 22,vale dito f 12,a 16, Bruine boonen f 8.25 a 9,25 Karweizaad f 11.25 mosterdzaad f 18.25. 22 koeien f 130 a 200, 23 schapen f 20 a 25,Lam meren f 0 a 5 kalveren f 10 a 20,27 varkens f 15 a 25, zeugen f a 91 biggen f 6,— a 9,—. kipeieren f2,75 a 3,eenden dito faper 100 2350 kop boter f 0,45 a 0,50 p. K., 7 paarden f 80 a 300, Marktbericht St. Pancras. Aangevoerd. f 9 Juli. 11 12 13 14 15 447 mandjes 322 523 401 326 586 Hoogste prijs. 0.80 0.80 0.85 1.— 0.90 0.85 per 17»/, KG. Slabooneu. Het eerste partijtje kwam 11 aan de markt en bracht fl.05 per 1000 op; 15 was weder een par tijtje aan de markt, dat voor 'f 1.— per 1000 verhandeld werd. Bloemkool. Ook hiervan kwamen eiken avond kleine partijtjes ter markt in het begin der week gol den ze naar f 18.per 100; in het laatst der week f 12.per 100. Ondertrouwd: WILLEM DE JONGH en HILLEGONDA C. DE GROOT. Amsterdam, Alkmaar, 15 Juli 1898. Geboren: PETRUS GODEFRIDUS Zoon van B. A. VAN GEENHUIJSEN en M. M. VAN GEENHUIJSEN-Keet. Alkmaar, 15 Juli 1998. Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het 50-jarig huwlijksfeest onzer ouders, betuigen wij onzen hartelijken dank, in het bijzonder aan H.H. Re genten en den Vader en de Moeder der Herv. Diaconie. Alkmaar, Uit aller naam, Juli 1898. A. VAN LEERSUM. van H. Kloss. Kéler Béla. G. Verdi. 5. -OQOCO d'or", ouverture uit de the shepherd pour van Victor Buot. R. Wagner. Auvergne Barnard. Jonrnois. H. Thümer. M. Lecocq. >La conronne de concert 6. Fantaisie op motieven opera »Ta,nnhauser" a. Sacred song" of the fold b. »La Babillarde", solo flauto picolo 8. a. Müsikalische Blümenlese" b. »Postfahrt" Uitslag der toelatlngs-examens aan de Rijks Hoogere Burgerschool, gehouden 1114 Juli. Toegelaten tot de eerste klasse: Marie D. van Beek. Clara 0. Cock, Johanna P. Buekers, T.J. v. Griethuijsen, A Lind, Adrienne H. C. Ribbink, (Purmerend), P. M. J. Schouten, P. Boelmans ter Spill, M. J. van Trotsenburg, C. M. Visman, P. Visser (allen uit Alkmaar). TJ waarde)pk toegelaten 4. Afgewezen 2. Tot de 2e klasse toegelatenAlida O. Boelmans ter Spill. Een candidaat voor de derde klasse (enkele vakken) werd afgewezen. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 15: 764.9 den 16: 766.9. Alkmaarsche Zweminrichting. Van 9 tot en met 15 Juli zyn gebruikt 196 baden, ONDERTROUWD. 14 Juli. K1a.a.s Visser, te Hensbroek en Guurtje Sjoerts te Alkmaar. Anne Hoogeveen, te Amsterdam, onl. alhier en Maria Cornelia Gesina Schoen maker, alhier. Franciseus Maria van de Vliet en Agnes Wilhelmina Rijkenberg, beiden te Amsterdam, laatstgen. onl. alhier. GEBOREN. 14 Juli. Johannes Hermanns, z. van Johannes Bernardus Peperkamp en Johanna Alida Wessels. Petrus Godefridus, z. van Bernardus Anthonius van Geenhugsen en Maria Margaretha Keet. Willemz. van Cornelis Zwart en Geertje Exalto. OVERLEDEN. 14 Juli. Aaltjed. van Pieter Blok en Anna Roos, 2 j. en 3 m. 15 Grietje Zot, 38 j. en 11 m. 16 Johanna, d. van Lourens Slagter en van wplen Antje Schoffel, 19 j. 15 16 f 25.- -, eommissie, Aangevoerd Alkmaar, 15 Juli. Kleine kaas f 24,—, Middelbare f 25.— Gras. 522 stapels, wegende 183797 Kgr. Alkmaar 15 Juli. Aangevoerd 30 mudden. Tarwe, f 10.50 a rogge f 0,— a0.— gerst f 0.— a 0 id. chev. f 0.— a 0.—, haver f 4.25 a 4.30, paarden- boonen f 0.— a 0.— bruine dito f 9.— a 0,—, citroen, jjto f a 0.—, duiven dito f 0.—a0.—witte dito karweizaad fll.groene erwten f 15. Alkmaar 16 Juli. Aangevoerd 3 paarden f 70 a 100, 19 koeien en ossen f 180 a 175, vette kal v. fOa per P. f 0.— a 0.16 nuchtere id. f 9 a 20, 0 vette schapen f a 0, p. P. f 0,— a 0—60 magere id. f 10.—a a 18,0 vette varkens a ct. per K.G., 88 magere id. f14.a 17.—, 0 bokken en geiten f 0.— a 0.— boter, per P. ('s middags 12 uur) f 0.45 a 0.525, kip eieren f0.75 a 0.875, per25st. eenden dito f2.90 a0.—. 274 biggen f 6.— a 9.—, 2 kleine bokjes f0.60 a 0.75, 46 lammeren f8.a 15.0 Ezels f a Door den EdelAchtbaren Heer Rechter-Commissaris in het faillissement van J. B. PISCAEB, koffiehuishouder te Helder is bepaald 1°. dat de indiening der schuldvorderingen by den Curator moet plaats hebben vóór 3 Augustus 1898 2°. dat de verificatie-vergadering zal gehouden worden op Woensdag 17 Augustus 1898, des voormid dags ten 11 uur in een der lokalen van het Gerechts gebouw te Alkmaar. Alkmaar, De Curator 15 Juli 1898. Mr. A. PRINS. Berde Aankondiging. Bij vonnis den 10 Februari 1898 door de Arrondis- sements-Rechtbank te Alkmaar by verstek gewezen en den 18 Maart 1898 aan de persoon van de gedaagde be- teekend, is ten verzoeke van den man door echtscheiding ontbonden, het huwelijk den 7 Mei 1880 te Sijbecarspel gesloten tusschen Jan Trompetter, arbeider te Knk- huizen, en Jantje Eodder, mede haar verblijf hou dende te Enkhuizen. Alkmaar, De procureur van den eischer, 16 Juli 1898. Mr. H. P. M. KRAAKMAN. op Maandag 18 Juli 1898, 's morgens te 10 uren, in »Diligentia" te Alkmaar, van eene party van een sinds jaren bestaand Magazyn bestaande uit Prima kwaliteiten Overhemden, Fronts, Boorden, Man chetten, eenige Dassen, Gordels, Petten, Cbambercloaks, Bretelles, Slobkousen, Sokken, Jaehtvesten, Winterhand schoenen, zpden Zakdoeken, wollen en katoenen Onder goederen, Foulards, Sweaters, glacé- en garen Hand schoenen, alsmede een partptje Knoopen, Parasols, enz. Een en ander op Zondag 17 Juli e.k., van 123 uur. voor een ieder te zien. Denrw. KLEUN. Ten gevolge de benoeming van Mej. I. C. BOUMA te Alkmaar komt te St. Pancras aan de Openbare School (Hoofd de Heer G Kempers) vacant de betrekking van OKDEBWUZERËl. De jaarwedde is f 550, Sollicitatiestukken worden tot 1 Augustus 1898 inge wacht bp den Burgemeester L. VAN DE VIJZEL. ongeveer AO wagcus uitmuntend best gewonnen LAKDHOOIstaande aan de rook. Te bevragen bij C. AKKERMAN te B e r gen. Er wordt gevraagd met prijsopgaaf. Brieven onder lett. K. Z., bnreau dezer Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2