li 4* J. Kuijper Zonen, D. L TOSfflK NIGHTCAP. BREUKZALF. TC L n z aadk ©eken, MERK T. CROK, Ks: tnvan Vuure. Itl KLUIT KALK. WIJNHANDEL. Brennabor-Rij wielen. G. J. DE ROVER VLAGGEN ■3 J" Kunsttanden s; I Bij O. VAN STAM Landbouw - Crediet, Heerenkleeding naar maat. Koster Van Batenburg SCHIEDAMMER mm JENEVER, Merk: Brandwaarborg-kasten. NICO VAN VUXJRE Volstrekt geen breuk meer I Door Pastoor Martin Beck's BREUKZALF Fabriek en Magazijn J. de Lange Corns. Johs. Zn., Slffis WILLEM VAN VUIIRE,f Banketbakker, ZUIVERE MURWE O PR O EP IN G7 ONTVANGEN te Alkmaar, Voordam C 13. Gasfornuizen, Gaskooktoestellen en Crloeilichtbranders. J. JE2BÜ3IS, H. W. HOLSMULLER IÏAA1BVIZEN. W. M. H. PELS, NICO VAN VUURE, Zaadmarkt No. 78. gevestigd te Amsterdam. FNIDSEN No. 23 Insluithaarden vulhaarden. calorifères. ÜVico van Vuure. b hleederhakebi, 400 kilo machineolie (chalapohe). 100 raapolie. 150 varkensreuzel. 75 paardenvet. 300 wit poetskatoen. 150 pakken stearine-kaarsen. 20 vaten petroleum a 180 kilo. uitsluitend gemaakt van prima kleur hou dend wollen vlaggedoek, leveren belast zich met den aan- en verkoop van Eflecten ongelukken belast zich verder met alles wat op het HA88IER8VAR betrekking heeft. t ^OPjc* Puike Oude SCHIEDAM. Langestraat 63. ZAADMARKT No. 78. S/ —Q wordt in heel korten tijd, zonder OPERATIE en zon der PIJN volkomen genezing gegarandeerd, mits de zalf goed volgens de voorschriften wordt gebruikt. CD mum Fabrieksmerk gedeponeerd, van KOUSJES afgehaald 2035 en 50 ets Yooi bouqut Groo Lilimm mwigheden voor de scboone bloemen, als tte Gladiolus enz. *7 heeft weldra TE HUUR een in aanbouw zijnd nieuw HEERENHUIS, a/d Wilhelminalaan, ook zeer geschikt tot inrichting voor pension. Alkmaar. Firma W. F. STOEL ZOON. KOORSTAAT 25—26, ALKMAAR, Nog eenige modellen van 1897. Spotprijs. Verzekering-Societeit „DE AMSTEL". ZAADMARKT No. 78. r> t; ÏAAUMABKT. ALHMAAB. Speciale Inrichting voor DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder HEER HUGO WAARD zullen op Woensdag 2 7 Juli 1898, des na middags 3 uurin het polderhuis bij inschrijving aan besteden de leverantie van Alles volgens de daarvan voorhanden monsters in het polderhuis alwaar ook de conditiën der aanbesteding ter lezing zullen liggen. De inschrijvingsbiljetten moeten worden ingeleverd uiterlijk den 26 Juli bevorens bij den polderbaas H. GER- RITS te Oudorp bij wien ook de noodige inlichtingen zijn te bekomen. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd S. AKKERMAN. De Secretaris, P. WONDER Az. ZE1LIHAHEB9. HOUTTlIi X«. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP KEEK BILLIJKE VOORWAARDE», neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE, koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE HOOGSTE HOEKSE» sluit VERZEKERING tegen BRAAD en IVBRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers In Gedlstelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca chet en knrk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. P.HOPPEfi, nightcap: :CHIIDAM Belast zich met den aan- en verkoop van Effec ten op zeer billijke conditiën en het plaatsen en bezorgen van Gelden op Hypotheek De Bank geeft CREDIETEK en VOOR SCHOTTEN op nader overeen te komen voor waarden zij neemt Gelden a déposito, geeft en neemt Gelden op prolongatie, opent Rekening-Courant met rente-rekening, koopt Engolsche Cheques en geaccep teerd papier op het Buitenland en bezorgt inkassee- ringen op alle plaatsen binnen en buiten het Rijk. Hoogste prijzen voor Coupons, lossingen, vreemd Bankpapier en muntspeciën. DE DIRECTIE. Fabriek en Magazijn Daarom vrage men gratis gebruiksaanwijzing met honderde dankbetuigingen van genezenen (allen in Nederland woonachtig) bij den Heer M. REIMA WS Badhuisstraat 12 Haarlembij welken Heer circa 15000 dankbetuigingen en loftuitingen van genezenen ter inzage liggen. met en zonder gehemelteplaat f 1,50 per tand, in goud gezet f 2,5©. Gebitten f 3©,met garantie. Consult dageljjks voor tandheelkundige behandeling. Operatiën pijnloos. Advies gratis. Tandartsen CORE», SINGEL 502, b/h Koningsplein Amsterdam. sluit levensverzekeringen en lijfrente-contrac ten verzekeringen tegen ongelukken en inva liditeit, tegen brand- en Inbraakschade en trans portverzekeringen voor het vervoer van inboedels en koopmansgoederen. Kantoor PASTOORSTEEG. KOOK D-H OLLAVDICH MIENT, C 4. FornuizenRleer- en Farapluie-Standaards. Wasch-, Hangel- eis Wringmachines. BasculesMaten en Gewichten. Kinder-, Sport- en Poppenwagens. Petroleum- en Gaskooktoestellen. Grafkransen en Hekjes. VeevoederketelsTuinmeubelen. Gasornamenten en Lampen. Hand- en Trap Aaaimachines. Gegarandeerd giftvrij Geëmalll. en Xickel- Goederen. JKennemerstr. weg 4, Alkmaar, zijn steeds te verkrijgen allerh. soorten verscb gebak hij neemt ten allen tijde bestellingen aan. Groote sorteering Chocol. artikelen, groenten In blik, sla-olie en peeder-eliocolade. N.B. Vraag VAN STAM's Kroontjes, Alkm. jon gens en 2 ets. boter-Jodenkoeken. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Allen, die iets te vorderen hebben van, schuldig zijn aan of borgtochten bezitten geteekend door Mejuffrouw ELISABETH KOSSEN, Wed. van den Heer ARIE DE WAARD op 23 April 1898 te Bergen overledenge lieven daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE te Alkmaar, vóór 1 Augustus 1898. Maatschappelijk kapitaal f 289,000, Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten, onder ultimo Juni 1898. lluUMMlU MUMU1UMU1UUIUU j SEETEA'S KOUSJES, erkend als de sterkste en meest lichtgevende, worden op eiken bran der j MIEAT 4. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 1 Jan. 1898 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van 16 Juli 1898. De Viee-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. KOUM 'adettenscbool. IJ. BLOEMISTERIJ, ƒ1.389.9©!?.29 1.215.392.55 172.968.?6 82.190.50 38.285.76 755.583.05 van Commissarissen De Directeur, J. F. MO ENS. vraagt een TWEEDE BEDIENDE voor den winkel en licht werk. Zondags v r ij. Directeur W. F. STOEE Een net Burgermeisjegoed bekend met het knippen, naaien, mazen, strijken en het opdoen der wasch, zag zich gaarne voorzien van Adres bureau dezer Courant onder letter D. Heden voor den wal eene scheepslading versche witte KXiIJITKAIiKwaaruit direct van boord kan worden geleverd tegen den prijs van per wagonlading. bericht zijne geachte cliöntèle van heden af steeds iu voorraad te hebben Spuitwater, Citroen-* Irani- bozen-, ifcroningslimonade, Ctaampagnecider, enz. Concnrreerende prijzen. KAPITAAL f 600.600, De DIRECTIE bericht, dat in plaats van den Heer E. GI.AStot AGENT van bovenge noemde Sociëteit voor Alkmaar is benoemd de Heer aldaartot wien men zich dus voortaan voor het al- sluiten van Brand- en Diefstalverzekeringen, aanteekeningen bij Verhuizingen en eventuëele veranderingen gelieve te wenden. Ingevolge bovenstaande kennisgeving heeft onderge- teekende de eer zich beleefd aan te bevelen. DE AGENT Alkmaar Jnli 1898. G. J. DE HOA ER. FABRIEK en MAGAZIJN 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3