1 Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente li li „NATUBA SANAT", GEBRs. SCHENKE MI ENT 25. ALKMAAR. CONFECTIE NAAR MAAT. De Lange en De Moraaz Boekwerken, Schrijf- en Teekenbehoeften. u w W te tel 53 Alkmaarsche Jongens, 3 tel tel te1 tel fed V.S. OHMSTEDE J.Czn, Bruning Muhren OPRUIMING De GASMOTOREN M. A. Erkamp, en wat W P3 co i EIJKMAN's PHYSIATRISCHE INRICHTING PARKWEG 16. SCHEVENINGEN. Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN. Inrichting Hooger Onderwijs Rijks Hoogere Burgerschool. HH <d STOFFEER.DBRJJ. Hollandsche IJzeren Spoor- weg-Maatschappij speciale goedkoope uit st ap-bilj ett en, zéér verlaagd tarief, geldig één maand. Kroningsfeesten. Waterdichte Dekkleeden Jb. FORTUIN Bz., Boode Bordeaux wijn 2 Boode Port-a-Port Van Bomunde G-eveke Dorschkleeden en Graanzakken. 02 CYLINDER MANGELS. Wasch- en Wringmachines. ROLT APLJTSC H UIERS. HoutwerkHorstel werk ALKMAAR. AMSTERDAMMieuwendijk 158. Stalen-Depots in alle groote plaatsen en a Jours. Geldbelegging* G. BOESCHOT, Alkmaar, Boekh. Henns. Coster Zoon, UITSTAPJES C. PROVILY. PRIJS f 0,40. Fnidsen, C 60. Dr. S. R. J. v. SCHEVICHAVEÏ, E. W. SCOTT en J. F. L. BLANKENBERG. Secretaris der Directie: Hr. J, V. SCHEVICHAVEN. CORRESPONDENTEN DER HOLLANDSCHE SOCIËTEIT YAN LEVENSVERZEKERINGEN, Inlichtingen verkrijgbaar aan de Stations en de Bestelkantoren. OEÏfcüSTE BIER O. SUIDIDMA. W, Bun GrBR., en aanverwante artikelen van Nederland. Gedeponeerd Handelsmerk. vau Fantaisie-Katoenen, Mousselines, Satinets Stalen, ook door al onze Depots, op aanvrage franco. Agent voor Alkmaar en Omstreken. Alkmaar. sfevestisrd te AMSTERDAMDamrak >74. 11 gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit ran 1 November 1880, No. 28. DIRECTEUREN: Volteekend Maatschappelijk Kapitaal f ï.ouo.ooo.— Verzekerd bedrag ruim 7S.OOO.OOO Ontvangsten in 1897 4.8G7.O0O Reserven op 31 December 1897 ruim11.700.U00.— Ouderdom. 25 30 35 40 45 50 JAAIILIJK.SI^HK premie voor f 1000. na 20 jaren na 15 jaren uit te keèren" of ''adelUk bij overlijden uit te keeren. j 18 20 23 „28 34 42 30 80 20 40 60 f 41 41 42 43 „46 51 10 60 40 90 70 57 57 58 „59 61 64 30 30 10 20 40 Ouderdom. lladelijk ingaan* Jaariijksche lijfrent 100 gestort kapi ide ite voor kapitaal. voor mannen. 45 50 55 60 65 70 6 13 83 51 39 57 18 51 voor vronwen. 6 13 65 24 99 10 72 03 Gezondheidsétablissement le kl., Hydrotherapie Massage Zweedsche Gymnastiek Electriciteit Lucht-, Zonne- en Diëetkuren voor zwakken en lijders aan Bleekzucht Zenuwzwakte Chronische Katarrhen Hartziekten, Maag- en Ingewandsaandoeningen Stofwisselingsziekten, Verkrommingen, Gewrichtsziekten. Prospectus op aanvrage gratis bevelen zich aan voor hel sluiten van ver zekeringen op het leven en lijfrente. EN De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus be- noodigde Alkmaar. HERMs. COSTER ZOON. «Tv TÏS ROYALjtjRj Xc.CnfcAVINS 91 ll iöi«aawa.%"t5SB y.lD MEOALSELFCLEANINü) fepio WATER FILTER PATEftf IIREMOVABU Bckleedlng van Stoelen en Canapé's (buiten de cliëntèle van 0. J. W. Maas). Kenze in 70 stalen trijp en leerdoek. Net en goedkoop. Onder minzame aanbeveling O. MAAS, Kennemersingel E 16. Gedurende de maanden Juli Augustus en Sep tember 1898 worden eiken DINSDAG en VRIJDAG uitgegeven tegen Technikum Mittweida Sachsen. töaschinen-Ingenieur-Schule Werkmeister-Schule Elektrotechnlsches Praktlkum, Wltte's eerste soort zuiver lop speciaal daarvoor gefabriceerde! ■kruiken gebotteld, Is alleen verkrijg-| |baar bij Café „de Ainstel" ALKMAAR. |(Kruik en capsule zijn steedsvan zijn naam voorzien.)| In elke almetlng TE KOOF of FR HUUR, mits tijdige bestellingbij KAASMARKT. ALKMAAR. a f 26,—, f 28.—, f 30,— per anker en hooger. a f 1,10 f l,öO en f 1,80 per fl. en h o o g e r. I 1,—, f 1,20, f 1,50 per fl. en h o o g e r. A L K M A A R. Telefoonnummer 86. De ondergeteekende beeft voorhanden een voorraad Dorschkleeden van 100 tot 400 elbenevens eene partij Graanzakken tot ongekend lage prijzen. Jb. FORTUI» Bz., KAASMARKT ALKMAAR. eenig en oudst adres Banketbakker LAAT 138 zijn dagelijks versch verkrijgbaar in luxe trommeltjes met verschillende stadsgezichten fphotografiën). Verzen ding door het geheele rijk. vervaardigt en levert van de beste kwaliteit, tegen lage prijzen Fgen Linnenfabriek te Veldhoven, Noordbrabant. SS Allen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten onder zich hebben van wijlen mejnffronw D. V L A A R wed. P. TERRA gewoond hebbende Schermeer, gem. Oterleek overleden 22 Juni 1898, ge lieven daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 1 Augus tus e.k ten huize van den Executeur K. SPAAN te Schermeer, gem. Oterleek. Te koop twee nieuw gebouwde HEEREBT- HUIKEM met Tninen staande op één der beste standen in de gemeente Alkmaar. Te bevragen bij den Notaris L. TOP te Bergen (N.-H.) uit de Fabriek van te ARNHEM munten nit door zachten regelmatlgen gang ge ring gasverbruik en lage prijzen. «AS- en «L1EMOTOREN van af V2 tot 50 P. K. Eff. GASMOTOR van 21/1 P. K. Efi. in werking te zien bij met ile REISGIDS LAAGS HARE LUIVE» Amsterdam Buiksloot Zunderdorp Broek in Waterland Monnikendam (Marken) Edam (Volen- dam) Watergang Ilpendam Purmerend Beemster de Rijp Schermerhorn Stompetoren Alkmaar DOOK Versierd mét vele platen. evelen als 1 blijft zich steeds aanbevelen als LOODGIETER en ZlNHWERKER. Druk v. Herms. Goster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4